Program
ŠtrasburgPondelok, 25. marca 2019 - Štvrtok, 28. marca 2019 294k
Utorok, 26. marca 2019210kVerzia: Štvrtok, 28. marca 2019, 09:35
 Body programu
09:00 - 12:20   Rozpravy
12:30 - 14:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 17:00   Rozpravy
17:00 - 18:15   HLASOVANIE (ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia v stredu)
18:15 - 24:00   Rozpravy (prípadne na konci hlasovania)
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 12:20   Rozpravy       Rečnícky čas
35Termín***IpointAutorské právo na digitálnom jednotnom trhu
Správa:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu
[2016/0280(COD)]
Výbor pre právne veci
112Termín***IpointEurópsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond
Správa:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Výbor pre regionálny rozvoj
Hlasovanie sa uskutoční v stredu
  pointSpoločná rozprava - Dodávanie digitálneho obsahu a online predaj tovaru
83Termín***I-Zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb
Správa:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu

[2015/0287(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Výbor pre právne veci
82Termín***I-Zmluvy o predajoch tovaru
Správa:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Správa o zmenenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o online a iných predajoch tovaru na diaľku, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES

[2015/0288(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
12:30 - 14:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
163 voteŽiadosť o zbavenie Jørna Dohrmanna imunity
Správa:  Evelyn Regner (A8-0178/2019)
Správa o žiadosti o zbavenie Jørna Dohrmanna imunity
[2018/2277(IMM)]
Výbor pre právne veci
107***IvoteŽaloby v zastúpení na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov
Správa:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES
[2018/0089(COD)]
Výbor pre právne veci
97***voteProtokol k Euro-stredomorskej dohode medzi EÚ a Izraelom (pristúpenie Chorvátska)
Správa:  Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Protokolu k Euro-stredomorskej dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii
[2018/0080(NLE)]
Výbor pre zahraničné veci
50 voteKomplexná dohoda medzi EÚ a Uzbekistanom
Správa:  David McAllister (A8-0149/2019)
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k novej komplexnej dohode medzi EÚ a Uzbekistanom
[2018/2236(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
Článok 113
140Termín***IvoteUkončenie sezónnych zmien času
Správa:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES
[2018/0332(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
42Termín***IvoteSpoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou
Správa:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie)
[2016/0380(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
14Termín***IvoteVnútorný trh s elektrinou
Správa:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie)
[2016/0379(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
26Termín***IvoteAgentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky
Správa:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie)
[2016/0378(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
43Termín***IvotePripravenosť na riziká v sektore elektriny
Správa:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie, ktorým sa zrušuje smernica 2005/89/ES
[2016/0377(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
133Termín***IvoteOznačovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre
Správa:  Michał Boni (A8-0086/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009
[2018/0148(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
35Termín***IvoteAutorské právo na digitálnom jednotnom trhu
Správa:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu
[2016/0280(COD)]
Výbor pre právne veci
83Termín***IvoteZmluvy o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb
Správa:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu
[2015/0287(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Výbor pre právne veci
82Termín***IvoteZmluvy o predajoch tovaru
Správa:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Správa o zmenenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o online a iných predajoch tovaru na diaľku, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES
[2015/0288(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
67Termín***IvoteRybolov v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more)
Správa:  Linnéa Engström (A8-0381/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1343/2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more)
[2018/0069(COD)]
Výbor pre rybárstvo
103Termín***IvoteZosúladenie povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky
Správa:  Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zosúladení povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky a o zmene smerníc 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EÚ, nariadení (ES) č. 166/2006 a (EÚ) č. 995/2010 a nariadení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005
[2018/0205(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
130Termín***IvoteOsobitné pravidlá týkajúce sa maximálnej dĺžky v prípade kabín
Správa:  Karima Delli (A8-0042/2019)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica Rady 96/53/ES, pokiaľ ide o lehotu na vykonávanie osobitných pravidiel týkajúcich sa maximálnej dĺžky v prípade kabín, ktoré majú lepšie aerodynamické vlastnosti, energetickú účinnosť a sú bezpečnejšie
[2018/0130(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
92Termín***IvoteNízkouhlíkové referenčné hodnoty a referenčné hodnoty pre kladný vplyv v oblasti emisií uhlíka
Správa:  Neena Gill (A8-0483/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o nízkouhlíkové referenčné hodnoty a referenčné hodnoty pre kladný vplyv v oblasti emisií uhlíka
[2018/0180(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
111***IvoteOsobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg)
Správa:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov
[2018/0199(COD)]
Výbor pre regionálny rozvoj
Rozprava: Utorok, 15. januára 2019
148Termín voteNávrhy uznesení - Základné práva osôb afrického pôvodu
[2018/2899(RSP)]
B8-0212/2019
Rozprava: Štvrtok, 14. marca 2019
39Termín voteSpráva o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch
Správa:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch
[2018/2121(INI)]
Osobitný výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky
71Termín voteDohoda o inštitucionálnom rámci medzi EÚ a Švajčiarskom
Správa:  Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s dohodou o inštitucionálnom rámci medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou
[2018/2262(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
Článok 108
15:00 - 17:00   Rozpravy       Rečnícky čas
  pointSpoločná rozprava - Absolutórium za rok 2017 (53 správ)
15Termín -Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry
Správa:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

[2018/2166(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
32Termín -Absolutórium za rok 2017: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017
Správa:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017

[2018/2219(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
34Termín -Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF
Správa:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2017

[2018/2177(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
60Termín -Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
Správa:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel I – Európsky parlament

[2018/2167(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
24 -Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada
Správa:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel II – Rada a Európska rada

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
33 -Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor
Správa:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IV – Súdny dvor

[2018/2169(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
31 -Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov
Správa: (A8-0097/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel V – Dvor audítorov

[2018/2171(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
21Termín -Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
Správa:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

[2018/2172(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
74Termín -Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
Správa:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VII – Výbor regiónov (CoR)

[2018/2173(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
28Termín -Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
Správa:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)

[2018/2176(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
13Termín -Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
Správa:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VIII – Európsky ombudsman

[2018/2174(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
57 -Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Správa:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

[2018/2175(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
64Termín -Absolutórium za rok 2017: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2017: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola

[2018/2210(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
38 -Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov (ACER) v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2017

[2018/2205(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
54 -Absolutórium za rok 2017: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2017

[2018/2206(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
76Termín -Absolutórium za rok 2017: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie (CdT) za rozpočtový rok 2017

[2018/2184(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
29 -Absolutórium za rok 2017: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2017

[2018/2178(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
73 -Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2017

[2018/2194(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
12 -Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2017

[2018/2189(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
41 -Absolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
59 -Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) za rozpočtový rok 2017

[2018/2202(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
70 -Absolutórium za rok 2017: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) za rozpočtový rok 2017

[2018/2191(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
16Termín -Absolutórium za rok 2017: Európska chemická agentúra (ECHA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry (ECHA) za rozpočtový rok 2017

[2018/2198(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
47Termín -Absolutórium za rok 2017: Európska environmentálna agentúra (EEA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry (EEA) za rozpočtový rok 2017

[2018/2182(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
52 -Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA) za rozpočtový rok 2017

[2018/2197(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
69 -Absolutórium za rok 2017: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) za rozpočtový rok 2017

[2018/2190(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
49Termín -Absolutórium za rok 2017: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) za rozpočtový rok 2017

[2018/2201(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
55 -Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) za rozpočtový rok 2017

[2018/2203(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
62 -Absolutórium za rok 2017: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) za rozpočtový rok 201

[2018/2207(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
27Termín -Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre lieky (EMA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky (EMA) za rozpočtový rok 201

[2018/2185(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
23 -Absolutórium za rok 2017: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) za rozpočtový rok 201

[2018/2181(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
77 -Absolutórium za rok 2017: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) za rozpočtový rok 2017

[2018/2188(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
75 -Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) za rozpočtový rok 2017

[2018/2192(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
18Termín -Absolutórium za rok 2017: Železničná agentúra Európskej únie (ERA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry (ERA) (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 201

[2018/2193(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
17 -Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) za rozpočtový rok 2017

[2018/2204(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
68 -Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ETF) za rozpočtový rok 2017

[2018/2187(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
56 -Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (v súčasnosti Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017

[2018/2209(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
58 -Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) za rozpočtový rok 2017

[2018/2183(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
40 -Absolutórium za rok 2017: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu (ESA) za rozpočtový rok 2017

[2018/2199(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
72 -Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) za rozpočtový rok 2017

[2018/2179(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
66 -Absolutórium za rok 2017: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2017

[2018/2186(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
53Termín -Absolutórium za rok 2017: Európsky policajný úrad (Europol)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (do 1. mája 2017: Európsky policajný úrad) za rozpočtový rok 2017

[2018/2200(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
30 -Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) za rozpočtový rok 2017

[2018/2180(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
36Termín -Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) za rozpočtový rok 2017

[2018/2195(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
78 -Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS (GSA) za rozpočtový rok 2017

[2018/2196(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
79 -Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI)
Správa:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2017

[2018/2214(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
63 -Absolutórium za rok 2017: spoločný podnik Čisté nebo 2
Správa:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2017

[2018/2213(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
51 -Absolutórium za rok 2017: Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (ECSEL)
Správa:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2017

[2018/2218(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
65 -Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH2)
Správa:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2017

[2018/2216(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
48 -Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL)
Správa:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL 2) za rozpočtový rok 2017

[2018/2215(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
46 -Absolutórium za rok 2017: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
Správa:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2017

[2018/2211(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
44 -Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik SESAR
Správa:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017

[2018/2212(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
22 -Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik Shift2Rail
Správa:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2017

[2018/2217(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
17:00 - 18:15   HLASOVANIE (ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia v stredu)      
15Termín voteAbsolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry
Správa:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry
[2018/2166(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
32Termín voteAbsolutórium za rok 2017: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017
Správa:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017
[2018/2219(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
34Termín voteAbsolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF
Správa:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2017
[2018/2177(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
60Termín voteAbsolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
Správa:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel I – Európsky parlament
[2018/2167(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
24 voteAbsolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada
Správa:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel II – Rada a Európska rada
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
33 voteAbsolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor
Správa:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IV – Súdny dvor
[2018/2169(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
31 voteAbsolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov
Správa: (A8-0097/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel V – Dvor audítorov
[2018/2171(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
21Termín voteAbsolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
Správa:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor
[2018/2172(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
74Termín voteAbsolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
Správa:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VII – Výbor regiónov (CoR)
[2018/2173(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
28Termín voteAbsolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
Správa:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)
[2018/2176(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
13Termín voteAbsolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
Správa:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VIII – Európsky ombudsman
[2018/2174(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
57 voteAbsolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Správa:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)
[2018/2175(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
64Termín voteAbsolutórium za rok 2017: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2017: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola
[2018/2210(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
38 voteAbsolutórium za rok 2017: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov (ACER) v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2017
[2018/2205(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
54 voteAbsolutórium za rok 2017: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2017
[2018/2206(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
76Termín voteAbsolutórium za rok 2017: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie (CdT) za rozpočtový rok 2017
[2018/2184(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
29 voteAbsolutórium za rok 2017: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2017
[2018/2178(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
73 voteAbsolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2017
[2018/2194(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
12 voteAbsolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2017
[2018/2189(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
41 voteAbsolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2017
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
59 voteAbsolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) za rozpočtový rok 2017
[2018/2202(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
70 voteAbsolutórium za rok 2017: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) za rozpočtový rok 2017
[2018/2191(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
16Termín voteAbsolutórium za rok 2017: Európska chemická agentúra (ECHA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry (ECHA) za rozpočtový rok 2017
[2018/2198(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
47Termín voteAbsolutórium za rok 2017: Európska environmentálna agentúra (EEA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry (EEA) za rozpočtový rok 2017
[2018/2182(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
52 voteAbsolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA) za rozpočtový rok 2017
[2018/2197(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
69 voteAbsolutórium za rok 2017: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) za rozpočtový rok 2017
[2018/2190(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
49Termín voteAbsolutórium za rok 2017: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) za rozpočtový rok 2017
[2018/2201(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
55 voteAbsolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) za rozpočtový rok 2017
[2018/2203(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
62 voteAbsolutórium za rok 2017: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) za rozpočtový rok 201
[2018/2207(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
27Termín voteAbsolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre lieky (EMA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky (EMA) za rozpočtový rok 201
[2018/2185(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
23 voteAbsolutórium za rok 2017: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) za rozpočtový rok 201
[2018/2181(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
77 voteAbsolutórium za rok 2017: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) za rozpočtový rok 2017
[2018/2188(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
75 voteAbsolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) za rozpočtový rok 2017
[2018/2192(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
18Termín voteAbsolutórium za rok 2017: Železničná agentúra Európskej únie (ERA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry (ERA) (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 201
[2018/2193(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
17 voteAbsolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) za rozpočtový rok 2017
[2018/2204(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
68 voteAbsolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ETF) za rozpočtový rok 2017
[2018/2187(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
56 voteAbsolutórium za rok 2017: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (v súčasnosti Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017
[2018/2209(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
58 voteAbsolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) za rozpočtový rok 2017
[2018/2183(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
40 voteAbsolutórium za rok 2017: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu (ESA) za rozpočtový rok 2017
[2018/2199(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
72 voteAbsolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) za rozpočtový rok 2017
[2018/2179(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
66 voteAbsolutórium za rok 2017: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2017
[2018/2186(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
53Termín voteAbsolutórium za rok 2017: Európsky policajný úrad (Europol)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (do 1. mája 2017: Európsky policajný úrad) za rozpočtový rok 2017
[2018/2200(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
30 voteAbsolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) za rozpočtový rok 2017
[2018/2180(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
36Termín voteAbsolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) za rozpočtový rok 2017
[2018/2195(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
78 voteAbsolutórium za rok 2017: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
Správa:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS (GSA) za rozpočtový rok 2017
[2018/2196(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
79 voteAbsolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI)
Správa:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2017
[2018/2214(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
63 voteAbsolutórium za rok 2017: spoločný podnik Čisté nebo 2
Správa:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2017
[2018/2213(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
51 voteAbsolutórium za rok 2017: Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (ECSEL)
Správa:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2017
[2018/2218(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
65 voteAbsolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH2)
Správa:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2017
[2018/2216(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
48 voteAbsolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL)
Správa:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL 2) za rozpočtový rok 2017
[2018/2215(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
46 voteAbsolutórium za rok 2017: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
Správa:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2017
[2018/2211(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
44 voteAbsolutórium za rok 2017: Spoločný podnik SESAR
Správa:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017
[2018/2212(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
22 voteAbsolutórium za rok 2017: Spoločný podnik Shift2Rail
Správa:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2017
[2018/2217(DEC)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
18:15 - 24:00   Rozpravy (prípadne na konci hlasovania)       Rečnícky čas
101Termín***IpointEmisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá
Správa:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 (prepracované znenie)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
80Termín***IpointZriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce
Správa:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce
[2018/0243(COD)]
Výbor pre zahraničné veci
Výbor pre rozvoj
87Termín***IpointStanovenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III)
Správa:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA III)
[2018/0247(COD)]
Výbor pre zahraničné veci
168 pointSituácia v Alžírsku
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2019/2627(RSP)]
170 pointPäť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2019/2671(RSP)]
116Termín pointSituácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA)
Správa:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Správa o situácii po Arabskej jari: cesta vpred pre región MENA
[2018/2160(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
09:00 - 12:20   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)15'
Spravodajcovia   (5x6') 30'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (13x1') 13'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (3x5') 15'
Poslanci74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)5'
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Predseda Dvora audítorov (vrátane odpovedí)5'
Spravodajcovia   (6x6') 36'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (15x1') 15'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18:15 - 24:00   Rozpravy (prípadne na konci hlasovania)     item on the agenda
Podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka (vrátane odpovedí)25'
Komisia (vrátane odpovedí)15'
Spravodajcovia   (8x6') 48'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (13x1') 13'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (6x5') 30'
Poslanci135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
35item on the agendapointAutorské právo na digitálnom jednotnom trhu
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
112item on the agendapointEurópsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
83item on the agendapointZmluvy o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb
Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
82item on the agendapointZmluvy o predajoch tovaru
Pascal Arimont (A8-0043/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
140item on the agendapointUkončenie sezónnych zmien času
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
42item on the agendapointSpoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
14item on the agendapointVnútorný trh s elektrinou
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
26item on the agendapointAgentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
43item on the agendapointPripravenosť na riziká v sektore elektriny
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
133item on the agendapointOznačovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
67item on the agendapointRybolov v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more)
Linnéa Engström (A8-0381/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
103item on the agendapointZosúladenie povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky
Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
130item on the agendapointOsobitné pravidlá týkajúce sa maximálnej dĺžky v prípade kabín
Karima Delli (A8-0042/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
92item on the agendapointNízkouhlíkové referenčné hodnoty a referenčné hodnoty pre kladný vplyv v oblasti emisií uhlíka
Neena Gill (A8-0483/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
148item on the agendapointZákladné práva osôb afrického pôvodu
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -Návrhy uzneseníStreda, 20. marca 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPiatok, 22. marca 2019, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPiatok, 22. marca 2019, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienPondelok, 25. marca 2019, 19:00
39item on the agendapointSpráva o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 20. marca 2019, 13:00
71item on the agendapointDohoda o inštitucionálnom rámci medzi EÚ a Švajčiarskom
Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 20. marca 2019, 13:00
15item on the agendapointAbsolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry
Inés Ayala Sender (A8-0110/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 20. marca 2019, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienPondelok, 25. marca 2019, 19:00
32item on the agendapointAbsolutórium za rok 2017: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017
Inés Ayala Sender (A8-0088/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 20. marca 2019, 13:00
34item on the agendapointAbsolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF
Marco Valli (A8-0107/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 20. marca 2019, 13:00
60item on the agendapointAbsolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
Claudia Schmidt (A8-0108/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 20. marca 2019, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienPondelok, 25. marca 2019, 19:00
21item on the agendapointAbsolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
Arndt Kohn (A8-0100/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 20. marca 2019, 13:00
74item on the agendapointAbsolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
Arndt Kohn (A8-0101/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 20. marca 2019, 13:00
28item on the agendapointAbsolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
Arndt Kohn (A8-0109/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 20. marca 2019, 13:00
13item on the agendapointAbsolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
Arndt Kohn (A8-0099/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 20. marca 2019, 13:00
64item on the agendapointAbsolutórium za rok 2017: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
Petri Sarvamaa (A8-0140/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 20. marca 2019, 13:00
76item on the agendapointAbsolutórium za rok 2017: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)
Petri Sarvamaa (A8-0122/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 20. marca 2019, 13:00
16item on the agendapointAbsolutórium za rok 2017: Európska chemická agentúra (ECHA)
Petri Sarvamaa (A8-0125/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 20. marca 2019, 13:00
47item on the agendapointAbsolutórium za rok 2017: Európska environmentálna agentúra (EEA)
Petri Sarvamaa (A8-0127/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 20. marca 2019, 13:00
49item on the agendapointAbsolutórium za rok 2017: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
Petri Sarvamaa (A8-0150/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 20. marca 2019, 13:00
27item on the agendapointAbsolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre lieky (EMA)
Petri Sarvamaa (A8-0135/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 20. marca 2019, 13:00
18item on the agendapointAbsolutórium za rok 2017: Železničná agentúra Európskej únie (ERA)
Petri Sarvamaa (A8-0158/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 20. marca 2019, 13:00
53item on the agendapointAbsolutórium za rok 2017: Európsky policajný úrad (Europol)
Petri Sarvamaa (A8-0154/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 20. marca 2019, 13:00
36item on the agendapointAbsolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)
Petri Sarvamaa (A8-0153/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 20. marca 2019, 13:00
101item on the agendapointEmisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
80item on the agendapointZriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
87item on the agendapointStanovenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
116item on the agendapointSituácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA)
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 20. marca 2019, 13:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 22. marca 2019, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 25. marca 2019, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 26. marca 2019, 19:00
Posledná úprava: 28. marca 2019Právne oznámenie