Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 25 marca 2019 r. - Czwartek, 28 marca 2019 r. 295k
Wtorek, 26 marca 2019212kWersja: Czwartek, 28 marca 2019, 09:32
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 12:20   Debaty
12:30 - 14:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 17:00   Debaty
17:00 - 18:15   GŁOSOWANIE (wyjaśnienia ustne do głosowania zostaną przedstawione w środę)
18:15 - 24:00   Debaty (lub na koniec głosowania)
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 12:20   Debaty       Czas wystąpień
35Termin***IpointPrawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym
Sprawozdanie:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym
[2016/0280(COD)]
Komisja Prawna
112Termin***IpointEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności
Sprawozdanie:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Komisja Rozwoju Regionalnego
Głosowanie odbędzie się w środę
  pointWspólna debata - Dostarczanie treści cyfrowych oraz sprzedaż towarów przez internet
83Termin***I-Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i świadczenie usług cyfrowych
Sprawozdanie:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych

[2015/0287(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Komisja Prawna
82Termin***I-Umowy sprzedaży towarów
Sprawozdanie:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywę 2009/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającej dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

[2015/0288(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
12:30 - 14:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
163 voteWniosek o uchylenie immunitetu Jørna Dohrmanna
Sprawozdanie:  Evelyn Regner (A8-0178/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jørna Dohrmanna
[2018/2277(IMM)]
Komisja Prawna
107***IvotePowództwa przedstawicielskie w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów
Sprawozdanie:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającej dyrektywę 2009/22/WE
[2018/0089(COD)]
Komisja Prawna
97***voteProtokół do Układu eurośródziemnomorskiego między Unią Europejską a Izraelem (przystąpienie Chorwacji)
Sprawozdanie:  Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej
[2018/0080(NLE)]
Komisja Spraw Zagranicznych
50 voteKompleksowa umowa między UE a Uzbekistanem
Sprawozdanie:  David McAllister (A8-0149/2019)
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie nowej kompleksowej umowy między UE a Uzbekistanem
[2018/2236(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Art. 113
140Termin***IvoteZniesienie sezonowych zmian czasu
Sprawozdanie:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE
[2018/0332(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
42Termin***IvoteWspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej
Sprawozdanie:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona)
[2016/0380(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
14Termin***IvoteRynek wewnętrzny energii elektrycznej
Sprawozdanie:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona)
[2016/0379(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
26Termin***IvoteAgencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
Sprawozdanie:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja przekształcona)
[2016/0378(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
43Termin***IvoteGotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej
Sprawozdanie:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylającego dyrektywę 2005/89/WE
[2016/0377(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
133Termin***IvoteEtykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów
Sprawozdanie:  Michał Boni (A8-0086/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1222/2009
[2018/0148(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
35Termin***IvotePrawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym
Sprawozdanie:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym
[2016/0280(COD)]
Komisja Prawna
83Termin***IvoteUmowy o dostarczanie treści cyfrowych i świadczenie usług cyfrowych
Sprawozdanie:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych
[2015/0287(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Komisja Prawna
82Termin***IvoteUmowy sprzedaży towarów
Sprawozdanie:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywę 2009/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającej dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
[2015/0288(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
67Termin***IvotePołowy na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego)
Sprawozdanie:  Linnéa Engström (A8-0381/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1343/2011 w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego)
[2018/0069(COD)]
Komisja Rybołówstwa
103Termin***IvoteDostosowanie obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska
Sprawozdanie:  Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska w drodze zmiany dyrektyw 86/278/EWG, 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzeń (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005
[2018/0205(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
130Termin***IvoteSpecjalne przepisy dotyczące maksymalnej długości kabin
Sprawozdanie:  Karima Delli (A8-0042/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 96/53/WE w zakresie terminu wprowadzenia w życie specjalnych przepisów dotyczących maksymalnej długości kabin w celu zapewnienia lepszej charakterystyki aerodynamicznej i efektywności energetycznej oraz wyższego poziom bezpieczeństwa
[2018/0130(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
92Termin***IvoteWskaźniki referencyjne niskoemisyjności i wskaźniki referencyjne pozytywnego wpływu na emisyjność
Sprawozdanie:  Neena Gill (A8-0483/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wskaźników referencyjnych niskoemisyjności i wskaźników referencyjnych pozytywnego wpływu na emisyjność
[2018/0180(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
111***IvotePrzepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg)
Sprawozdanie:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego
[2018/0199(COD)]
Komisja Rozwoju Regionalnego
Debata: Wtorek, 15 stycznia 2019
148Termin voteProjekty rezolucji - Prawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego
[2018/2899(RSP)]
B8-0212/2019
Debata: Czwartek, 14 marca 2019
39Termin voteSprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania
Sprawozdanie:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania
[2018/2121(INI)]
Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania
71Termin voteUmowa o ramach instytucjonalnych między UE a Szwajcarią
Sprawozdanie:  Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Umowy o ramach instytucjonalnych między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską
[2018/2262(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Art. 108
15:00 - 17:00   Debaty       Czas wystąpień
  pointWspólna debata - Absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (53 sprawozdania)
15Termin -Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

