Dagsorden
StrasbourgMandag den 25. marts 2019 - Torsdag den 28. marts 2019 289k
Onsdag den 27. marts 2019187kUdgave: Torsdag den 28. marts 2019, 09:17
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 12:20   Forhandling
12:30 - 14:30   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 17:00   Forhandling
17:00 - 18:00   AFSTEMNINGSTID (mundtlige stemmeforklaringer afgives torsdag)
18:00 - 24:00   Forhandlinger (eller efter afstemningstiden)
 Taletid
 Frister

09:00 - 12:20   Forhandling       Taletid
10 pointKonklusionerne fra Det Europæiske Råd den 21.-22. marts 2019
Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen
[2018/2977(RSP)]
  pointForhandling under ét - Mobilitetspakke
113***I-Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren
Betænkning:  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår håndhævelseskravene og om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
Afstemningen finder sted under næste mødeperiode
114***I-Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer
Betænkning:  Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
Afstemningen finder sted under næste mødeperiode
115***I-Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
Betænkning:  Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i sektoren

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
Afstemningen finder sted under næste mødeperiode
12:30 - 14:30   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
134***IvoteMidler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet
Betænkning:  Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet
[2019/0027(COD)]
Regionaludviklingsudvalget
149*voteGenerel ordning for punktafgifter
Betænkning:  Miguel Viegas (A8-0117/2019)
Betænkning om forslag til Rådets direktiv om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning)
[2018/0176(CNS)]
Økonomi- og Valutaudvalget
136*voteVarer, der kan indrømmes fritagelse for eller nedsættelse af særafgiften "octroi de mer"
Betænkning:  Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU vedrørende varer, der kan indrømmes fritagelse for eller nedsættelse af særafgiften "octroi de mer"
[2018/0417(CNS)]
Regionaludviklingsudvalget
80Frist***IvoteOprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde
Betænkning:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde
[2018/0243(COD)]
Udenrigsudvalget
Udviklingsudvalget
87Frist***IvoteOprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III)
Betænkning:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III)
[2018/0247(COD)]
Udenrigsudvalget
15:00 - 17:00   Forhandling       Taletid
90Frist***IpointReduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning
Betænkning:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
45Frist***IpointEU-gødningsprodukter
Betænkning:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
17:00 - 18:00   AFSTEMNINGSTID (mundtlige stemmeforklaringer afgives torsdag)      
143***IvoteRegelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter
Betænkning:  Babette Winter, Kay Swinburne (A8-0015/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365
[COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
155***IvoteEuropæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet
Betænkning:  Ashley Fox (A8-0364/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet
[COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
158***IvoteMarkeder for finansielle instrumenter
Betænkning:  Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter
[COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
112Frist***IvoteDen Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden
Betænkning:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Regionaludviklingsudvalget
101Frist***IvotePræstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner
Betænkning:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers og nye lette
erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 (omarbejdning)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Forhandling: Tirsdag den 2. oktober 2018
90Frist***IvoteReduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning
Betænkning:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Forhandling: Mandag den 22. oktober 2018
45Frist***IvoteEU-gødningsprodukter
Betænkning:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Forhandling: Mandag den 23. oktober 2017
131Frist***IvoteBeskyttelse af arbejdstagere mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener
Betænkning:  Laura Agea (A8-0382/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener
[COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
135Frist***IvoteFælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne
Betænkning:  Daniela Aiuto (A8-0259/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/106/EØF om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne
[COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
146***IvoteOffentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer
Betænkning:  Hugues Bayet, Evelyn Regner (A8-0227/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer
[COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
Retsudvalget

Forhandling: Tirsdag den 4. juli 2017
156***IvoteFælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde
Betænkning:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Regionaludviklingsudvalget
Forhandling: Onsdag den 13. februar 2019
142Frist voteIndsigelse jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 3: Instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og visumpolitikken
[2018/2994(DEA)]
B8-0215/2019
141Frist voteIndsigelse jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 3: Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden
[2018/2996(DEA)]
B8-0214/2019
159Frist voteIndsigelse jf. forretningsordenens artikel 106: Den genetisk modificerede sojabønne MON 87751 (MON-87751-7)
[2019/2603(RSP)]
B8-0216/2019
160Frist voteIndsigelse jf. forretningsordenens artikel 106: Genetisk modificeret majs 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
[2019/2604(RSP)]
B8-0217/2019
161Frist voteIndsigelse jf. forretningsordenens artikel 106: Visse anvendelser af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (DEZA a.s.)
[2019/2605(RSP)]
B8-0218/2019
167Frist voteIndsigelse jf. forretningsordenens artikel 106: Visse anvendelser af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
[2019/2606(RSP)]
B8-0219/2019
162Frist voteIndsigelse jf. forretningsordenens artikel 106: Bestemte anvendelser for chromtrioxid
[2019/2654(RSP)]
B8-0221/2019
116Frist voteEfter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen.
Betænkning:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Betænkning om situationen efter Det Arabiske Forår: vejen frem for MENA-regionen
[2018/2160(INI)]
Udenrigsudvalget
18:00 - 24:00   Forhandlinger (eller efter afstemningstiden)       Taletid
132Frist***IpointFastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo)
Betænkning:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
105Frist pointOverslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet
Betænkning:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Betænkning om overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet
[2019/2003(BUD)]
Budgetudvalget
144***IpointKvaliteten af drikkevand
Betænkning:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand (omarbejdet)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  pointForhandling under ét - Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer
153Frist***I-Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer inden for politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration
Betænkning:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU's informationssystemer (politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration) og om ændring af forordning (EU) 2018/XX [Eurodac-forordningen], forordning (EU) 2018/XX [forordningen om SIS på retshåndhævelsesområdet], forordning (EU) 2018/XX [ECRIS-TCN-forordningen] og forordning (EU) 2018/XX [eu-LISA forordningen]

[COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Afstemningen vil blive afholdt i april II
154Frist***I-Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer inden for grænser og visum
Betænkning:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) og om ændring af Rådets afgørelse 2004/512/EF, forordning (EF) nr. 767/2008, Rådets afgørelse 2008/633/RIA, forordning (EU) 2016/399, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2018/XX [forordningen om ETIAS], forordning (EU) 2018/XX [forordningen om SIS på området ind- og udrejsekontrol] og forordning (EU) 2018/XX [forordningen om eu-LISA]

[COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Afstemningen vil blive afholdt i april II
96Frist***IpointRammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering
Betænkning:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv 2012/30/EU
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Retsudvalget
25Frist***IpointUdøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner
Betænkning:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og TV-programmer
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Retsudvalget
20Frist pointAfgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet
Betænkning:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med støtte fra Kommissionen til Rådet med henblik på Rådets afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet
[2018/2237(INI)]
Udenrigsudvalget
Forretningsordenens artikel 113
09:00 - 12:20   Forhandling     item on the agenda
Formanden for Det Europæiske Råd (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)20'
Ordførere   (3x6') 18'
Ordførere for udtalelser   (3x1') 3'
Catch-the-eye   (2x5') 10'
Medlemmer90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)10'
Ordførere   (2x6') 12'
Ordførere for udtalelser   (6x1') 6'
Catch-the-eye   (2x5') 10'
Medlemmer60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Forhandlinger (eller efter afstemningstiden)     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)30'
Ordførere   (8x6') 48'
Ordførere for udtalelser   (7x1') 7'
Catch-the-eye   (7x5') 35'
Medlemmer149'
PPE40'S&D35'ECR15'ALDE14'Verts/ALE11'GUE/NGL11'EFDD9'ENF8'30NI6'
80item on the agendapointOprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
87item on the agendapointOprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
90item on the agendapointReduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning
Frédérique Ries (A8-0317/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
45item on the agendapointEU-gødningsprodukter
Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
112item on the agendapointDen Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
101item on the agendapointPræstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
131item on the agendapointBeskyttelse af arbejdstagere mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener
Laura Agea (A8-0382/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
135item on the agendapointFælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne
Daniela Aiuto (A8-0259/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
142item on the agendapointIndsigelse jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 3: Instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og visumpolitikken
  -ÆndringsforslagMandag den 25. marts 2019, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 26. marts 2019, 16:00
141item on the agendapointIndsigelse jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 3: Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden
  -ÆndringsforslagMandag den 25. marts 2019, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 26. marts 2019, 16:00
159item on the agendapointIndsigelse jf. forretningsordenens artikel 106: Den genetisk modificerede sojabønne MON 87751 (MON-87751-7)
  -ÆndringsforslagMandag den 25. marts 2019, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 26. marts 2019, 16:00
160item on the agendapointIndsigelse jf. forretningsordenens artikel 106: Genetisk modificeret majs 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
  -ÆndringsforslagMandag den 25. marts 2019, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 26. marts 2019, 16:00
161item on the agendapointIndsigelse jf. forretningsordenens artikel 106: Visse anvendelser af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (DEZA a.s.)
  -ÆndringsforslagMandag den 25. marts 2019, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 26. marts 2019, 16:00
167item on the agendapointIndsigelse jf. forretningsordenens artikel 106: Visse anvendelser af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
  -ÆndringsforslagMandag den 25. marts 2019, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 26. marts 2019, 16:00
162item on the agendapointIndsigelse jf. forretningsordenens artikel 106: Bestemte anvendelser for chromtrioxid
  -ÆndringsforslagMandag den 25. marts 2019, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 26. marts 2019, 16:00
116item on the agendapointEfter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen.
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
132item on the agendapointFastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
105item on the agendapointOverslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -ÆndringsforslagTirsdag den 26. marts 2019, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 27. marts 2019, 16:00
153item on the agendapointInteroperabilitet mellem EU-informationssystemer inden for politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
154item on the agendapointInteroperabilitet mellem EU-informationssystemer inden for grænser og visum
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
96item on the agendapointRammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
25item on the agendapointUdøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
20item on the agendapointAfgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -ÆndringsforslagTirsdag den 26. marts 2019, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 27. marts 2019, 16:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 22. marts 2019, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 25. marts 2019, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 26. marts 2019, 19:00
Seneste opdatering: 28. marts 2019Juridisk meddelelse