Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 25. marec 2019 - Četrtek, 28. marec 2019 287k
Torek, 26. marec 2019202kRazličica: Četrtek, 28. marec 2019, 09:36
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 12:20   Razprave
12:30 - 14:30   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 17:00   Razprave
17:00 - 18:15   GLASOVANJE (ustna obrazložitev glasovanja bo v v sredo)
18:15 - 24:00   Razprave (ali po glasovanju)
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 12:20   Razprave       Čas za govor
35Rok***IpointAvtorske pravice na enotnem digitalnem trgu
Poročilo:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu
[2016/0280(COD)]
Odbor za pravne zadeve
112Rok***IpointEvropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad
Poročilo:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
Glasovanje bo v sredo
  pointSkupna razprava - Dobava digitalnih vsebin in spletna prodaja blaga
83Rok***I-Pogodbe o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev
Poročilo:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin

[2015/0287(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Odbor za pravne zadeve
82Rok***I-Pogodbe za prodajo blaga
Poročilo:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Poročilo o spremenjenem predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb za prodajo blaga, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive 2009/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta

[2015/0288(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
12:30 - 14:30   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
163 voteZahteva za odvzem imunitete Jørnu Dohrmannu
Poročilo:  Evelyn Regner (A8-0178/2019)
Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Jørnu Dohrmannu
[2018/2277(IMM)]
Odbor za pravne zadeve
107***IvoteZastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov
Poročilo:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi Direktive 2009/22/ES
[2018/0089(COD)]
Odbor za pravne zadeve
97***voteProtokol k Evro-mediteranskemu sporazumu med EU in Izraelom (pristop Hrvaške)
Poročilo:  Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter državo Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji
[2018/0080(NLE)]
Odbor za zunanje zadeve
50 voteCeloviti sporazum med EU in Uzbekistanom
Poročilo:  David McAllister (A8-0149/2019)
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o novem celovitem sporazumu med EU in Uzbekistanom
[2018/2236(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Člen 113 Poslovnika
140Rok***IvoteOpustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas
Poročilo:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvi premikanja ure na poletni oz. zimski čas in razveljavitvi Direktive 2000/84/ES
[2018/0332(COD)]
Odbor za promet in turizem
42Rok***IvoteSkupna pravila notranjega trga električne energije
Poročilo:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga električne energije (prenovitev)
[2016/0380(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
14Rok***IvoteNotranji trg električne energije
Poročilo:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije (prenovitev)
[2016/0379(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
26Rok***IvoteAgencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev
Poročilo:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (prenovitev)
[2016/0378(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
43Rok***IvotePripravljenost na tveganja v sektorju električne energije
Poročilo:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES
[2016/0377(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
133Rok***IvoteOznačevanje pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre
Poročilo:  Michał Boni (A8-0086/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009
[2018/0148(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
35Rok***IvoteAvtorske pravice na enotnem digitalnem trgu
Poročilo:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu
[2016/0280(COD)]
Odbor za pravne zadeve
83Rok***IvotePogodbe o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev
Poročilo:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin
[2015/0287(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Odbor za pravne zadeve
82Rok***IvotePogodbe za prodajo blaga
Poročilo:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Poročilo o spremenjenem predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb za prodajo blaga, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive 2009/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta
[2015/0288(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
67Rok***IvoteRibolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju)
Poročilo:  Linnéa Engström (A8-0381/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju)
[2018/0069(COD)]
Odbor za ribištvo
103Rok***IvoteUskladitev obveznosti poročanja na področju okoljske politike
Poročilo:  Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi obveznosti poročanja na področju okoljske politike ter posledični spremembi direktiv 86/278/EGS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES in 2010/63/EU, uredb (ES) št. 166/2006 in (EU) št. 995/2010 ter uredb Sveta (ES) št. 338/97 in (ES) št. 2173/2005
[2018/0205(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
130Rok***IvotePosebna pravila glede največje dolžine v primeru kabin
Poročilo:  Karima Delli (A8-0042/2019)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES glede roka za izvajanje posebnih pravil glede največje dolžine v primeru kabin, ki zagotavljajo izboljšane aerodinamične lastnosti, energijsko učinkovitost in varnost
[2018/0130(COD)]
Odbor za promet in turizem
92Rok***IvoteReferenčne vrednosti za nizke emisije ogljika in referenčne vrednosti za ugodno ogljično bilanco
Poročilo:  Neena Gill (A8-0483/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 glede referenčnih vrednosti za nizke emisije ogljika in referenčnih vrednosti za ugodno ogljično bilanco
[2018/0180(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
111***IvotePosebne določbe za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg)
Poročilo:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in zunanji instrumenti financiranja
[2018/0199(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
Razprava: Torek, 15. januar 2019
148Rok votePredlogi resolucij - Temeljne pravice oseb afriškega porekla
[2018/2899(RSP)]
B8-0212/2019
Razprava: Četrtek, 14. marec 2019
39Rok votePoročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
Poročilo:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
[2018/2121(INI)]
Posebni odbor o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
71Rok voteInstitucionalni okvirni sporazum med EU in Švico
Poročilo:  Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o institucionalnem okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo
[2018/2262(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
člen 108 Poslovnika
15:00 - 17:00   Razprave       Čas za govor
  pointSkupna razprava - Razrešnica 2017 (53 poročil)
15Rok -Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Komisija in izvajalske agencije
Poročilo:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

[2018/2166(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
32Rok -Razrešnica 2017: posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2017
Poročilo:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Poročilo o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2017

[2018/2219(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
34Rok -Razrešnica 2017: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. ERS
Poročilo:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2017

[2018/2177(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
60Rok -Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski parlament
Poročilo:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek I – Evropski parlament

[2018/2167(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
24 -Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
Poročilo:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek II – Evropski svet in Svet

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
33 -Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije
Poročilo:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek IV – Sodišče Evropske unije

[2018/2169(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
31 -Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Računsko sodišče
Poročilo: (A8-0097/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek V – Računsko sodišče

[2018/2171(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
21Rok -Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor
Poročilo:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor

[2018/2172(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
74Rok -Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Odbor regij
Poročilo:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VII – Odbor regij

[2018/2173(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
28Rok -Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje
Poročilo:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje

[2018/2176(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
13Rok -Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic
Poročilo:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic

[2018/2174(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
57 -Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov
Poročilo:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

[2018/2175(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
64Rok -Razrešnica 2017: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2017: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor

[2018/2210(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
38 -Razrešnica 2017: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) za proračunsko leto 2017

[2018/2205(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
54 -Razrešnica 2017: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2017

[2018/2206(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
76Rok -Razrešnica 2017: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije (CdT) za proračunsko leto 2017

[2018/2184(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
29 -Razrešnica 2017: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2017

[2018/2178(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
73 -Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2017

[2018/2194(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
12 -Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA) za proračunsko leto 2017

[2018/2189(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
41 -Razrešnica 2017: Evropski azilni podporni urad (EASO)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
59 -Razrešnica 2017: Evropski bančni organ (EBA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2017

[2018/2202(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
70 -Razrešnica 2017: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) za proračunsko leto 2017

[2018/2191(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
16Rok -Razrešnica 2017: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije (ECHA) za proračunsko leto 2017

[2018/2198(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
47Rok -Razrešnica 2017: Evropska agencija za okolje (EEA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje (EEA) za proračunsko leto 2017

[2018/2182(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
52 -Razrešnica 2017: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Poročilo razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva (EFCA) za proračunsko leto 2017

[2018/2197(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
69 -Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) za proračunsko leto 2017

[2018/2190(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
49Rok -Razrešnica 2017: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) za proračunsko leto 2017

[2018/2201(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
55 -Razrešnica 2017: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2017

[2018/2203(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
62 -Razrešnica 2017: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za proračunsko leto 2017

[2018/2207(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
27Rok -Razrešnica 2017: Evropska agencija za zdravila (EMA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila (EMA) za proračunsko leto 2017

[2018/2185(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
23 -Razrešnica 2017: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) za proračunsko leto 2017

[2018/2181(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
77 -Razrešnica 2017: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) za proračunsko leto 2017

[2018/2188(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
75 -Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) za proračunsko leto 2017

[2018/2192(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
18Rok -Razrešnica 2017: Evropska železniška agencija (ERA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) (ERA) za proračunsko leto 2017

[2018/2193(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
17 -Razrešnica 2017: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2017

[2018/2204(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
68 -Razrešnica 2017: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje (ETF) za proračunsko leto 2017

[2018/2187(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
56 -Razrešnica 2017: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (zdaj Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice) (eu-LISA) za proračunsko leto 2017

[2018/2209(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
58 -Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) za proračunsko leto 2017

[2018/2183(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
40 -Razrešnica 2017: Agencija za oskrbo Euratom (ESA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom (ESA) za proračunsko leto 2017

[2018/2199(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
72 -Razrešnica 2017: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) za proračunsko leto 2017

[2018/2179(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
66 -Razrešnica 2017: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta (Eurojust) za proračunsko leto 2017