[2018/2166(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
32Termin -Absolutorium za rok 2017: sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2017
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2017

[2018/2219(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
34Termin -Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR
Sprawozdanie:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2017

[2018/2177(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
60Termin -Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Sprawozdanie:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja I – Parlament Europejski

[2018/2167(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
24 -Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska
Sprawozdanie:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja II – Rada Europejska i Rada

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
33 -Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
Sprawozdanie:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości

[2018/2169(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
31 -Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
Sprawozdanie: (A8-0097/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy

[2018/2171(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
21Termin -Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sprawozdanie:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

[2018/2172(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
74Termin -Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Komitet Regionów
Sprawozdanie:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja VII - Komitet Regionów

[2018/2173(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
28Termin -Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Sprawozdanie:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

[2018/2176(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
13Termin -Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sprawozdanie:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja VIII - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

[2018/2174(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
57 -Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
Sprawozdanie:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych

[2018/2175(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
64Termin -Absolutorium za rok 2017: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola

[2018/2210(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
38 -Absolutorium za rok 2017: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2017

[2018/2205(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
54 -Absolutorium za rok 2017: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) za rok budżetowy 2017

[2018/2206(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
76Termin -Absolutorium za rok 2017: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) za rok budżetowy 2017

[2018/2184(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
29 -Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) za rok budżetowy 2017

[2018/2178(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
73 -Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2017

[2018/2194(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
12 -Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) za rok budżetowy 2017

[2018/2189(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
41 -Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
59 -Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) za rok budżetowy 2017

[2018/2202(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
70 -Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) za rok budżetowy 2017

[2018/2191(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
16Termin -Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) za rok budżetowy 2017

[2018/2198(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
47Termin -Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) za rok budżetowy 2017

[2018/2182(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
52 -Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA) za rok budżetowy 2017

[2018/2197(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
69 -Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) za rok budżetowy 2017

[2018/2190(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
49Termin -Absolutorium za rok 2017: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) za rok budżetowy 2017

[2018/2201(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
55 -Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) za rok budżetowy 2017

[2018/2203(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
62 -Absolutorium za rok 2017: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) za rok budżetowy 2017

[2018/2207(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
27Termin -Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Leków (EMA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków (EMA) za rok budżetowy 2017

[2018/2185(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
23 -Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) za rok budżetowy 2017

[2018/2181(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
77 -Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) za rok budżetowy 2017

[2018/2188(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
75 -Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) za rok budżetowy 2017

[2018/2192(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
18Termin -Absolutorium za rok 2017: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017

[2018/2193(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
17 -Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) za rok budżetowy 2017

[2018/2204(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
68 -Absolutorium za rok 2017: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF) za rok budżetowy 2017

[2018/2187(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
56 -Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) za rok budżetowy 2017

[2018/2209(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
58 -Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) za rok budżetowy 2017

[2018/2183(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
40 -Absolutorium za rok 2017: Agencja Dostaw Euratomu
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2017

[2018/2199(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
72 -Absolutorium za rok 2017: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) za rok budżetowy 2017

[2018/2179(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
66 -Absolutorium za rok 2017: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej (Eurojust) za rok budżetowy 2017

[2018/2186(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
53Termin -Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2017

[2018/2200(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
30 -Absolutorium za rok 2017: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) za rok budżetowy 2017

[2018/2180(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
36Termin -Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) za rok budżetowy 2017

[2018/2195(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
78 -Absolutorium za rok 2017: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS (GSA) za rok budżetowy 2017

[2018/2196(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
79 -Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI)
Sprawozdanie:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu (BBI) za rok budżetowy 2017

[2018/2214(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
63 -Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsiębiorstwo – Lotnictwo i środowisko („Czyste niebo”)
Sprawozdanie:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2017

[2018/2213(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
51 -Absolutorium za rok 2017: Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL)
Sprawozdanie:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2017

[2018/2218(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
65 -Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH)
Sprawozdanie:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2017

[2018/2216(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
48 -Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2)
Sprawozdanie:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2017

[2018/2215(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
46 -Absolutorium za rok 2017: Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER)
Sprawozdanie:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej (ITER) za rok budżetowy 2017

[2018/2211(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
44 -Absolutorium za rok 2017: Wspólne przedsięwzięcie – Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR)
Sprawozdanie:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2017

[2018/2212(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
22 -Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R)
Sprawozdanie:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail (S2R) za rok budżetowy 2017

[2018/2217(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
17:00 - 18:15   GŁOSOWANIE (wyjaśnienia ustne do głosowania zostaną przedstawione w środę)      
15Termin voteAbsolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze
[2018/2166(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
32Termin voteAbsolutorium za rok 2017: sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2017
Sprawozdanie:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2017
[2018/2219(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
34Termin voteAbsolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR
Sprawozdanie:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2017
[2018/2177(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
60Termin voteAbsolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Sprawozdanie:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja I – Parlament Europejski
[2018/2167(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
24 voteAbsolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska
Sprawozdanie:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja II – Rada Europejska i Rada
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
33 voteAbsolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
Sprawozdanie:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości
[2018/2169(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
31 voteAbsolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
Sprawozdanie: (A8-0097/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy
[2018/2171(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
21Termin voteAbsolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sprawozdanie:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
[2018/2172(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
74Termin voteAbsolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Komitet Regionów
Sprawozdanie:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja VII - Komitet Regionów
[2018/2173(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
28Termin voteAbsolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Sprawozdanie:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
[2018/2176(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
13Termin voteAbsolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sprawozdanie:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja VIII - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
[2018/2174(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
57 voteAbsolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
Sprawozdanie:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych
[2018/2175(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
64Termin voteAbsolutorium za rok 2017: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola
[2018/2210(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
38 voteAbsolutorium za rok 2017: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2017
[2018/2205(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
54 voteAbsolutorium za rok 2017: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) za rok budżetowy 2017
[2018/2206(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
76Termin voteAbsolutorium za rok 2017: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) za rok budżetowy 2017
[2018/2184(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
29 voteAbsolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) za rok budżetowy 2017
[2018/2178(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
73 voteAbsolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2017
[2018/2194(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
12 voteAbsolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) za rok budżetowy 2017
[2018/2189(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
41 voteAbsolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2017
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
59 voteAbsolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) za rok budżetowy 2017
[2018/2202(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
70 voteAbsolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) za rok budżetowy 2017
[2018/2191(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
16Termin voteAbsolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) za rok budżetowy 2017
[2018/2198(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
47Termin voteAbsolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) za rok budżetowy 2017
[2018/2182(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
52 voteAbsolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA) za rok budżetowy 2017
[2018/2197(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
69 voteAbsolutorium za rok 2017: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) za rok budżetowy 2017
[2018/2190(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
49Termin voteAbsolutorium za rok 2017: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) za rok budżetowy 2017
[2018/2201(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
55 voteAbsolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) za rok budżetowy 2017
[2018/2203(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
62 voteAbsolutorium za rok 2017: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) za rok budżetowy 2017
[2018/2207(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
27Termin voteAbsolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Leków (EMA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków (EMA) za rok budżetowy 2017
[2018/2185(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
23 voteAbsolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) za rok budżetowy 2017
[2018/2181(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
77 voteAbsolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) za rok budżetowy 2017
[2018/2188(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
75 voteAbsolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) za rok budżetowy 2017
[2018/2192(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
18Termin voteAbsolutorium za rok 2017: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017
[2018/2193(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
17 voteAbsolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) za rok budżetowy 2017
[2018/2204(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
68 voteAbsolutorium za rok 2017: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF) za rok budżetowy 2017
[2018/2187(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
56 voteAbsolutorium za rok 2017: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) za rok budżetowy 2017
[2018/2209(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
58 voteAbsolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) za rok budżetowy 2017
[2018/2183(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
40 voteAbsolutorium za rok 2017: Agencja Dostaw Euratomu
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2017
[2018/2199(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
72 voteAbsolutorium za rok 2017: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) za rok budżetowy 2017
[2018/2179(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
66 voteAbsolutorium za rok 2017: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej (Eurojust) za rok budżetowy 2017
[2018/2186(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
53Termin voteAbsolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2017
[2018/2200(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
30 voteAbsolutorium za rok 2017: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) za rok budżetowy 2017
[2018/2180(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
36Termin voteAbsolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) za rok budżetowy 2017
[2018/2195(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
78 voteAbsolutorium za rok 2017: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS (GSA) za rok budżetowy 2017
[2018/2196(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
79 voteAbsolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI)
Sprawozdanie:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu (BBI) za rok budżetowy 2017
[2018/2214(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
63 voteAbsolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsiębiorstwo – Lotnictwo i środowisko („Czyste niebo”)
Sprawozdanie:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2017
[2018/2213(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
51 voteAbsolutorium za rok 2017: Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL)
Sprawozdanie:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2017
[2018/2218(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
65 voteAbsolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH)
Sprawozdanie:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2017
