Dagsorden
StrasbourgMandag den 25. marts 2019 - Torsdag den 28. marts 2019 289k
Tirsdag den 26. marts 2019207kUdgave: Torsdag den 28. marts 2019, 09:17
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 12:20   Forhandling
12:30 - 14:30   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 17:00   Forhandlinger
17:00 - 18:15   AFSTEMNING (mundtlige stemmeforklaringer afgives onsdag)
18:15 - 24:00   Forhandlinger (eller ved afstemningernes afslutning)
 Taletid
 Frister

09:00 - 12:20   Forhandling       Taletid
35Frist***IpointOphavsret på det digitale indre marked
Betænkning:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked
[2016/0280(COD)]
Retsudvalget
112Frist***IpointDen Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden
Betænkning:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Regionaludviklingsudvalget
Afstemningen finder sted onsdag
  pointForhandling under ét - Levering af digitalt indhold og onlinesalg af varer
83Frist***I-Aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester
Betænkning:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold

[2015/0287(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Retsudvalget
82Frist***I-Aftaler om salg af varer
Betænkning:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om salg af varer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF

[2015/0288(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
12:30 - 14:30   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
163 voteAnmodning om ophævelse af Jørn Dohrmanns immunitet
Betænkning:  Evelyn Regner (A8-0178/2019)
Betænkning om anmodning om ophævelse af Jørn Dohrmanns immunitet
[2018/2277(IMM)]
Retsudvalget
107***IvoteAdgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser
Betænkning:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser og om ophævelse af direktiv 2009/22/EF
[2018/0089(COD)]
Retsudvalget
97***voteProtokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem EU og Israel (Kroatiens tiltrædelse)
Betænkning:  Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union
[2018/0080(NLE)]
Udenrigsudvalget
50 voteDen omfattende aftale mellem EU og Usbekistan
Betænkning:  David McAllister (A8-0149/2019)
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den nye omfattende aftale mellem EU og Usbekistan
[2018/2236(INI)]
Udenrigsudvalget
Forretningsordenens artikel 113
140Frist***IvoteAfskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger
Betænkning:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger og ophævelse af direktiv 2000/84/EF
[2018/0332(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
42Frist***IvoteFælles regler for det indre marked for elektricitet
Betænkning:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet (omarbejdning)
[2016/0380(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
14Frist***IvoteIndre marked for elektricitet
Betænkning:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet (omarbejdning)
[2016/0379(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
26Frist***IvoteDen Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder
Betænkning:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder (omarbejdning)
[2016/0378(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
43Frist***IvoteRisikoberedskab i elsektoren
Betænkning:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om risikoberedskab i elsektoren og om ophævelse af direktiv 2005/89/EF
[2016/0377(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
133Frist***IvoteMærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre
Betænkning:  Michał Boni (A8-0086/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1222/2009
[2018/0148(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
35Frist***IvoteOphavsret på det digitale indre marked
Betænkning:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked
[2016/0280(COD)]
Retsudvalget
83Frist***IvoteAftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester
Betænkning:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold
[2015/0287(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Retsudvalget
82Frist***IvoteAftaler om salg af varer
Betænkning:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om salg af varer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF
[2015/0288(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
67Frist***IvoteFiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet)
Betænkning:  Linnéa Engström (A8-0381/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1343/2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet)
[2018/0069(COD)]
Fiskeriudvalget
103Frist***IvoteTilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område
Betænkning:  Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område og om ændring af direktiv 86/278/EØF, 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 2010/63/EU, forordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010 og Rådets forordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005
[2018/0205(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
130Frist***IvoteSærlige regler vedrørende de største tilladte længder af førerhuse
Betænkning:  Karima Delli (A8-0042/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF for så vidt angår fristen for gennemførelsen af de særlige regler vedrørende de største tilladte længder i tilfælde af førerhuse med forbedret aerodynamisk ydeevne, energieffektivitet og sikkerhed
[2018/0130(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
92Frist***IvoteBenchmarks for lille CO2-effekt og benchmarks for positiv CO2-effekt
Betænkning:  Neena Gill (A8-0483/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1011, for så vidt angår benchmarks for lille CO2-effekt og benchmarks for positiv CO2-effekt
[2018/0180(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
111***IvoteSærlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg)
Betænkning:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter
[2018/0199(COD)]
Regionaludviklingsudvalget
Forhandling: Tirsdag den 15. januar 2019
148Frist voteForslag til beslutning - Grundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning
[2018/2899(RSP)]
B8-0212/2019
Forhandling: Torsdag den 14. marts 2019
39Frist voteBetænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse
Betænkning:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse
[2018/2121(INI)]
Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse
71Frist voteDen institutionelle rammeaftale mellem EU og Schweiz
Betænkning:  Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den institutionelle rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund
[2018/2262(INI)]
Udenrigsudvalget
Forretningsordenens artikel 108
15:00 - 17:00   Forhandlinger       Taletid
  pointForhandling under ét - Decharge 2017 (53 betænkninger)
15Frist -Decharge 2017: EU's almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne
Betænkning:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne

[2018/2166(DEC)]
Budgetkontroludvalget
32Frist -Decharge 2017: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2017
Betænkning:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Betænkning om Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2017

[2018/2219(DEC)]
Budgetkontroludvalget
34Frist -Decharge 2017: EU's almindelige budget – 8., 9.,10. og 11. EUF
Betænkning:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2017

[2018/2177(DEC)]
Budgetkontroludvalget
60Frist -Decharge 2017: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet
Betænkning:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion I – Europa-Parlamentet

[2018/2167(DEC)]
Budgetkontroludvalget
24 -Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet
Betænkning:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Budgetkontroludvalget
33 -Decharge 2017: EU's almindelige budget - Domstolen
Betænkning:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion IV - Domstolen

[2018/2169(DEC)]
Budgetkontroludvalget
31 -Decharge 2017: EU's almindelige budget - Revisionsretten
Betænkning: (A8-0097/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion V - Revisionsretten

[2018/2171(DEC)]
Budgetkontroludvalget
21Frist -Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Betænkning:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

[2018/2172(DEC)]
Budgetkontroludvalget
74Frist -Decharge 2017: EU's almindelige budget - Regionsudvalget
Betænkning:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VII – Regionsudvalget

[2018/2173(DEC)]
Budgetkontroludvalget
28Frist -Decharge 2017: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
Betænkning:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

[2018/2176(DEC)]
Budgetkontroludvalget
13Frist -Decharge 2017: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand
Betænkning:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand

[2018/2174(DEC)]
Budgetkontroludvalget
57 -Decharge 2017: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
Betænkning:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

[2018/2175(DEC)]
Budgetkontroludvalget
64Frist -Decharge 2017: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2017: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol

[2018/2210(DEC)]
Budgetkontroludvalget
38 -Decharge 2017: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2017

[2018/2205(DEC)]
Budgetkontroludvalget
54 -Decharge 2017: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) for regnskabsåret 2017

[2018/2206(DEC)]
Budgetkontroludvalget
76Frist -Decharge 2017: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) for regnskabsåret 2017

[2018/2184(DEC)]
Budgetkontroludvalget
29 -Decharge 2017: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2017

[2018/2178(DEC)]
Budgetkontroludvalget
73 -Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2017

[2018/2194(DEC)]
Budgetkontroludvalget
12 -Decharge 2017: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) for regnskabsåret 2017

[2018/2189(DEC)]
Budgetkontroludvalget
41 -Decharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Budgetkontroludvalget
59 -Decharge 2017: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2017

[2018/2202(DEC)]
Budgetkontroludvalget
70 -Decharge 2017: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) for regnskabsåret 2017

[2018/2191(DEC)]
Budgetkontroludvalget
16Frist -Decharge 2017: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) for regnskabsåret 2017

[2018/2198(DEC)]
Budgetkontroludvalget
47Frist -Decharge 2017: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur (EEA) for regnskabsåret 2017

