Agenda
StraatsburgMaandag 25 maart 2019 - Donderdag 28 maart 2019 289k
Dinsdag 26 maart 2019209kVersie: Donderdag 28 maart 2019, 09:31
 Agendapunten
09:00 - 12:20   Debatten
12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 17:00   Debatten
17:00 - 18:15   STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op woensdag)
18:15 - 24:00   Debatten (of na afloop van de stemmingen)
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 12:20   Debatten       Spreektijd
35Deadline***IpointAuteursrechten in de digitale eengemaakte markt
Verslag:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over auteursrechten in de digitale eengemaakte markt
[2016/0280(COD)]
Commissie juridische zaken
112Deadline***IpointEuropees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds
Verslag:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Commissie regionale ontwikkeling
De stemming vindt op woensdag plaats.
  pointGecombineerde behandeling - Levering van digitale inhoud en onlineverkoop van goederen
83Deadline***I-Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten
Verslag:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

[2015/0287(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Commissie juridische zaken
82Deadline***I-Overeenkomsten voor de verkoop van goederen
Verslag:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Verslag over het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad

[2015/0288(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
163 voteVerzoek om opheffing van de immuniteit van Jørn Dohrmann
Verslag:  Evelyn Regner (A8-0178/2019)
Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jørn Dohrmann
[2018/2277(IMM)]
Commissie juridische zaken
107***IvoteRepresentatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten
Verslag:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG
[2018/0089(COD)]
Commissie juridische zaken
97***voteProtocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst EU-Israël (toetreding van Kroatië)
Verslag:  Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)
Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie
[2018/0080(NLE)]
Commissie buitenlandse zaken
50 voteBrede overeenkomst EU-Oezbekistan
Verslag:  David McAllister (A8-0149/2019)
Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de nieuwe brede overeenkomst tussen de EU en Oezbekistan
[2018/2236(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Artikel 113 van het Reglement
140Deadline***IvoteEinde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd
Verslag:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG
[2018/0332(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
42Deadline***IvoteGemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit
Verslag:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking)
[2016/0380(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
14Deadline***IvoteInterne markt voor elektriciteit
Verslag:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking)
[2016/0379(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
26Deadline***IvoteAgentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators
Verslag:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (herschikking)
[2016/0378(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
43Deadline***IvoteRisicoparaatheid in de elektriciteitssector
Verslag:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG
[2016/0377(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
133Deadline***IvoteEtikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters
Verslag:  Michał Boni (A8-0086/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1222/2009
[2018/0148(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
35Deadline***IvoteAuteursrechten in de digitale eengemaakte markt
Verslag:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over auteursrechten in de digitale eengemaakte markt
[2016/0280(COD)]
Commissie juridische zaken
83Deadline***IvoteOvereenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten
Verslag:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud
[2015/0287(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Commissie juridische zaken
82Deadline***IvoteOvereenkomsten voor de verkoop van goederen
Verslag:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Verslag over het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad
[2015/0288(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
67Deadline***IvoteVisserij in het GFCM-overeenkomstgebied (Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee)
Verslag:  Linnéa Engström (A8-0381/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1343/2011 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean – Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee)
[2018/0069(COD)]
Commissie visserij
103Deadline***IvoteOnderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het
gebied van milieubeleid
Verslag:  Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid en tot wijziging van Richtlijnen 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG en 2010/63/EU, Verordeningen (EG) nr. 166/2006 en (EU) nr. 995/2010 en Verordeningen (EG) nr. 338/97 en (EG) nr. 2173/2005 van de Raad
[2018/0205(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
130Deadline***IvoteSpeciale voorschriften voor de maximumlengte in het geval van cabines
Verslag:  Karima Delli (A8-0042/2019)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad wat betreft de termijn voor de uitvoering van de speciale voorschriften voor de maximumlengte in het geval dat cabines betere prestaties op het vlak van aerodynamica, energie-efficiëntie en veiligheid leveren
[2018/0130(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
92Deadline***IvoteKoolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans
Verslag:  Neena Gill (A8-0483/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 inzake koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans
[2018/0180(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
111***IvoteSpecifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg)
Verslag:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden
[2018/0199(COD)]
Commissie regionale ontwikkeling
Debat: Dinsdag 15 januari 2019
148Deadline voteOntwerpresoluties - Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst
[2018/2899(RSP)]
B8-0212/2019
Debat: Donderdag 14 maart 2019
39Deadline voteVerslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
Verslag:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
[2018/2121(INI)]
Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
71Deadline voteInstitutionele kaderovereenkomst EU-Zwitserland
Verslag:  Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)
Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de institutionele kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat
[2018/2262(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Artikel 108
15:00 - 17:00   Debatten       Spreektijd
  pointGecombineerde behandeling - Kwijting 2017 (53 verslagen)
15Deadline -Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen
Verslag:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

[2018/2166(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
32Deadline -Kwijting 2017: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2017
Verslag:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2219(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
34Deadline -Kwijting 2017: Algemene begroting EU – 8e, 9e, 10e en 11e EOF
Verslag:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2177(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
60Deadline -Kwijting 2017: Algemene begroting EU – Europees Parlement
Verslag:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling I – Europees Parlement

[2018/2167(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
24 -Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
Verslag:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling II - Europese Raad en Raad

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
33 -Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Hof van Justitie
Verslag:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling IV – Hof van Justitie

[2018/2169(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
31 -Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Rekenkamer
Verslag: (A8-0097/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling V - Rekenkamer

[2018/2171(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
21Deadline -Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité
Verslag:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité

[2018/2172(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
74Deadline -Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's
Verslag:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling VII – Comité van de Regio's

[2018/2173(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
28Deadline -Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden
Verslag:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling X - Europese Dienst voor extern optreden (EDEO)

[2018/2176(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
13Deadline -Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman
Verslag:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling VIII - Europese Ombudsman

[2018/2174(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
57 -Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Verslag:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

[2018/2175(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
64Deadline -Kwijting 2017: Prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017: prestaties, financieel beheer en controle

[2018/2210(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
38 -Kwijting 2017: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2205(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
54 -Kwijting 2017: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2206(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
76Deadline -Kwijting 2017: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2184(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
29 -Kwijting 2017: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2178(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
73 -Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2194(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
12 -Kwijting 2017: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2189(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
41 -Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
59 -Kwijting 2017: Europese Bankautoriteit (EBA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2202(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
70 -Kwijting 2017: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2191(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
16Deadline -Kwijting 2017: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2198(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
47Deadline -Kwijting 2017: Europees Milieuagentschap (EEA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap (EEA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2182(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
52 -Kwijting 2017: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2197(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
69 -Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2190(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
49Deadline -Kwijting 2017: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2201(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
55 -Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2203(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
62 -Kwijting 2017: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2207(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
27Deadline -Kwijting 2017: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2185(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
23 -Kwijting 2017: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2181(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
77 -Kwijting 2017: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2188(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
75 -Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2192(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
18Deadline -Kwijting 2017: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau (ERA) (voortaan Spoorwegbureau van de Europese Unie) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2193(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
17 -Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2204(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
68 -Kwijting 2017: Europese Stichting voor opleiding (ETF)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding (ETF) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2187(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
56 -Kwijting 2017: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar (voortaan Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht) (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2209(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
58 -Kwijting 2017: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2183(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
40 -Kwijting 2017: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2199(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
72 -Kwijting 2017: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2179(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
66 -Kwijting 2017: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2186(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
53Deadline -Kwijting 2017: Europese Politiedienst (Europol)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (voor 1 mei 2017: Europese Politiedienst) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2200(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
30 -Kwijting 2017: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2180(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
36Deadline -Kwijting 2017: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2195(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
78 -Kwijting 2017: Europees GNSS-Agentschap (GSA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap (GSA) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2196(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
79 -Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI)
Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2214(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
63 -Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2
Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2213(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
51 -Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel)
Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2218(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
65 -Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH 2)
Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH 2) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2216(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
48 -Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI 2)
Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI 2) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2215(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
46 -Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2211(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
44 -Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar
Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2212(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
22 -Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R)
Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R) voor het begrotingsjaar 2017

[2018/2217(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
17:00 - 18:15   STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op woensdag)      
15Deadline voteKwijting 2017: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen
Verslag:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen
[2018/2166(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
32Deadline voteKwijting 2017: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2017
Verslag:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2219(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
34Deadline voteKwijting 2017: Algemene begroting EU – 8e, 9e, 10e en 11e EOF
Verslag:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2177(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
60Deadline voteKwijting 2017: Algemene begroting EU – Europees Parlement
Verslag:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling I – Europees Parlement
[2018/2167(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
24 voteKwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
Verslag:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling II - Europese Raad en Raad
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
33 voteKwijting 2017: Algemene begroting EU - Hof van Justitie
Verslag:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling IV – Hof van Justitie
[2018/2169(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
31 voteKwijting 2017: Algemene begroting EU - Rekenkamer
Verslag: (A8-0097/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling V - Rekenkamer
[2018/2171(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
21Deadline voteKwijting 2017: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité
Verslag:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité
[2018/2172(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
74Deadline voteKwijting 2017: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's
Verslag:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling VII – Comité van de Regio's
[2018/2173(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
28Deadline voteKwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden
Verslag:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling X - Europese Dienst voor extern optreden (EDEO)
[2018/2176(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
13Deadline voteKwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman
Verslag:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling VIII - Europese Ombudsman
[2018/2174(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
57 voteKwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Verslag:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
[2018/2175(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
64Deadline voteKwijting 2017: Prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017: prestaties, financieel beheer en controle
[2018/2210(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
38 voteKwijting 2017: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2205(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
54 voteKwijting 2017: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2206(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
76Deadline voteKwijting 2017: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2184(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
29 voteKwijting 2017: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2178(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
73 voteKwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2194(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
12 voteKwijting 2017: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2189(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
41 voteKwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2017
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
59 voteKwijting 2017: Europese Bankautoriteit (EBA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2202(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
70 voteKwijting 2017: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2191(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
16Deadline voteKwijting 2017: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2198(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
47Deadline voteKwijting 2017: Europees Milieuagentschap (EEA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap (EEA) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2182(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
52 voteKwijting 2017: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2197(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
69 voteKwijting 2017: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2190(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
49Deadline voteKwijting 2017: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2201(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
55 voteKwijting 2017: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2203(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
62 voteKwijting 2017: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2207(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
27Deadline voteKwijting 2017: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2185(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
23 voteKwijting 2017: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2181(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
77 voteKwijting 2017: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2188(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
75 voteKwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2192(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
18Deadline voteKwijting 2017: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau (ERA) (voortaan Spoorwegbureau van de Europese Unie) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2193(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
17 voteKwijting 2017: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2204(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
68 voteKwijting 2017: Europese Stichting voor opleiding (ETF)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding (ETF) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2187(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
56 voteKwijting 2017: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar (voortaan Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht) (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2209(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
58 voteKwijting 2017: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2183(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
40 voteKwijting 2017: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2199(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
72 voteKwijting 2017: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2179(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
66 voteKwijting 2017: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2186(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
53Deadline voteKwijting 2017: Europese Politiedienst (Europol)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (voor 1 mei 2017: Europese Politiedienst) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2200(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
30 voteKwijting 2017: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2180(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
36Deadline voteKwijting 2017: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2195(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
78 voteKwijting 2017: Europees GNSS-Agentschap (GSA)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap (GSA) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2196(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
79 voteKwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI)
Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2214(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
63 voteKwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2
Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2213(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
51 voteKwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel)
Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2218(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
65 voteKwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH 2)
Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH 2) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2216(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
48 voteKwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI 2)
Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI 2) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2215(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
46 voteKwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2211(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
44 voteKwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar
Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2212(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
22 voteKwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R)
Verslag:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R) voor het begrotingsjaar 2017
[2018/2217(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
18:15 - 24:00   Debatten (of na afloop van de stemmingen)       Spreektijd
101Deadline***IpointEmissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen
Verslag:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's en voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in het kader van de geïntegreerde benadering van de Unie om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 (herschikking)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
80Deadline***IpointInstrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking
Verslag:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking
[2018/0243(COD)]
Commissie buitenlandse zaken
Commissie ontwikkelingssamenwerking
87Deadline***IpointInstrument voor pretoetredingssteun (IPA III)
Verslag:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III)
[2018/0247(COD)]
Commissie buitenlandse zaken
168 pointSituatie in Algerije
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2019/2627(RSP)]
170 pointVijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2019/2671(RSP)]
116Deadline pointOntwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika
Verslag:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Verslag over de ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA)
[2018/2160(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
09:00 - 12:20   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)15'
Rapporteurs   (5x6') 30'
Rapporteurs voor advies   (13x1') 13'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
Leden74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)5'
Commissie (inclusief antwoorden)10'
Voorzitter van de Rekenkamer (inclusief antwoorden)5'
Rapporteurs   (6x6') 36'
Rapporteurs voor advies   (15x1') 15'
"Catch the eye"5'
Leden30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18:15 - 24:00   Debatten (of na afloop van de stemmingen)     item on the agenda
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief antwoorden)25'
Commissie (inclusief antwoorden)15'
Rapporteurs   (8x6') 48'
Rapporteurs voor advies   (13x1') 13'
"Catch the eye"   (6x5') 30'
Leden135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
35item on the agendapointAuteursrechten in de digitale eengemaakte markt
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
112item on the agendapointEuropees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
83item on the agendapointOvereenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten
Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
82item on the agendapointOvereenkomsten voor de verkoop van goederen
Pascal Arimont (A8-0043/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
140item on the agendapointEinde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
42item on the agendapointGemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
14item on the agendapointInterne markt voor elektriciteit
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
26item on the agendapointAgentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
43item on the agendapointRisicoparaatheid in de elektriciteitssector
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
133item on the agendapointEtikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
67item on the agendapointVisserij in het GFCM-overeenkomstgebied (Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee)
Linnéa Engström (A8-0381/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
103item on the agendapointOnderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het
gebied van milieubeleid
Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
130item on the agendapointSpeciale voorschriften voor de maximumlengte in het geval van cabines
Karima Delli (A8-0042/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
92item on the agendapointKoolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans
Neena Gill (A8-0483/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
148item on the agendapointGrondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -OntwerpresolutiesWoensdag 20 maart 2019, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesVrijdag 22 maart 2019, 12:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesVrijdag 22 maart 2019, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingMaandag 25 maart 2019, 19:00
39item on the agendapointVerslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -AmendementenWoensdag 20 maart 2019, 13:00
71item on the agendapointInstitutionele kaderovereenkomst EU-Zwitserland
Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019
  -AmendementenWoensdag 20 maart 2019, 13:00
15item on the agendapointKwijting 2017: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen
Inés Ayala Sender (A8-0110/2019
  -AmendementenWoensdag 20 maart 2019, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingMaandag 25 maart 2019, 19:00
32item on the agendapointKwijting 2017: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2017
Inés Ayala Sender (A8-0088/2019
  -AmendementenWoensdag 20 maart 2019, 13:00
34item on the agendapointKwijting 2017: Algemene begroting EU – 8e, 9e, 10e en 11e EOF
Marco Valli (A8-0107/2019
  -AmendementenWoensdag 20 maart 2019, 13:00
60item on the agendapointKwijting 2017: Algemene begroting EU – Europees Parlement
Claudia Schmidt (A8-0108/2019
  -AmendementenWoensdag 20 maart 2019, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingMaandag 25 maart 2019, 19:00
21item on the agendapointKwijting 2017: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité
Arndt Kohn (A8-0100/2019
  -AmendementenWoensdag 20 maart 2019, 13:00
74item on the agendapointKwijting 2017: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's
Arndt Kohn (A8-0101/2019
  -AmendementenWoensdag 20 maart 2019, 13:00
28item on the agendapointKwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden
Arndt Kohn (A8-0109/2019
  -AmendementenWoensdag 20 maart 2019, 13:00
13item on the agendapointKwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman
Arndt Kohn (A8-0099/2019
  -AmendementenWoensdag 20 maart 2019, 13:00
64item on the agendapointKwijting 2017: Prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen
Petri Sarvamaa (A8-0140/2019
  -AmendementenWoensdag 20 maart 2019, 13:00
76item on the agendapointKwijting 2017: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)
Petri Sarvamaa (A8-0122/2019
  -AmendementenWoensdag 20 maart 2019, 13:00
16item on the agendapointKwijting 2017: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
Petri Sarvamaa (A8-0125/2019
  -AmendementenWoensdag 20 maart 2019, 13:00
47item on the agendapointKwijting 2017: Europees Milieuagentschap (EEA)
Petri Sarvamaa (A8-0127/2019
  -AmendementenWoensdag 20 maart 2019, 13:00
49item on the agendapointKwijting 2017: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)
Petri Sarvamaa (A8-0150/2019
  -AmendementenWoensdag 20 maart 2019, 13:00
27item on the agendapointKwijting 2017: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
Petri Sarvamaa (A8-0135/2019
  -AmendementenWoensdag 20 maart 2019, 13:00
18item on the agendapointKwijting 2017: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)
Petri Sarvamaa (A8-0158/2019
  -AmendementenWoensdag 20 maart 2019, 13:00
53item on the agendapointKwijting 2017: Europese Politiedienst (Europol)
Petri Sarvamaa (A8-0154/2019
  -AmendementenWoensdag 20 maart 2019, 13:00
36item on the agendapointKwijting 2017: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)
Petri Sarvamaa (A8-0153/2019
  -AmendementenWoensdag 20 maart 2019, 13:00
101item on the agendapointEmissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
80item on the agendapointInstrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
87item on the agendapointInstrument voor pretoetredingssteun (IPA III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
116item on the agendapointOntwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 20 maart 2019, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 22 maart 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 25 maart 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 26 maart 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 28 maart 2019Juridische mededeling