Agenda
StraatsburgMaandag 25 maart 2019 - Donderdag 28 maart 2019 289k
Woensdag 27 maart 2019188kVersie: Donderdag 28 maart 2019, 09:31
 Agendapunten
09:00 - 12:20   Debatten
12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 17:00   Debatten
17:00 - 18:00   STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)
18:00 - 24:00   Debatten (of na afloop van de stemmingen)
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 12:20   Debatten       Spreektijd
10 pointConclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 21 en 22 maart 2019
Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie
[2018/2977(RSP)]
  pointGecombineerde behandeling - Mobiliteitspakket
113***I-Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer
Verslag:  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats
114***I-Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen
Verslag:  Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats
115***I-Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector
Verslag:  Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening (EG) nr. 1072/2009 teneinde ze aan te passen aan de ontwikkelingen in de sector

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats
12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
134***IvoteMiddelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief
Verslag:  Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft
[2019/0027(COD)]
Commissie regionale ontwikkeling
149*voteAlgemene regeling inzake accijns
Verslag:  Miguel Viegas (A8-0117/2019)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende een algemene regeling inzake accijns (herschikking)
[2018/0176(CNS)]
Commissie economische en monetaire zaken
136*voteProducten die voor een vrijstelling of vermindering van de "octroi de mer" in aanmerking komen
Verslag:  Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit nr. 940/2014/EU wat betreft de producten die voor een vrijstelling of vermindering van de "octroi de mer" in aanmerking komen
[2018/0417(CNS)]
Commissie regionale ontwikkeling
80Deadline***IvoteInstrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking
Verslag:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking
[2018/0243(COD)]
Commissie buitenlandse zaken
Commissie ontwikkelingssamenwerking
87Deadline***IvoteInstrument voor pretoetredingssteun (IPA III)
Verslag:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III)
[2018/0247(COD)]
Commissie buitenlandse zaken
15:00 - 17:00   Debatten       Spreektijd
90Deadline***IpointVermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu
Verslag:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
45Deadline***IpointEU-bemestingsproducten
Verslag:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
17:00 - 18:00   STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)      
143***IvoteKader voor herstel en afwikkeling van centrale wederpartijen
Verslag:  Babette Winter, Kay Swinburne (A8-0015/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 en (EU) 2015/2365
[COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
155***IvoteEuropese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen (ECSP)
Verslag:  Ashley Fox (A8-0364/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen (ECSP)
[COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
158***IvoteMarkten voor financiële instrumenten
Verslag:  Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten
[COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
112Deadline***IvoteEuropees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds
Verslag:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Commissie regionale ontwikkeling
101Deadline***IvoteEmissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen
Verslag:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's en voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in het kader van de geïntegreerde benadering van de Unie om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 (herschikking)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Debat: Dinsdag 2 oktober 2018
90Deadline***IvoteVermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu
Verslag:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Debat: Maandag 22 oktober 2018
45Deadline***IvoteEU-bemestingsproducten
Verslag:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Debat: Maandag 23 oktober 2017
131Deadline***IvoteBescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk
Verslag:  Laura Agea (A8-0382/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk
[COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
135Deadline***IvoteGemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten
Verslag:  Daniela Aiuto (A8-0259/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/106/EEG houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten
[COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
146***IvoteOpenbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren
Verslag:  Hugues Bayet, Evelyn Regner (A8-0227/2017)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren
[COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
Commissie juridische zaken

Debat: Dinsdag 4 juli 2017
156***IvoteGemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen
Verslag:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Commissie regionale ontwikkeling
Debat: Woensdag 13 februari 2019
142Deadline voteBezwaar op grond van artikel 105, lid 3: Instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa
[2018/2994(DEA)]
B8-0215/2019
141Deadline voteBezwaar op grond van artikel 105, lid 3: Fonds voor asiel, migratie en integratie
[2018/2996(DEA)]
B8-0214/2019
159Deadline voteBezwaar op grond van artikel 106: Genetisch gemodificeerde soja MON 87751 (MON-87751-7)
[2019/2603(RSP)]
B8-0216/2019
160Deadline voteBezwaar op grond van artikel 106: Genetisch gemodificeerde mais 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
[2019/2604(RSP)]
B8-0217/2019
161Deadline voteBezwaar op grond van artikel 106: Bepaalde vormen van gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (DEZA a.s.)
[2019/2605(RSP)]
B8-0218/2019
167Deadline voteBezwaar op grond van artikel 106: Bepaalde vormen van gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
[2019/2606(RSP)]
B8-0219/2019
162Deadline voteBezwaar op grond van artikel 106: Bepaalde vormen van gebruik van chroomtrioxide
[2019/2654(RSP)]
B8-0221/2019
116Deadline voteOntwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika
Verslag:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Verslag over de ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA)
[2018/2160(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
18:00 - 24:00   Debatten (of na afloop van de stemmingen)       Spreektijd
132Deadline***IpointVaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo)
Verslag:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
105Deadline pointRaming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I - Europees Parlement
Verslag:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2020
[2019/2003(BUD)]
Begrotingscommissie
144***IpointKwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water
Verslag:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  pointGecombineerde behandeling - Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen
153Deadline***I-Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie
Verslag:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie) en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/XX [de Eurodac-verordening], Verordening (EU) 2018/XX [de SIS-verordening op het gebied van rechtshandhaving], Verordening (EU) 2018/XX [de ECRIS-TCN-verordening] en Verordening (EU) 2018/XX [de eu-LISA-verordening]

[COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
De stemming zal tijdens de vergaderperiode van april II worden gehouden
154Deadline***I-Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa
Verslag:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (grenzen en visa) en tot wijziging van Beschikking 2004/512/EG van de Raad, Verordening (EG) nr. 767/2008, Besluit 2008/633/JBZ van de Raad, Verordening (EU) 2016/399, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2018/XX [ETIAS-verordening], Verordening (EU) 2018/XX [SIS-verordening op het gebied van grenscontroles] en Verordening (EU) 2018/XX [eu-LISA-verordening]

[COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
De stemming zal tijdens de vergaderperiode van april II worden gehouden
96Deadline***IpointVerhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures
Verslag:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot wijziging van Richtlijn 2012/30/EU
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Commissie juridische zaken
25Deadline***IpointUitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen en doorgifte van televisie- en radioprogramma's
Verslag:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma's
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Commissie juridische zaken
20Deadline pointBesluit tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit
Verslag:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, met steun van de Commissie, aan de Raad, voor een besluit van de Raad tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit
[2018/2237(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Artikel 113 van het Reglement
09:00 - 12:20   Debatten     item on the agenda
Voorzitter van de Europese Raad (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)20'
Rapporteurs   (3x6') 18'
Rapporteurs voor advies   (3x1') 3'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Leden90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)10'
Rapporteurs   (2x6') 12'
Rapporteurs voor advies   (6x1') 6'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Leden60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Debatten (of na afloop van de stemmingen)     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)30'
Rapporteurs   (8x6') 48'
Rapporteurs voor advies   (7x1') 7'
"Catch the eye"   (7x5') 35'
Leden149'
PPE40'S&D35'ECR15'ALDE14'Verts/ALE11'GUE/NGL11'EFDD9'ENF8'30NI6'
80item on the agendapointInstrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
87item on the agendapointInstrument voor pretoetredingssteun (IPA III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
90item on the agendapointVermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu
Frédérique Ries (A8-0317/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
45item on the agendapointEU-bemestingsproducten
Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
112item on the agendapointEuropees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
101item on the agendapointEmissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
131item on the agendapointBescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk
Laura Agea (A8-0382/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
135item on the agendapointGemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten
Daniela Aiuto (A8-0259/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
142item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 105, lid 3: Instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa
  -AmendementenMaandag 25 maart 2019, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 26 maart 2019, 16:00
141item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 105, lid 3: Fonds voor asiel, migratie en integratie
  -AmendementenMaandag 25 maart 2019, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 26 maart 2019, 16:00
159item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 106: Genetisch gemodificeerde soja MON 87751 (MON-87751-7)
  -AmendementenMaandag 25 maart 2019, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 26 maart 2019, 16:00
160item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 106: Genetisch gemodificeerde mais 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
  -AmendementenMaandag 25 maart 2019, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 26 maart 2019, 16:00
161item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 106: Bepaalde vormen van gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (DEZA a.s.)
  -AmendementenMaandag 25 maart 2019, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 26 maart 2019, 16:00
167item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 106: Bepaalde vormen van gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
  -AmendementenMaandag 25 maart 2019, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 26 maart 2019, 16:00
162item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 106: Bepaalde vormen van gebruik van chroomtrioxide
  -AmendementenMaandag 25 maart 2019, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 26 maart 2019, 16:00
116item on the agendapointOntwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 20 maart 2019, 13:00
132item on the agendapointVaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
105item on the agendapointRaming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I - Europees Parlement
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -AmendementenDinsdag 26 maart 2019, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 27 maart 2019, 16:00
153item on the agendapointInteroperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
154item on the agendapointInteroperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
96item on the agendapointVerhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
25item on the agendapointUitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen en doorgifte van televisie- en radioprogramma's
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 20 maart 2019, 13:00
20item on the agendapointBesluit tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -AmendementenDinsdag 26 maart 2019, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 27 maart 2019, 16:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 22 maart 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 25 maart 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 26 maart 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 28 maart 2019Juridische mededeling