Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 25 martie 2019 - Joi, 28 martie 2019 293k
Miercuri, 27 martie 2019186kVersiune: Joi, 28 martie 2019, 09:34
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 12:20   Dezbateri
12:30 - 14:30   VOT urmat de explicarea voturilor
15:00 - 17:00   Dezbateri
17:00 - 18:00   VOTARE (explicarea verbală a voturilor va avea loc joi)
18:00 - 24:00   Dezbateri (sau la finalul votării)
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 12:20   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
10 pointConcluziile reuniunii Consiliului European din 21-22 martie 2019
Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei
[2018/2977(RSP)]
  pointDezbatere comună - Pachetul de mobilitate
113***I-Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier
Raport  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]
Comisia pentru transport și turism
Votul va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune.
114***I-Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor
Raport  Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]
Comisia pentru transport și turism
Votul va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune.
115***I-Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier
Raport  Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile sectorului

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
Comisia pentru transport și turism
Votul va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune.
12:30 - 14:30   VOT urmat de explicarea voturilor      
134***IvoteResursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor
Raport  Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor
[2019/0027(COD)]
Comisia pentru dezvoltare regională
149*voteRegimul general al accizelor
Raport  Miguel Viegas (A8-0117/2019)
Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a regimului general al accizelor (reformare)
[2018/0176(CNS)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
136*voteProdusele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare
Raport  Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 940/2014/UE în ceea ce privește produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare
[2018/0417(CNS)]
Comisia pentru dezvoltare regională
80Termen***IvoteInstrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
Raport  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
[2018/0243(COD)]
Comisia pentru afaceri externe
Comisia pentru dezvoltare
87Termen***IvoteInstrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)
Raport  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III)
[2018/0247(COD)]
Comisia pentru afaceri externe
15:00 - 17:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
90Termen***IpointReducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului
Raport  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
45Termen***IpointProdusele UE fertilizante
Raport  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
17:00 - 18:00   VOTARE (explicarea verbală a voturilor va avea loc joi)      
143***IvoteCadrul pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale
Raport  Babette Winter, Kay Swinburne (A8-0015/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012 și (UE) 2015/2365
[COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
155***IvoteFurnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi
Raport  Ashley Fox (A8-0364/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi
[COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
158***IvotePiețele instrumentelor financiare
Raport  Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare
[COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
112Termen***IvoteFondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune
Raport  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Comisia pentru dezvoltare regională
101Termen***IvoteStandardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi
Raport  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare, și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 (reformare)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Marţi, 2 octombrie 2018
90Termen***IvoteReducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului
Raport  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Luni, 22 octombrie 2018
45Termen***IvoteProdusele UE fertilizante
Raport  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Dezbatere: Luni, 23 octombrie 2017
131Termen***IvoteProtecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
Raport  Laura Agea (A8-0382/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
[COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
135Termen***IvoteNorme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre
Raport  Daniela Aiuto (A8-0259/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/106/CEE privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre
[COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)]
Comisia pentru transport și turism
146***IvoteComunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit
Raport  Hugues Bayet, Evelyn Regner (A8-0227/2017)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit
[COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Comisia pentru afaceri juridice

Dezbatere: Marţi, 4 iulie 2017
156***IvoteDispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri
Raport  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Comisia pentru dezvoltare regională
Dezbatere: Miercuri, 13 februarie 2019
142Termen voteObiecție prezentată în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize
[2018/2994(DEA)]
B8-0215/2019
141Termen voteObiecție prezentată în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: Fondul pentru azil, migrație și integrare
[2018/2996(DEA)]
B8-0214/2019
159Termen voteObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: soia modificată genetic MON 87751 (MON-87751-7)
[2019/2603(RSP)]
B8-0216/2019
160Termen voteObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
[2019/2604(RSP)]
B8-0217/2019
161Termen voteObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: anumite utilizări ale ftalatului de di(2-etilhexil) (DEHP) (DEZA a.s.)
[2019/2605(RSP)]
B8-0218/2019
167Termen voteObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: anumite utilizări ale ftalatului de di(2-etilhexil) (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
[2019/2606(RSP)]
B8-0219/2019
162Termen voteObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: anumite utilizări ale trioxidului de crom
[2019/2654(RSP)]
B8-0221/2019
116Termen voteSituația de după Primăvara arabă: calea de urmat pentru regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord (MENA)
Raport  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Raport referitor la situația de după Primăvara arabă: calea de urmat pentru regiunea MENA
[2018/2160(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
18:00 - 24:00   Dezbateri (sau la finalul votării)       Timpul afectat luărilor de cuvânt
132Termen***IpointLista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo)
Raport  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
105Termen pointEstimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 - Secțiunea I - Parlamentul European
Raport  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Raport referitor la estimarea bugetului Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2020
[2019/2003(BUD)]
Comisia pentru bugete
144***IpointCalitatea apei destinate consumului uman
Raport  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
  pointDezbatere comună - Interoperabilitatea între sistemele de informații ale UE
153Termen***I-Interoperabilitatea între sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și migrației
Raport  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Raport referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație) și de modificare a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind Eurodac)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind SIS în domeniul asigurării respectării legii)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind ECRIS-TCN)] și a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind eu-LISA)]

[COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Votarea va avea loc în perioada de sesiune aprilie II
154Termen***I-Interoperabilitatea între sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și vizelor
Raport  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Raport referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (frontiere și vize) și de modificare a Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului (UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind ETIAS], a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind SIS în domeniul verificărilor la frontiere] și a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind eu-LISA]

[COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Votarea va avea loc în perioada de sesiune aprilie II
96Termen***IpointSporirea eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie
Raport  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei 2012/30/UE
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
25Termen***IpointExercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online și retransmisii ale programelor de televiziune și radio
Raport  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
20Termen pointDecizia Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace
Raport  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului și Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind propunerea Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, cu sprijinul Comisiei, adresată Consiliului pentru o decizie a Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace
[2018/2237(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Articolul 113 din Regulamentul de procedură al PE
09:00 - 12:20   Dezbateri     item on the agenda
Preşedintele Consiliului European (inclusiv răspunsurile)10'
Comisia (inclusiv răspunsurile)20'
Raportori   (3x6') 18'
Raportori pentru aviz   (3x1') 3'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Deputaţi90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)10'
Raportori   (2x6') 12'
Raportori pentru aviz   (6x1') 6'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Deputaţi60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Dezbateri (sau la finalul votării)     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)30'
Raportori   (8x6') 48'
Raportori pentru aviz   (7x1') 7'
„Catch the eye”   (7x5') 35'
Deputaţi149'
PPE40'S&D35'ECR15'ALDE14'Verts/ALE11'GUE/NGL11'EFDD9'ENF8'30NI6'
80item on the agendapointInstrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
87item on the agendapointInstrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
90item on the agendapointReducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului
Frédérique Ries (A8-0317/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
45item on the agendapointProdusele UE fertilizante
Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
112item on the agendapointFondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
101item on the agendapointStandardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
131item on the agendapointProtecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
Laura Agea (A8-0382/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
135item on the agendapointNorme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre
Daniela Aiuto (A8-0259/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
142item on the agendapointObiecție prezentată în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize
  -AmendamenteLuni, 25 martie 2019, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 26 martie 2019, 16:00
141item on the agendapointObiecție prezentată în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: Fondul pentru azil, migrație și integrare
  -AmendamenteLuni, 25 martie 2019, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 26 martie 2019, 16:00
159item on the agendapointObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: soia modificată genetic MON 87751 (MON-87751-7)
  -AmendamenteLuni, 25 martie 2019, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 26 martie 2019, 16:00
160item on the agendapointObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
  -AmendamenteLuni, 25 martie 2019, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 26 martie 2019, 16:00
161item on the agendapointObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: anumite utilizări ale ftalatului de di(2-etilhexil) (DEHP) (DEZA a.s.)
  -AmendamenteLuni, 25 martie 2019, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 26 martie 2019, 16:00
167item on the agendapointObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: anumite utilizări ale ftalatului de di(2-etilhexil) (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
  -AmendamenteLuni, 25 martie 2019, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 26 martie 2019, 16:00
162item on the agendapointObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: anumite utilizări ale trioxidului de crom
  -AmendamenteLuni, 25 martie 2019, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 26 martie 2019, 16:00
116item on the agendapointSituația de după Primăvara arabă: calea de urmat pentru regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord (MENA)
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
132item on the agendapointLista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
105item on the agendapointEstimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 - Secțiunea I - Parlamentul European
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -AmendamenteMarţi, 26 martie 2019, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 27 martie 2019, 16:00
153item on the agendapointInteroperabilitatea între sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și migrației
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
154item on the agendapointInteroperabilitatea între sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și vizelor
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
96item on the agendapointSporirea eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
25item on the agendapointExercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online și retransmisii ale programelor de televiziune și radio
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
20item on the agendapointDecizia Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -AmendamenteMarţi, 26 martie 2019, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 27 martie 2019, 16:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 22 martie 2019, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 25 martie 2019, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 26 martie 2019, 19:00
Ultima actualizare: 28 martie 2019Notă juridică