Esityslista
StrasbourgMaanantai 25. maaliskuuta 2019 - Torstai 28. maaliskuuta 2019 285k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019200kVersio: Torstai 28. maaliskuuta 2019, 09:23
 Esityslistan kohdat
09:00 - 12:20   Keskustelut
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 17:00   Keskustelut
17:00 - 18:15   ÄÄNESTYS (suulliset äänestysselitykset annetaan keskiviikkona)
18:15 - 24:00   Keskustelut (äänestysten päätyttyä)
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 12:20   Keskustelut       Puheajat
35Määräaika***IpointTekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla
Mietintö:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla
[2016/0280(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
112Määräaika***IpointEuroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto
Mietintö:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Aluekehitysvaliokunta
Äänestys toimitetaan keskiviikkona
  pointYhteiskeskustelu - Digitaalisen sisällön toimittaminen ja tavarakauppa
83Määräaika***I-Digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskevat sopimukset
Mietintö:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista

[2015/0287(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Oikeudellisten asioiden valiokunta
82Määräaika***I-Tavarakauppaa koskevat sopimukset
Mietintö:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä tavarakauppaa koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY kumoamisesta

[2015/0288(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
163 voteJørn Dohrmannin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
Mietintö:  Evelyn Regner (A8-0178/2019)
Mietintö Jørn Dohrmannin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä
[2018/2277(IMM)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
107***IvoteKuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavat edustajakanteet
Mietintö:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavista edustajakanteista sekä direktiivin 2009/22/EY kumoamisesta
[2018/0089(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
97***votePöytäkirja EU:n ja Israelin väliseen Euro–Välimeri-sopimukseen (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin)
Mietintö:  Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosioinnista tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta
[2018/0080(NLE)]
Ulkoasiainvaliokunta
50 voteEU:n ja Uzbekistanin kattava sopimus
Mietintö:  David McAllister (A8-0149/2019)
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Uzbekistanin uudesta kattavasta sopimuksesta
[2018/2236(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Työjärjestyksen 113 artikla
140Määräaika***IvoteVuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopuminen
Mietintö:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopumisesta ja direktiivin 2000/84/EY kumoamisesta
[2018/0332(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
42Määräaika***IvoteSähkön sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt
Mietintö:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu)
[2016/0380(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
14Määräaika***IvoteSähkön sisämarkkinat
Mietintö:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu)
[2016/0379(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
26Määräaika***IvoteEuroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto
Mietintö:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (uudelleenlaadittu)
[2016/0378(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
43Määräaika***IvoteRiskeihin varautuminen sähköalalla
Mietintö:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi riskeihin varautumisesta sähköalalla ja direktiivin 2005/89/EY kumoamisesta
[2016/0377(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
133Määräaika***IvoteRenkaiden merkitseminen polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta
Mietintö:  Michał Boni (A8-0086/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta ja asetuksen (EY) N:o 1222/2009 kumoamisesta
[2018/0148(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
35Määräaika***IvoteTekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla
Mietintö:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla
[2016/0280(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
83Määräaika***IvoteDigitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskevat sopimukset
Mietintö:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista
[2015/0287(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Oikeudellisten asioiden valiokunta
82Määräaika***IvoteTavarakauppaa koskevat sopimukset
Mietintö:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä tavarakauppaa koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY kumoamisesta
[2015/0288(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
67Määräaika***IvoteKalastus GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella
Mietintö:  Linnéa Engström (A8-0381/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräistä kalastusta koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella annetun asetuksen (EU) N:o 1343/2011 muuttamisesta
[2018/0069(COD)]
Kalatalousvaliokunta
103Määräaika***IvoteYmpäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistaminen
Mietintö:  Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistamisesta ja direktiivien 86/278/ETY, 2002/49/EY, 2004/35/EY, 2007/2/EY, 2009/147/EY ja 2010/63/EU, asetusten (EY) N:o 166/2006 ja (EU) N:o 995/2010 sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 338/97 ja (EY) N:o 2173/2005 muuttamisesta
[2018/0205(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
130Määräaika***IvoteOhjaamojen enimmäispituutta koskevat erityissäännöt
Mietintö:  Karima Delli (A8-0042/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aerodynamiikaltaan, energiatehokkuudeltaan ja turvallisuudeltaan parannettujen ohjaamojen enimmäispituutta koskevien erityissääntöjen täytäntöönpanon määräajasta
[2018/0130(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
92Määräaika***IvoteVähähiilisyyden ja positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvot
Mietintö:  Neena Gill (A8-0483/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta vähähiilisyyden ja positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvojen osalta
[2018/0180(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
111***IvoteEuroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset
Mietintö:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevista erityissäännöksistä
[2018/0199(COD)]
Aluekehitysvaliokunta
Keskustelu: Tiistai 15. tammikuuta 2019
148Määräaika votePäätöslauselmaesitykset - Afrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeudet
[2018/2899(RSP)]
B8-0212/2019
Keskustelu: Torstai 14. maaliskuuta 2019
39Määräaika voteTalousrikokset, veropetokset ja veronkierto
Mietintö:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Mietintö talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta
[2018/2121(INI)]
Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä erityisvaliokunta
71Määräaika voteEU:n ja Sveitsin institutionaalinen puitesopimus
Mietintö:  Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisestä institutionaalisesta puitesopimuksesta
[2018/2262(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
108 artikla
15:00 - 17:00   Keskustelut       Puheajat
  pointYhteiskeskustelu - Vastuuvapaus 2017 (53 mietintöä)
15Määräaika -Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot
Mietintö:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot

[2018/2166(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
32Määräaika -Vastuuvapaus 2017: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa vastuuvapausmenettelyssä 2017
Mietintö:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2017 vastuuvapausmenettelyssä

[2018/2219(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
34Määräaika -Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR
Mietintö:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2177(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
60Määräaika -Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
Mietintö:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka I – Euroopan parlamentti

[2018/2167(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
24 -Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
Mietintö:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
33 -Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin
Mietintö:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka IV – Tuomioistuin

[2018/2169(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
31 -Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin
Mietintö: (A8-0097/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin

[2018/2171(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
21Määräaika -Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Mietintö:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

[2018/2172(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
74Määräaika -Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea
Mietintö:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VII – Alueiden komitea

[2018/2173(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
28Määräaika -Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto
Mietintö:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto

[2018/2176(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
13Määräaika -Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies
Mietintö:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies

[2018/2174(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
57 -Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu
Mietintö:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu

[2018/2175(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
64Määräaika -Vastuuvapaus 2017: EU:n virastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta

[2018/2210(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
38 -Vastuuvapaus 2017: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2205(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
54 -Vastuuvapaus 2017: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2206(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
76Määräaika -Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (CdT) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2184(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
29 -Vastuuvapaus 2017: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2178(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
73 -Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2194(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
12 -Vastuuvapaus 2017: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2189(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
41 -Vastuuvapaus 2017: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
59 -Vastuuvapaus 2017: Euroopan pankkiviranomainen (EPV)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2202(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
70 -Vastuuvapaus 2017: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2191(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
16Määräaika -Vastuuvapaus 2017: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2198(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
47Määräaika -Vastuuvapaus 2017: Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2182(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
52 -Vastuuvapaus 2017: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2197(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
69 -Vastuuvapaus 2017: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2190(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
49Määräaika -Vastuuvapaus 2017: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2201(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
55 -Vastuuvapaus 2017: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2203(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
62 -Vastuuvapaus 2017: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2207(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
27Määräaika -Vastuuvapaus 2017: Euroopan lääkevirasto (EMA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston (EMA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2185(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
23 -Vastuuvapaus 2017: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2181(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
77 -Vastuuvapaus 2017: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2188(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
75 -Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2192(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
18Määräaika -Vastuuvapaus 2017: Euroopan rautatievirasto (ERA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston (ERA) (nyt Euroopan unionin rautatievirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2193(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
17 -Vastuuvapaus 2017: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2204(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
68 -Vastuuvapaus 2017: Euroopan koulutussäätiö (ETF)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön (ETF) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2187(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
56 -Vastuuvapaus 2017: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (nyt vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto) (eu-LISA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2209(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
58 -Vastuuvapaus 2017: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto ((EU-OSHA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2183(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
40 -Vastuuvapaus 2017: Euratomin hankintakeskus (ESA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen (ESA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2199(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
72 -Vastuuvapaus 2017: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2179(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
66 -Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön (Eurojust) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2186(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
53Määräaika -Vastuuvapaus 2017: Euroopan poliisivirasto (Europol)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) (ennen 1. toukokuuta 2017: Euroopan poliisivirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2200(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
30 -Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2180(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
36Määräaika -Vastuuvapaus 2017: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2195(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
78 -Vastuuvapaus 2017: Euroopan GNSS-virasto (GSA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston (GSA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

[2018/2196(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
79 -Vastuuvapaus 2017: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI)
Mietintö:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2214(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
63 -Vastuuvapaus 2017: Clean Sky 2 -yhteisyritys
Mietintö:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2213(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
51 -Vastuuvapaus 2017: ECSEL-yhteisyritys
Mietintö:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2218(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
65 -Vastuuvapaus 2017: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH2)
Mietintö:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2216(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
48 -Vastuuvapaus 2017: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys (IMI)
Mietintö:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2215(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
46 -Vastuuvapaus 2017: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys
Mietintö:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2211(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
44 -Vastuuvapaus 2017: SESAR-yhteisyritys
Mietintö:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2212(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
22 -Vastuuvapaus 2017: Shift2Rail-yhteisyritys
Mietintö:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

[2018/2217(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
17:00 - 18:15   ÄÄNESTYS (suulliset äänestysselitykset annetaan keskiviikkona)      
15Määräaika voteVastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot
Mietintö:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot
[2018/2166(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
32Määräaika voteVastuuvapaus 2017: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa vastuuvapausmenettelyssä 2017
Mietintö:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2017 vastuuvapausmenettelyssä
[2018/2219(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
34Määräaika voteVastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR
Mietintö:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2177(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
60Määräaika voteVastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
Mietintö:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka I – Euroopan parlamentti
[2018/2167(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
24 voteVastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
Mietintö:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
33 voteVastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin
Mietintö:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka IV – Tuomioistuin
[2018/2169(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
31 voteVastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin
Mietintö: (A8-0097/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin
[2018/2171(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
21Määräaika voteVastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Mietintö:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
[2018/2172(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
74Määräaika voteVastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea
Mietintö:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VII – Alueiden komitea
[2018/2173(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
28Määräaika voteVastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto
Mietintö:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto
[2018/2176(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
13Määräaika voteVastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies
Mietintö:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies
[2018/2174(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
57 voteVastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu
Mietintö:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu
[2018/2175(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
64Määräaika voteVastuuvapaus 2017: EU:n virastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta
[2018/2210(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
38 voteVastuuvapaus 2017: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2205(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
54 voteVastuuvapaus 2017: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2206(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
76Määräaika voteVastuuvapaus 2017: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (CdT) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2184(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
29 voteVastuuvapaus 2017: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2178(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
73 voteVastuuvapaus 2017: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2194(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
12 voteVastuuvapaus 2017: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2189(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
41 voteVastuuvapaus 2017: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
59 voteVastuuvapaus 2017: Euroopan pankkiviranomainen (EPV)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2202(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
70 voteVastuuvapaus 2017: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2191(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
16Määräaika voteVastuuvapaus 2017: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2198(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
47Määräaika voteVastuuvapaus 2017: Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2182(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
52 voteVastuuvapaus 2017: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2197(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
69 voteVastuuvapaus 2017: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2190(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
49Määräaika voteVastuuvapaus 2017: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2201(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
55 voteVastuuvapaus 2017: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2203(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
62 voteVastuuvapaus 2017: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2207(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
27Määräaika voteVastuuvapaus 2017: Euroopan lääkevirasto (EMA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston (EMA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2185(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
23 voteVastuuvapaus 2017: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2181(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
77 voteVastuuvapaus 2017: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2188(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
75 voteVastuuvapaus 2017: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2192(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
18Määräaika voteVastuuvapaus 2017: Euroopan rautatievirasto (ERA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston (ERA) (nyt Euroopan unionin rautatievirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2193(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
17 voteVastuuvapaus 2017: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2204(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
68 voteVastuuvapaus 2017: Euroopan koulutussäätiö (ETF)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön (ETF) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2187(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
56 voteVastuuvapaus 2017: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (nyt vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto) (eu-LISA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2209(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
58 voteVastuuvapaus 2017: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto ((EU-OSHA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2183(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
40 voteVastuuvapaus 2017: Euratomin hankintakeskus (ESA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen (ESA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2199(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
72 voteVastuuvapaus 2017: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2179(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
66 voteVastuuvapaus 2017: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön (Eurojust) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2186(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
53Määräaika voteVastuuvapaus 2017: Euroopan poliisivirasto (Europol)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) (ennen 1. toukokuuta 2017: Euroopan poliisivirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2200(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
30 voteVastuuvapaus 2017: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2180(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
36Määräaika voteVastuuvapaus 2017: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2195(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
78 voteVastuuvapaus 2017: Euroopan GNSS-virasto (GSA)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston (GSA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014
[2018/2196(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
79 voteVastuuvapaus 2017: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI)
Mietintö:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2214(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
63 voteVastuuvapaus 2017: Clean Sky 2 -yhteisyritys
Mietintö:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2213(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
51 voteVastuuvapaus 2017: ECSEL-yhteisyritys
Mietintö:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2218(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
65 voteVastuuvapaus 2017: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH2)
Mietintö:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2216(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
48 voteVastuuvapaus 2017: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys (IMI)
Mietintö:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2215(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
46 voteVastuuvapaus 2017: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys
Mietintö:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2211(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
44 voteVastuuvapaus 2017: SESAR-yhteisyritys
Mietintö:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2212(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
22 voteVastuuvapaus 2017: Shift2Rail-yhteisyritys
Mietintö:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[2018/2217(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
18:15 - 24:00   Keskustelut (äänestysten päätyttyä)       Puheajat
101Määräaika***IpointPäästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille
Mietintö:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta (uudelleenlaadittu teksti)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
80Määräaika***IpointNaapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline
Mietintö:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta
[2018/0243(COD)]
Ulkoasiainvaliokunta
Kehitysvaliokunta
87Määräaika***IpointLiittymistä valmisteleva tukiväline (IPA III)
Mietintö:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta
[2018/0247(COD)]
Ulkoasiainvaliokunta
168 pointAlgerian tilanne
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2019/2627(RSP)]
170 pointVenäjän federaation viiden vuoden ajan harjoittama Krimin laiton miehitys
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2019/2671(RSP)]
116Määräaika pointArabikevään jälkeinen aika: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen tulevaisuus
Mietintö:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Mietintö arabikevään jälkeisestä ajasta: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen tulevaisuus
[2018/2160(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
09:00 - 12:20   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)15'
Esittelijät   (5x6') 30'
Valmistelijat   (13x1') 13'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
Jäsenet74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)5'
Komissio (vastauksineen)10'
Tilintarkastustuomioistuimen presidentti (vastauksineen) 5'
Esittelijät   (6x6') 36'
Valmistelijat   (15x1') 15'
"Catch the eye"5'
Jäsenet30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18:15 - 24:00   Keskustelut (äänestysten päätyttyä)     item on the agenda
Komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja (vastauksineen)25'
Komissio (vastauksineen)15'
Esittelijät   (8x6') 48'
Valmistelijat   (13x1') 13'
"Catch the eye"   (6x5') 30'
Jäsenet135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
35item on the agendapointTekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
112item on the agendapointEuroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
83item on the agendapointDigitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskevat sopimukset
Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
82item on the agendapointTavarakauppaa koskevat sopimukset
Pascal Arimont (A8-0043/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
140item on the agendapointVuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopuminen
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
42item on the agendapointSähkön sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
14item on the agendapointSähkön sisämarkkinat
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
26item on the agendapointEuroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
43item on the agendapointRiskeihin varautuminen sähköalalla
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
133item on the agendapointRenkaiden merkitseminen polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
67item on the agendapointKalastus GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella
Linnéa Engström (A8-0381/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
103item on the agendapointYmpäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistaminen
Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
130item on the agendapointOhjaamojen enimmäispituutta koskevat erityissäännöt
Karima Delli (A8-0042/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
92item on the agendapointVähähiilisyyden ja positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvot
Neena Gill (A8-0483/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
148item on the agendapointAfrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeudet
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetPerjantai 22. maaliskuuta 2019, 12:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinPerjantai 22. maaliskuuta 2019, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 25. maaliskuuta 2019, 19:00
39item on the agendapointTalousrikokset, veropetokset ja veronkierto
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
71item on the agendapointEU:n ja Sveitsin institutionaalinen puitesopimus
Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
15item on the agendapointVastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot
Inés Ayala Sender (A8-0110/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 25. maaliskuuta 2019, 19:00
32item on the agendapointVastuuvapaus 2017: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa vastuuvapausmenettelyssä 2017
Inés Ayala Sender (A8-0088/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
34item on the agendapointVastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR
Marco Valli (A8-0107/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
60item on the agendapointVastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
Claudia Schmidt (A8-0108/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 25. maaliskuuta 2019, 19:00
21item on the agendapointVastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Arndt Kohn (A8-0100/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
74item on the agendapointVastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea
Arndt Kohn (A8-0101/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
28item on the agendapointVastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto
Arndt Kohn (A8-0109/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
13item on the agendapointVastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies
Arndt Kohn (A8-0099/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
64item on the agendapointVastuuvapaus 2017: EU:n virastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta
Petri Sarvamaa (A8-0140/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
76item on the agendapointVastuuvapaus 2017: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)
Petri Sarvamaa (A8-0122/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
16item on the agendapointVastuuvapaus 2017: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)
Petri Sarvamaa (A8-0125/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
47item on the agendapointVastuuvapaus 2017: Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Petri Sarvamaa (A8-0127/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
49item on the agendapointVastuuvapaus 2017: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)
Petri Sarvamaa (A8-0150/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
27item on the agendapointVastuuvapaus 2017: Euroopan lääkevirasto (EMA)
Petri Sarvamaa (A8-0135/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
18item on the agendapointVastuuvapaus 2017: Euroopan rautatievirasto (ERA)
Petri Sarvamaa (A8-0158/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
53item on the agendapointVastuuvapaus 2017: Euroopan poliisivirasto (Europol)
Petri Sarvamaa (A8-0154/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
36item on the agendapointVastuuvapaus 2017: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex)
Petri Sarvamaa (A8-0153/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
101item on the agendapointPäästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
80item on the agendapointNaapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
87item on the agendapointLiittymistä valmisteleva tukiväline (IPA III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
116item on the agendapointArabikevään jälkeinen aika: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen tulevaisuus
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 22. maaliskuuta 2019, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 25. maaliskuuta 2019, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 26. maaliskuuta 2019, 19:00
Päivitetty viimeksi: 28. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus