Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 25 mars 2019 - Torsdagen den 28 mars 2019 287k
Tisdagen den 26 mars 2019205kUtgåva: Torsdagen den 28 mars 2019, 09:37
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 12:20   Debatt
12:30 - 14:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 17:00   Debatter
17:00 - 18:15   OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på onsdagen)
18:15 - 24:00   Debatter (eller efter omröstningen)
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 12:20   Debatt       Talartid
35Tidsfrist***IpointUpphovsrätt på den digitala inre marknaden
Betänkande:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden
[2016/0280(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
112Tidsfrist***IpointEuropeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden
Betänkande:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Utskottet för regional utveckling
Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.
  pointGemensam debatt - Tillhandahållande av digitalt innehåll och försäljning av varor på nätet
83Tidsfrist***I-Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster
Betänkande:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll

[2015/0287(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Utskottet för rättsliga frågor
82Tidsfrist***I-Avtal om försäljning av varor
Betänkande:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG

[2015/0288(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
12:30 - 14:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
163 voteBegäran om upphävande av Jørn Dohrmanns immunitet
Betänkande:  Evelyn Regner (A8-0178/2019)
Betänkande om begäran om upphävande av Jørn Dohrmanns immunitet
[2018/2277(IMM)]
Utskottet för rättsliga frågor
107***IvoteGrupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen
Betänkande:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EG
[2018/0089(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
97***voteProtokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Israel (Kroatiens anslutning)
Betänkande:  Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
[2018/0080(NLE)]
Utskottet för utrikesfrågor
50 voteÖvergripande avtal mellan EU och Uzbekistan
Betänkande:  David McAllister (A8-0149/2019)
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende det nya övergripande avtalet mellan EU och Uzbekistan
[2018/2236(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Artikel 113 i arbetsordningen
140Tidsfrist***IvoteAvskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar
Betänkande:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG
[2018/0332(COD)]
Utskottet för transport och turism
42Tidsfrist***IvoteGemensamma regler för den inre marknaden för el
Betänkande:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning)
[2016/0380(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
14Tidsfrist***IvoteDen inre marknaden för el
Betänkande:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el (omarbetning)
[2016/0379(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
26Tidsfrist***IvoteEuropeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Betänkande:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omarbetning)
[2016/0378(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
43Tidsfrist***IvoteRiskberedskap inom elsektorn
Betänkande:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG
[2016/0377(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
133Tidsfrist***IvoteMärkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar
Betänkande:  Michał Boni (A8-0086/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009
[2018/0148(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
35Tidsfrist***IvoteUpphovsrätt på den digitala inre marknaden
Betänkande:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden
[2016/0280(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
83Tidsfrist***IvoteAvtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster
Betänkande:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll
[2015/0287(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Utskottet för rättsliga frågor
82Tidsfrist***IvoteAvtal om försäljning av varor
Betänkande:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG
[2015/0288(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
67Tidsfrist***IvoteFiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet)
Betänkande:  Linnéa Engström (A8-0381/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1343/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet)
[2018/0069(COD)]
Fiskeriutskottet
103Tidsfrist***IvoteSamordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område
Betänkande:  Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område och om ändring av direktiv 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, förordning (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010 samt rådets förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005
[2018/0205(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
130Tidsfrist***IvoteSärskilda regler om största tillåtna längd med avseende på förarhytten
Betänkande:  Karima Delli (A8-0042/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 96/53/EG vad gäller tidsfristen för att införa särskilda regler om största tillåtna längd när fordonets förarhytt ger bättre aerodynamiska prestanda, energieffektivitet och säkerhetsprestanda
[2018/0130(COD)]
Utskottet för transport och turism
92Tidsfrist***IvoteReferensvärden för koldioxidsnåla investeringar och för klimatpositiva investeringar
Betänkande:  Neena Gill (A8-0483/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1011 avseende referensvärden för koldioxidsnåla investeringar och för klimatpositiva investeringar
[2018/0180(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
111***IvoteSärskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg)
Betänkande:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder
[2018/0199(COD)]
Utskottet för regional utveckling
Debatt: Tisdagen den 15 januari 2019
148Tidsfrist voteResolutionsförslag - Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst
[2018/2899(RSP)]
B8-0212/2019
Debatt: Torsdagen den 14 mars 2019
39Tidsfrist voteEkonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
Betänkande:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Betänkande om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
[2018/2121(INI)]
Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
71Tidsfrist voteAvtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz
Betänkande:  Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz
[2018/2262(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Artikel 108 i arbetsordningen
15:00 - 17:00   Debatter       Talartid
  pointGemensam debatt - Ansvarsfrihet 2017 (53 betänkanden)
15Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan
Betänkande:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan

[2018/2166(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
32Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2017: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2017
Betänkande:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Betänkande om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2017

[2018/2219(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
34Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF
Betänkande:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUF) för budgetåret 2017

[2018/2177(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
60Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
Betänkande:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt I – Europaparlamentet

[2018/2167(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
24 -Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
33 -Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – domstolen
Betänkande:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt IV – domstolen

[2018/2169(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
31 -Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – revisionsrätten
Betänkande: (A8-0097/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt V – revisionsrätten

[2018/2171(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
21Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

[2018/2172(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
74Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Regionkommittén
Betänkande:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VII – Regionkommittén

[2018/2173(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
28Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
Betänkande:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten

[2018/2176(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
13Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen
Betänkande:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen

[2018/2174(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
57 -Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
Betänkande:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen

[2018/2175(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
64Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2017: EU-byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2017: byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll

[2018/2210(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
38 -Ansvarsfrihet 2017: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) för budgetåret 2017

[2018/2205(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
54 -Ansvarsfrihet 2017: Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) för budgetåret 2017

[2018/2206(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
76Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2017: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) för budgetåret 2017

[2018/2184(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
29 -Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2017

[2018/2178(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
73 -Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2017

[2018/2194(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
12 -Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) för budgetåret 2017

[2018/2189(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
41 -Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret (Easo) för asylfrågor för budgetåret 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
59 -Ansvarsfrihet 2017: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2017

[2018/2202(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
70 -Ansvarsfrihet 2017: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) för budgetåret 2017

[2018/2191(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
16Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2017: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) för budgetåret 2017

[2018/2198(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
47Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2017: Europeiska miljöbyrån (EEA)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån (EEA) för budgetåret 2017

[2018/2182(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
52 -Ansvarsfrihet 2017: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) för budgetåret 2017

[2018/2197(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
69 -Ansvarsfrihet 2017: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) för budgetåret 2017

[2018/2190(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
49Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2017: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) för budgetåret 2017

[2018/2201(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
55 -Ansvarsfrihet 2017: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) för budgetåret 2017

[2018/2203(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
62 -Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) för budgetåret 2017

[2018/2207(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
27Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2017: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för budgetåret 2017

[2018/2185(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
23 -Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) för budgetåret 2017

[2018/2181(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
77 -Ansvarsfrihet 2017: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) för budgetåret 2017

[2018/2188(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
75 -Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) för budgetåret 2017

[2018/2192(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
18Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens järnvägsbyrå
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (ERA) (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2017

[2018/2193(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
17 -Ansvarsfrihet 2017: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2017

[2018/2204(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
68 -Ansvarsfrihet 2017: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) för budgetåret 2017

[2018/2187(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
56 -Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (nu Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa) (eu-Lisa) för budgetåret 2017

[2018/2209(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
58 -Ansvarsfrihet 2017: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) för budgetåret 2017

[2018/2183(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
40 -Ansvarsfrihet 2017: Euratoms försörjningsbyrå (ESA)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå (ESA) för budgetåret 2017

[2018/2199(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
72 -Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2017

[2018/2179(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
66 -Ansvarsfrihet 2017: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) för budgetåret 2017

[2018/2186(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
53Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (före 1 maj 2017: Europeiska polisbyrån) för budgetåret 2017

[2018/2200(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
30 -Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) för budgetåret 2017

[2018/2180(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
36Tidsfrist -Ansvarsfrihet 2017: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2017

[2018/2195(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
78 -Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för GNSS (GSA)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS (GSA) för budgetåret 2017

[2018/2196(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
79 -Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)
Betänkande:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) för budgetåret 2017

[2018/2214(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
63 -Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Clean Sky
Betänkande:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2017

[2018/2213(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
51 -Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Ecsel för elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap
Betänkande:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2017

[2018/2218(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
65 -Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH2)
Betänkande:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (FCH2) för budgetåret 2017

[2018/2216(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
48 -Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI 2)
Betänkande:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (gemensamma företaget IMI 2) för budgetåret 2017

[2018/2215(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
46 -Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi
Betänkande:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2017

[2018/2211(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
44 -Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Sesar
Betänkande:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2017

[2018/2212(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
22 -Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Shift2Rail
Betänkande:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2017

