Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 25. března 2019 - Čtvrtek, 28. března 2019 294k
Středa, 27. března 2019189kVerze: Čtvrtek, 28. března 2019, 09:16
 Body k pořadu jednání
09:00 - 12:20   Rozpravy
12:30 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 17:00   Rozpravy
17:00 - 18:00   HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování bude zařazeno ve čtvrtek)
18:00 - 24:00   Rozpravy (nebo po skončení hlasování)
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 12:20   Rozpravy       Řečnická doba
10 pointZávěry zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019
Prohlášení Evropské rady a Komise
[2018/2977(RSP)]
  pointSpolečná rozprava - Balíček opatření v oblasti mobility
113***I-Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy
Zpráva:  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání
114***I-Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů
Zpráva:  Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání
115***I-Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy
Zpráva:  Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání
12:30 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
134***IvoteZdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí
Zpráva:  Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí
[2019/0027(COD)]
Výbor pro regionální rozvoj
149*voteObecná úprava spotřebních daní
Zpráva:  Miguel Viegas (A8-0117/2019)
Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (přepracované znění)
[2018/0176(CNS)]
Hospodářský a měnový výbor
136*voteProdukty, jež mohou využít osvobození nebo snížení tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně)
Zpráva:  Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 940/2014/EU, pokud jde o produkty, jež mohou využít osvobození nebo snížení tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně)
[2018/0417(CNS)]
Výbor pro regionální rozvoj
80Lhůta***IvoteNástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci
Zpráva:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci
[2018/0243(COD)]
Výbor pro zahraniční věci
Výbor pro rozvoj
87Lhůta***IvoteNástroj předvstupní pomoci (NPP III)
Zpráva:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III)
[2018/0247(COD)]
Výbor pro zahraniční věci
15:00 - 17:00   Rozpravy       Řečnická doba
90Lhůta***IpointOmezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
Zpráva:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
45Lhůta***IpointHnojivé výrobky EU
Zpráva:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
17:00 - 18:00   HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování bude zařazeno ve čtvrtek)      
143***IvoteRámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran
Zpráva:  Babette Winter, Kay Swinburne (A8-0015/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365
[COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
155***IvoteEvropští poskytovatelé služeb skupinového financování pro podniky
Zpráva:  Ashley Fox (A8-0364/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky
[COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
158***IvoteTrhy finančních nástrojů
Zpráva:  Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů
[COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
112Lhůta***IvoteEvropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti
Zpráva:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Výbor pro regionální rozvoj
101Lhůta***IvoteVýkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla
Zpráva:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 (přepracované znění)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rozprava: Úterý, 2. října 2018
90Lhůta***IvoteOmezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
Zpráva:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rozprava: Pondělí, 22. října 2018
45Lhůta***IvoteHnojivé výrobky EU
Zpráva:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Rozprava: Pondělí, 23. října 2017
131Lhůta***IvoteOchrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci
Zpráva:  Laura Agea (A8-0382/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci
[COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
135Lhůta***IvoteSpolečná pravidla pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy
Zpráva:  Daniela Aiuto (A8-0259/2018)
Zpráva k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy
[COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
146***IvoteZveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček
Zpráva:  Hugues Bayet, Evelyn Regner (A8-0227/2017)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček
[COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
Výbor pro právní záležitosti

Rozprava: Úterý, 4. července 2017
156***IvoteSpolečná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy
Zpráva:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza

[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Výbor pro regionální rozvoj
Rozprava: Středa, 13. února 2019
142Lhůta voteNámitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz
[2018/2994(DEA)]
B8-0215/2019
141Lhůta voteNámitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: Azylový, migrační a integrační fond
[2018/2996(DEA)]
B8-0214/2019
159Lhůta voteNámitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná sója MON 87751 (MON-87751-7)
[2019/2603(RSP)]
B8-0216/2019
160Lhůta voteNámitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
[2019/2604(RSP)]
B8-0217/2019
161Lhůta voteNámitka podle článku 106 jednacího řádu: určitá použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (DEZA a.s.)
[2019/2605(RSP)]
B8-0218/2019
167Lhůta voteNámitka podle článku 106 jednacího řádu: určitá použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
[2019/2606(RSP)]
B8-0219/2019
162Lhůta voteNámitka podle článku 106 jednacího řádu: určitá použití oxidu chromového
[2019/2654(RSP)]
B8-0221/2019
116Lhůta voteObdobí po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky
Zpráva:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Zpráva o období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky
[2018/2160(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
18:00 - 24:00   Rozpravy (nebo po skončení hlasování)       Řečnická doba
132Lhůta***IpointSeznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*)
Zpráva:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
105Lhůta pointOdhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament
Zpráva:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2020
[2019/2003(BUD)]
Rozpočtový výbor
144***IpointJakost vody určené k lidské spotřebě
Zpráva:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
  pointSpolečná rozprava - Interoperabilita mezi informačními systémy EU
153Lhůta***I-Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce azylu a migrace
Zpráva:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace) a mění [nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o Eurodacu], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o SIS v oblasti prosazování práva], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o ECRIS-TCN] a nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o agentuře eu-LISA]

[COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Hlasování se bude konat na druhém dubnovém dílčím zasedání
154Lhůta***I-Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz
Zpráva:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nařízení (EU) 2016/399, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o ETIAS], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o SIS v oblasti hraničních kontrol] a nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o agentuře eu-LISA]

[COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Hlasování se bude konat na druhém dubnovém dílčím zasedání
96Lhůta***IpointZvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení
Zpráva:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
25Lhůta***IpointPravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů
Zpráva:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
20Lhůta pointRozhodnutí o zřízení evropského mírového nástroje
Zpráva:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se návrhu předloženého Radě vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku s podporou Komise „Rozhodnutí Rady o zřízení evropského mírového nástroje“
[2018/2237(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
Článek 113 jednacího řádu
09:00 - 12:20   Rozpravy     item on the agenda
Předseda Evropské rady (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)20'
Zpravodajové   (3x6') 18'
Navrhovatelé   (3x1') 3'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)10'
Zpravodajové   (2x6') 12'
Navrhovatelé   (6x1') 6'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Rozpravy (nebo po skončení hlasování)     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)30'
Zpravodajové   (8x6') 48'
Navrhovatelé   (7x1') 7'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (7x5') 35'
Poslanci149'
PPE40'S&D35'ECR15'ALDE14'Verts/ALE11'GUE/NGL11'EFDD9'ENF8'30NI6'
80item on the agendapointNástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
87item on the agendapointNástroj předvstupní pomoci (NPP III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
90item on the agendapointOmezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
Frédérique Ries (A8-0317/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
45item on the agendapointHnojivé výrobky EU
Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
112item on the agendapointEvropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
101item on the agendapointVýkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
131item on the agendapointOchrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci
Laura Agea (A8-0382/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
135item on the agendapointSpolečná pravidla pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy
Daniela Aiuto (A8-0259/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
142item on the agendapointNámitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 25. března 2019, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 26. března 2019, 16:00
141item on the agendapointNámitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: Azylový, migrační a integrační fond
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 25. března 2019, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 26. března 2019, 16:00
159item on the agendapointNámitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná sója MON 87751 (MON-87751-7)
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 25. března 2019, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 26. března 2019, 16:00
160item on the agendapointNámitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 25. března 2019, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 26. března 2019, 16:00
161item on the agendapointNámitka podle článku 106 jednacího řádu: určitá použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (DEZA a.s.)
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 25. března 2019, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 26. března 2019, 16:00
167item on the agendapointNámitka podle článku 106 jednacího řádu: určitá použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 25. března 2019, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 26. března 2019, 16:00
162item on the agendapointNámitka podle článku 106 jednacího řádu: určitá použití oxidu chromového
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 25. března 2019, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 26. března 2019, 16:00
116item on the agendapointObdobí po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 20. března 2019, 13:00
132item on the agendapointSeznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
105item on the agendapointOdhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -Pozměňovací návrhyÚterý, 26. března 2019, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 27. března 2019, 16:00
153item on the agendapointInteroperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce azylu a migrace
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
154item on the agendapointInteroperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
96item on the agendapointZvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
25item on the agendapointPravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 20. března 2019, 13:00
20item on the agendapointRozhodnutí o zřízení evropského mírového nástroje
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -Pozměňovací návrhyÚterý, 26. března 2019, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 27. března 2019, 16:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 22. března 2019, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 25. března 2019, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 26. března 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 28. března 2019Právní upozornění