[2018/2182(DEC)]
Budgetkontroludvalget
52 -Decharge 2017: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) for regnskabsåret 2017

[2018/2197(DEC)]
Budgetkontroludvalget
69 -Decharge 2017: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) for regnskabsåret 2017

[2018/2190(DEC)]
Budgetkontroludvalget
49Frist -Decharge 2017: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) for regnskabsåret 2017

[2018/2201(DEC)]
Budgetkontroludvalget
55 -Decharge 2017: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2017

[2018/2203(DEC)]
Budgetkontroludvalget
62 -Decharge 2017: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for regnskabsåret 2017

[2018/2207(DEC)]
Budgetkontroludvalget
27Frist -Decharge 2017: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) for regnskabsåret 2017

[2018/2185(DEC)]
Budgetkontroludvalget
23 -Decharge 2017: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) for regnskabsåret 2017

[2018/2181(DEC)]
Budgetkontroludvalget
77 -Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) for regnskabsåret 2017

[2018/2188(DEC)]
Budgetkontroludvalget
75 -Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) for regnskabsåret 2017

[2018/2192(DEC)]
Budgetkontroludvalget
18Frist -Decharge 2017: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2017

[2018/2193(DEC)]
Budgetkontroludvalget
17 -Decharge 2017: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2017

[2018/2204(DEC)]
Budgetkontroludvalget
68 -Decharge 2017: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) for regnskabsåret 2017

[2018/2187(DEC)]
Budgetkontroludvalget
56 -Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (nu Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed) (eu-LISA) for regnskabsåret 2017

[2018/2209(DEC)]
Budgetkontroludvalget
58 -Decharge 2017: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) for regnskabsåret 2017

[2018/2183(DEC)]
Budgetkontroludvalget
40 -Decharge 2017: Euratoms Forsyningsagentur (ESA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur (ESA) for regnskabsåret 2017

[2018/2199(DEC)]
Budgetkontroludvalget
72 -Decharge 2017: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) for regnskabsåret 2017

[2018/2179(DEC)]
Budgetkontroludvalget
66 -Decharge 2017: Den Europæiske Unions Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2017

[2018/2186(DEC)]
Budgetkontroludvalget
53Frist -Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) (indtil den 1. maj 2017: Den Europæiske Politienhed) for regnskabsåret 2017

[2018/2200(DEC)]
Budgetkontroludvalget
30 -Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) for regnskabsåret 2017

[2018/2180(DEC)]
Budgetkontroludvalget
36Frist -Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2017

[2018/2195(DEC)]
Budgetkontroludvalget
78 -Decharge 2017: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske GNSS-agentur (GSA) for regnskabsåret 2017

[2018/2196(DEC)]
Budgetkontroludvalget
79 -Decharge 2017: Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI)
Betænkning:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) for regnskabsåret 2017

[2018/2214(DEC)]
Budgetkontroludvalget
63 -Decharge 2017: Fællesforetagendet Clean Sky 2
Betænkning:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2017

[2018/2213(DEC)]
Budgetkontroludvalget
51 -Decharge 2017: Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (ECSEL)
Betænkning:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2017

[2018/2218(DEC)]
Budgetkontroludvalget
65 -Decharge 2017: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB 2)
Betænkning:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB 2) for regnskabsåret 2017

[2018/2216(DEC)]
Budgetkontroludvalget
48 -Decharge 2017: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI)
Betænkning:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) for regnskabsåret 2017

[2018/2215(DEC)]
Budgetkontroludvalget
46 -Decharge 2017 - Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling
Betænkning:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2017

[2018/2211(DEC)]
Budgetkontroludvalget
44 -Decharge 2017: SESAR-fællesforetagendet
Betænkning:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2017

[2018/2212(DEC)]
Budgetkontroludvalget
22 -Decharge 2017: Fællesforetagendet Shift2Rail
Betænkning:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2017

[2018/2217(DEC)]
Budgetkontroludvalget
17:00 - 18:15   AFSTEMNING (mundtlige stemmeforklaringer afgives onsdag)      
15Frist voteDecharge 2017: EU's almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne
Betænkning:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne
[2018/2166(DEC)]
Budgetkontroludvalget
32Frist voteDecharge 2017: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2017
Betænkning:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Betænkning om Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2017
[2018/2219(DEC)]
Budgetkontroludvalget
34Frist voteDecharge 2017: EU's almindelige budget – 8., 9.,10. og 11. EUF
Betænkning:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2017
[2018/2177(DEC)]
Budgetkontroludvalget
60Frist voteDecharge 2017: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet
Betænkning:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion I – Europa-Parlamentet
[2018/2167(DEC)]
Budgetkontroludvalget
24 voteDecharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet
Betænkning:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Budgetkontroludvalget
33 voteDecharge 2017: EU's almindelige budget - Domstolen
Betænkning:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion IV - Domstolen
[2018/2169(DEC)]
Budgetkontroludvalget
31 voteDecharge 2017: EU's almindelige budget - Revisionsretten
Betænkning: (A8-0097/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion V - Revisionsretten
[2018/2171(DEC)]
Budgetkontroludvalget
21Frist voteDecharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Betænkning:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
[2018/2172(DEC)]
Budgetkontroludvalget
74Frist voteDecharge 2017: EU's almindelige budget - Regionsudvalget
Betænkning:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VII – Regionsudvalget
[2018/2173(DEC)]
Budgetkontroludvalget
28Frist voteDecharge 2017: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
Betænkning:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
[2018/2176(DEC)]
Budgetkontroludvalget
13Frist voteDecharge 2017: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand
Betænkning:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand
[2018/2174(DEC)]
Budgetkontroludvalget
57 voteDecharge 2017: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
Betænkning:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
[2018/2175(DEC)]
Budgetkontroludvalget
64Frist voteDecharge 2017: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2017: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol
[2018/2210(DEC)]
Budgetkontroludvalget
38 voteDecharge 2017: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2017
[2018/2205(DEC)]
Budgetkontroludvalget
54 voteDecharge 2017: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) for regnskabsåret 2017
[2018/2206(DEC)]
Budgetkontroludvalget
76Frist voteDecharge 2017: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) for regnskabsåret 2017
[2018/2184(DEC)]
Budgetkontroludvalget
29 voteDecharge 2017: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2017
[2018/2178(DEC)]
Budgetkontroludvalget
73 voteDecharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2017
[2018/2194(DEC)]
Budgetkontroludvalget
12 voteDecharge 2017: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) for regnskabsåret 2017
[2018/2189(DEC)]
Budgetkontroludvalget
41 voteDecharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2017
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Budgetkontroludvalget
59 voteDecharge 2017: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2017
[2018/2202(DEC)]
Budgetkontroludvalget
70 voteDecharge 2017: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) for regnskabsåret 2017
[2018/2191(DEC)]
Budgetkontroludvalget
16Frist voteDecharge 2017: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) for regnskabsåret 2017
[2018/2198(DEC)]
Budgetkontroludvalget
47Frist voteDecharge 2017: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur (EEA) for regnskabsåret 2017
[2018/2182(DEC)]
Budgetkontroludvalget
52 voteDecharge 2017: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) for regnskabsåret 2017
[2018/2197(DEC)]
Budgetkontroludvalget
69 voteDecharge 2017: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) for regnskabsåret 2017
[2018/2190(DEC)]
Budgetkontroludvalget
49Frist voteDecharge 2017: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) for regnskabsåret 2017
[2018/2201(DEC)]
Budgetkontroludvalget
55 voteDecharge 2017: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2017
[2018/2203(DEC)]
Budgetkontroludvalget
62 voteDecharge 2017: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for regnskabsåret 2017
[2018/2207(DEC)]
Budgetkontroludvalget
27Frist voteDecharge 2017: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) for regnskabsåret 2017
[2018/2185(DEC)]
Budgetkontroludvalget
23 voteDecharge 2017: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) for regnskabsåret 2017
[2018/2181(DEC)]
Budgetkontroludvalget
77 voteDecharge 2017: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) for regnskabsåret 2017
[2018/2188(DEC)]
Budgetkontroludvalget
75 voteDecharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) for regnskabsåret 2017
[2018/2192(DEC)]
Budgetkontroludvalget
18Frist voteDecharge 2017: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2017
[2018/2193(DEC)]
Budgetkontroludvalget
17 voteDecharge 2017: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2017
[2018/2204(DEC)]
Budgetkontroludvalget
68 voteDecharge 2017: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) for regnskabsåret 2017
[2018/2187(DEC)]
Budgetkontroludvalget
56 voteDecharge 2017: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (nu Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed) (eu-LISA) for regnskabsåret 2017
[2018/2209(DEC)]
Budgetkontroludvalget
58 voteDecharge 2017: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) for regnskabsåret 2017
[2018/2183(DEC)]
Budgetkontroludvalget
40 voteDecharge 2017: Euratoms Forsyningsagentur (ESA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur (ESA) for regnskabsåret 2017
[2018/2199(DEC)]
Budgetkontroludvalget
72 voteDecharge 2017: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) for regnskabsåret 2017
[2018/2179(DEC)]
Budgetkontroludvalget
66 voteDecharge 2017: Den Europæiske Unions Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2017
[2018/2186(DEC)]
Budgetkontroludvalget
53Frist voteDecharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) (indtil den 1. maj 2017: Den Europæiske Politienhed) for regnskabsåret 2017
[2018/2200(DEC)]
Budgetkontroludvalget
30 voteDecharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) for regnskabsåret 2017
[2018/2180(DEC)]
Budgetkontroludvalget
36Frist voteDecharge 2017: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2017
[2018/2195(DEC)]
Budgetkontroludvalget
78 voteDecharge 2017: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)
Betænkning:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske GNSS-agentur (GSA) for regnskabsåret 2017
[2018/2196(DEC)]
Budgetkontroludvalget
79 voteDecharge 2017: Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI)
Betænkning:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) for regnskabsåret 2017
[2018/2214(DEC)]
Budgetkontroludvalget
63 voteDecharge 2017: Fællesforetagendet Clean Sky 2
Betænkning:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2017
[2018/2213(DEC)]
Budgetkontroludvalget
51 voteDecharge 2017: Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (ECSEL)
Betænkning:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2017
[2018/2218(DEC)]
Budgetkontroludvalget
65 voteDecharge 2017: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB 2)
Betænkning:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB 2) for regnskabsåret 2017
[2018/2216(DEC)]
Budgetkontroludvalget
48 voteDecharge 2017: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI)
Betænkning:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) for regnskabsåret 2017
[2018/2215(DEC)]
Budgetkontroludvalget
46 voteDecharge 2017 - Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling
Betænkning:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2017
[2018/2211(DEC)]
Budgetkontroludvalget
44 voteDecharge 2017: SESAR-fællesforetagendet
Betænkning:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2017
[2018/2212(DEC)]
Budgetkontroludvalget
22 voteDecharge 2017: Fællesforetagendet Shift2Rail
Betænkning:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2017
[2018/2217(DEC)]
Budgetkontroludvalget
18:15 - 24:00   Forhandlinger (eller ved afstemningernes afslutning)       Taletid
101Frist***IpointPræstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner
Betænkning:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers og nye lette
erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 (omarbejdning)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
80Frist***IpointOprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde
Betænkning:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde
[2018/0243(COD)]
Udenrigsudvalget
Udviklingsudvalget
87Frist***IpointOprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III)
Betænkning:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III)
[2018/0247(COD)]
Udenrigsudvalget
168 pointSituationen i Algeriet
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2019/2627(RSP)]
170 pointFem år med illegal russisk besættelse af Krim
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2019/2671(RSP)]
116Frist pointEfter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen.
Betænkning:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Betænkning om situationen efter Det Arabiske Forår: vejen frem for MENA-regionen
[2018/2160(INI)]
Udenrigsudvalget
09:00 - 12:20   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)15'
Ordførere   (5x6') 30'
Ordførere for udtalelser   (13x1') 13'
Catch-the-eye   (3x5') 15'
Medlemmer74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Forhandlinger     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)5'
Kommissionen (inkl. svar)10'
Revisionsrettens formand (inkl. svar)5'
Ordførere   (6x6') 36'
Ordførere for udtalelser   (15x1') 15'
Catch-the-eye5'
Medlemmer30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18:15 - 24:00   Forhandlinger (eller ved afstemningernes afslutning)     item on the agenda
Næstformand for Kommissionen/Højtstående repræsentant (inkl. svar)25'
Kommissionen (inkl. svar)15'
Ordførere   (8x6') 48'
Ordførere for udtalelser   (13x1') 13'
Catch-the-eye   (6x5') 30'
Medlemmer135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
35item on the agendapointOphavsret på det digitale indre marked
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
112item on the agendapointDen Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
83item on the agendapointAftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester
Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
82item on the agendapointAftaler om salg af varer
Pascal Arimont (A8-0043/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
140item on the agendapointAfskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
42item on the agendapointFælles regler for det indre marked for elektricitet
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
14item on the agendapointIndre marked for elektricitet
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
26item on the agendapointDen Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
43item on the agendapointRisikoberedskab i elsektoren
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
133item on the agendapointMærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
67item on the agendapointFiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet)
Linnéa Engström (A8-0381/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
103item on the agendapointTilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område
Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
130item on the agendapointSærlige regler vedrørende de største tilladte længder af førerhuse
Karima Delli (A8-0042/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
92item on the agendapointBenchmarks for lille CO2-effekt og benchmarks for positiv CO2-effekt
Neena Gill (A8-0483/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
148item on the agendapointGrundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagFredag den 22. marts 2019, 12:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagFredag den 22. marts 2019, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Mandag den 25. marts 2019, 19:00
39item on the agendapointBetænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
71item on the agendapointDen institutionelle rammeaftale mellem EU og Schweiz
Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
15item on the agendapointDecharge 2017: EU's almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne
Inés Ayala Sender (A8-0110/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Mandag den 25. marts 2019, 19:00
32item on the agendapointDecharge 2017: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2017
Inés Ayala Sender (A8-0088/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
34item on the agendapointDecharge 2017: EU's almindelige budget – 8., 9.,10. og 11. EUF
Marco Valli (A8-0107/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
60item on the agendapointDecharge 2017: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet
Claudia Schmidt (A8-0108/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Mandag den 25. marts 2019, 19:00
21item on the agendapointDecharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Arndt Kohn (A8-0100/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
74item on the agendapointDecharge 2017: EU's almindelige budget - Regionsudvalget
Arndt Kohn (A8-0101/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
28item on the agendapointDecharge 2017: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
Arndt Kohn (A8-0109/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
13item on the agendapointDecharge 2017: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand
Arndt Kohn (A8-0099/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
64item on the agendapointDecharge 2017: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer
Petri Sarvamaa (A8-0140/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
76item on the agendapointDecharge 2017: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)
Petri Sarvamaa (A8-0122/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
16item on the agendapointDecharge 2017: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
Petri Sarvamaa (A8-0125/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
47item on the agendapointDecharge 2017: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Petri Sarvamaa (A8-0127/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
49item on the agendapointDecharge 2017: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)
Petri Sarvamaa (A8-0150/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
27item on the agendapointDecharge 2017: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
Petri Sarvamaa (A8-0135/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
18item on the agendapointDecharge 2017: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)
Petri Sarvamaa (A8-0158/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
53item on the agendapointDecharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
Petri Sarvamaa (A8-0154/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
36item on the agendapointDecharge 2017: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)
Petri Sarvamaa (A8-0153/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
101item on the agendapointPræstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
80item on the agendapointOprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
87item on the agendapointOprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
116item on the agendapointEfter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen.
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 22. marts 2019, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 25. marts 2019, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 26. marts 2019, 19:00
Seneste opdatering: 28. marts 2019Juridisk meddelelse