Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 25 март 2019 г. - Четвъртък, 28 март 2019 г. 329k
Cряда, 27 март 2019198kВерсия: Четвъртък, 28 март 2019, 09:15
 Точки от дневния ред
09:00 - 12:20   Разисквания
12:30 - 14:30   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 17:00   Разисквания
17:00 - 18:00   ГЛАСУВАНИЯ (устните обяснения на вот ще се приемат в четвъртък)
18:00 - 24:00   Разисквания (или в края на гласуванията)
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 12:20   Разисквания       Време за изказвания
10 pointЗаключения от заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г.
Изявления на Европейския съвет и на Комисията
[2018/2977(RSP)]
  pointОбщо разискване - Пакет за мобилността
113***I-Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт
Доклад:  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Доклад относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
Гласуването ще се проведе през следващата месечна сесия
114***I-Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи
Доклад:  Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
Гласуването ще се проведе през следващата месечна сесия
115***I-Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт
Доклад:  Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
Гласуването ще се проведе през следващата месечна сесия
12:30 - 14:30   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
134***IvoteСпециално разпределени средства за инициативата за младежка заетост
Доклад:  Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост
[2019/0027(COD)]
Комисия по регионално развитие
149*voteОбщ режим на облагане с акциз
Доклад:  Miguel Viegas (A8-0117/2019)
Доклад относно предложението за директива на Съвета за определяне на общия режим на облагане с акциз (преработен текст)
[2018/0176(CNS)]
Комисия по икономически и парични въпроси
136*voteПродукти, за които е допустимо пълно или частично освобождаване от данъка „octroi de mer“
Доклад:  Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)
Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение № 940/2014/ЕС относно продуктите, за които е допустимо пълно или частично освобождаване от данъка „octroi de mer“
[2018/0417(CNS)]
Комисия по регионално развитие
80Срок***IvoteСъздаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество
Доклад:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество
[2018/0243(COD)]
Комисия по външни работи
Комисия по развитие
87Срок***IvoteИнструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III)
Доклад:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III)
[2018/0247(COD)]
Комисия по външни работи
15:00 - 17:00   Разисквания       Време за изказвания
90Срок***IpointНамаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда
Доклад:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
45Срок***IpointПродукти за наторяване в ЕС
Доклад:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за предоставяне на пазара на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕО) № 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
17:00 - 18:00   ГЛАСУВАНИЯ (устните обяснения на вот ще се приемат в четвъртък)      
143***IvoteРамка за възстановяване и анализ на централните контрагенти
Доклад:  Babette Winter, Kay Swinburne (A8-0015/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012 и (ЕС) 2015/2365
[COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
155***IvoteЕвропейски доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ) на бизнеса
Доклад:  Ashley Fox (A8-0364/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ) за бизнеса
[COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
158***IvoteПазари на финансови инструменти
Доклад:  Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти
[COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
112Срок***IvoteЕвропейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд
Доклад:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд

[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Комисия по регионално развитие
101Срок***IvoteСтандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства
Доклад:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства и за изменение на Регламент (EО) № 715/2007 (преработен)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Втoрник, 2 октомври 2018
90Срок***IvoteНамаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда
Доклад:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Понеделник, 22 октомври 2018
45Срок***IvoteПродукти за наторяване в ЕС
Доклад:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за предоставяне на пазара на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕО) № 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Разискване: Понеделник, 23 октомври 2017
131Срок***IvoteЗащита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа
Доклад:  Laura Agea (A8-0382/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа
[COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
135Срок***IvoteОбщи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите членки
Доклад:  Daniela Aiuto (A8-0259/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/106/ЕИО относно създаването на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите членки
[COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
146***IvoteОповестяване на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове
Доклад:  Hugues Bayet, Evelyn Regner (A8-0227/2017)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС относно оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове
[COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
Комисия по правни въпроси

Разискване: Втoрник, 4 юли 2017
156***IvoteОбщоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях
Доклад:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Комисия по регионално развитие
Разискване: Cряда, 13 февруари 2019
142Срок voteВъзражение съгласно член 105, параграф 3: Инструмент за финансово подпомагане за външните граници и визите
[2018/2994(DEA)]
B8-0215/2019
141Срок voteВъзражение съгласно член 105, параграф 3: Фонд „Убежище, миграция и интеграция“
[2018/2996(DEA)]
B8-0214/2019
159Срок voteВъзражение съгласно член 106: Генетично модифицирана соя MON 87751 (MON-87751-7)
[2019/2603(RSP)]
B8-0216/2019
160Срок voteВъзражение съгласно член 106: Генетично модифицирана царевица 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
[2019/2604(RSP)]
B8-0217/2019
161Срок voteВъзражение съгласно член 106: Някои видове употреба на бис(2-етилхексиловия) фталат (DEHP) (DEZA a.s.)
[2019/2605(RSP)]
B8-0218/2019
167Срок voteВъзражение съгласно член 106: Някои видове употреба на бис(2-етилхексиловия) фталат (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
[2019/2606(RSP)]
B8-0219/2019
162Срок voteВъзражение съгласно член 106: Някои видове употреба на хромен триоксид
[2019/2654(RSP)]
B8-0221/2019
116Срок voteСлед Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка
Доклад:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Доклад относно периода след Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка
[2018/2160(INI)]
Комисия по външни работи
18:00 - 24:00   Разисквания (или в края на гласуванията)       Време за изказвания
132Срок***IpointОпределяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово)
Доклад:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
105Срок pointБюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – Европейски парламент
Доклад:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2020 година
[2019/2003(BUD)]
Комисия по бюджети
144***IpointКачество на водите, предназначени за консумация от човека
Доклад:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  pointОбщо разискване - Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС
153Срок***I-Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията
Доклад:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Доклад относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (полицейско и съдебно сътрудничество, убежище и миграция) и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за Евродак], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ШИС в областта на правоприлагането], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ECRIS-TCN] и Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за eu-LISA]

[COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Гласуването ще се проведе през втората априлска месечна сесия
154Срок***I-Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите
Доклад:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Доклад относно измененото предложение за регламент за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (граници и визи) и за изменение на Решение 2004/512/ЕО на Съвета, Регламент (ЕО) № 767/2008, Решение 2008/633/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ETIAS], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ШИС в областта на граничните проверки] и Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за eu-LISA]

[COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Гласуването ще се проведе през втората априлска месечна сесия
96Срок***IpointПовишаване на ефикасността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения
Доклад:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Комисия по правни въпроси
25Срок***IpointУпражняване на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания и за препредаването на телевизионни и радиопрограми
Доклад:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Комисия по правни въпроси
20Срок pointРешение за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира
Доклад:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Доклад относно препоръката на Европейския парламент до върховния представител и до Съвета относно предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, подкрепено от Комисията, към Съвета за решение на Съвета за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира
[2018/2237(INI)]
Комисия по външни работи
Член 113 от Правилника за дейността
09:00 - 12:20   Разисквания     item on the agenda
Председател на Европейския съвет (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)20'
Докладчици   (3x6') 18'
Докладчици по становище   (3x1') 3'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (2x5') 10'
Членове на ЕП90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)10'
Докладчици   (2x6') 12'
Докладчици по становище   (6x1') 6'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (2x5') 10'
Членове на ЕП60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Разисквания (или в края на гласуванията)     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)30'
Докладчици   (8x6') 48'
Докладчици по становище   (7x1') 7'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (7x5') 35'
Членове на ЕП149'
PPE40'S&D35'ECR15'ALDE14'Verts/ALE11'GUE/NGL11'EFDD9'ENF8'30NI6'
80item on the agendapointСъздаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
87item on the agendapointИнструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
90item on the agendapointНамаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда
Frédérique Ries (A8-0317/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
45item on the agendapointПродукти за наторяване в ЕС
Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
112item on the agendapointЕвропейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
101item on the agendapointСтандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
131item on the agendapointЗащита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа
Laura Agea (A8-0382/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
135item on the agendapointОбщи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите членки
Daniela Aiuto (A8-0259/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
142item on the agendapointВъзражение съгласно член 105, параграф 3: Инструмент за финансово подпомагане за външните граници и визите
  -ИзмененияПонеделник, 25 март 2019, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 26 март 2019, 16:00
141item on the agendapointВъзражение съгласно член 105, параграф 3: Фонд „Убежище, миграция и интеграция“
  -ИзмененияПонеделник, 25 март 2019, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 26 март 2019, 16:00
159item on the agendapointВъзражение съгласно член 106: Генетично модифицирана соя MON 87751 (MON-87751-7)
  -ИзмененияПонеделник, 25 март 2019, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 26 март 2019, 16:00
160item on the agendapointВъзражение съгласно член 106: Генетично модифицирана царевица 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
  -ИзмененияПонеделник, 25 март 2019, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 26 март 2019, 16:00
161item on the agendapointВъзражение съгласно член 106: Някои видове употреба на бис(2-етилхексиловия) фталат (DEHP) (DEZA a.s.)
  -ИзмененияПонеделник, 25 март 2019, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 26 март 2019, 16:00
167item on the agendapointВъзражение съгласно член 106: Някои видове употреба на бис(2-етилхексиловия) фталат (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
  -ИзмененияПонеделник, 25 март 2019, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 26 март 2019, 16:00
162item on the agendapointВъзражение съгласно член 106: Някои видове употреба на хромен триоксид
  -ИзмененияПонеделник, 25 март 2019, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 26 март 2019, 16:00
116item on the agendapointСлед Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияCряда, 20 март 2019, 13:00
132item on the agendapointОпределяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
105item on the agendapointБюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – Европейски парламент
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -ИзмененияВтoрник, 26 март 2019, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 27 март 2019, 16:00
153item on the agendapointОперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
154item on the agendapointОперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
96item on the agendapointПовишаване на ефикасността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
25item on the agendapointУпражняване на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания и за препредаването на телевизионни и радиопрограми
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
20item on the agendapointРешение за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -ИзмененияВтoрник, 26 март 2019, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 27 март 2019, 16:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 22 март 2019, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 25 март 2019, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 26 март 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 28 март 2019 г.Правна информация