Program
ŠtrasburgPondelok, 25. marca 2019 - Štvrtok, 28. marca 2019 294k
Streda, 27. marca 2019191kVerzia: Štvrtok, 28. marca 2019, 09:35
 Body programu
09:00 - 12:20   Rozpravy
12:30 - 14:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 17:00   Rozpravy
17:00 - 18:00   HLASOVANIE (ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia vo štvrtok)
18:00 - 24:00   Rozpravy (prípadne po skončení hlasovania)
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 12:20   Rozpravy       Rečnícky čas
10 pointZávery zo zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019
Vyhlásenia Európskej rady a Komisie
[2018/2977(RSP)]
  pointSpoločná rozprava - Balík opatrení v oblasti mobility
113***I-Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy
Správa:  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Hlasovanie sa uskutoční na nasledujúcej schôdzi
114***I-Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov
Správa:  Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Hlasovanie sa uskutoční na nasledujúcej schôdzi
115***I-Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy
Správa:  Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009 a nariadenie (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Hlasovanie sa uskutoční na nasledujúcej schôdzi
12:30 - 14:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
134***IvoteZdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Správa:  Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí
[2019/0027(COD)]
Výbor pre regionálny rozvoj
149*voteVšeobecný systém spotrebných daní
Správa:  Miguel Viegas (A8-0117/2019)
Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní (prepracované znenie)
[2018/0176(CNS)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
136*voteVýrobky, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od dane alebo úľavy na dani „octroi de mer“
Správa:  Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 940/2014/EÚ, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od dane alebo úľavy na dani „octroi de mer“
[2018/0417(CNS)]
Výbor pre regionálny rozvoj
80Termín***IvoteZriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce
Správa:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce
[2018/0243(COD)]
Výbor pre zahraničné veci
Výbor pre rozvoj
87Termín***IvoteStanovenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III)
Správa:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA III)
[2018/0247(COD)]
Výbor pre zahraničné veci
15:00 - 17:00   Rozpravy       Rečnícky čas
90Termín***IpointZnižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie
Správa:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
45Termín***IpointHnojivé výrobky EÚ
Správa:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
17:00 - 18:00   HLASOVANIE (ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia vo štvrtok)      
143***IvoteRámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán
Správa:  Babette Winter, Kay Swinburne (A8-0015/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán a o zmene nariadení (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012 a (EÚ) 2015/2365
[COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
155***IvoteEurópski poskytovatelia služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie
Správa:  Ashley Fox (A8-0364/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie
[COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
158***IvoteTrhy s finančnými nástrojmi
Správa:  Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi
[COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
112Termín***IvoteEurópsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond
Správa:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Výbor pre regionálny rozvoj
101Termín***IvoteEmisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá
Správa:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 (prepracované znenie)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rozprava: Utorok, 2. októbra 2018
90Termín***IvoteZnižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie
Správa:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rozprava: Pondelok, 22. októbra 2018
45Termín***IvoteHnojivé výrobky EÚ
Správa:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Rozprava: Pondelok, 23. októbra 2017
131Termín***IvoteOchrana pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci
Správa:  Laura Agea (A8-0382/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci
[COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
135Termín***IvoteSpoločné pravidlá pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi
Správa:  Daniela Aiuto (A8-0259/2018)
Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 92/106/EHS o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi
[COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
146***IvoteZverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami
Správa:  Hugues Bayet, Evelyn Regner (A8-0227/2017)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami
[COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Výbor pre právne veci

Rozprava: Utorok, 4. júla 2017
156***IvoteSpoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy
Správa:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Výbor pre regionálny rozvoj
Rozprava: Streda, 13. februára 2019
142Termín voteNámietka podľa článku 105 ods. 3: Nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz
[2018/2994(DEA)]
B8-0215/2019
141Termín voteNámietka podľa článku 105 ods. 3: Fond pre azyl, migráciu a integráciu
[2018/2996(DEA)]
B8-0214/2019
159Termín voteNámietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná sója MON 87751 (MON-87751-7)
[2019/2603(RSP)]
B8-0216/2019
160Termín voteNámietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
[2019/2604(RSP)]
B8-0217/2019
161Termín voteNámietka podľa článku 106: Niektoré použitia bis(2-etylhexyl)ftalátu (DEHP) (DEZA a.s.)
[2019/2605(RSP)]
B8-0218/2019
167Termín voteNámietka podľa článku 106: Niektoré použitia bis(2-etylhexyl)ftalátu (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
[2019/2606(RSP)]
B8-0219/2019
162Termín voteNámietka podľa článku 106: Niektoré použitia oxidu chrómového
[2019/2654(RSP)]
B8-0221/2019
116Termín voteSituácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA)
Správa:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Správa o situácii po Arabskej jari: cesta vpred pre región MENA
[2018/2160(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
18:00 - 24:00   Rozpravy (prípadne po skončení hlasovania)       Rečnícky čas
132Termín***IpointZoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo)
Správa:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
105Termín pointOdhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament
Správa:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Správa o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2020
[2019/2003(BUD)]
Výbor pre rozpočet
144***IpointKvalita vody určenej na ľudskú spotrebu
Správa:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  pointSpoločná rozprava - Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ
153Termín***I-Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie)
Správa:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Správa o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (policajná a justičná spolupráca, azyl a migrácia) a o zmene [nariadenia (EÚ) 2018/XX (nariadenie o Eurodac),] nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o SIS v oblasti presadzovania práva], nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o ECRIS-TCN] a nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o eu-LISA]

[COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Hlasovanie sa uskutoční na druhej aprílovej schôdzi.
154Termín***I-Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz
Správa:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Správa o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (hranice a víza) a o zmene rozhodnutia Rady 2004/512/ES, nariadenia (ES) č. 767/2008, rozhodnutia Rady 2008/633/SVV, nariadenia (EÚ) 2016/399, nariadenia (EÚ) 2017/2226, nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o ETIAS], nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o SIS v oblasti hraničných kontrol] a nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o eu-LISA]

[COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Hlasovanie sa uskutoční na druhej aprílovej schôdzi.
96Termín***IpointZvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia
Správa:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia a o zmene smernice 2012/30/EÚ
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Výbor pre právne veci
25Termín***IpointVýkon autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľných na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov
Správa:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Výbor pre právne veci
20Termín pointRozhodnutie o zriadení Európskeho mierového nástroja
Správa:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o návrhu rozhodnutia Rady o zriadení Európskeho mierového nástroja predloženého Rade vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku za podpory Komisie
[2018/2237(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
Článok 113
09:00 - 12:20   Rozpravy     item on the agenda
Predseda Európskej rady (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)20'
Spravodajcovia   (3x6') 18'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (3x1') 3'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Spravodajcovia   (2x6') 12'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (6x1') 6'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Rozpravy (prípadne po skončení hlasovania)     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)30'
Spravodajcovia   (8x6') 48'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (7x1') 7'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (7x5') 35'
Poslanci149'
PPE40'S&D35'ECR15'ALDE14'Verts/ALE11'GUE/NGL11'EFDD9'ENF8'30NI6'
80item on the agendapointZriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
87item on the agendapointStanovenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
90item on the agendapointZnižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie
Frédérique Ries (A8-0317/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
45item on the agendapointHnojivé výrobky EÚ
Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
112item on the agendapointEurópsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
101item on the agendapointEmisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
131item on the agendapointOchrana pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci
Laura Agea (A8-0382/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
135item on the agendapointSpoločné pravidlá pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi
Daniela Aiuto (A8-0259/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
142item on the agendapointNámietka podľa článku 105 ods. 3: Nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 25. marca 2019, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 26. marca 2019, 16:00
141item on the agendapointNámietka podľa článku 105 ods. 3: Fond pre azyl, migráciu a integráciu
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 25. marca 2019, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 26. marca 2019, 16:00
159item on the agendapointNámietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná sója MON 87751 (MON-87751-7)
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 25. marca 2019, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 26. marca 2019, 16:00
160item on the agendapointNámietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 25. marca 2019, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 26. marca 2019, 16:00
161item on the agendapointNámietka podľa článku 106: Niektoré použitia bis(2-etylhexyl)ftalátu (DEHP) (DEZA a.s.)
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 25. marca 2019, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 26. marca 2019, 16:00
167item on the agendapointNámietka podľa článku 106: Niektoré použitia bis(2-etylhexyl)ftalátu (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 25. marca 2019, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 26. marca 2019, 16:00
162item on the agendapointNámietka podľa článku 106: Niektoré použitia oxidu chrómového
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 25. marca 2019, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 26. marca 2019, 16:00
116item on the agendapointSituácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA)
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 20. marca 2019, 13:00
132item on the agendapointZoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
105item on the agendapointOdhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -Pozmeňujúce návrhyUtorok, 26. marca 2019, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 27. marca 2019, 16:00
153item on the agendapointInteroperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie)
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
154item on the agendapointInteroperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
96item on the agendapointZvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
25item on the agendapointVýkon autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľných na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 20. marca 2019, 13:00
20item on the agendapointRozhodnutie o zriadení Európskeho mierového nástroja
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -Pozmeňujúce návrhyUtorok, 26. marca 2019, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 27. marca 2019, 16:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 22. marca 2019, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 25. marca 2019, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 26. marca 2019, 19:00
Posledná úprava: 28. marca 2019Právne oznámenie