Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 25. marec 2019 - Četrtek, 28. marec 2019 287k
Sreda, 27. marec 2019182kRazličica: Četrtek, 28. marec 2019, 09:36
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 12:20   Razprave
12:30 - 14:30   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 17:00   Razprave
17:00 - 18:00   GLASOVANJE (ustna obrazložitev glasovanja bo v četrtek)
18:00 - 24:00   Razprave (ali po glasovanju)
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 12:20   Razprave       Čas za govor
10 pointSklepi zasedanja Evropskega sveta z dne 21. in 22. marca
Izjavi Evropskega sveta in Komisije
[2018/2977(RSP)]
  pointSkupna razprava - Sveženj o mobilnosti
113***I-Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa
Poročilo:  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]
Odbor za promet in turizem
Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju
114***I-Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi
Poročilo:  Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]
Odbor za promet in turizem
Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju
115***I-Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa
Poročilo:  Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
Odbor za promet in turizem
Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju
12:30 - 14:30   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
134***IvoteViri za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih
Poročilo:  Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih
[2019/0027(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
149*voteSplošni režim za trošarino
Poročilo:  Miguel Viegas (A8-0117/2019)
Poročilo o predlogu direktive Sveta o določitvi splošnega režima za trošarino (prenovitev)
[2018/0176(CNS)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
136*voteIzdelki, upravičeni do oprostitve ali zmanjšanja pristaniških pristojbin
Poročilo:  Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)
Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi Sklepa št. 940/2014/EU glede izdelkov, upravičenih do oprostitve ali zmanjšanja pristaniških pristojbin
[2018/0417(CNS)]
Odbor za regionalni razvoj
80Rok***IvoteInstrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje
Poročilo:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje
[2018/0243(COD)]
Odbor za zunanje zadeve
Odbor za razvoj
87Rok***IvoteInstrument za predpristopno pomoč (IPA III)
Poročilo:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III)
[2018/0247(COD)]
Odbor za zunanje zadeve
15:00 - 17:00   Razprave       Čas za govor
90Rok***IpointZmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje
Poročilo:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
45Rok***IpointGnojilni proizvodi EU
Poročilo:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE ter o spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
17:00 - 18:00   GLASOVANJE (ustna obrazložitev glasovanja bo v četrtek)      
143***IvoteOkvir za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank
Poročilo:  Babette Winter, Kay Swinburne (A8-0015/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012 in (EU) 2015/2365
[COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
155***IvoteEvropski ponudniki storitev množičnega financiranja za podjetja
Poročilo:  Ashley Fox (A8-0364/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetja
[COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
158***IvoteTrgi finančnih instrumentov
Poročilo:  Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov
[COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
112Rok***IvoteEvropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad
Poročilo:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
101Rok***IvoteStandardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila
Poročilo:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih vozil ter spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 (prenovitev)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Razprava: Torek, 2. oktober 2018
90Rok***IvoteZmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje
Poročilo:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Razprava: Ponedeljek, 22. oktober 2018
45Rok***IvoteGnojilni proizvodi EU
Poročilo:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE ter o spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Razprava: Ponedeljek, 23. oktober 2017
131Rok***IvoteVarovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu
Poročilo:  Laura Agea (A8-0382/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu
[COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
135Rok***IvoteSkupna pravila za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami
Poročilo:  Daniela Aiuto (A8-0259/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 92/106/EGS o določitvi skupnih pravil za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami
[COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)]
Odbor za promet in turizem
146***IvoteRazkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic
Poročilo:  Hugues Bayet, Evelyn Regner (A8-0227/2017)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU v zvezi z obveznostjo nekaterih podjetij in podružnic glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki
[COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Odbor za pravne zadeve

Razprava: Torek, 4. julij 2017
156***IvoteSkupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje
Poročilo:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
Razprava: Sreda, 13. februar 2019
142Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: Instrument za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov
[2018/2994(DEA)]
B8-0215/2019
141Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: Sklad za azil, migracije in vključevanje
[2018/2996(DEA)]
B8-0214/2019
159Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena soja MON 87751 (MON-87751-7)
[2019/2603(RSP)]
B8-0216/2019
160Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
[2019/2604(RSP)]
B8-0217/2019
161Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: nekatere uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) (DEZA a.s.)
[2019/2605(RSP)]
B8-0218/2019
167Rok voteNasprotovanje v skadu s členom 106 Poslovnika: nekatere uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
[2019/2606(RSP)]
B8-0219/2019
162Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: nekatere uporabe kromovega trioksida
[2019/2654(RSP)]
B8-0221/2019
116Rok voteRazmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki
Poročilo:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Poročilo o razmerah po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki
[2018/2160(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
18:00 - 24:00   Razprave (ali po glasovanju)       Čas za govor
132Rok***IpointSeznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo)
Poročilo:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
105Rok pointNačrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament
Poročilo:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Poročilo o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2020
[2019/2003(BUD)]
Odbor za proračun
144***IpointKakovost vode, namenjene za prehrano ljudi
Poročilo:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (prenovitev)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
  pointSkupna razprava - Interoperabilnost informacijskih sistemov EU
153Rok***I-Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila in migracij
Poročilo:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (policijsko in pravosodno sodelovanje, azil ter migracije) in spremembi [Uredbe (EU) 2018/XX [uredba Eurodac],] Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o SIS na področju kazenskega pregona], Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o sistemu ECRIS-TCN] ter Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o agenciji eu-LISA]

[COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Glasovanje bo na drugem aprilskem delnem zasedanju
154Rok***I-Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov
Poročilo:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (meje in vizumi) ter spremembi Odločbe Sveta 2004/512/ES, Uredbe (ES) št. 767/2008, Sklepa Sveta 2008/633/PNZ, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o sistemu ETIAS], Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o SIS na področju mejnih kontrol] in Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o agenciji eu-LISA]

[COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Glasovanje bo na drugem aprilskem delnem zasedanju
96Rok***IpointPovečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov
Poročilo:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o okvirih preventivnega prestrukturiranja, drugi priložnosti ter ukrepih za povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov ter spremembi Direktive 2012/30/EU
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Odbor za pravne zadeve
25Rok***IpointUveljavljanje avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose in retransmisije televizijskih ter radijskih programov
Poročilo:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Odbor za pravne zadeve
20Rok pointSklep o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta
Poročilo:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Svetu, ob podpori Komisije, za sklep Sveta o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta
[2018/2237(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Člen 113 Poslovnika
09:00 - 12:20   Razprave     item on the agenda
Predsednik Evropskega sveta (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)20'
Poročevalci   (3x6') 18'
Pripravljavci mnenja   (3x1') 3'
Razprava brez seznama govornikov   (2x5') 10'
Poslanci90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)10'
Poročevalci   (2x6') 12'
Pripravljavci mnenja   (6x1') 6'
Razprava brez seznama govornikov   (2x5') 10'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Razprave (ali po glasovanju)     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)30'
Poročevalci   (8x6') 48'
Pripravljavci mnenja   (7x1') 7'
Razprava brez seznama govornikov   (7x5') 35'
Poslanci149'
PPE40'S&D35'ECR15'ALDE14'Verts/ALE11'GUE/NGL11'EFDD9'ENF8'30NI6'
80item on the agendapointInstrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
87item on the agendapointInstrument za predpristopno pomoč (IPA III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
90item on the agendapointZmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje
Frédérique Ries (A8-0317/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
45item on the agendapointGnojilni proizvodi EU
Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
112item on the agendapointEvropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
101item on the agendapointStandardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
131item on the agendapointVarovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu
Laura Agea (A8-0382/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
135item on the agendapointSkupna pravila za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami
Daniela Aiuto (A8-0259/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
142item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: Instrument za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov
  -Predlogi spremembPonedeljek, 25. marec 2019, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 26. marec 2019, 16:00
141item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: Sklad za azil, migracije in vključevanje
  -Predlogi spremembPonedeljek, 25. marec 2019, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 26. marec 2019, 16:00
159item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena soja MON 87751 (MON-87751-7)
  -Predlogi spremembPonedeljek, 25. marec 2019, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 26. marec 2019, 16:00
160item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
  -Predlogi spremembPonedeljek, 25. marec 2019, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 26. marec 2019, 16:00
161item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: nekatere uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) (DEZA a.s.)
  -Predlogi spremembPonedeljek, 25. marec 2019, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 26. marec 2019, 16:00
167item on the agendapointNasprotovanje v skadu s členom 106 Poslovnika: nekatere uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
  -Predlogi spremembPonedeljek, 25. marec 2019, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 26. marec 2019, 16:00
162item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: nekatere uporabe kromovega trioksida
  -Predlogi spremembPonedeljek, 25. marec 2019, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 26. marec 2019, 16:00
116item on the agendapointRazmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 20. marec 2019, 13:00
132item on the agendapointSeznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
105item on the agendapointNačrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -Predlogi spremembTorek, 26. marec 2019, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 27. marec 2019, 16:00
153item on the agendapointInteroperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila in migracij
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
154item on the agendapointInteroperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
96item on the agendapointPovečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
25item on the agendapointUveljavljanje avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose in retransmisije televizijskih ter radijskih programov
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 20. marec 2019, 13:00
20item on the agendapointSklep o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -Predlogi spremembTorek, 26. marec 2019, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 27. marec 2019, 16:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 22. marec 2019, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 25. marec 2019, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 26. marec 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 28. marec 2019Pravno obvestilo