Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 25 Μαρτίου 2019 - Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 334k
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019196kΈκδοση: Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019, 09:19
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 12:20   Συζητήσεις
12:30 - 14:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 17:00   Συζητήσεις
17:00 - 18:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ (οι προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου έχουν προγραμματισθεί για την Πέμπτη)
18:00 - 24:00   Συζητήσεις (ή μετά το πέρας των ψηφοφοριών)
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 12:20   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
10 pointΣυμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης-22ας Μαρτίου 2019
Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2018/2977(RSP)]
  pointΚοινή συζήτηση - Δέσμη κινητικότητας
113***I-Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών
Έκθεση:  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην επόμενη περίοδο συνόδου
114***I-Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων
Έκθεση:  Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην επόμενη περίοδο συνόδου
115***I-Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών
Έκθεση:  Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον κλάδο

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην επόμενη περίοδο συνόδου
12:30 - 14:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
134***IvoteΠόροι για το ειδικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων
Έκθεση:  Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πόρους για το ειδικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων
[2019/0027(COD)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
149*voteΓενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση)
Έκθεση:  Miguel Viegas (A8-0117/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση)
[2018/0176(CNS)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
136*voteΠροϊόντα τα οποία δύνανται να τύχουν απαλλαγής ή μείωσης της εισφοράς θαλάσσης
Έκθεση:  Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 940/2014/ΕΕ όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία δύνανται να τύχουν απαλλαγής ή μείωσης της εισφοράς θαλάσσης
[2018/0417(CNS)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
80Προθεσμία***IvoteΜηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας
Έκθεση:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας
[2018/0243(COD)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Επιτροπή Ανάπτυξης
87Προθεσμία***IvoteΜηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)
Έκθεση:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)
[2018/0247(COD)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
15:00 - 17:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
90Προθεσμία***IpointΜείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον
Έκθεση:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
45Προθεσμία***IpointΠροϊόντα λίπανσης της ΕΕ
Έκθεση:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
17:00 - 18:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ (οι προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου έχουν προγραμματισθεί για την Πέμπτη)      
143***IvoteΠλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων
Έκθεση:  Babette Winter, Kay Swinburne (A8-0015/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ένα πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, (ΕΕ) αριθ. 648/2012, και (ΕΕ) 2015/2365
[COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
155***IvoteΕυρωπαίοι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις (ECSP)
Έκθεση:  Ashley Fox (A8-0364/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης για επιχειρήσεις (ECSP)
[COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
158***IvoteΑγορές χρηματοπιστωτικών μέσων
Έκθεση:  Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων
[COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
112Προθεσμία***IvoteΕυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής
Έκθεση:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
101Προθεσμία***IvoteΠρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα
Έκθεση:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 (αναδιατύπωση)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συζήτηση: Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018
90Προθεσμία***IvoteΜείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον
Έκθεση:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συζήτηση: Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018
45Προθεσμία***IvoteΠροϊόντα λίπανσης της ΕΕ
Έκθεση:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE στην αγορά και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Συζήτηση: Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017
131Προθεσμία***IvoteΠροστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία
Έκθεση:  Laura Agea (A8-0382/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία
[COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
135Προθεσμία***IvoteΚοινοί κανόνες για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών
Έκθεση:  Daniela Aiuto (A8-0259/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών
[COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
146***IvoteΔημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα
Έκθεση:  Hugues Bayet, Evelyn Regner (A8-0227/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα
[COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Συζήτηση: Τρίτη 4 Ιουλίου 2017
156***IvoteΚοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες αυτών
Έκθεση:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Συζήτηση: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019
142Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού: Μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων
[2018/2994(DEA)]
B8-0215/2019
141Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού: Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
[2018/2996(DEA)]
B8-0214/2019
159Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 87751 (MON-87751-7)
[2019/2603(RSP)]
B8-0216/2019
160Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
[2019/2604(RSP)]
B8-0217/2019
161Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Ορισμένες χρήσεις του φθαλικού δισαιθυλεξυλίου (DEHP) (DEZA a.s.)
[2019/2605(RSP)]
B8-0218/2019
167Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Ορισμένες χρήσεις του φθαλικού δισαιθυλεξυλίου (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
[2019/2606(RSP)]
B8-0219/2019
162Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Ορισμένες χρήσεις του τριοξειδίου του χρωμίου
[2019/2654(RSP)]
B8-0221/2019
116Προθεσμία voteΚατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ)
Έκθεση:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Έκθεση σχετικά με την περίοδο μετά την αραβική άνοιξη: η μελλοντική πορεία στις χώρες ΜΑΒΑ
[2018/2160(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
18:00 - 24:00   Συζητήσεις (ή μετά το πέρας των ψηφοφοριών)       Χρόνος αγόρευσης
132Προθεσμία***IpointΚατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο)
Έκθεση:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
105Προθεσμία pointΚατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2020 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Έκθεση:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Εκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2020
[2019/2003(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
144***IpointΠοιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
Έκθεση:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (αναδιατύπωση)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
  pointΚοινή συζήτηση - Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ
153Προθεσμία***I-Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση)
Έκθεση:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση) και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός Eurodac], του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για το SIS στον τομέα της επιβολής του νόμου], του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για το σύστημα ECRIS-TCN] και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για τον eu-LISA]

[COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της συνόδου του Απριλίου ΙΙ
154Προθεσμία***I-Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (σύνορα και θεωρήσεις)
Έκθεση:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (σύνορα και θεωρήσεις) και την τροποποίηση της απόφασης 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός ETIAS], του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για το SIS στον τομέα των συνοριακών ελέγχων] και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για τον eu-LISA]

[COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της συνόδου του Απριλίου ΙΙ
96Προθεσμία***IpointΑύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής
Έκθεση:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης, τη δεύτερη ευκαιρία και μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/30/ΕΕ
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
25Προθεσμία***IpointΆσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων
Έκθεση:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίο για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
20Προθεσμία pointΑπόφαση για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη
Έκθεση:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας όσον αφορά την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, με την υποστήριξη της Επιτροπής, προς το Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη
[2018/2237(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Άρθρο 113 του Κανονισμού
09:00 - 12:20   Συζητήσεις     item on the agenda
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Εισηγητές   (3x6') 18'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (3x1') 3'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Βουλευτές90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Εισηγητές   (2x6') 12'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (6x1') 6'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Βουλευτές60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Συζητήσεις (ή μετά το πέρας των ψηφοφοριών)     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)30'
Εισηγητές   (8x6') 48'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (7x1') 7'
"Catch the eye"   (7x5') 35'
Βουλευτές149'
PPE40'S&D35'ECR15'ALDE14'Verts/ALE11'GUE/NGL11'EFDD9'ENF8'30NI6'
80item on the agendapointΜηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
87item on the agendapointΜηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
90item on the agendapointΜείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον
Frédérique Ries (A8-0317/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
45item on the agendapointΠροϊόντα λίπανσης της ΕΕ
Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
112item on the agendapointΕυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
101item on the agendapointΠρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
131item on the agendapointΠροστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία
Laura Agea (A8-0382/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
135item on the agendapointΚοινοί κανόνες για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών
Daniela Aiuto (A8-0259/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
142item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού: Μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 25 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 26 Μαρτίου 2019, 16:00
141item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού: Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 25 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 26 Μαρτίου 2019, 16:00
159item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 87751 (MON-87751-7)
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 25 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 26 Μαρτίου 2019, 16:00
160item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 25 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 26 Μαρτίου 2019, 16:00
161item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Ορισμένες χρήσεις του φθαλικού δισαιθυλεξυλίου (DEHP) (DEZA a.s.)
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 25 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 26 Μαρτίου 2019, 16:00
167item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Ορισμένες χρήσεις του φθαλικού δισαιθυλεξυλίου (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 25 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 26 Μαρτίου 2019, 16:00
162item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Ορισμένες χρήσεις του τριοξειδίου του χρωμίου
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 25 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 26 Μαρτίου 2019, 16:00
116item on the agendapointΚατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ)
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
132item on the agendapointΚατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
105item on the agendapointΚατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2020 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -ΤροπολογίεςΤρίτη 26 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 16:00
153item on the agendapointΔιαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση)
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
154item on the agendapointΔιαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (σύνορα και θεωρήσεις)
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
96item on the agendapointΑύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
25item on the agendapointΆσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
20item on the agendapointΑπόφαση για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -ΤροπολογίεςΤρίτη 26 Μαρτίου 2019, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 16:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 22 Μαρτίου 2019, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 25 Μαρτίου 2019, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 26 Μαρτίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 28 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου