Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 25 Μαρτίου 2019 - Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 334k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019231kΈκδοση: Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019, 09:19
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 12:20   Συζητήσεις
12:30 - 14:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 17:00   Συζητήσεις
17:00 - 18:15   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ (προφορική επεξήγηση των ψηφοφοριών που διεξήχθησαν την Τετάρτη)
18:15 - 24:00   Συζητήσεις (ή στο τέλος των ψηφοφοριών)
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 12:20   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
35Προθεσμία***IpointΤα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά
Έκθεση:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά
[2016/0280(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
112Προθεσμία***IpointΕυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής
Έκθεση:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη
  pointΚοινή συζήτηση - Προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών
83Προθεσμία***I-Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών
Έκθεση:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου

[2015/0287(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
82Προθεσμία***I-Συμβάσεις για την πώληση προϊόντων
Έκθεση:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[2015/0288(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
12:30 - 14:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
163 voteΑίτηση άρσης της ασυλίας του Jørn Dohrmann
Έκθεση:  Evelyn Regner (A8-0178/2019)
Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Jørn Dohrmann
[2018/2277(IMM)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
107***IvoteΑντιπροσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών
Έκθεση:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και με την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ
[2018/0089(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
97***voteΠρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ (προσχώρηση της Κροατίας)
Έκθεση:  Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
[2018/0080(NLE)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
50 voteΣυνολική συμφωνία ΕΕ-Ουζμπεκιστάν
Έκθεση:  David McAllister (A8-0149/2019)
Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τη νέα συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ουζμπεκιστάν
[2018/2236(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Άρθρο 113 του Κανονισμού
140Προθεσμία***IvoteΤερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας
Έκθεση:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας και την κατάργηση της οδηγίας 2000/84/ΕΚ
[2018/0332(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
42Προθεσμία***IvoteΚοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Έκθεση:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)
[2016/0380(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
14Προθεσμία***IvoteΕσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Έκθεση:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)
[2016/0379(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
26Προθεσμία***IvoteΟργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
Έκθεση:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (αναδιατύπωση)
[2016/0378(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
43Προθεσμία***IvoteΕτοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας
Έκθεση:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 2005/89/ΕΚ
[2016/0377(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
133Προθεσμία***IvoteΣήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους
Έκθεση:  Michał Boni (A8-0086/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009
[2018/0148(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
35Προθεσμία***IvoteΤα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά
Έκθεση:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά
[2016/0280(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
83Προθεσμία***IvoteΣυμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών
Έκθεση:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου
[2015/0287(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
82Προθεσμία***IvoteΣυμβάσεις για την πώληση προϊόντων
Έκθεση:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
[2015/0288(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
67Προθεσμία***IvoteΑλιεία στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο)
Έκθεση:  Linnéa Engström (A8-0381/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο)
[2018/0069(COD)]
Επιτροπή Αλιείας
103Προθεσμία***IvoteΕυθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής
Έκθεση:  Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής και την τροποποίηση των οδηγιών 86/278/ΕΟΚ, 2002/49/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2007/2/ΕΚ, 2009/147/ΕΚ και 2010/63/ΕΕ, των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 166/2006 και (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 338/97 και (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου
[2018/0205(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
130Προθεσμία***IvoteΕιδικοί κανόνες για το μέγιστο μήκος των θαλάμων οδήγησης,
Έκθεση:  Karima Delli (A8-0042/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προθεσμία έναρξης εφαρμογής των ειδικών κανόνων για το μέγιστο μήκος των θαλάμων οδήγησης, το οποίο προσφέρει βελτιωμένες αεροδυναμικές επιδόσεις, ενεργειακή απόδοση και επιδόσεις ασφάλειας
[2018/0130(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
92Προθεσμία***IvoteΔείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων και δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα
Έκθεση:  Neena Gill (A8-0483/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 για τους δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και τους δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα
[2018/0180(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
111***IvoteΕιδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg)
Έκθεση:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης
[2018/0199(COD)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Συζήτηση: Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019
148Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής
[2018/2899(RSP)]
B8-0212/2019
Συζήτηση: Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019
39Προθεσμία voteΈκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
Έκθεση:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
[2018/2121(INI)]
Ειδική επιτροπή σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
71Προθεσμία voteΘεσμική συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Ελβετίας
Έκθεση:  Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)
Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τη σύναψη θεσμικής συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας
[2018/2262(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Άρθρο 108 του Κανονισμού
15:00 - 17:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
  pointΚοινή συζήτηση - Απαλλαγή 2017 (53 εκθέσεις)
15Προθεσμία -Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
Έκθεση:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

[2018/2166(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
32Προθεσμία -Απαλλαγή 2017 : Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2017
Έκθεση:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Έκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2219(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
34Προθεσμία -Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 8ο, 9ο,10ο και 11ο ΕΤΑ
Έκθεση:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2177(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
60Προθεσμία -Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Έκθεση:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

[2018/2167(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
24 -Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Έκθεση:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
33 -Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο
Έκθεση:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα IV - Δικαστήριο

[2018/2169(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
31 -Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Έκθεση: (A8-0097/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο

