Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 25 marca 2019 r. - Czwartek, 28 marca 2019 r. 295k
Środa, 27 marca 2019189kWersja: Czwartek, 28 marca 2019, 09:32
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 12:20   Debaty
12:30 - 14:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 17:00   Debaty
17:00 - 18:00   GŁOSOWANIE (ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania, które odbędzie się w czwartek)
18:00 - 24:00   Debaty (lub na zakończenie głosowania)
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 12:20   Debaty       Czas wystąpień
10 pointKonkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca 2019 r.
Oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji
[2018/2977(RSP)]
  pointWspólna debata - Pakiet na rzecz mobilności
113***I-Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego
Sprawozdanie:  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
Głosowanie odbędzie się w czasie kolejnej sesji miesięcznej
114***I-Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów
Sprawozdanie:  Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
Głosowanie odbędzie się w czasie kolejnej sesji miesięcznej
115***I-Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego
Sprawozdanie:  Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
Głosowanie odbędzie się w czasie kolejnej sesji miesięcznej
12:30 - 14:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
134***IvoteZasoby przeznaczone na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Sprawozdanie:  Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
[2019/0027(COD)]
Komisja Rozwoju Regionalnego
149*voteOgólne zasady dotyczące podatku akcyzowego
Sprawozdanie:  Miguel Viegas (A8-0117/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie)
[2018/0176(CNS)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
136*voteProdukty uprawnione do korzystania ze zwolnienia lub obniżki podatku od dokowania
Sprawozdanie:  Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję nr 940/2014/UE w odniesieniu do produktów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia lub obniżki podatku od dokowania
[2018/0417(CNS)]
Komisja Rozwoju Regionalnego
80Termin***IvoteUstanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej
Sprawozdanie:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej
[2018/0243(COD)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Komisja Rozwoju
87Termin***IvoteUstanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)
Sprawozdanie:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)
[2018/0247(COD)]
Komisja Spraw Zagranicznych
15:00 - 17:00   Debaty       Czas wystąpień
90Termin***IpointOgraniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko
Sprawozdanie:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
45Termin***IpointProdukty nawozowe z oznakowaniem CE
Sprawozdanie:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
17:00 - 18:00   GŁOSOWANIE (ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania, które odbędzie się w czwartek)      
143***IvoteRamy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kontrahentów centralnych
Sprawozdanie:  Babette Winter, Kay Swinburne (A8-0015/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012 i (UE) 2015/2365
[COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
155***IvoteEuropejscy dostawcy usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw
Sprawozdanie:  Ashley Fox (A8-0364/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw
[COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
158***IvoteRynki instrumentów finansowych
Sprawozdanie:  Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych
[COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
112Termin***IvoteEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności
Sprawozdanie:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Komisja Rozwoju Regionalnego
101Termin***IvoteNormy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych
Sprawozdanie:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Debata: Wtorek, 2 października 2018
90Termin***IvoteOgraniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko
Sprawozdanie:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Debata: Poniedziałek, 22 października 2018
45Termin***IvoteProdukty nawozowe z oznakowaniem CE
Sprawozdanie:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Debata: Poniedziałek, 23 października 2017
131Termin***IvoteOchrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy
Sprawozdanie:  Laura Agea (A8-0382/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy
[COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
135Termin***IvoteWspólne przepisy dla niektórych rodzajów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
Sprawozdanie:  Daniela Aiuto (A8-0259/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 92/106/EWG w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów kombinowanego transportu towarów między państwami członkowskimi
[COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
146***IvoteUjawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały
Sprawozdanie:  Hugues Bayet, Evelyn Regner (A8-0227/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały
[COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Komisja Prawna

Debata: Wtorek, 4 lipca 2017
156***IvoteWspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy
Sprawozdanie:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Zarządzania Granicami i Wiz
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Komisja Rozwoju Regionalnego
Debata: Środa, 13 lutego 2019
142Termin voteSprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu: Instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz
[2018/2994(DEA)]
B8-0215/2019
141Termin voteSprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu: Fundusz Azylu, Migracji i Integracji
[2018/2996(DEA)]
B8-0214/2019
159Termin voteSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87751 (MON-87751-7)
[2019/2603(RSP)]
B8-0216/2019
160Termin voteSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
[2019/2604(RSP)]
B8-0217/2019
161Termin voteSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) (DEZA a.s.)
[2019/2605(RSP)]
B8-0218/2019
167Termin voteSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
[2019/2606(RSP)]
B8-0219/2019
162Termin voteSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania tritlenku chromu
[2019/2654(RSP)]
B8-0221/2019
116Termin voteOkres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
Sprawozdanie:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Sprawozdanie w sprawie okresu po arabskiej wiośnie – perspektyw dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
[2018/2160(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
18:00 - 24:00   Debaty (lub na zakończenie głosowania)       Czas wystąpień
132Termin***IpointWykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo)
Sprawozdanie:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
105Termin pointPreliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski
Sprawozdanie:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2020
[2019/2003(BUD)]
Komisja Budżetowa
144***IpointJakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona)
Sprawozdanie:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  pointWspólna debata - Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE
153Termin***I-Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji
Sprawozdanie:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności pomiędzy systemami informacyjnymi UE (współpraca policyjna i sądowa, azyl i migracja) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie Eurodac], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie SIS w odniesieniu do ścigania przestępstw], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie ECRIS-TCN] oraz rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie eu-LISA]

[COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Głosowanie odbędzie się podczas drugiej sesji kwietniowej
154Termin***I-Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w obszarze granic i polityki wizowej
Sprawozdanie:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności między systemami informacyjnymi UE (w obszarze granic i polityki wizowej) oraz zmieniające decyzję Rady 2004/512/WE, rozporządzenie (WE) nr 767/2008, decyzję Rady 2008/633/WSiSW, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie (UE) 2017/2226, rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie ETIAS], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie SIS w odniesieniu do odpraw granicznych] oraz rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie eu-LISA]

[COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Głosowanie odbędzie się podczas drugiej sesji kwietniowej
96Termin***IpointRamy zapobiegawczej restrukturyzacji, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność restrukturyzacji, niewypłacalności i procedur zwolnienia
Sprawozdanie:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia oraz zmieniającej dyrektywę 2012/30/UE
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Komisja Prawna
25Termin***IpointPrzepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych
Sprawozdanie:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji programów telewizyjnych i radiowych
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Komisja Prawna
20Termin pointDecyzja ustanawiająca Europejski Instrument na rzecz Pokoju
Sprawozdanie:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie wniosku wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, przy wsparciu Komisji, skierowanego do Rady i dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej Europejski Instrument na rzecz Pokoju
[2018/2237(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Art. 113
09:00 - 12:20   Debaty     item on the agenda
Przewodniczący Rady Europejskiej (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)20'
Sprawozdawcy   (3x6') 18'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (3x1') 3'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
Posłowie90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Sprawozdawcy   (2x6') 12'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (6x1') 6'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
Posłowie60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Debaty (lub na zakończenie głosowania)     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)30'
Sprawozdawcy   (8x6') 48'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (7x1') 7'
Procedura pytań z sali   (7x5') 35'
Posłowie149'
PPE40'S&D35'ECR15'ALDE14'Verts/ALE11'GUE/NGL11'EFDD9'ENF8'30NI6'
80item on the agendapointUstanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
87item on the agendapointUstanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
90item on the agendapointOgraniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko
Frédérique Ries (A8-0317/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
45item on the agendapointProdukty nawozowe z oznakowaniem CE
Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
112item on the agendapointEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
101item on the agendapointNormy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
131item on the agendapointOchrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy
Laura Agea (A8-0382/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
135item on the agendapointWspólne przepisy dla niektórych rodzajów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
Daniela Aiuto (A8-0259/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
142item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu: Instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz
  -PoprawkiPoniedziałek, 25 marca 2019, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 26 marca 2019, 16:00
141item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu: Fundusz Azylu, Migracji i Integracji
  -PoprawkiPoniedziałek, 25 marca 2019, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 26 marca 2019, 16:00
159item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87751 (MON-87751-7)
  -PoprawkiPoniedziałek, 25 marca 2019, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 26 marca 2019, 16:00
160item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
  -PoprawkiPoniedziałek, 25 marca 2019, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 26 marca 2019, 16:00
161item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) (DEZA a.s.)
  -PoprawkiPoniedziałek, 25 marca 2019, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 26 marca 2019, 16:00
167item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
  -PoprawkiPoniedziałek, 25 marca 2019, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 26 marca 2019, 16:00
162item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania tritlenku chromu
  -PoprawkiPoniedziałek, 25 marca 2019, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 26 marca 2019, 16:00
116item on the agendapointOkres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 20 marca 2019, 13:00
132item on the agendapointWykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
105item on the agendapointPreliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -PoprawkiWtorek, 26 marca 2019, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 27 marca 2019, 16:00
153item on the agendapointInteroperacyjność między systemami informacyjnymi UE w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
154item on the agendapointInteroperacyjność między systemami informacyjnymi UE w obszarze granic i polityki wizowej
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
96item on the agendapointRamy zapobiegawczej restrukturyzacji, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność restrukturyzacji, niewypłacalności i procedur zwolnienia
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
25item on the agendapointPrzepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
20item on the agendapointDecyzja ustanawiająca Europejski Instrument na rzecz Pokoju
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -PoprawkiWtorek, 26 marca 2019, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 27 marca 2019, 16:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 22 marca 2019, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 25 marca 2019, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 26 marca 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2019Informacja prawna