[2018/2217(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
17:00 - 18:15   OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på onsdagen)      
15Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan
Betänkande:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan
[2018/2166(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
32Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2017: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2017
Betänkande:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Betänkande om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2017
[2018/2219(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
34Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF
Betänkande:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUF) för budgetåret 2017
[2018/2177(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
60Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
Betänkande:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt I – Europaparlamentet
[2018/2167(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
24 voteAnsvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
33 voteAnsvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – domstolen
Betänkande:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt IV – domstolen
[2018/2169(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
31 voteAnsvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – revisionsrätten
Betänkande: (A8-0097/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt V – revisionsrätten
[2018/2171(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
21Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
[2018/2172(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
74Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Regionkommittén
Betänkande:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VII – Regionkommittén
[2018/2173(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
28Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
Betänkande:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten
[2018/2176(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
13Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen
Betänkande:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen
[2018/2174(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
57 voteAnsvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
Betänkande:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen
[2018/2175(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
64Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2017: EU-byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2017: byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll
[2018/2210(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
38 voteAnsvarsfrihet 2017: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) för budgetåret 2017
[2018/2205(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
54 voteAnsvarsfrihet 2017: Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) för budgetåret 2017
[2018/2206(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
76Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2017: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) för budgetåret 2017
[2018/2184(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
29 voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2017
[2018/2178(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
73 voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2017
[2018/2194(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
12 voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) för budgetåret 2017
[2018/2189(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
41 voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret (Easo) för asylfrågor för budgetåret 2017
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
59 voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2017
[2018/2202(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
70 voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) för budgetåret 2017
[2018/2191(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
16Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) för budgetåret 2017
[2018/2198(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
47Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiska miljöbyrån (EEA)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån (EEA) för budgetåret 2017
[2018/2182(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
52 voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) för budgetåret 2017
[2018/2197(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
69 voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) för budgetåret 2017
[2018/2190(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
49Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) för budgetåret 2017
[2018/2201(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
55 voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) för budgetåret 2017
[2018/2203(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
62 voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) för budgetåret 2017
[2018/2207(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
27Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för budgetåret 2017
[2018/2185(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
23 voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) för budgetåret 2017
[2018/2181(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
77 voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) för budgetåret 2017
[2018/2188(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
75 voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) för budgetåret 2017
[2018/2192(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
18Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiska unionens järnvägsbyrå
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (ERA) (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2017
[2018/2193(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
17 voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2017
[2018/2204(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
68 voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) för budgetåret 2017
[2018/2187(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
56 voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (nu Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa) (eu-Lisa) för budgetåret 2017
[2018/2209(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
58 voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) för budgetåret 2017
[2018/2183(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
40 voteAnsvarsfrihet 2017: Euratoms försörjningsbyrå (ESA)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå (ESA) för budgetåret 2017
[2018/2199(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
72 voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2017
[2018/2179(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
66 voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) för budgetåret 2017
[2018/2186(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
53Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (före 1 maj 2017: Europeiska polisbyrån) för budgetåret 2017
[2018/2200(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
30 voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) för budgetåret 2017
[2018/2180(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
36Tidsfrist voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2017
[2018/2195(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
78 voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för GNSS (GSA)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS (GSA) för budgetåret 2017
[2018/2196(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
79 voteAnsvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)
Betänkande:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) för budgetåret 2017
[2018/2214(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
63 voteAnsvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Clean Sky
Betänkande:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2017
[2018/2213(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
51 voteAnsvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Ecsel för elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap
Betänkande:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2017
[2018/2218(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
65 voteAnsvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH2)
Betänkande:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (FCH2) för budgetåret 2017
[2018/2216(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
48 voteAnsvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI 2)
Betänkande:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (gemensamma företaget IMI 2) för budgetåret 2017
[2018/2215(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
46 voteAnsvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi
Betänkande:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2017
[2018/2211(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
44 voteAnsvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Sesar
Betänkande:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2017
[2018/2212(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
22 voteAnsvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Shift2Rail
Betänkande:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2017
[2018/2217(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
18:15 - 24:00   Debatter (eller efter omröstningen)       Talartid
101Tidsfrist***IpointUtsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon
Betänkande:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon och om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 ï (omarbetning)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
80Tidsfrist***IpointInstrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete
Betänkande:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete
[2018/0243(COD)]
Utskottet för utrikesfrågor
Utskottet för utveckling
87Tidsfrist***IpointInstrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)
Betänkande:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)
[2018/0247(COD)]
Utskottet för utrikesfrågor
168 pointSituationen i Algeriet
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2019/2627(RSP)]
170 pointFem år efter Ryska federationens olagliga ockupation av Krim
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2019/2671(RSP)]
116Tidsfrist pointTiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika
Betänkande:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Betänkande om tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika
[2018/2160(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
09:00 - 12:20   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)15'
Föredragande   (5x6') 30'
Föredragande av yttrande   (13x1') 13'
Ögonkontaktsförfarandet   (3x5') 15'
Ledamöter74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Debatter     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)5'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Revisionsrättens ordförande (inklusive repliker)5'
Föredragande   (6x6') 36'
Föredragande av yttrande   (15x1') 15'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18:15 - 24:00   Debatter (eller efter omröstningen)     item on the agenda
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant (inklusive repliker)25'
Kommissionen (inklusive repliker)15'
Föredragande   (8x6') 48'
Föredragande av yttrande   (13x1') 13'
Ögonkontaktsförfarandet   (6x5') 30'
Ledamöter135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
35item on the agendapointUpphovsrätt på den digitala inre marknaden
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
112item on the agendapointEuropeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
83item on the agendapointAvtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster
Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
82item on the agendapointAvtal om försäljning av varor
Pascal Arimont (A8-0043/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
140item on the agendapointAvskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
42item on the agendapointGemensamma regler för den inre marknaden för el
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
14item on the agendapointDen inre marknaden för el
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
26item on the agendapointEuropeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
43item on the agendapointRiskberedskap inom elsektorn
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
133item on the agendapointMärkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
67item on the agendapointFiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet)
Linnéa Engström (A8-0381/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
103item on the agendapointSamordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område
Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
130item on the agendapointSärskilda regler om största tillåtna längd med avseende på förarhytten
Karima Delli (A8-0042/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
92item on the agendapointReferensvärden för koldioxidsnåla investeringar och för klimatpositiva investeringar
Neena Gill (A8-0483/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
148item on the agendapointGrundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionFredagen den 22 mars 2019, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionFredagen den 22 mars 2019, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropMåndagen den 25 mars 2019, 19:00
39item on the agendapointEkonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
71item on the agendapointAvtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz
Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
15item on the agendapointAnsvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan
Inés Ayala Sender (A8-0110/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropMåndagen den 25 mars 2019, 19:00
32item on the agendapointAnsvarsfrihet 2017: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2017
Inés Ayala Sender (A8-0088/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
34item on the agendapointAnsvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF
Marco Valli (A8-0107/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
60item on the agendapointAnsvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
Claudia Schmidt (A8-0108/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropMåndagen den 25 mars 2019, 19:00
21item on the agendapointAnsvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Arndt Kohn (A8-0100/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
74item on the agendapointAnsvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Regionkommittén
Arndt Kohn (A8-0101/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
28item on the agendapointAnsvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
Arndt Kohn (A8-0109/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
13item on the agendapointAnsvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen
Arndt Kohn (A8-0099/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
64item on the agendapointAnsvarsfrihet 2017: EU-byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll
Petri Sarvamaa (A8-0140/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
76item on the agendapointAnsvarsfrihet 2017: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)
Petri Sarvamaa (A8-0122/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
16item on the agendapointAnsvarsfrihet 2017: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
Petri Sarvamaa (A8-0125/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
47item on the agendapointAnsvarsfrihet 2017: Europeiska miljöbyrån (EEA)
Petri Sarvamaa (A8-0127/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
49item on the agendapointAnsvarsfrihet 2017: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
Petri Sarvamaa (A8-0150/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
27item on the agendapointAnsvarsfrihet 2017: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
Petri Sarvamaa (A8-0135/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
18item on the agendapointAnsvarsfrihet 2017: Europeiska unionens järnvägsbyrå
Petri Sarvamaa (A8-0158/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
53item on the agendapointAnsvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
Petri Sarvamaa (A8-0154/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
36item on the agendapointAnsvarsfrihet 2017: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)
Petri Sarvamaa (A8-0153/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
101item on the agendapointUtsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
80item on the agendapointInstrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
87item on the agendapointInstrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
116item on the agendapointTiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 22 mars 2019, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 25 mars 2019, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 26 mars 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 28 mars 2019Rättsligt meddelande