[2018/2171(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
21Προθεσμία -Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Έκθεση:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

[2018/2172(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
74Προθεσμία -Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών
Έκθεση:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών

[2018/2173(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
28Προθεσμία -Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
Έκθεση:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

[2018/2176(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
13Προθεσμία -Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Έκθεση:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

[2018/2174(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
57 -Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδοµένων
Έκθεση:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

[2018/2175(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
64Προθεσμία -Απαλλαγή 2017 : επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος

[2018/2210(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
38 -Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2205(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
54 -Απαλλαγή 2017: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2206(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
76Προθεσμία -Απαλλαγή 2017 : Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (CdT)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2184(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
29 -Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2178(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
73 -Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2194(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
12 -Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2189(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
41 -Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
59 -Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2202(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
70 -Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2191(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
16Προθεσμία -Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2198(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
47Προθεσμία -Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΕΑ)για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2182(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
52 -Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2197(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
69 -Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2190(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
49Προθεσμία -Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2201(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
55 -Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2203(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
62 -Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2207(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
27Προθεσμία -Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2185(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
23 -Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2181(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
77 -Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2188(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
75 -Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2192(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
18Προθεσμία -Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2193(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
17 -Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2204(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
68 -Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2187(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
56 -Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (νυν Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης) (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2209(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
58 -Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2183(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
40 -Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2199(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
72 -Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2179(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
66 -Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2186(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
53Προθεσμία -Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) (πριν την 1η Μαΐου 2017: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2200(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
30 -Απαλλαγή 2017 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2180(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
36Προθεσμία -Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2195(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
78 -Απαλλαγή 2017: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ετρωπαϊκού GNSS (GSA) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2196(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
79 -Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΒΒΙ)
Έκθεση:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2214(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
63 -Απαλλαγή 2017 : Clean Sky 2 - Κοινή επιχείρηση
Έκθεση:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2213(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
51 -Απαλλαγή 2017: Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (κοινή επιχείρηση ECSEL)
Έκθεση:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2218(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
65 -Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (FCH)
Έκθεση:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2216(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
48 -Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2» (IMI)
Έκθεση:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2) για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2215(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
46 -Απαλλαγή 2017: ITER και ανάπτυξη της κοινής επιχείρησης πυρηνικής σύντηξης
Έκθεση:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2211(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
44 -Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση – Ασφάλεια της αεροναυτιλίας (SESAR)
Έκθεση:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας, για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2212(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
22 -Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (SHIFT2RAIL)
Έκθεση:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail, για το οικονομικό έτος 2017

