Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 25. märts 2019 - Neljapäev, 28. märts 2019 287k
Teisipäev, 26. märts 2019202kVersioon: Neljapäev, 28. märts 2019, 09:22
 Päevakorra punktid
09:00 - 12:20   Arutelud
12:30 - 14:30   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 17:00   Arutelud
17:00 - 18:15   HÄÄLETUS (suulised selgitused hääletuse kohta antakse kolmapäeval)
18:15 - 24:00   Arutelud (või hääletuste lõpus)
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 12:20   Arutelud       Kõneaeg
35Tähtaeg***IpointAutoriõigused digitaalsel ühtsel turul
Raport:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul
[2016/0280(COD)]
Õiguskomisjon
112Tähtaeg***IpointEuroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond
Raport:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Regionaalarengukomisjon
Hääletus toimub kolmapäeval
  pointÜhine arutelu - Digitaalse sisu üleandmine ja kaupade internetimüük
83Tähtaeg***I-Digitaalse sisu üleandmise ja digiteenuste osutamise lepingud
Raport:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta

[2015/0287(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Õiguskomisjon
82Tähtaeg***I-Kaupade müügilepingud
Raport:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaupade müügilepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/22/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/44/EÜ

[2015/0288(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
12:30 - 14:30   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
163 voteJørn Dohrmanni puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport:  Evelyn Regner (A8-0178/2019)
Raport Jørn Dohrmanni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta
[2018/2277(IMM)]
Õiguskomisjon
107***IvoteTarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagid
Raport:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/22/EÜ
[2018/0089(COD)]
Õiguskomisjon
97***voteELi ja Israeli vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna leping (Horvaatia ühinemine)
Raport:  Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta
[2018/0080(NLE)]
Väliskomisjon
50 voteELi ja Usbekistani vaheline laiaulatuslik leping
Raport:  David McAllister (A8-0149/2019)
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi ja Usbekistani vahelise uue laiaulatusliku lepingu kohta
[2018/2236(INI)]
Väliskomisjon
Kodukorra artikkel 113
140Tähtaeg***IvoteAastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine
Raport:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega lõpetatakse aastaaegadega seotud kellakeeramine ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/84/EÜ
[2018/0332(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
42Tähtaeg***IvoteElektrienergia siseturu ühiseeskirjad
Raport:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud)
[2016/0380(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
14Tähtaeg***IvoteElektrienergia siseturg
Raport:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud)
[2016/0379(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
26Tähtaeg***IvoteEuroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet
Raport:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (uuesti sõnastatud)
[2016/0378(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
43Tähtaeg***IvoteOhuvalmidus elektrisektoris
Raport:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ohuvalmidust elektrisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2005/89/EÜ
[2016/0377(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
133Tähtaeg***IvoteRehvide kütusesäästlikkus ja muud olulised näitajad
Raport:  Michał Boni (A8-0086/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse rehvide kütusesäästlikkust ja muid olulisi näitajaid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1222/2009
[2018/0148(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
35Tähtaeg***IvoteAutoriõigused digitaalsel ühtsel turul
Raport:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul
[2016/0280(COD)]
Õiguskomisjon
83Tähtaeg***IvoteDigitaalse sisu üleandmise ja digiteenuste osutamise lepingud
Raport:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta
[2015/0287(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Õiguskomisjon
82Tähtaeg***IvoteKaupade müügilepingud
Raport:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaupade müügilepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/22/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/44/EÜ
[2015/0288(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
67Tähtaeg***IvoteKalapüük Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas
Raport:  Linnéa Engström (A8-0381/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1343/2011, mis käsitleb teatavaid kalapüüki käsitlevaid sätteid Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas
[2018/0069(COD)]
Kalanduskomisjon
103Tähtaeg***IvoteTeatamiskohustuste ühtlustamine keskonnapoliitika valdkonnas
Raport:  Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liikmesriikide keskkonnapoliitika alaste teatamiskohustuste ühtlustamise kohta, millega muudetakse direktiive 86/278/EMÜ, 2002/49/EÜ, 2004/35/EÜ, 2007/2/EÜ, 2009/147/EÜ ja 2010/63/EL, määrusi (EÜ) nr 166/2006 ja (EL) nr 995/2010 ning nõukogu määrusi (EÜ) nr 338/97 ja (EÜ) nr 2173/2005
[2018/0205(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
130Tähtaeg***IvoteErieeskirjad kabiinide maksimaalpikkuse kohta
Raport:  Karima Delli (A8-0042/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/53/EÜ seoses tähtpäevaga, mil hakatakse rakendama maksimaalpikkuse erieeskirju paremate aerodünaamiliste omadustega, energiatõhusamate ja ohutumate kabiinide puhul
[2018/0130(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
92Tähtaeg***IvoteVähese CO2-heite ja CO2-heite mõju vähendamise võrdlusalused
Raport:  Neena Gill (A8-0483/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1011 vähese CO2-heite ja CO2-heite mõju vähendamise võrdlusaluste osas
[2018/0180(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
111***IvoteEuroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted
Raport:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevate erisätete kohta
[2018/0199(COD)]
Regionaalarengukomisjon
Arutelu: Teisipäev, 15. jaanuar 2019
148Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanekud - Aafrika päritolu inimeste põhiõigused
[2018/2899(RSP)]
B8-0212/2019
Arutelu: Neljapäev, 14. märts 2019
39Tähtaeg voteRaport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta
Raport:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta
[2018/2121(INI)]
Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon
71Tähtaeg voteEuroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline institutsioonilist raamistikku käsitlev leping
Raport:  Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise institutsioonilist raamistikku käsitleva lepingu kohta
[2018/2262(INI)]
Väliskomisjon
Kodukorra artikkel 108
15:00 - 17:00   Arutelud       Kõneaeg
  pointÜhine arutelu - 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (53 raportit)
15Tähtaeg -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Komisjon ja rakendusametid
Raport:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

[2018/2166(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
32Tähtaeg -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded
Raport:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Raport komisjoni 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta

[2018/2219(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
34Tähtaeg -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – 8., 9., 10. ja 11. EAF
Raport:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2177(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
60Tähtaeg -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament
Raport:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament

[2018/2167(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
24 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
33 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Kohus
Raport:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus

[2018/2169(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
31 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Kontrollikoda
Raport: (A8-0097/2019)
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda

[2018/2171(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
21Tähtaeg -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Raport:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

[2018/2172(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
74Tähtaeg -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Regioonide Komitee
Raport:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee

[2018/2173(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
28Tähtaeg -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus
Raport:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus

[2018/2176(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
13Tähtaeg -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ombudsman
Raport:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman

[2018/2174(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
57 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Andmekaitseinspektor
Raport:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor

[2018/2175(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
64Tähtaeg -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Raport Euroopa Liidu ametite 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta

[2018/2210(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
38 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2205(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
54 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BEREC)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Raport Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) Büroo 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2206(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
76Tähtaeg -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2184(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
29 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2178(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
73 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2194(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
12 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2189(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
41 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
59 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Raport Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2202(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
70 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2191(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
16Tähtaeg -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Raport Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2198(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
47Tähtaeg -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Raport Euroopa Keskkonnaameti (EEA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2182(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
52 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (EFCA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2197(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
69 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Raport Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2190(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
49Tähtaeg -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2201(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
55 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2203(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
62 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2207(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
27Tähtaeg -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Raport Euroopa Ravimiameti (EMA) 2017. aastaeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2185(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
23 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2181(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
77 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2188(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
75 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2192(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
18Tähtaeg -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Raport Euroopa Raudteeagentuuri (ERA) (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2193(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
17 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2204(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
68 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (ETF)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Raport Euroopa Koolitusfondi 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2187(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
56 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Raport Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT‑süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (nüüd Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet) (eu-LISA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2209(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
58 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2183(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
40 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Raport Euratomi Tarneagentuuri 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2199(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
72 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (Eurofound) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2179(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
66 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Raport Eurojusti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2186(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
53Tähtaeg -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) (enne 1. maid 2017: Euroopa Politseiamet) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2200(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
30 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2180(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
36Tähtaeg -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Raport Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2195(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
78 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Raport Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2196(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
79 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT)
Raport:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Raport biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2214(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
63 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky
Raport:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Raport ühisettevõtte Clean Sky 2 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2213(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
51 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel (ühisettevõte ECSEL)
Raport:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Raport ühisettevõtte ECSEL 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2218(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
65 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (FCH)
Raport:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2216(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
48 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI)
Raport:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2215(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
46 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte

Raport:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2211(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
44 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR
Raport:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Raport ühisettevõtte SESAR 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2212(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
22 -2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Shift2Rail
Raport:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Raport ühisettevõtte Shift2Rail 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

[2018/2217(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
17:00 - 18:15   HÄÄLETUS (suulised selgitused hääletuse kohta antakse kolmapäeval)      
15Tähtaeg vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Komisjon ja rakendusametid
Raport:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid
[2018/2166(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
32Tähtaeg vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded
Raport:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Raport komisjoni 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta
[2018/2219(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
34Tähtaeg vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – 8., 9., 10. ja 11. EAF
Raport:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2177(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
60Tähtaeg vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament
Raport:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament
[2018/2167(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
24 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
33 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Kohus
Raport:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus
[2018/2169(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
31 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Kontrollikoda
Raport: (A8-0097/2019)
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda
[2018/2171(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
21Tähtaeg vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Raport:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
[2018/2172(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
74Tähtaeg vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Regioonide Komitee
Raport:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee
[2018/2173(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
28Tähtaeg vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus
Raport:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus
[2018/2176(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
13Tähtaeg vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ombudsman
Raport:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman
[2018/2174(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
57 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Andmekaitseinspektor
Raport:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor
[2018/2175(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
64Tähtaeg vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Raport Euroopa Liidu ametite 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta
[2018/2210(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
38 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2205(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
54 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BEREC)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Raport Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) Büroo 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2206(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
76Tähtaeg vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2184(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
29 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2178(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
73 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2194(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
12 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2189(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
41 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
59 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Raport Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2202(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
70 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2191(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
16Tähtaeg vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Raport Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2198(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
47Tähtaeg vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Raport Euroopa Keskkonnaameti (EEA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2182(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
52 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (EFCA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2197(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
69 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Raport Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2190(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
49Tähtaeg vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2201(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
55 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2203(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
62 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2207(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
27Tähtaeg vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Raport Euroopa Ravimiameti (EMA) 2017. aastaeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2185(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
23 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2181(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
77 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2188(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
75 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2192(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
18Tähtaeg vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Raport Euroopa Raudteeagentuuri (ERA) (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2193(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
17 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2204(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
68 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (ETF)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Raport Euroopa Koolitusfondi 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2187(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
56 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Raport Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT‑süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (nüüd Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet) (eu-LISA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2209(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
58 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2183(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
40 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Raport Euratomi Tarneagentuuri 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2199(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
72 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (Eurofound) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2179(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
66 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Raport Eurojusti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2186(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
53Tähtaeg vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) (enne 1. maid 2017: Euroopa Politseiamet) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2200(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
30 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2180(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
36Tähtaeg vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Raport Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2195(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
78 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)
Raport:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Raport Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2196(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
79 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT)
Raport:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Raport biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2214(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
63 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky
Raport:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Raport ühisettevõtte Clean Sky 2 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2213(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
51 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel (ühisettevõte ECSEL)
Raport:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Raport ühisettevõtte ECSEL 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2218(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
65 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (FCH)
Raport:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2216(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
48 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI)
Raport:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2215(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
46 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte

Raport:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2211(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
44 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR
Raport:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Raport ühisettevõtte SESAR 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2212(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
22 vote2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Shift2Rail
Raport:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Raport ühisettevõtte Shift2Rail 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2217(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
18:15 - 24:00   Arutelud (või hääletuste lõpus)       Kõneaeg
101Tähtaeg***IpointUute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid
Raport:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist, ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007 (uuesti sõnastatud)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
80Tähtaeg***IpointNaabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend
Raport:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend
[2018/0243(COD)]
Väliskomisjon
Arengukomisjon
87Tähtaeg***IpointÜhinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III)
Raport:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III)
[2018/0247(COD)]
Väliskomisjon
168 pointOlukord Alžeerias
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2019/2627(RSP)]
170 pointVenemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2019/2671(RSP)]
116Tähtaeg pointAraabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated
Raport:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Raport araabia kevade järgse olukorra ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaadete kohta
[2018/2160(INI)]
Väliskomisjon
09:00 - 12:20   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)15'
Raportöörid   (5x6') 30'
Arvamuse koostajad   (13x1') 13'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (3x5') 15'
Parlamendiliikmed74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)5'
Komisjon (koos vastustega)10'
Kontrollikoja president (koos vastustega)5'
Raportöörid   (6x6') 36'
Arvamuse koostajad   (15x1') 15'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Parlamendiliikmed30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18:15 - 24:00   Arutelud (või hääletuste lõpus)     item on the agenda
Komisjoni asepresident / kõrge esindaja (koos vastustega)25'
Komisjon (koos vastustega)15'
Raportöörid   (8x6') 48'
Arvamuse koostajad   (13x1') 13'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (6x5') 30'
Parlamendiliikmed135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
35item on the agendapointAutoriõigused digitaalsel ühtsel turul
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
112item on the agendapointEuroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
83item on the agendapointDigitaalse sisu üleandmise ja digiteenuste osutamise lepingud
Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
82item on the agendapointKaupade müügilepingud
Pascal Arimont (A8-0043/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
140item on the agendapointAastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
42item on the agendapointElektrienergia siseturu ühiseeskirjad
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
14item on the agendapointElektrienergia siseturg
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
26item on the agendapointEuroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
43item on the agendapointOhuvalmidus elektrisektoris
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
133item on the agendapointRehvide kütusesäästlikkus ja muud olulised näitajad
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
67item on the agendapointKalapüük Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas
Linnéa Engström (A8-0381/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
103item on the agendapointTeatamiskohustuste ühtlustamine keskonnapoliitika valdkonnas
Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
130item on the agendapointErieeskirjad kabiinide maksimaalpikkuse kohta
Karima Delli (A8-0042/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
92item on the agendapointVähese CO2-heite ja CO2-heite mõju vähendamise võrdlusalused
Neena Gill (A8-0483/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
148item on the agendapointAafrika päritolu inimeste põhiõigused
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudReede, 22. märts 2019, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaReede, 22. märts 2019, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedEsmaspäev, 25. märts 2019, 19:00
39item on the agendapointRaport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
71item on the agendapointEuroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline institutsioonilist raamistikku käsitlev leping
Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
15item on the agendapoint2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Komisjon ja rakendusametid
Inés Ayala Sender (A8-0110/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedEsmaspäev, 25. märts 2019, 19:00
32item on the agendapoint2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded
Inés Ayala Sender (A8-0088/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
34item on the agendapoint2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – 8., 9., 10. ja 11. EAF
Marco Valli (A8-0107/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
60item on the agendapoint2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament
Claudia Schmidt (A8-0108/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedEsmaspäev, 25. märts 2019, 19:00
21item on the agendapoint2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Arndt Kohn (A8-0100/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
74item on the agendapoint2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Regioonide Komitee
Arndt Kohn (A8-0101/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
28item on the agendapoint2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus
Arndt Kohn (A8-0109/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
13item on the agendapoint2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ombudsman
Arndt Kohn (A8-0099/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
64item on the agendapoint2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll
Petri Sarvamaa (A8-0140/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
76item on the agendapoint2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)
Petri Sarvamaa (A8-0122/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
16item on the agendapoint2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
Petri Sarvamaa (A8-0125/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
47item on the agendapoint2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA)
Petri Sarvamaa (A8-0127/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
49item on the agendapoint2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)
Petri Sarvamaa (A8-0150/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
27item on the agendapoint2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA)
Petri Sarvamaa (A8-0135/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
18item on the agendapoint2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)
Petri Sarvamaa (A8-0158/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
53item on the agendapoint2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Petri Sarvamaa (A8-0154/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
36item on the agendapoint2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)
Petri Sarvamaa (A8-0153/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
101item on the agendapointUute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
80item on the agendapointNaabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
87item on the agendapointÜhinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
116item on the agendapointAraabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 22. märts 2019, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 25. märts 2019, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 26. märts 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 28. märts 2019Õigusalane teave