Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2019 m. kovo 25 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 28 d. 294k
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d.207kVersija: Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 28 d., 09:28
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 12:20   Diskusijos
12:30 - 14:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 17:00   Diskusijos
17:00 - 18:15   BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus priimami trečiadienį)
18:15 - 24:00   Diskusijos (arba pasibaigus balsavimui)
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 12:20   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
35Galutinis terminas***IpointAutorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje
Pranešimas:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

[2016/0280(COD)]
Teisės reikalų komitetas
112Galutinis terminas***IpointEuropos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas
Pranešimas:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Regioninės plėtros komitetas
Balsavimas vyks trečiadienį
  pointBendros diskusijos - Skaitmeninio turinio teikimas ir internetinė prekyba prekėmis
83Galutinis terminas***I-Skaitmeninio turinio teikimo sutartys
Pranešimas:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų skaitmeninio turinio teikimo sutarčių aspektų

[2015/0287(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Teisės reikalų komitetas
82Galutinis terminas***I-Prekių pardavimo sutartys
Pranešimas:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų prekių pardavimo sutarčių aspektų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/22/EB, kuria panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB

[2015/0288(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
12:30 - 14:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
163 votePrašymas atšaukti Jørno Dohrmanno (Jørn Dohrmann) imunitetą
Pranešimas:  Evelyn Regner (A8-0178/2019)
Pranešimas dėl prašymo atšaukti Jørno Dohrmanno (Jørn Dohrmann) imunitetą
[2018/2277(IMM)]
Teisės reikalų komitetas
107***IvoteAtstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus
Pranešimas:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl atstovaujamųjų ieškinių siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus, kuria panaikinama Direktyva 2009/22/EB
[2018/0089(COD)]
Teisės reikalų komitetas
97***voteES ir Izraelio pagal ES ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą sudaryto susitarimo protokolas (Kroatijos įstojimas)
Pranešimas:  Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu projekto
[2018/0080(NLE)]
Užsienio reikalų komitetas
50 voteES ir Uzbekistano visapusiškas susitarimas
Pranešimas:  David McAllister (A8-0149/2019)
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl naujo ES ir Uzbekistano visapusiško susitarimo
[2018/2236(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis
140Galutinis terminas***IvoteSezoninio laiko keitimo panaikinimas
Pranešimas:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria panaikinamas sezoninis laiko keitimas ir panaikinama Direktyva 2000/84/EB

[2018/0332(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
42Galutinis terminas***IvoteElektros energijos vidaus rinkos bendrosios taisyklės
Pranešimas:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (nauja redakcija)
[2016/0380(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
14Galutinis terminas***IvoteElektros energijos vidaus rinka
Pranešimas:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija)
[2016/0379(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
26Galutinis terminas***IvoteEuropos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra
Pranešimas:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (nauja redakcija)
[2016/0378(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
43Galutinis terminas***IvotePasirengimas valdyti riziką elektros energijos sektoriuje
Pranešimas:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energijos sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2005/89/EB
[2016/0377(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
133Galutinis terminas***IvotePadangų ženklinimas pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus
Pranešimas:  Michał Boni (A8-0086/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009
[2018/0148(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
35Galutinis terminas***IvoteAutorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje
Pranešimas:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

[2016/0280(COD)]
Teisės reikalų komitetas
83Galutinis terminas***IvoteSkaitmeninio turinio teikimo sutartys
Pranešimas:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų skaitmeninio turinio teikimo sutarčių aspektų
[2015/0287(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Teisės reikalų komitetas
82Galutinis terminas***IvotePrekių pardavimo sutartys
Pranešimas:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų prekių pardavimo sutarčių aspektų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/22/EB, kuria panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB
[2015/0288(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
67Galutinis terminas***IvoteŽvejyba BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone
Pranešimas:  Linnéa Engström (A8-0381/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų
[2018/0069(COD)]
Žuvininkystės komitetas
103Galutinis terminas***IvoteAtaskaitų teikimo pareigų suderinimas aplinkos politikos srityje
Pranešimas:  Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ataskaitų teikimo pareigų suderinimo aplinkos politikos srityje, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 86/278/EEB, 2002/49/EB, 2004/35/EB, 2007/2/EB, 2009/147/EB ir 2010/63/ES, reglamentai (EB) Nr. 166/2006 ir (ES) Nr. 995/2010 ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 338/97 ir (EB) Nr. 2173/2005
[2018/0205(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
130Galutinis terminas***IvoteSpecialios maksimalaus transporto priemonės ilgio taisyklės (dėl kabinų)
Pranešimas:  Karima Delli (A8-0042/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiama Tarybos direktyvos 96/53/EB nuostata dėl specialių maksimalaus transporto priemonės ilgio, kai dėl kabinos pagerėja aerodinaminės savybės, energijos vartojimo efektyvumas ir sauga, taisyklių įgyvendinimo termino
[2018/0130(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
92Galutinis terminas***IvoteAnglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamieji indeksai
Pranešimas:  Neena Gill (A8-0483/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamųjų indeksų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011
[2018/0180(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
111***IvoteKonkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“)
Pranešimas:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių nuostatų, taikomų siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“), kuriam skiriamos Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos
[2018/0199(COD)]
Regioninės plėtros komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2019 m. sausio 15 d.
148Galutinis terminas votePasiūlymai dėl rezoliucijų - Afrikos kilmės asmenų pagrindinės teisės
[2018/2899(RSP)]
B8-0212/2019
Diskusijos: Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 14 d.
39Galutinis terminas votePranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
Pranešimas:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
[2018/2121(INI)]
Specialusis komitetas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
71Galutinis terminas voteES ir Šveicarijos susitarimas dėl institucinės struktūros
Pranešimas:  Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)
Pranešimas dėl rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl institucinės struktūros
[2018/2262(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
108 straipsnis
15:00 - 17:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
  pointBendros diskusijos - 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (53 pranešimai)
15Galutinis terminas -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Komisija ir vykdomosios įstaigos
Pranešimas:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

[2018/2166(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
32Galutinis terminas -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą
Pranešimas:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Pranešimas dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą

[2018/2219(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
34Galutinis terminas -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8 asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai
Pranešimas:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Pranešimas dėl aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2177(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
60Galutinis terminas -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas
Pranešimas:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas

[2018/2167(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
24 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
Pranešimas:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
33 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas
Pranešimas:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas

[2018/2169(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
31 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai
Pranešimas: (A8-0097/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai

[2018/2171(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
21Galutinis terminas -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Pranešimas:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

[2018/2172(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
74Galutinis terminas -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas
Pranešimas:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas

[2018/2173(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
28Galutinis terminas -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba
Pranešimas:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba

[2018/2176(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
13Galutinis terminas -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas
Pranešimas:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas

[2018/2174(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
57 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
Pranešimas:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)

[2018/2175(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
64Galutinis terminas -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Pranešimas „2017 finansinių metų Europos Sąjungos agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: veikla, finansų valdymas ir kontrolė“

[2018/2210(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
38 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Pranešimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2205(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
54 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Pranešimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2206(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
76Galutinis terminas -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro (CdT) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2184(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
29 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2178(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
73 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2194(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
12 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (EASA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2189(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
41 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
59 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2202(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
70 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2191(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
16Galutinis terminas -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2198(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
47Galutinis terminas -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros (EAA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2182(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
52 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Pranešimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EŽKA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2197(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
69 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2190(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
49Galutinis terminas -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2201(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
55 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2203(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
62 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Pranešimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2207(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
27Galutinis terminas -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros (EMA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2185(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
23 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2181(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
77 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros (EMSA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2188(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
75 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2192(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
18Galutinis terminas -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (ERA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Pranešimas dėl Europos geležinkelio agentūros (ERA) (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2193(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
17 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2204(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
68 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Pranešimas dėl Europos mokymo fondo (ETF) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2187(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
56 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo Europos agentūra (eu-LISA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Pranešimas dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) (dabar Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2209(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
58 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2183(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
40 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2199(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
72 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2179(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
66 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Pranešimas dėl Eurojusto 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2186(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
53Galutinis terminas -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) (iki 2017 m. gegužės 1 d. – Europos policijos biuro) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2200(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
30 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2180(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
36Galutinis terminas -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Pranešimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2195(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
78 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros (GSA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2196(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
79 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė
Pranešimas:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Pranešimas dėl Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2214(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
63 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus 2“
Pranešimas:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2213(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
51 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ (ECSEL)
Pranešimas:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Pranešimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2218(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
65 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II kuro elementų ir vandenilio (KEV) bendroji įmonė
Pranešimas:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Pranešimas dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2216(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
48 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos (NVI) bendroji įmonė
Pranešimas:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Pranešimas dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2215(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
46 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
Pranešimas:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2211(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
44 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR
Pranešimas:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Pranešimas dėl bendrosios įmonės SESAR 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2212(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
22 -2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“
Pranešimas:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

[2018/2217(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
17:00 - 18:15   BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus priimami trečiadienį)      
15Galutinis terminas vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Komisija ir vykdomosios įstaigos
Pranešimas:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos
[2018/2166(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
32Galutinis terminas vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą
Pranešimas:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Pranešimas dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą
[2018/2219(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
34Galutinis terminas vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8 asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai
Pranešimas:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Pranešimas dėl aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2177(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
60Galutinis terminas vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas
Pranešimas:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas
[2018/2167(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
24 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
Pranešimas:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
33 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas
Pranešimas:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas
[2018/2169(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
31 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai
Pranešimas: (A8-0097/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai
[2018/2171(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
21Galutinis terminas vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Pranešimas:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
[2018/2172(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
74Galutinis terminas vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas
Pranešimas:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas
[2018/2173(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
28Galutinis terminas vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba
Pranešimas:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba
[2018/2176(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
13Galutinis terminas vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas
Pranešimas:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas
[2018/2174(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
57 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
Pranešimas:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)
[2018/2175(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
64Galutinis terminas vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Pranešimas „2017 finansinių metų Europos Sąjungos agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: veikla, finansų valdymas ir kontrolė“
[2018/2210(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
38 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Pranešimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2205(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
54 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Pranešimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2206(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
76Galutinis terminas vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro (CdT) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2184(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
29 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2178(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
73 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2194(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
12 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (EASA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2189(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
41 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
59 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2202(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
70 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2191(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
16Galutinis terminas vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2198(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
47Galutinis terminas vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros (EAA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2182(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
52 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Pranešimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EŽKA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2197(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
69 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2190(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
49Galutinis terminas vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2201(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
55 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2203(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
62 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Pranešimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2207(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
27Galutinis terminas vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros (EMA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2185(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
23 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2181(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
77 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros (EMSA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2188(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
75 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2192(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
18Galutinis terminas vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (ERA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Pranešimas dėl Europos geležinkelio agentūros (ERA) (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2193(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
17 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2204(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
68 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Pranešimas dėl Europos mokymo fondo (ETF) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2187(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
56 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo Europos agentūra (eu-LISA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Pranešimas dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) (dabar Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2209(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
58 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2183(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
40 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2199(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
72 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2179(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
66 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Pranešimas dėl Eurojusto 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2186(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
53Galutinis terminas vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) (iki 2017 m. gegužės 1 d. – Europos policijos biuro) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2200(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
30 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2180(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
36Galutinis terminas vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Pranešimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2195(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
78 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros (GSA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2196(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
79 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė
Pranešimas:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Pranešimas dėl Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2214(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
63 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus 2“
Pranešimas:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2213(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
51 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ (ECSEL)
Pranešimas:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Pranešimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2218(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
65 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II kuro elementų ir vandenilio (KEV) bendroji įmonė
Pranešimas:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Pranešimas dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2216(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
48 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos (NVI) bendroji įmonė
Pranešimas:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Pranešimas dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2215(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
46 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
Pranešimas:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2211(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
44 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR
Pranešimas:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Pranešimas dėl bendrosios įmonės SESAR 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2212(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
22 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“
Pranešimas:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[2018/2217(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
18:15 - 24:00   Diskusijos (arba pasibaigus balsavimui)       Kalbėjimo laikas
101Galutinis terminas***IpointNaujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos
Pranešimas:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 (nauja redakcija)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
80Galutinis terminas***IpointKaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė
Pranešimas:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės
[2018/0243(COD)]
Užsienio reikalų komitetas
Vystymosi komitetas
87Galutinis terminas***IpointPasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III)
Pranešimas:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Pasirengimo narystei paramos priemonės (PNPP III)
[2018/0247(COD)]
Užsienio reikalų komitetas
168 pointPadėtis Alžyre
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas
[2019/2627(RSP)]
170 pointPenkeri Rusijos Federacijos vykdomos neteisėtos Krymo okupacijos metai
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas
[2019/2671(RSP)]
116Galutinis terminas pointLaikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione
Pranešimas:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Pranešimas „Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione“
[2018/2160(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
09:00 - 12:20   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)15'
Pranešėjai   (5x6') 30'
Nuomonės referentai   (13x1') 13'
Procedūra „prašau žodžio“   (3x5') 15'
Parlamento nariai74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)5'
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Audito Rūmų pirmininkas (kartu su atsakymais)5'
Pranešėjai   (6x6') 36'
Nuomonės referentai   (15x1') 15'
Procedūra „prašau žodžio“5'
Parlamento nariai30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18:15 - 24:00   Diskusijos (arba pasibaigus balsavimui)     item on the agenda
Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė (kartu su atsakymais)25'
Komisija (kartu su atsakymais)15'
Pranešėjai   (8x6') 48'
Nuomonės referentai   (13x1') 13'
Procedūra „prašau žodžio“   (6x5') 30'
Parlamento nariai135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
35item on the agendapointAutorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
112item on the agendapointEuropos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
83item on the agendapointSkaitmeninio turinio teikimo sutartys
Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
82item on the agendapointPrekių pardavimo sutartys
Pascal Arimont (A8-0043/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
140item on the agendapointSezoninio laiko keitimo panaikinimas
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
42item on the agendapointElektros energijos vidaus rinkos bendrosios taisyklės
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
14item on the agendapointElektros energijos vidaus rinka
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
26item on the agendapointEuropos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
43item on the agendapointPasirengimas valdyti riziką elektros energijos sektoriuje
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
133item on the agendapointPadangų ženklinimas pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
67item on the agendapointŽvejyba BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone
Linnéa Engström (A8-0381/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
103item on the agendapointAtaskaitų teikimo pareigų suderinimas aplinkos politikos srityje
Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
130item on the agendapointSpecialios maksimalaus transporto priemonės ilgio taisyklės (dėl kabinų)
Karima Delli (A8-0042/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
92item on the agendapointAnglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamieji indeksai
Neena Gill (A8-0483/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
148item on the agendapointAfrikos kilmės asmenų pagrindinės teisės
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Penktadienis, 2019 m. kovo 22 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPenktadienis, 2019 m. kovo 22 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduPirmadienis, 2019 m. kovo 25 d., 19:00
39item on the agendapointPranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
71item on the agendapointES ir Šveicarijos susitarimas dėl institucinės struktūros
Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
15item on the agendapoint2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Komisija ir vykdomosios įstaigos
Inés Ayala Sender (A8-0110/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduPirmadienis, 2019 m. kovo 25 d., 19:00
32item on the agendapoint2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą
Inés Ayala Sender (A8-0088/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
34item on the agendapoint2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8 asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai
Marco Valli (A8-0107/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
60item on the agendapoint2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas
Claudia Schmidt (A8-0108/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduPirmadienis, 2019 m. kovo 25 d., 19:00
21item on the agendapoint2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Arndt Kohn (A8-0100/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
74item on the agendapoint2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas
Arndt Kohn (A8-0101/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
28item on the agendapoint2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba
Arndt Kohn (A8-0109/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
13item on the agendapoint2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas
Arndt Kohn (A8-0099/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
64item on the agendapoint2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė
Petri Sarvamaa (A8-0140/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
76item on the agendapoint2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)
Petri Sarvamaa (A8-0122/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
16item on the agendapoint2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)
Petri Sarvamaa (A8-0125/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
47item on the agendapoint2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA)
Petri Sarvamaa (A8-0127/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
49item on the agendapoint2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)
Petri Sarvamaa (A8-0150/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
27item on the agendapoint2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA)
Petri Sarvamaa (A8-0135/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
18item on the agendapoint2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (ERA)
Petri Sarvamaa (A8-0158/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
53item on the agendapoint2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)
Petri Sarvamaa (A8-0154/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
36item on the agendapoint2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX)
Petri Sarvamaa (A8-0153/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
101item on the agendapointNaujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
80item on the agendapointKaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
87item on the agendapointPasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
116item on the agendapointLaikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2019 m. kovo 22 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2019 m. kovo 25 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2019 m. kovo 26 d., 19:00
Atnaujinta: 2019 m. kovo 28 d.Teisinis pranešimas