[2018/2217(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
17:00 - 18:15   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ (προφορική επεξήγηση των ψηφοφοριών που διεξήχθησαν την Τετάρτη)      
15Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
Έκθεση:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
[2018/2166(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
32Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2017 : Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2017
Έκθεση:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Έκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2219(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
34Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 8ο, 9ο,10ο και 11ο ΕΤΑ
Έκθεση:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2177(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
60Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Έκθεση:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
[2018/2167(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
24 voteΑπαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Έκθεση:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
33 voteΑπαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο
Έκθεση:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα IV - Δικαστήριο
[2018/2169(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
31 voteΑπαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Έκθεση: (A8-0097/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο
[2018/2171(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
21Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Έκθεση:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
[2018/2172(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
74Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών
Έκθεση:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών
[2018/2173(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
28Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
Έκθεση:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
[2018/2176(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
13Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Έκθεση:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
[2018/2174(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
57 voteΑπαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδοµένων
Έκθεση:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
[2018/2175(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
64Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2017 : επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος
[2018/2210(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
38 voteΑπαλλαγή 2017: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2205(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
54 voteΑπαλλαγή 2017: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2206(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
76Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2017 : Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (CdT)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2184(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
29 voteΑπαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2178(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
73 voteΑπαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2194(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
12 voteΑπαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2189(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
41 voteΑπαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2017
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
59 voteΑπαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2202(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
70 voteΑπαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2191(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
16Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2198(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
47Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΕΑ)για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2182(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
52 voteΑπαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2197(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
69 voteΑπαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2190(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
49Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2201(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
55 voteΑπαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2203(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
62 voteΑπαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2207(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
27Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2185(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
23 voteΑπαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2181(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
77 voteΑπαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2188(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
75 voteΑπαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2192(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
18Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2017: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2193(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
17 voteΑπαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2204(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
68 voteΑπαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2187(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
56 voteΑπαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (νυν Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης) (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2209(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
58 voteΑπαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2183(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
40 voteΑπαλλαγή 2017: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2199(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
72 voteΑπαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2179(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
66 voteΑπαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2186(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
53Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) (πριν την 1η Μαΐου 2017: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2200(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
30 voteΑπαλλαγή 2017 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2180(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
36Προθεσμία voteΑπαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2195(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
78 voteΑπαλλαγή 2017: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)
Έκθεση:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ετρωπαϊκού GNSS (GSA) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2196(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
79 voteΑπαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΒΒΙ)
Έκθεση:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2214(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
63 voteΑπαλλαγή 2017 : Clean Sky 2 - Κοινή επιχείρηση
Έκθεση:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2213(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
51 voteΑπαλλαγή 2017: Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (κοινή επιχείρηση ECSEL)
Έκθεση:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2218(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
65 voteΑπαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (FCH)
Έκθεση:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2216(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
48 voteΑπαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2» (IMI)
Έκθεση:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2) για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2215(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
46 voteΑπαλλαγή 2017: ITER και ανάπτυξη της κοινής επιχείρησης πυρηνικής σύντηξης
Έκθεση:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2211(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
44 voteΑπαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση – Ασφάλεια της αεροναυτιλίας (SESAR)
Έκθεση:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας, για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2212(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
22 voteΑπαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (SHIFT2RAIL)
Έκθεση:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail, για το οικονομικό έτος 2017
[2018/2217(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
18:15 - 24:00   Συζητήσεις (ή στο τέλος των ψηφοφοριών)       Χρόνος αγόρευσης
101Προθεσμία***IpointΠρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα
Έκθεση:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 (αναδιατύπωση)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
80Προθεσμία***IpointΜηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας
Έκθεση:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας
[2018/0243(COD)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Επιτροπή Ανάπτυξης
87Προθεσμία***IpointΜηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)
Έκθεση:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)
[2018/0247(COD)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
168 pointΚατάσταση στην Αλγερία
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2019/2627(RSP)]
170 pointΠέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2019/2671(RSP)]
116Προθεσμία pointΚατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ)
Έκθεση:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Έκθεση σχετικά με την περίοδο μετά την αραβική άνοιξη: η μελλοντική πορεία στις χώρες ΜΑΒΑ
[2018/2160(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
09:00 - 12:20   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Εισηγητές   (5x6') 30'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (13x1') 13'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
Βουλευτές74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων) 5'
Εισηγητές   (6x6') 36'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (15x1') 15'
"Catch the eye"5'
Βουλευτές30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18:15 - 24:00   Συζητήσεις (ή στο τέλος των ψηφοφοριών)     item on the agenda
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)25'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Εισηγητές   (8x6') 48'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (13x1') 13'
"Catch the eye"   (6x5') 30'
Βουλευτές135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
35item on the agendapointΤα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
112item on the agendapointΕυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
83item on the agendapointΣυμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών
Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
82item on the agendapointΣυμβάσεις για την πώληση προϊόντων
Pascal Arimont (A8-0043/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
140item on the agendapointΤερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
42item on the agendapointΚοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
14item on the agendapointΕσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
26item on the agendapointΟργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
43item on the agendapointΕτοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
133item on the agendapointΣήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
67item on the agendapointΑλιεία στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο)
Linnéa Engström (A8-0381/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
103item on the agendapointΕυθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής
Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
130item on the agendapointΕιδικοί κανόνες για το μέγιστο μήκος των θαλάμων οδήγησης,
Karima Delli (A8-0042/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
92item on the agendapointΔείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων και δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα
Neena Gill (A8-0483/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
148item on the agendapointΘεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΠαρασκευή 22 Μαρτίου 2019, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΠαρασκευή 22 Μαρτίου 2019, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΔευτέρα 25 Μαρτίου 2019, 19:00
39item on the agendapointΈκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
71item on the agendapointΘεσμική συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Ελβετίας
Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
15item on the agendapointΑπαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
Inés Ayala Sender (A8-0110/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΔευτέρα 25 Μαρτίου 2019, 19:00
32item on the agendapointΑπαλλαγή 2017 : Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2017
Inés Ayala Sender (A8-0088/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
34item on the agendapointΑπαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 8ο, 9ο,10ο και 11ο ΕΤΑ
Marco Valli (A8-0107/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
60item on the agendapointΑπαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Claudia Schmidt (A8-0108/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΔευτέρα 25 Μαρτίου 2019, 19:00
21item on the agendapointΑπαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Arndt Kohn (A8-0100/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
74item on the agendapointΑπαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών
Arndt Kohn (A8-0101/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
28item on the agendapointΑπαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
Arndt Kohn (A8-0109/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
13item on the agendapointΑπαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Arndt Kohn (A8-0099/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
64item on the agendapointΑπαλλαγή 2017 : επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ
Petri Sarvamaa (A8-0140/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
76item on the agendapointΑπαλλαγή 2017 : Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (CdT)
Petri Sarvamaa (A8-0122/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
16item on the agendapointΑπαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
Petri Sarvamaa (A8-0125/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
47item on the agendapointΑπαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA)
Petri Sarvamaa (A8-0127/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
49item on the agendapointΑπαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
Petri Sarvamaa (A8-0150/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
27item on the agendapointΑπαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)
Petri Sarvamaa (A8-0135/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
18item on the agendapointΑπαλλαγή 2017: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)
Petri Sarvamaa (A8-0158/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
53item on the agendapointΑπαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)
Petri Sarvamaa (A8-0154/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
36item on the agendapointΑπαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX)
Petri Sarvamaa (A8-0153/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
101item on the agendapointΠρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
80item on the agendapointΜηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
87item on the agendapointΜηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
116item on the agendapointΚατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ)
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 22 Μαρτίου 2019, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 25 Μαρτίου 2019, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 26 Μαρτίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 28 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου