Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 25 mars 2019 - Torsdagen den 28 mars 2019 287k
Onsdagen den 27 mars 2019184kUtgåva: Torsdagen den 28 mars 2019, 09:37
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 12:20   Debatt
12:30 - 14:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 17:00   Debatt
17:00 - 18:00   OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på torsdagen)
18:00 - 24:00   Debatt (eller efter omröstningen)
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 12:20   Debatt       Talartid
10 pointSlutsatser från Europeiska rådets möte den 21–22 mars
Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen
[2018/2977(RSP)]
  pointGemensam debatt - Rörlighetspaketet
113***I-Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn
Betänkande:  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]
Utskottet för transport och turism
Omröstningen kommer att äga rum under nästa sammanträdesperiod.
114***I-Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare
Betänkande:  Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]
Utskottet för transport och turism
Omröstningen kommer att äga rum under nästa sammanträdesperiod.
115***I-Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn
Betänkande:  Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
Utskottet för transport och turism
Omröstningen kommer att äga rum under nästa sammanträdesperiod.
12:30 - 14:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
134***IvoteMedlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga
Betänkande:  Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga
[2019/0027(COD)]
Utskottet för regional utveckling
149*voteAllmänna regler för punktskatt
Betänkande:  Miguel Viegas (A8-0117/2019)
Betänkande om förslaget till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt (omarbetning)
[2018/0176(CNS)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
136*voteProdukter som kan omfattas av befrielse från eller nedsättning av sjötull
Betänkande:  Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)
Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 940/2014/EU vad gäller produkter som kan omfattas av befrielse från eller nedsättning av sjötull
[2018/0417(CNS)]
Utskottet för regional utveckling
80Tidsfrist***IvoteInstrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete
Betänkande:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete
[2018/0243(COD)]
Utskottet för utrikesfrågor
Utskottet för utveckling
87Tidsfrist***IvoteInstrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)
Betänkande:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)
[2018/0247(COD)]
Utskottet för utrikesfrågor
15:00 - 17:00   Debatt       Talartid
90Tidsfrist***IpointMinskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön
Betänkande:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
45Tidsfrist***IpointGödselprodukter från EU
Betänkande:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
17:00 - 18:00   OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på torsdagen)      
143***IvoteRam för återhämtning och resolution av centrala motparter
Betänkande:  Babette Winter, Kay Swinburne (A8-0015/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012 och (EU) 2015/2365
[COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
155***IvoteEuropeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag
Betänkande:  Ashley Fox (A8-0364/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag
[COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
158***IvoteMarknader för finansiella instrument
Betänkande:  Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument
[COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
112Tidsfrist***IvoteEuropeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden
Betänkande:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Utskottet för regional utveckling
101Tidsfrist***IvoteUtsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon
Betänkande:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon och om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 ï (omarbetning)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Debatt: Tisdagen den 2 oktober 2018
90Tidsfrist***IvoteMinskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön
Betänkande:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Debatt: Måndagen den 22 oktober 2018
45Tidsfrist***IvoteGödselprodukter från EU
Betänkande:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Debatt: Måndagen den 23 oktober 2017
131Tidsfrist***IvoteSkydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet
Betänkande:  Laura Agea (A8-0382/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet
[COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
135Tidsfrist***IvoteGemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna
Betänkande:  Daniela Aiuto (A8-0259/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 92/106/EEG om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna
[COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)]
Utskottet för transport och turism
146***IvoteOffentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer
Betänkande:  Hugues Bayet, Evelyn Regner (A8-0227/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer
[COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Utskottet för rättsliga frågor

Debatt: Tisdagen den 4 juli 2017
156***IvoteGemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder
Betänkande:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Utskottet för regional utveckling
Debatt: Onsdagen den 13 februari 2019
142Tidsfrist voteInvändning i enlighet med artikel 105.3: Instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering
[2018/2994(DEA)]
B8-0215/2019
141Tidsfrist voteInvändning i enlighet med artikel 105.3: Asyl-, migrations- och integrationsfonden
[2018/2996(DEA)]
B8-0214/2019
159Tidsfrist voteInvändning i enlighet med artikel 106: Den genetiskt modifierade sojabönan MON 87751 (MON-87751-7)
[2019/2603(RSP)]
B8-0216/2019
160Tidsfrist voteInvändning i enlighet med artikel 106: Den genetiskt modifierade majsen 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
[2019/2604(RSP)]
B8-0217/2019
161Tidsfrist voteInvändning i enlighet med artikel 106: Vissa användningar av bis(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) (Deza a.s.)
[2019/2605(RSP)]
B8-0218/2019
167Tidsfrist voteInvändning i enlighet med artikel 106: Vissa användningar av bis(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
[2019/2606(RSP)]
B8-0219/2019
162Tidsfrist voteInvändning i enlighet med artikel 106: Vissa användningar av kromtrioxid
[2019/2654(RSP)]
B8-0221/2019
116Tidsfrist voteTiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika
Betänkande:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Betänkande om tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika
[2018/2160(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
18:00 - 24:00   Debatt (eller efter omröstningen)       Talartid
132Tidsfrist***IpointFastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo)
Betänkande:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
105Tidsfrist pointBeräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2020 - Avsnitt I - Europaparlamentet
Betänkande:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Betänkande om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2020
[2019/2003(BUD)]
Budgetutskottet
144***IpointKvaliteten på dricksvatten
Betänkande:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  pointGemensam debatt - Interoperabilitet mellan EU-informationssystem
153Tidsfrist***I-Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på områdena polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration
Betänkande:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration) och om ändring av [förordning (EU) 2018/XX [Eurodacförordningen],] förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området brottsbekämpning], förordning (EU) 2018/XX [Ecris-TCN-förordningen] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA]

[COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Omröstning: under sammanträdesperioden april II
154Tidsfrist***I-Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar
Betänkande:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Betänkande om ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar) och om ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2018/XX [Etiasförordningen], förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området in- och utresekontroller] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA]

[COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Omröstning: under sammanträdesperioden april II
96Tidsfrist***IpointÅtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare
Betänkande:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
25Tidsfrist***IpointBetstämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram
Betänkande:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
20Tidsfrist pointBeslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet
Betänkande:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende förslag framlagt för rådet av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, med stöd av Europeiska kommissionen, till rådets beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet
[2018/2237(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Artikel 113 i arbetsordningen
09:00 - 12:20   Debatt     item on the agenda
Europeiska rådets ordförande (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)20'
Föredragande   (3x6') 18'
Föredragande av yttrande   (3x1') 3'
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
Ledamöter90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Föredragande   (2x6') 12'
Föredragande av yttrande   (6x1') 6'
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
Ledamöter60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Debatt (eller efter omröstningen)     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)30'
Föredragande   (8x6') 48'
Föredragande av yttrande   (7x1') 7'
Ögonkontaktsförfarandet   (7x5') 35'
Ledamöter149'
PPE40'S&D35'ECR15'ALDE14'Verts/ALE11'GUE/NGL11'EFDD9'ENF8'30NI6'
80item on the agendapointInstrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
87item on the agendapointInstrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
90item on the agendapointMinskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön
Frédérique Ries (A8-0317/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
45item on the agendapointGödselprodukter från EU
Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
112item on the agendapointEuropeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
101item on the agendapointUtsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
131item on the agendapointSkydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet
Laura Agea (A8-0382/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
135item on the agendapointGemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna
Daniela Aiuto (A8-0259/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
142item on the agendapointInvändning i enlighet med artikel 105.3: Instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering
  -ÄndringsförslagMåndagen den 25 mars 2019, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 26 mars 2019, 16:00
141item on the agendapointInvändning i enlighet med artikel 105.3: Asyl-, migrations- och integrationsfonden
  -ÄndringsförslagMåndagen den 25 mars 2019, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 26 mars 2019, 16:00
159item on the agendapointInvändning i enlighet med artikel 106: Den genetiskt modifierade sojabönan MON 87751 (MON-87751-7)
  -ÄndringsförslagMåndagen den 25 mars 2019, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 26 mars 2019, 16:00
160item on the agendapointInvändning i enlighet med artikel 106: Den genetiskt modifierade majsen 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
  -ÄndringsförslagMåndagen den 25 mars 2019, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 26 mars 2019, 16:00
161item on the agendapointInvändning i enlighet med artikel 106: Vissa användningar av bis(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) (Deza a.s.)
  -ÄndringsförslagMåndagen den 25 mars 2019, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 26 mars 2019, 16:00
167item on the agendapointInvändning i enlighet med artikel 106: Vissa användningar av bis(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
  -ÄndringsförslagMåndagen den 25 mars 2019, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 26 mars 2019, 16:00
162item on the agendapointInvändning i enlighet med artikel 106: Vissa användningar av kromtrioxid
  -ÄndringsförslagMåndagen den 25 mars 2019, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 26 mars 2019, 16:00
116item on the agendapointTiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
132item on the agendapointFastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
105item on the agendapointBeräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2020 - Avsnitt I - Europaparlamentet
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -ÄndringsförslagTisdagen den 26 mars 2019, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 27 mars 2019, 16:00
153item on the agendapointInteroperabilitet mellan EU-informationssystem på områdena polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
154item on the agendapointInteroperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
96item on the agendapointÅtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
25item on the agendapointBetstämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
20item on the agendapointBeslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -ÄndringsförslagTisdagen den 26 mars 2019, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 27 mars 2019, 16:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 22 mars 2019, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 25 mars 2019, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 26 mars 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 28 mars 2019Rättsligt meddelande