Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 25. märts 2019 - Neljapäev, 28. märts 2019 287k
Kolmapäev, 27. märts 2019181kVersioon: Neljapäev, 28. märts 2019, 09:22
 Päevakorra punktid
09:00 - 12:20   Arutelud
12:30 - 14:30   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 17:00   Arutelud
17:00 - 18:00   HÄÄLETUSED (suulised selgitused hääletuse kohta antakse neljapäeval)
18:00 - 24:00   Arutelud (või hääletuse lõpus)
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 12:20   Arutelud       Kõneaeg
10 pointEuroopa Ülemkogu 21.–22. märtsi kohtumise järeldused
Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused
[2018/2977(RSP)]
  pointÜhine arutelu - Liikuvuspakett
113***I-Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris
Raport:  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ning millega kehtestatakse konkreetsed õigusnormid seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
Hääletus toimub järgmisel osaistungjärgul
114***I-Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine
Raport:  Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
Hääletus toimub järgmisel osaistungjärgul
115***I-Autoveosektori muutustega kohanemine
Raport:  Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1071/2009 ja määrust (EÜ) nr 1072/2009 eesmärgiga kohandada neid valdkonnas toimunud arengutega

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
Hääletus toimub järgmisel osaistungjärgul
12:30 - 14:30   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
134***IvoteNoorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahendid
Raport:  Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega
[2019/0027(COD)]
Regionaalarengukomisjon
149*voteAktsiisi üldine kord (uuesti sõnastatud)
Raport:  Miguel Viegas (A8-0117/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega nähakse ette aktsiisi üldine kord (uuesti sõnastatud)
[2018/0176(CNS)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
136*voteTooted, mille suhtes saab kohaldada dokimaksuvabastust või -vähendust
Raport:  Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 940/2014/EL nende toodete osas, mille suhtes saab kohaldada dokimaksuvabastust või -vähendust
[2018/0417(CNS)]
Regionaalarengukomisjon
80Tähtaeg***IvoteNaabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend
Raport:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend
[2018/0243(COD)]
Väliskomisjon
Arengukomisjon
87Tähtaeg***IvoteÜhinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III)
Raport:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III)
[2018/0247(COD)]
Väliskomisjon
15:00 - 17:00   Arutelud       Kõneaeg
90Tähtaeg***IpointTeatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine
Raport:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
45Tähtaeg***IpointCE-märgisega väetisetooted
Raport:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
17:00 - 18:00   HÄÄLETUSED (suulised selgitused hääletuse kohta antakse neljapäeval)      
143***IvoteKesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistik
Raport:  Babette Winter, Kay Swinburne (A8-0015/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012 ja (EL) 2015/2365
[COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
155***IvoteEttevõtjatele Euroopa ühisrahastamisteenuste osutajad
Raport:  Ashley Fox (A8-0364/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ettevõtjatele Euroopa ühisrahastamisteenuste osutajate kohta
[COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
158***IvoteFinantsinstrumentide turud
Raport:  Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta
[COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
112Tähtaeg***IvoteEuroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond
Raport:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Regionaalarengukomisjon
101Tähtaeg***IvoteUute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid
Raport:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist, ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007 (uuesti sõnastatud)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Arutelu: Teisipäev, 2. oktoober 2018
90Tähtaeg***IvoteTeatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine
Raport:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Arutelu: Esmaspäev, 22. oktoober 2018
45Tähtaeg***IvoteCE-märgisega väetisetooted
Raport:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Arutelu: Esmaspäev, 23. oktoober 2017
131Tähtaeg***IvoteTöötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest
Raport:  Laura Agea (A8-0382/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest
[COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
135Tähtaeg***IvoteÜhiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel
Raport:  Daniela Aiuto (A8-0259/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/106/EMÜ (millega kehtestatakse ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel)
[COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
146***IvoteTulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt
Raport:  Hugues Bayet, Evelyn Regner (A8-0227/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt
[COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
Õiguskomisjon

Arutelu: Teisipäev, 4. juuli 2017
156***IvoteÜhissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende suhtes kohaldatavad finantseeskirjad
Raport:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Regionaalarengukomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 13. veebruar 2019
142Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 105 lõike 3 alusel: välispiiride ja viisade rahastamisvahend
[2018/2994(DEA)]
B8-0215/2019
141Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 105 lõike 3 alusel: Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond
[2018/2996(DEA)]
B8-0214/2019
159Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba MON 87751 (MON-87751-7)
[2019/2603(RSP)]
B8-0216/2019
160Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
[2019/2604(RSP)]
B8-0217/2019
161Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) teatav kasutamine (DEZA a.s.)
[2019/2605(RSP)]
B8-0218/2019
167Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) teatav kasutamine (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
[2019/2606(RSP)]
B8-0219/2019
162Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: kroomtrioksiidi teatav kasutamine
[2019/2654(RSP)]
B8-0221/2019
116Tähtaeg voteAraabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated
Raport:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Raport araabia kevade järgse olukorra ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaadete kohta
[2018/2160(INI)]
Väliskomisjon
18:00 - 24:00   Arutelud (või hääletuse lõpus)       Kõneaeg
132Tähtaeg***IpointKolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo)
Raport:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
105Tähtaeg point2020. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament
Raport:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Raport Euroopa Parlamendi 2020. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta
[2019/2003(BUD)]
Eelarvekomisjon
144***IpointOlmevee kvaliteet
Raport:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv olmevee kvaliteedi kohta (uuesti sõnastatud)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  pointÜhine arutelu - ELi infosüsteemide koostalitlusvõime
153Tähtaeg***I-ELi infosüsteemide koostalitlusvõime politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga- ja rändepoliitika valdkonnas
Raport:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi infosüsteemide (politsei- ja õiguskoostöö, varjupaik ja ränne) koostalitlusvõime raamistik ja muudetakse [määrust (EL) 2018/XX [Eurodaci määrus]], määrust (EL) 2018/XX [õiguskaitse valdkonda käsitlev SISi määrus], määrust (EL) 2018/XX [ECRIS-TCN-süsteemi määrus] ja määrust (EL) 2018/XX [eu-LISA määrus]

[COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Hääletus toimub aprilli II osaistungjärgul
154Tähtaeg***I-ELi infosüsteemide koostalitlusvõime piiride ja viisade valdkonnas
Raport:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi infosüsteemide (piirid ja viisad) koostalitlusvõime raamistik ning muudetakse nõukogu otsust 2004/512/EÜ, määrust (EÜ) nr 767/2008, nõukogu otsust 2008/633/JSK, määrust (EL) 2016/399, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2018/XX [ETIASe määrus], määrust (EL) 2018/XX [riigipiiri ületamise kontrolli valdkonda käsitlev SISi määrus] ja määrust (EL) 2018/XX [eu-LISA määrus]

[COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Hääletus toimub aprilli II osaistungjärgul
96Tähtaeg***IpointRestruktureerimise, maksejõuetuse ja maksukohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamine
Raport:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse ennetava restruktureerimise raamistikke, uue võimaluse andmist ning restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksekohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamise meetmeid ning millega muudetakse direktiivi 2012/30/EL
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Õiguskomisjon
25Tähtaeg***IpointTeatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamine
Raport:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Õiguskomisjon
20Tähtaeg pointOtsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu
Raport:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale seoses liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekuga, mida komisjon toetab, Euroopa Ülemkogule nõukogu otsuse kohta, millega luuakse Euroopa rahutagamisvahend
[2018/2237(INI)]
Väliskomisjon
Kodukorra artikkel 113
09:00 - 12:20   Arutelud     item on the agenda
Euroopa Ülemkogu eesistuja (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)20'
Raportöörid   (3x6') 18'
Arvamuse koostajad   (3x1') 3'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (2x5') 10'
Parlamendiliikmed90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)10'
Raportöörid   (2x6') 12'
Arvamuse koostajad   (6x1') 6'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (2x5') 10'
Parlamendiliikmed60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Arutelud (või hääletuse lõpus)     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)30'
Raportöörid   (8x6') 48'
Arvamuse koostajad   (7x1') 7'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (7x5') 35'
Parlamendiliikmed149'
PPE40'S&D35'ECR15'ALDE14'Verts/ALE11'GUE/NGL11'EFDD9'ENF8'30NI6'
80item on the agendapointNaabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
87item on the agendapointÜhinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
90item on the agendapointTeatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine
Frédérique Ries (A8-0317/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
45item on the agendapointCE-märgisega väetisetooted
Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
112item on the agendapointEuroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
101item on the agendapointUute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
131item on the agendapointTöötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest
Laura Agea (A8-0382/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
135item on the agendapointÜhiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel
Daniela Aiuto (A8-0259/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
142item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 105 lõike 3 alusel: välispiiride ja viisade rahastamisvahend
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 25. märts 2019, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 26. märts 2019, 16:00
141item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 105 lõike 3 alusel: Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 25. märts 2019, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 26. märts 2019, 16:00
159item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba MON 87751 (MON-87751-7)
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 25. märts 2019, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 26. märts 2019, 16:00
160item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 25. märts 2019, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 26. märts 2019, 16:00
161item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) teatav kasutamine (DEZA a.s.)
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 25. märts 2019, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 26. märts 2019, 16:00
167item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) teatav kasutamine (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 25. märts 2019, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 26. märts 2019, 16:00
162item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: kroomtrioksiidi teatav kasutamine
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 25. märts 2019, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 26. märts 2019, 16:00
116item on the agendapointAraabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
132item on the agendapointKolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
105item on the agendapoint2020. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -MuudatusettepanekudTeisipäev, 26. märts 2019, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 27. märts 2019, 16:00
153item on the agendapointELi infosüsteemide koostalitlusvõime politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga- ja rändepoliitika valdkonnas
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
154item on the agendapointELi infosüsteemide koostalitlusvõime piiride ja viisade valdkonnas
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
96item on the agendapointRestruktureerimise, maksejõuetuse ja maksukohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamine
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
25item on the agendapointTeatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamine
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
20item on the agendapointOtsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -MuudatusettepanekudTeisipäev, 26. märts 2019, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 27. märts 2019, 16:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 22. märts 2019, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 25. märts 2019, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 26. märts 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 28. märts 2019Õigusalane teave