[2018/2186(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
53Rok -Razrešnica 2017: Evropski policijski urad (Europol)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) (pred 1. majem 2017: Evropski policijski urad) za proračunsko leto 2017

[2018/2200(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
30 -Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) za proračunsko leto 2017

[2018/2180(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
36Rok -Razrešnica 2017: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo (FRONTEX) za proračunsko leto 2017

[2018/2195(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
78 -Razrešnica 2017: Agencija za evropski GNSS (GSA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2017

[2018/2196(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
79 -Razrešnica 2017: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase
Poročilo:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2017

[2018/2214(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
63 -Razrešnica 2017: Skupno podjetje Čisto nebo 2
Poročilo:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2017

[2018/2213(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
51 -Razrešnica 2017: Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj Skupnega podjetja (ECSEL)
Poročilo:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2017

[2018/2218(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
65 -Razrešnica 2017: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (FCH 2)
Poročilo:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 (FCH 2) za proračunsko leto 2017

[2018/2216(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
48 -Razrešnica 2017: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI)
Poročilo:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI) za proračunsko leto 2017

[2018/2215(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
46 -Razrešnica 2017: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije
Poročilo:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2017

[2018/2211(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
44 -Razrešnica 2017: Skupno podjetje SESAR
Poročilo:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2017

[2018/2212(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
22 -Razrešnica 2017: Skupno podjetje Shift2Rail
Poročilo:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2017

[2018/2217(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
17:00 - 18:15   GLASOVANJE (ustna obrazložitev glasovanja bo v v sredo)      
15Rok voteRazrešnica 2017: splošni proračun EU – Komisija in izvajalske agencije
Poročilo:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije
[2018/2166(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
32Rok voteRazrešnica 2017: posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2017
Poročilo:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Poročilo o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2017
[2018/2219(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
34Rok voteRazrešnica 2017: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. ERS
Poročilo:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2017
[2018/2177(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
60Rok voteRazrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski parlament
Poročilo:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek I – Evropski parlament
[2018/2167(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
24 voteRazrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
Poročilo:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek II – Evropski svet in Svet
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
33 voteRazrešnica 2017: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije
Poročilo:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek IV – Sodišče Evropske unije
[2018/2169(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
31 voteRazrešnica 2017: splošni proračun EU – Računsko sodišče
Poročilo: (A8-0097/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek V – Računsko sodišče
[2018/2171(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
21Rok voteRazrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor
Poročilo:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor
[2018/2172(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
74Rok voteRazrešnica 2017: splošni proračun EU – Odbor regij
Poročilo:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VII – Odbor regij
[2018/2173(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
28Rok voteRazrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje
Poročilo:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje
[2018/2176(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
13Rok voteRazrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic
Poročilo:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic
[2018/2174(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
57 voteRazrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov
Poročilo:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov
[2018/2175(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
64Rok voteRazrešnica 2017: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2017: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor
[2018/2210(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
38 voteRazrešnica 2017: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) za proračunsko leto 2017
[2018/2205(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
54 voteRazrešnica 2017: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2017
[2018/2206(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
76Rok voteRazrešnica 2017: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije (CdT) za proračunsko leto 2017
[2018/2184(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
29 voteRazrešnica 2017: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2017
[2018/2178(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
73 voteRazrešnica 2017: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2017
[2018/2194(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
12 voteRazrešnica 2017: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA) za proračunsko leto 2017
[2018/2189(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
41 voteRazrešnica 2017: Evropski azilni podporni urad (EASO)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2017
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
59 voteRazrešnica 2017: Evropski bančni organ (EBA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2017
[2018/2202(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
70 voteRazrešnica 2017: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) za proračunsko leto 2017
[2018/2191(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
16Rok voteRazrešnica 2017: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije (ECHA) za proračunsko leto 2017
[2018/2198(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
47Rok voteRazrešnica 2017: Evropska agencija za okolje (EEA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje (EEA) za proračunsko leto 2017
[2018/2182(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
52 voteRazrešnica 2017: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Poročilo razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva (EFCA) za proračunsko leto 2017
[2018/2197(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
69 voteRazrešnica 2017: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) za proračunsko leto 2017
[2018/2190(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
49Rok voteRazrešnica 2017: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) za proračunsko leto 2017
[2018/2201(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
55 voteRazrešnica 2017: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2017
[2018/2203(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
62 voteRazrešnica 2017: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za proračunsko leto 2017
[2018/2207(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
27Rok voteRazrešnica 2017: Evropska agencija za zdravila (EMA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila (EMA) za proračunsko leto 2017
[2018/2185(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
23 voteRazrešnica 2017: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) za proračunsko leto 2017
[2018/2181(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
77 voteRazrešnica 2017: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) za proračunsko leto 2017
[2018/2188(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
75 voteRazrešnica 2017: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) za proračunsko leto 2017
[2018/2192(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
18Rok voteRazrešnica 2017: Evropska železniška agencija (ERA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) (ERA) za proračunsko leto 2017
[2018/2193(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
17 voteRazrešnica 2017: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2017
[2018/2204(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
68 voteRazrešnica 2017: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje (ETF) za proračunsko leto 2017
[2018/2187(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
56 voteRazrešnica 2017: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (zdaj Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice) (eu-LISA) za proračunsko leto 2017
[2018/2209(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
58 voteRazrešnica 2017: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) za proračunsko leto 2017
[2018/2183(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
40 voteRazrešnica 2017: Agencija za oskrbo Euratom (ESA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom (ESA) za proračunsko leto 2017
[2018/2199(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
72 voteRazrešnica 2017: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) za proračunsko leto 2017
[2018/2179(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
66 voteRazrešnica 2017: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta (Eurojust) za proračunsko leto 2017
[2018/2186(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
53Rok voteRazrešnica 2017: Evropski policijski urad (Europol)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) (pred 1. majem 2017: Evropski policijski urad) za proračunsko leto 2017
[2018/2200(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
30 voteRazrešnica 2017: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) za proračunsko leto 2017
[2018/2180(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
36Rok voteRazrešnica 2017: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo (FRONTEX) za proračunsko leto 2017
[2018/2195(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
78 voteRazrešnica 2017: Agencija za evropski GNSS (GSA)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2017
[2018/2196(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
79 voteRazrešnica 2017: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase
Poročilo:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2017
[2018/2214(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
63 voteRazrešnica 2017: Skupno podjetje Čisto nebo 2
Poročilo:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2017
[2018/2213(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
51 voteRazrešnica 2017: Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj Skupnega podjetja (ECSEL)
Poročilo:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2017
[2018/2218(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
65 voteRazrešnica 2017: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (FCH 2)
Poročilo:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 (FCH 2) za proračunsko leto 2017
[2018/2216(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
48 voteRazrešnica 2017: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI)
Poročilo:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI) za proračunsko leto 2017
[2018/2215(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
46 voteRazrešnica 2017: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije
Poročilo:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2017
[2018/2211(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
44 voteRazrešnica 2017: Skupno podjetje SESAR
Poročilo:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2017
[2018/2212(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
22 voteRazrešnica 2017: Skupno podjetje Shift2Rail
Poročilo:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2017
[2018/2217(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
18:15 - 24:00   Razprave (ali po glasovanju)       Čas za govor
101Rok***IpointStandardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila
Poročilo:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih vozil ter spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 (prenovitev)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
80Rok***IpointInstrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje
Poročilo:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje
[2018/0243(COD)]
Odbor za zunanje zadeve
Odbor za razvoj
87Rok***IpointInstrument za predpristopno pomoč (IPA III)
Poročilo:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III)
[2018/0247(COD)]
Odbor za zunanje zadeve
168 pointRazmere v Alžiriji
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2019/2627(RSP)]
170 pointPet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2019/2671(RSP)]
116Rok pointRazmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki
Poročilo:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Poročilo o razmerah po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki
[2018/2160(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
09:00 - 12:20   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)15'
Poročevalci   (5x6') 30'
Pripravljavci mnenja   (13x1') 13'
Razprava brez seznama govornikov   (3x5') 15'
Poslanci74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)5'
Komisija (vključno z odgovori)10'
Predsednik Računskega sodišča (vključno z odgovori)5'
Poročevalci   (6x6') 36'
Pripravljavci mnenja   (15x1') 15'
Razprava brez seznama govornikov5'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18:15 - 24:00   Razprave (ali po glasovanju)     item on the agenda
Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori)25'
Komisija (vključno z odgovori)15'
Poročevalci   (8x6') 48'
Pripravljavci mnenja   (13x1') 13'
Razprava brez seznama govornikov   (6x5') 30'
Poslanci135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
35item on the agendapointAvtorske pravice na enotnem digitalnem trgu
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
112item on the agendapointEvropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
83item on the agendapointPogodbe o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev
Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
82item on the agendapointPogodbe za prodajo blaga
Pascal Arimont (A8-0043/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
140item on the agendapointOpustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
42item on the agendapointSkupna pravila notranjega trga električne energije
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
14item on the agendapointNotranji trg električne energije
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
26item on the agendapointAgencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
43item on the agendapointPripravljenost na tveganja v sektorju električne energije
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
133item on the agendapointOznačevanje pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
67item on the agendapointRibolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju)
Linnéa Engström (A8-0381/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
103item on the agendapointUskladitev obveznosti poročanja na področju okoljske politike
Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
130item on the agendapointPosebna pravila glede največje dolžine v primeru kabin
Karima Delli (A8-0042/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
92item on the agendapointReferenčne vrednosti za nizke emisije ogljika in referenčne vrednosti za ugodno ogljično bilanco
Neena Gill (A8-0483/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
148item on the agendapointTemeljne pravice oseb afriškega porekla
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -Predlogi resolucijSreda, 20. marec 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPetek, 22. marec 2019, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPetek, 22. marec 2019, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjePonedeljek, 25. marec 2019, 19:00
39item on the agendapointPoročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -Predlogi spremembSreda, 20. marec 2019, 13:00
71item on the agendapointInstitucionalni okvirni sporazum med EU in Švico
Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019
  -Predlogi spremembSreda, 20. marec 2019, 13:00
15item on the agendapointRazrešnica 2017: splošni proračun EU – Komisija in izvajalske agencije
Inés Ayala Sender (A8-0110/2019
  -Predlogi spremembSreda, 20. marec 2019, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjePonedeljek, 25. marec 2019, 19:00
32item on the agendapointRazrešnica 2017: posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2017
Inés Ayala Sender (A8-0088/2019
  -Predlogi spremembSreda, 20. marec 2019, 13:00
34item on the agendapointRazrešnica 2017: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. ERS
Marco Valli (A8-0107/2019
  -Predlogi spremembSreda, 20. marec 2019, 13:00
60item on the agendapointRazrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski parlament
Claudia Schmidt (A8-0108/2019
  -Predlogi spremembSreda, 20. marec 2019, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjePonedeljek, 25. marec 2019, 19:00
21item on the agendapointRazrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor
Arndt Kohn (A8-0100/2019
  -Predlogi spremembSreda, 20. marec 2019, 13:00
74item on the agendapointRazrešnica 2017: splošni proračun EU – Odbor regij
Arndt Kohn (A8-0101/2019
  -Predlogi spremembSreda, 20. marec 2019, 13:00
28item on the agendapointRazrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje
Arndt Kohn (A8-0109/2019
  -Predlogi spremembSreda, 20. marec 2019, 13:00
13item on the agendapointRazrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic
Arndt Kohn (A8-0099/2019
  -Predlogi spremembSreda, 20. marec 2019, 13:00
64item on the agendapointRazrešnica 2017: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU
Petri Sarvamaa (A8-0140/2019
  -Predlogi spremembSreda, 20. marec 2019, 13:00
76item on the agendapointRazrešnica 2017: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)
Petri Sarvamaa (A8-0122/2019
  -Predlogi spremembSreda, 20. marec 2019, 13:00
16item on the agendapointRazrešnica 2017: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)
Petri Sarvamaa (A8-0125/2019
  -Predlogi spremembSreda, 20. marec 2019, 13:00
47item on the agendapointRazrešnica 2017: Evropska agencija za okolje (EEA)
Petri Sarvamaa (A8-0127/2019
  -Predlogi spremembSreda, 20. marec 2019, 13:00
49item on the agendapointRazrešnica 2017: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)
Petri Sarvamaa (A8-0150/2019
  -Predlogi spremembSreda, 20. marec 2019, 13:00
27item on the agendapointRazrešnica 2017: Evropska agencija za zdravila (EMA)
Petri Sarvamaa (A8-0135/2019
  -Predlogi spremembSreda, 20. marec 2019, 13:00
18item on the agendapointRazrešnica 2017: Evropska železniška agencija (ERA)
Petri Sarvamaa (A8-0158/2019
  -Predlogi spremembSreda, 20. marec 2019, 13:00
53item on the agendapointRazrešnica 2017: Evropski policijski urad (Europol)
Petri Sarvamaa (A8-0154/2019
  -Predlogi spremembSreda, 20. marec 2019, 13:00
36item on the agendapointRazrešnica 2017: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX)
Petri Sarvamaa (A8-0153/2019
  -Predlogi spremembSreda, 20. marec 2019, 13:00
101item on the agendapointStandardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
80item on the agendapointInstrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
87item on the agendapointInstrument za predpristopno pomoč (IPA III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
116item on the agendapointRazmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 20. marec 2019, 13:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 22. marec 2019, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 25. marec 2019, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 26. marec 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 28. marec 2019Pravno obvestilo