Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2019 m. kovo 25 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 28 d. 294k
Trečiadienis, 2019 m. kovo 27 d.186kVersija: Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 28 d., 09:28
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 12:20   Diskusijos
12:30 - 14:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 17:00   Diskusijos
17:00 - 18:00   BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį)
18:00 - 24:00   Diskusijos (arba po balsavimo)
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 12:20   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
10 point2019 m. kovo 21–22 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados
Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2018/2977(RSP)]
  pointBendros diskusijos - Judumo dokumentų rinkinys
113***I-Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės
Pranešimas:  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje
114***I-Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais
Pranešimas:  Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatyti reikalavimai dėl vietos nustatymo tachografais

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje
115***I-Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
Pranešimas:  Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, derinant prie sektoriaus pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje
12:30 - 14:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
134***IvoteSpecialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšos
Pranešimas:  Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013
[2019/0027(COD)]
Regioninės plėtros komitetas
149*voteBendroji akcizų tvarka
Pranešimas:  Miguel Viegas (A8-0117/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatoma bendroji akcizų tvarka (nauja redakcija)
[2018/0176(CNS)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
136*voteProduktai, kuriems galima taikyti mažesnį doko mokestį arba visai jo netaikyti
Pranešimas:  Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo dėl produktų, kuriems galima taikyti mažesnį doko mokestį arba visai jo netaikyti, iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 940/2014/ES
[2018/0417(CNS)]
Regioninės plėtros komitetas
80Galutinis terminas***IvoteKaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė
Pranešimas:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės
[2018/0243(COD)]
Užsienio reikalų komitetas
Vystymosi komitetas
87Galutinis terminas***IvotePasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III)
Pranešimas:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Pasirengimo narystei paramos priemonės (PNPP III)
[2018/0247(COD)]
Užsienio reikalų komitetas
15:00 - 17:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
90Galutinis terminas***IpointTam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas
Pranešimas:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
45Galutinis terminas***IpointES tręšiamieji produktai
Pranešimas:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
17:00 - 18:00   BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį)      
143***IvotePagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistema
Pranešimas:  Babette Winter, Kay Swinburne (A8-0015/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 ir (ES) 2015/2365
[COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
155***IvoteEuropos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjai
Pranešimas:  Ashley Fox (A8-0364/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų
[COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
158***IvoteFinansinių priemonių rinkos
Pranešimas:  Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų
[COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
112Galutinis terminas***IvoteEuropos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas
Pranešimas:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Regioninės plėtros komitetas
101Galutinis terminas***IvoteNaujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos
Pranešimas:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 (nauja redakcija)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2018 m. spalio 2 d.
90Galutinis terminas***IvoteTam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas
Pranešimas:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. spalio 22 d.
45Galutinis terminas***IvoteES tręšiamieji produktai
Pranešimas:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2017 m. spalio 23 d.
131Galutinis terminas***IvoteDarbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe
Pranešimas:  Laura Agea (A8-0382/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe
[COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
135Galutinis terminas***IvoteTam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrosios taisyklės
Pranešimas:  Daniela Aiuto (A8-0259/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrų taisyklių nustatymo
[COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
146***IvoteTam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas
Pranešimas:  Hugues Bayet, Evelyn Regner (A8-0227/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo
[COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Teisės reikalų komitetas

Diskusijos: Antradienis, 2017 m. liepos 4 d.
156***IvoteBendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės
Pranešimas:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Regioninės plėtros komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d.
142Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė
[2018/2994(DEA)]
B8-0215/2019
141Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas
[2018/2996(DEA)]
B8-0214/2019
159Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuotos sojos MON 87751 (MON-87751-7) (D060916)
[2019/2603(RSP)]
B8-0216/2019
160Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
[2019/2604(RSP)]
B8-0217/2019
161Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: tam tikri bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP) naudojimo atvejai (DEZA, a.s.)
[2019/2605(RSP)]
B8-0218/2019
167Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: tam tikri bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP) naudojimo atvejai(„Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.“)
[2019/2606(RSP)]
B8-0219/2019
162Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: tam tikri chromo trioksido naudojimo atvejai

[2019/2654(RSP)]
B8-0221/2019
116Galutinis terminas voteLaikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione
Pranešimas:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Pranešimas „Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione“
[2018/2160(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
18:00 - 24:00   Diskusijos (arba po balsavimo)       Kalbėjimo laikas
132Galutinis terminas***IpointTrečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas)
Pranešimas:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Kosovas*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
105Galutinis terminas point2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas
Pranešimas:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Pranešimas dėl Europos Parlamento 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos
[2019/2003(BUD)]
Biudžeto komitetas
144***IpointŽmonėms vartoti skirto vandens kokybė
Pranešimas:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (nauja redakcija)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
  pointBendros diskusijos - ES informacinių sistemų sąveikumas
153Galutinis terminas***I-ES informacinių sistemų (policija ir teisminis bendradarbiavimas, prieglobstis ir migracija) sąveikumas
Pranešimas:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų (policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas [Reglamentas (ES) 2018/XX [EURODAC reglamentas],] Reglamentas (ES) 2018/XX [Reglamentas dėl SIS naudojimo teisėsaugai], Reglamentas (ES) 2018/XX [ECRIS-TCN reglamentas] ir Reglamentas (ES) 2018/XX [„eu-LISA“ reglamentas]

[COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Balsavimas vyks per balandžio mėn. II plenarinę sesiją
154Galutinis terminas***I-ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumas
Pranešimas:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2004/512/EB, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Tarybos sprendimas 2008/633/TVR, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas (ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2018/XX [ETIAS reglamentas], Reglamentas (ES) 2018/XX [Reglamentas dėl SIS naudojimo patikrinimams kertant sieną] ir Reglamentas (ES) 2018/XX [„eu-LISA“ reglamentas]

[COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Balsavimas vyks per balandžio mėn. II plenarinę sesiją
96Galutinis terminas***IpointRestruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumo gerinimas
Pranešimas:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prevencinio restruktūrizavimo mechanizmų, antrosios galimybės ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/30/ES
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Teisės reikalų komitetas
25Galutinis terminas***IpointNaudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės
Pranešimas:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Teisės reikalų komitetas
20Galutinis terminas pointSprendimas, kuriuo sukuriama Europos taikos priemonė
Pranešimas:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymo Tarybai, pritariant Komisijai, dėl Tarybos sprendimo, kuriuo sukuriama Europos taikos priemonė
[2018/2237(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis
09:00 - 12:20   Diskusijos     item on the agenda
Europos Vadovų Tarybos pirmininkas (kartu su atsakymais)10'
Komisija (kartu su atsakymais)20'
Pranešėjai   (3x6') 18'
Nuomonės referentai   (3x1') 3'
Procedūra „prašau žodžio“   (2x5') 10'
Parlamento nariai90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Pranešėjai   (2x6') 12'
Nuomonės referentai   (6x1') 6'
Procedūra „prašau žodžio“   (2x5') 10'
Parlamento nariai60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Diskusijos (arba po balsavimo)     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)30'
Pranešėjai   (8x6') 48'
Nuomonės referentai   (7x1') 7'
Procedūra „prašau žodžio“   (7x5') 35'
Parlamento nariai149'
PPE40'S&D35'ECR15'ALDE14'Verts/ALE11'GUE/NGL11'EFDD9'ENF8'30NI6'
80item on the agendapointKaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
87item on the agendapointPasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
90item on the agendapointTam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas
Frédérique Ries (A8-0317/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
45item on the agendapointES tręšiamieji produktai
Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
112item on the agendapointEuropos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
101item on the agendapointNaujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
131item on the agendapointDarbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe
Laura Agea (A8-0382/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
135item on the agendapointTam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrosios taisyklės
Daniela Aiuto (A8-0259/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
142item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė
  -PakeitimaiPirmadienis, 2019 m. kovo 25 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2019 m. kovo 26 d., 16:00
141item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas
  -PakeitimaiPirmadienis, 2019 m. kovo 25 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2019 m. kovo 26 d., 16:00
159item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuotos sojos MON 87751 (MON-87751-7) (D060916)
  -PakeitimaiPirmadienis, 2019 m. kovo 25 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2019 m. kovo 26 d., 16:00
160item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
  -PakeitimaiPirmadienis, 2019 m. kovo 25 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2019 m. kovo 26 d., 16:00
161item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: tam tikri bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP) naudojimo atvejai (DEZA, a.s.)
  -PakeitimaiPirmadienis, 2019 m. kovo 25 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2019 m. kovo 26 d., 16:00
167item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: tam tikri bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP) naudojimo atvejai(„Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.“)
  -PakeitimaiPirmadienis, 2019 m. kovo 25 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2019 m. kovo 26 d., 16:00
162item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: tam tikri chromo trioksido naudojimo atvejai
  -PakeitimaiPirmadienis, 2019 m. kovo 25 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2019 m. kovo 26 d., 16:00
116item on the agendapointLaikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
132item on the agendapointTrečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
105item on the agendapoint2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -PakeitimaiAntradienis, 2019 m. kovo 26 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 16:00
153item on the agendapointES informacinių sistemų (policija ir teisminis bendradarbiavimas, prieglobstis ir migracija) sąveikumas
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
154item on the agendapointES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumas
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
96item on the agendapointRestruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumo gerinimas
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
25item on the agendapointNaudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
20item on the agendapointSprendimas, kuriuo sukuriama Europos taikos priemonė
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -PakeitimaiAntradienis, 2019 m. kovo 26 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 16:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2019 m. kovo 22 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2019 m. kovo 25 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2019 m. kovo 26 d., 19:00
Atnaujinta: 2019 m. kovo 28 d.Teisinis pranešimas