Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 25 март 2019 г. - Четвъртък, 28 март 2019 г. 329k
Четвъртък, 28 март 2019167kВерсия: Четвъртък, 28 март 2019, 09:15
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:50   Разисквания
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 16:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:50   Разисквания       Време за изказвания
86Срок***IpointСъздаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.)
Доклад:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1295/2013

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Комисия по култура и образование
85Срок***Ipoint„Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта
Доклад:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2913
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Комисия по култура и образование
94Срок***IpointСъздаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие
Доклад:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
132Срок***IvoteОпределяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово)
Доклад:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
144***IvoteКачество на водите, предназначени за консумация от човека
Доклад:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Понеделник, 22 октомври 2018
96Срок***IvoteПовишаване на ефикасността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения
Доклад:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Комисия по правни въпроси
25Срок***IvoteУпражняване на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания и за препредаването на телевизионни и радиопрограми
Доклад:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Комисия по правни въпроси
86Срок***IvoteСъздаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.)
Доклад:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1295/2013

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Комисия по култура и образование
85Срок***Ivote„Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта
Доклад:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2913
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Комисия по култура и образование
94Срок***IvoteСъздаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие
Доклад:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
105Срок voteБюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – Европейски парламент
Доклад:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2020 година
[2019/2003(BUD)]
Комисия по бюджети
151Срок voteИзвънредна ситуация във Венесуела
Предложения за резолюции
[2019/2628(RSP)]
RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019
Разискване: Втoрник, 12 март 2019
117Срок voteПредложения за резолюции - Положението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия
[2018/2965(RSP)]
B8-0230/2019
169Срок voteПоследни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“
Предложения за резолюции
[2019/2670(RSP)]
B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019
20Срок voteРешение за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира
Доклад:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Доклад относно препоръката на Европейския парламент до върховния представител и до Съвета относно предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, подкрепено от Комисията, към Съвета за решение на Съвета за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира
[2018/2237(INI)]
Комисия по външни работи
15:00 - 16:00   Разисквания       Време за изказвания
  pointЗапитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността)
171 -G-000001/2019
(G-000001/2019 - B8-0018/2019)
09:00 - 11:50   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)15'
Докладчици   (4x6') 24'
Докладчик по становище   (4x1') 4'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (3x5') 15'
Членове на ЕП74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 16:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)5'
Автор (запитвания)2'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)5'
Членове на ЕП30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
86item on the agendapointСъздаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.)
Silvia Costa (A8-0156/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
85item on the agendapoint„Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта
Milan Zver (A8-0111/2019
  -Изменения; отхвърлянеПонеделник, 25 март 2019, 19:00
94item on the agendapointСъздаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
132item on the agendapointОпределяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
96item on the agendapointПовишаване на ефикасността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
25item on the agendapointУпражняване на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания и за препредаването на телевизионни и радиопрограми
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 20 март 2019, 13:00
105item on the agendapointБюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – Европейски парламент
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -ИзмененияВтoрник, 26 март 2019, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 27 март 2019, 16:00
151item on the agendapointИзвънредна ситуация във Венесуела
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 25 март 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииCряда, 27 март 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 27 март 2019, 14:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 27 март 2019, 19:00
117item on the agendapointПоложението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия
(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -Предложения за резолюцииВтoрник, 26 март 2019, 12:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииCряда, 27 март 2019, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 27 март 2019, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 27 март 2019, 19:00
169item on the agendapointПоследни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 25 март 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииCряда, 27 март 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 27 март 2019, 14:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 27 март 2019, 19:00
20item on the agendapointРешение за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -ИзмененияВтoрник, 26 март 2019, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 27 март 2019, 16:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 22 март 2019, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 25 март 2019, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 26 март 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 28 март 2019 г.Правна информация