Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2019 m. kovo 25 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 28 d. 294k
Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 28 d.165kVersija: Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 28 d., 09:28
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 11:50   Diskusijos
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 16:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 11:50   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
86Galutinis terminas***IpointProgramos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.)
Pranešimas:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. programos „Kūrybiška Europa“, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1295/2013
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Kultūros ir švietimo komitetas
85Galutinis terminas***IpointSąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“
Pranešimas:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Kultūros ir švietimo komitetas
94Galutinis terminas***IpointSistema tvariam finansavimui palengvinti
Pranešimas:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
132Galutinis terminas***IvoteTrečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas)
Pranešimas:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Kosovas*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
144***IvoteŽmonėms vartoti skirto vandens kokybė
Pranešimas:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (nauja redakcija)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. spalio 22 d.
96Galutinis terminas***IvoteRestruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumo gerinimas
Pranešimas:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prevencinio restruktūrizavimo mechanizmų, antrosios galimybės ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/30/ES
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Teisės reikalų komitetas
25Galutinis terminas***IvoteNaudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės
Pranešimas:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Teisės reikalų komitetas
86Galutinis terminas***IvoteProgramos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.)
Pranešimas:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. programos „Kūrybiška Europa“, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1295/2013
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Kultūros ir švietimo komitetas
85Galutinis terminas***IvoteSąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“
Pranešimas:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Kultūros ir švietimo komitetas
94Galutinis terminas***IvoteSistema tvariam finansavimui palengvinti
Pranešimas:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
105Galutinis terminas vote2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas
Pranešimas:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Pranešimas dėl Europos Parlamento 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos
[2019/2003(BUD)]
Biudžeto komitetas
151Galutinis terminas voteNepaprastoji padėtis Venesueloje
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2628(RSP)]
RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019
Diskusijos: Antradienis, 2019 m. kovo 12 d.
117Galutinis terminas votePasiūlymai dėl rezoliucijų - Teisinės valstybės ir kovos su korupcija padėtis ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje
[2018/2965(RSP)]
B8-0230/2019
169Galutinis terminas voteNaujausi įvykiai, susiję su „Dyzelgeito“ skandalu
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2670(RSP)]
B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019
20Galutinis terminas voteSprendimas, kuriuo sukuriama Europos taikos priemonė
Pranešimas:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymo Tarybai, pritariant Komisijai, dėl Tarybos sprendimo, kuriuo sukuriama Europos taikos priemonė
[2018/2237(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
15:00 - 16:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
  pointPlatesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis)
171 -G-000001/2019
(G-000001/2019 - B8-0018/2019)
09:00 - 11:50   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)15'
Pranešėjai   (4x6') 24'
Nuomonės referentas   (4x1') 4'
Procedūra „prašau žodžio“   (3x5') 15'
Parlamento nariai74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 16:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)5'
Autorius (Platesnės apimties klausimas)2'
Procedūra „prašau žodžio“5'
Parlamento nariai30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
86item on the agendapointProgramos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.)
Silvia Costa (A8-0156/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
85item on the agendapointSąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“
Milan Zver (A8-0111/2019
  -Pakeitimai; atmetimasPirmadienis, 2019 m. kovo 25 d., 19:00
94item on the agendapointSistema tvariam finansavimui palengvinti
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
132item on the agendapointTrečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
96item on the agendapointRestruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumo gerinimas
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
25item on the agendapointNaudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 20 d., 13:00
105item on the agendapoint2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -PakeitimaiAntradienis, 2019 m. kovo 26 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 16:00
151item on the agendapointNepaprastoji padėtis Venesueloje
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. kovo 25 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 19:00
117item on the agendapointTeisinės valstybės ir kovos su korupcija padėtis ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje
(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2019 m. kovo 26 d., 12:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 19:00
169item on the agendapointNaujausi įvykiai, susiję su „Dyzelgeito“ skandalu
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. kovo 25 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 19:00
20item on the agendapointSprendimas, kuriuo sukuriama Europos taikos priemonė
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -PakeitimaiAntradienis, 2019 m. kovo 26 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 16:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2019 m. kovo 22 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2019 m. kovo 25 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2019 m. kovo 26 d., 19:00
Atnaujinta: 2019 m. kovo 28 d.Teisinis pranešimas