Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 25 Μαρτίου 2019 - Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 334k
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019171kΈκδοση: Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019, 09:19
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:50   Συζητήσεις
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 16:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:50   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
86Προθεσμία***IpointΘέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027)
Έκθεση:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
85Προθεσμία***Ipoint'Erasmus': το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό
Έκθεση:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
94Προθεσμία***IpointΘέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
Έκθεση:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
132Προθεσμία***IvoteΚατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο)
Έκθεση:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
144***IvoteΠοιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
Έκθεση:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (αναδιατύπωση)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συζήτηση: Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018
96Προθεσμία***IvoteΑύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής
Έκθεση:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης, τη δεύτερη ευκαιρία και μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/30/ΕΕ
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
25Προθεσμία***IvoteΆσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων
Έκθεση:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίο για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
86Προθεσμία***IvoteΘέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027)
Έκθεση:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
85Προθεσμία***Ivote'Erasmus': το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό
Έκθεση:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
94Προθεσμία***IvoteΘέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
Έκθεση:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
105Προθεσμία voteΚατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2020 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Έκθεση:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Εκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2020
[2019/2003(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
151Προθεσμία voteΚατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2628(RSP)]
RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019
Συζήτηση: Τρίτη 12 Μαρτίου 2019
117Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

[2018/2965(RSP)]
B8-0230/2019
169Προθεσμία voteΠρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate»
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2670(RSP)]
B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019
20Προθεσμία voteΑπόφαση για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη
Έκθεση:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας όσον αφορά την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, με την υποστήριξη της Επιτροπής, προς το Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη
[2018/2237(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
15:00 - 16:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
  pointΜείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού)
171 -G-000001/2019
(G-000001/2019 - B8-0018/2019)
09:00 - 11:50   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Εισηγητές   (4x6') 24'
Συντάκτης γνωμοδότησης   (4x1') 4'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
Βουλευτές74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 16:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Συντάκτης (μείζονος σημασία επερώτηση)2'
"Catch the eye"5'
Βουλευτές30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
86item on the agendapointΘέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027)
Silvia Costa (A8-0156/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
85item on the agendapoint'Erasmus': το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό
Milan Zver (A8-0111/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΔευτέρα 25 Μαρτίου 2019, 19:00
94item on the agendapointΘέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
132item on the agendapointΚατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
96item on the agendapointΑύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
25item on the agendapointΆσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 13:00
105item on the agendapointΚατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2020 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -ΤροπολογίεςΤρίτη 26 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 16:00
151item on the agendapointΚατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 25 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 14:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 19:00
117item on the agendapointΗ κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 26 Μαρτίου 2019, 12:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 19:00
169item on the agendapointΠρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate»
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 25 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 14:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 19:00
20item on the agendapointΑπόφαση για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -ΤροπολογίεςΤρίτη 26 Μαρτίου 2019, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 16:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 22 Μαρτίου 2019, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 25 Μαρτίου 2019, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 26 Μαρτίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 28 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου