Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2019. gada 25. marts - Ceturtdiena, 2019. gada 28. marts 293k
Ceturtdiena, 2019. gada 28. marts164kVersija: Ceturtdiena, 2019. gada 28. marts, 09:29
 Darba kārtības punkti
09:00 - 11:50   Debates
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 16:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 11:50   Debates       Uzstāšanās laiks
86Termiņi***IpointProgrammas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide
Ziņojums:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Radošā Eiropa” (2021–2027) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1295/2013
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Kultūras un izglītības komiteja
85Termiņi***IpointSavienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus"
Ziņojums:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus” un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Kultūras un izglītības komiteja
94Termiņi***IpointRegulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
Ziņojums:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par regulējumu izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
132Termiņi***IvoteTo trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova)
Ziņojums:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
144***IvoteDzeramā ūdens kvalitāte
Ziņojums:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzeramā ūdens kvalitāti (pārstrādāta redakcija)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 22. oktobris
96Termiņi***IvotePārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšana
Ziņojums:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu 2012/30/ES
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Juridiskā komiteja
25Termiņi***IvoteNoteiktām tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām piemērojamu autortiesību un blakustiesību īstenošana
Ziņojums:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Juridiskā komiteja
86Termiņi***IvoteProgrammas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide
Ziņojums:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Radošā Eiropa” (2021–2027) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1295/2013
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Kultūras un izglītības komiteja
85Termiņi***IvoteSavienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus"
Ziņojums:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus” un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Kultūras un izglītības komiteja
94Termiņi***IvoteRegulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
Ziņojums:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par regulējumu izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
105Termiņi vote2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa – Eiropas Parlaments
Ziņojums:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Ziņojums par Eiropas Parlamenta 2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi
[2019/2003(BUD)]
Budžeta komiteja
151Termiņi voteĀrkārtas stāvoklis Venecuēlā
Rezolūciju priekšlikumi
[2019/2628(RSP)]
RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019
Debates: Otrdiena, 2019. gada 12. marts
117Termiņi voteRezolūciju priekšlikumi - Stāvoklis tiesiskuma jomā un korupcijas apkarošanā Eiropas Savienībā, jo īpaši Maltā un Slovākijā
[2018/2965(RSP)]
B8-0230/2019
169Termiņi voteJaunākās norises saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb "dīzeļgeitu"
Rezolūciju priekšlikumi
[2019/2670(RSP)]
B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019
20Termiņi voteEiropas Miera nodrošināšanas fonda izveides lēmums
Ziņojums:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu Padomei, kas iesniegts ar Komisijas atbalstu, par Padomes lēmumu, ar ko izveido Eiropas Miera nodrošināšanas fondu
[2018/2237(INI)]
Ārlietu komiteja
15:00 - 16:00   Debates       Uzstāšanās laiks
  pointPlašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants)
171 -G-000001/2019
(G-000001/2019 - B8-0018/2019)
09:00 - 11:50   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)15'
Referenti   (4x6') 24'
Atzinuma sagatavotājs   (4x1') 4'
Brīvā mikrofona procedūra   (3x5') 15'
Deputāti 74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 16:00   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)5'
Iesniedzējs (plaša interpelācija)2'
Brīvā mikrofona procedūra5'
Deputāti 30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
86item on the agendapointProgrammas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide
Silvia Costa (A8-0156/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
85item on the agendapointSavienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus"
Milan Zver (A8-0111/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaPirmdiena, 2019. gada 25. marts, 19:00
94item on the agendapointRegulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
132item on the agendapointTo trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
96item on the agendapointPārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšana
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
25item on the agendapointNoteiktām tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām piemērojamu autortiesību un blakustiesību īstenošana
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
105item on the agendapoint2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa – Eiropas Parlaments
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -GrozījumiOtrdiena, 2019. gada 26. marts, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 27. marts, 16:00
151item on the agendapointĀrkārtas stāvoklis Venecuēlā
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 25. marts, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 27. marts, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2019. gada 27. marts, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 27. marts, 19:00
117item on the agendapointStāvoklis tiesiskuma jomā un korupcijas apkarošanā Eiropas Savienībā, jo īpaši Maltā un Slovākijā
(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -Rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 26. marts, 12:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 27. marts, 12:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2019. gada 27. marts, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 27. marts, 19:00
169item on the agendapointJaunākās norises saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb "dīzeļgeitu"
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 25. marts, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 27. marts, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2019. gada 27. marts, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 27. marts, 19:00
20item on the agendapointEiropas Miera nodrošināšanas fonda izveides lēmums
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -GrozījumiOtrdiena, 2019. gada 26. marts, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 27. marts, 16:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2019. gada 22. marts, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2019. gada 25. marts, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2019. gada 26. marts, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 28. martsJuridisks paziņojums