[2018/2216(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
48 voteAbsolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2)
Sprawozdanie:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2017
[2018/2215(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
46 voteAbsolutorium za rok 2017: Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER)
Sprawozdanie:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej (ITER) za rok budżetowy 2017
[2018/2211(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
44 voteAbsolutorium za rok 2017: Wspólne przedsięwzięcie – Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR)
Sprawozdanie:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2017
[2018/2212(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
22 voteAbsolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R)
Sprawozdanie:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail (S2R) za rok budżetowy 2017
[2018/2217(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
18:15 - 24:00   Debaty (lub na koniec głosowania)       Czas wystąpień
101Termin***IpointNormy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych
Sprawozdanie:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
80Termin***IpointUstanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej
Sprawozdanie:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej
[2018/0243(COD)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Komisja Rozwoju
87Termin***IpointUstanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)
Sprawozdanie:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)
[2018/0247(COD)]
Komisja Spraw Zagranicznych
168 pointSytuacja w Algierii
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2019/2627(RSP)]
170 pointPięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2019/2671(RSP)]
116Termin pointOkres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
Sprawozdanie:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Sprawozdanie w sprawie okresu po arabskiej wiośnie – perspektyw dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
[2018/2160(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
09:00 - 12:20   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)15'
Sprawozdawcy   (5x6') 30'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (13x1') 13'
Procedura pytań z sali   (3x5') 15'
Posłowie74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)5'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Prezes Trybunału Obrachunkowego (łącznie z odpowiedziami)5'
Sprawozdawcy   (6x6') 36'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (15x1') 15'
Procedura pytań z sali5'
Posłowie30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18:15 - 24:00   Debaty (lub na koniec głosowania)     item on the agenda
Wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)25'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)15'
Sprawozdawcy   (8x6') 48'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (13x1') 13'
Procedura pytań z sali   (6x5') 30'
Posłowie135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
35item on the agendapointPrawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
112item on the agendapointEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
83item on the agendapointUmowy o dostarczanie treści cyfrowych i świadczenie usług cyfrowych
Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
82item on the agendapointUmowy sprzedaży towarów
Pascal Arimont (A8-0043/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
140item on the agendapointZniesienie sezonowych zmian czasu
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
42item on the agendapointWspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
14item on the agendapointRynek wewnętrzny energii elektrycznej
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
26item on the agendapointAgencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
43item on the agendapointGotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
133item on the agendapointEtykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
67item on the agendapointPołowy na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego)
Linnéa Engström (A8-0381/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
103item on the agendapointDostosowanie obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska
Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
130item on the agendapointSpecjalne przepisy dotyczące maksymalnej długości kabin
Karima Delli (A8-0042/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
92item on the agendapointWskaźniki referencyjne niskoemisyjności i wskaźniki referencyjne pozytywnego wpływu na emisyjność
Neena Gill (A8-0483/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
148item on the agendapointPrawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -Projekty rezolucjiŚroda, 20 marca 2019, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPiątek, 22 marca 2019, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPiątek, 22 marca 2019, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePoniedziałek, 25 marca 2019, 19:00
39item on the agendapointSprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -PoprawkiŚroda, 20 marca 2019, 13:00
71item on the agendapointUmowa o ramach instytucjonalnych między UE a Szwajcarią
Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019
  -PoprawkiŚroda, 20 marca 2019, 13:00
15item on the agendapointAbsolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze
Inés Ayala Sender (A8-0110/2019
  -PoprawkiŚroda, 20 marca 2019, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePoniedziałek, 25 marca 2019, 19:00
32item on the agendapointAbsolutorium za rok 2017: sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2017
Inés Ayala Sender (A8-0088/2019
  -PoprawkiŚroda, 20 marca 2019, 13:00
34item on the agendapointAbsolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR
Marco Valli (A8-0107/2019
  -PoprawkiŚroda, 20 marca 2019, 13:00
60item on the agendapointAbsolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Claudia Schmidt (A8-0108/2019
  -PoprawkiŚroda, 20 marca 2019, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePoniedziałek, 25 marca 2019, 19:00
21item on the agendapointAbsolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Arndt Kohn (A8-0100/2019
  -PoprawkiŚroda, 20 marca 2019, 13:00
74item on the agendapointAbsolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Komitet Regionów
Arndt Kohn (A8-0101/2019
  -PoprawkiŚroda, 20 marca 2019, 13:00
28item on the agendapointAbsolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Arndt Kohn (A8-0109/2019
  -PoprawkiŚroda, 20 marca 2019, 13:00
13item on the agendapointAbsolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Arndt Kohn (A8-0099/2019
  -PoprawkiŚroda, 20 marca 2019, 13:00
64item on the agendapointAbsolutorium za rok 2017: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE
Petri Sarvamaa (A8-0140/2019
  -PoprawkiŚroda, 20 marca 2019, 13:00
76item on the agendapointAbsolutorium za rok 2017: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
Petri Sarvamaa (A8-0122/2019
  -PoprawkiŚroda, 20 marca 2019, 13:00
16item on the agendapointAbsolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Petri Sarvamaa (A8-0125/2019
  -PoprawkiŚroda, 20 marca 2019, 13:00
47item on the agendapointAbsolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Petri Sarvamaa (A8-0127/2019
  -PoprawkiŚroda, 20 marca 2019, 13:00
49item on the agendapointAbsolutorium za rok 2017: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
Petri Sarvamaa (A8-0150/2019
  -PoprawkiŚroda, 20 marca 2019, 13:00
27item on the agendapointAbsolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Leków (EMA)
Petri Sarvamaa (A8-0135/2019
  -PoprawkiŚroda, 20 marca 2019, 13:00
18item on the agendapointAbsolutorium za rok 2017: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej
Petri Sarvamaa (A8-0158/2019
  -PoprawkiŚroda, 20 marca 2019, 13:00
53item on the agendapointAbsolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)
Petri Sarvamaa (A8-0154/2019
  -PoprawkiŚroda, 20 marca 2019, 13:00
36item on the agendapointAbsolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
Petri Sarvamaa (A8-0153/2019
  -PoprawkiŚroda, 20 marca 2019, 13:00
101item on the agendapointNormy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
80item on the agendapointUstanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
87item on the agendapointUstanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
116item on the agendapointOkres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 20 marca 2019, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 22 marca 2019, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 25 marca 2019, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 26 marca 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2019Informacja prawna