Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 25. märts 2019 - Neljapäev, 28. märts 2019 287k
Neljapäev, 28. märts 2019160kVersioon: Neljapäev, 28. märts 2019, 09:22
 Päevakorra punktid
09:00 - 11:50   Arutelud
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 16:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 11:50   Arutelud       Kõneaeg
86Tähtaeg***IpointProgrammi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine
Raport:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2021–2027) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1295/2013
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Kultuuri- ja hariduskomisjon
85Tähtaeg***IpointLiidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“
Raport:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Kultuuri- ja hariduskomisjon
94Tähtaeg***IpointRaamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks
Raport:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse jätkusuutlike investeeringute soodustamise raamistik
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
132Tähtaeg***IvoteKolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo)
Raport:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
144***IvoteOlmevee kvaliteet
Raport:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv olmevee kvaliteedi kohta (uuesti sõnastatud)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Arutelu: Esmaspäev, 22. oktoober 2018
96Tähtaeg***IvoteRestruktureerimise, maksejõuetuse ja maksukohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamine
Raport:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse ennetava restruktureerimise raamistikke, uue võimaluse andmist ning restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksekohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamise meetmeid ning millega muudetakse direktiivi 2012/30/EL
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Õiguskomisjon
25Tähtaeg***IvoteTeatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamine
Raport:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Õiguskomisjon
86Tähtaeg***IvoteProgrammi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine
Raport:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2021–2027) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1295/2013
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Kultuuri- ja hariduskomisjon
85Tähtaeg***IvoteLiidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“
Raport:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Kultuuri- ja hariduskomisjon
94Tähtaeg***IvoteRaamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks
Raport:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse jätkusuutlike investeeringute soodustamise raamistik
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
105Tähtaeg vote2020. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament
Raport:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Raport Euroopa Parlamendi 2020. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta
[2019/2003(BUD)]
Eelarvekomisjon
151Tähtaeg voteHädaolukord Venezuelas
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2628(RSP)]
RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019
Arutelu: Teisipäev, 12. märts 2019
117Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanekud - Õigusriigi ja korruptsioonivastase võitluse olukord ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias
[2018/2965(RSP)]
B8-0230/2019
169Tähtaeg voteDieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2670(RSP)]
B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019
20Tähtaeg voteOtsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu
Raport:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale seoses liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekuga, mida komisjon toetab, Euroopa Ülemkogule nõukogu otsuse kohta, millega luuakse Euroopa rahutagamisvahend
[2018/2237(INI)]
Väliskomisjon
15:00 - 16:00   Arutelud       Kõneaeg
  pointPõhjalikumad arupärimised (kodukorra artikkel 130b)
171 -G-000001/2019
(G-000001/2019 - B8-0018/2019)
09:00 - 11:50   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)15'
Raportöörid   (4x6') 24'
Arvamuse koostaja   (4x1') 4'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (3x5') 15'
Parlamendiliikmed74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 16:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)5'
Esitaja (põhjalikum arupärimine)2'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Parlamendiliikmed30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
86item on the agendapointProgrammi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine
Silvia Costa (A8-0156/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
85item on the agendapointLiidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“
Milan Zver (A8-0111/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineEsmaspäev, 25. märts 2019, 19:00
94item on the agendapointRaamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
132item on the agendapointKolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
96item on the agendapointRestruktureerimise, maksejõuetuse ja maksukohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamine
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
25item on the agendapointTeatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamine
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 20. märts 2019, 13:00
105item on the agendapoint2020. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -MuudatusettepanekudTeisipäev, 26. märts 2019, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 27. märts 2019, 16:00
151item on the agendapointHädaolukord Venezuelas
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 25. märts 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 27. märts 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 27. märts 2019, 14:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 27. märts 2019, 19:00
117item on the agendapointÕigusriigi ja korruptsioonivastase võitluse olukord ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias
(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 26. märts 2019, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 27. märts 2019, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 27. märts 2019, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 27. märts 2019, 19:00
169item on the agendapointDieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 25. märts 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 27. märts 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 27. märts 2019, 14:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 27. märts 2019, 19:00
20item on the agendapointOtsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -MuudatusettepanekudTeisipäev, 26. märts 2019, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 27. märts 2019, 16:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 22. märts 2019, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 25. märts 2019, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 26. märts 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 28. märts 2019Õigusalane teave