Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 25 marca 2019 r. - Czwartek, 28 marca 2019 r. 295k
Czwartek, 28 marca 2019170kWersja: Czwartek, 28 marca 2019, 09:32
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   Debaty
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 16:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   Debaty       Czas wystąpień
86Termin***IpointUstanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027)
Sprawozdanie:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2021–2027) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Komisja Kultury i Edukacji
85Termin***Ipoint„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu
Sprawozdanie:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Komisja Kultury i Edukacji
94Termin***IpointUstanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
Sprawozdanie:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
132Termin***IvoteWykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo)
Sprawozdanie:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
144***IvoteJakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona)
Sprawozdanie:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Debata: Poniedziałek, 22 października 2018
96Termin***IvoteRamy zapobiegawczej restrukturyzacji, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność restrukturyzacji, niewypłacalności i procedur zwolnienia
Sprawozdanie:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia oraz zmieniającej dyrektywę 2012/30/UE
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Komisja Prawna
25Termin***IvotePrzepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych
Sprawozdanie:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji programów telewizyjnych i radiowych
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Komisja Prawna
86Termin***IvoteUstanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027)
Sprawozdanie:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2021–2027) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Komisja Kultury i Edukacji
85Termin***Ivote„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu
Sprawozdanie:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Komisja Kultury i Edukacji
94Termin***IvoteUstanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
Sprawozdanie:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
105Termin votePreliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski
Sprawozdanie:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2020
[2019/2003(BUD)]
Komisja Budżetowa
151Termin voteSytuacja nadzwyczajna w Wenezueli
Projekty rezolucji
[2019/2628(RSP)]
RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019
Debata: Wtorek, 12 marca 2019
117Termin voteProjekty rezolucji - Praworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji
[2018/2965(RSP)]
B8-0230/2019
169Termin voteOstatnie wydarzenia związane z aferą „Dieselgate”
Projekty rezolucji
[2019/2670(RSP)]
B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019
20Termin voteDecyzja ustanawiająca Europejski Instrument na rzecz Pokoju
Sprawozdanie:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie wniosku wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, przy wsparciu Komisji, skierowanego do Rady i dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej Europejski Instrument na rzecz Pokoju
[2018/2237(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
15:00 - 16:00   Debaty       Czas wystąpień
  pointInterpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b)
171 -G-000001/2019
(G-000001/2019 - B8-0018/2019)
09:00 - 11:50   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)15'
Sprawozdawcy   (4x6') 24'
Sprawozdawca komisji opiniodawczej   (4x1') 4'
Procedura pytań z sali   (3x5') 15'
Posłowie74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 16:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)5'
Autor (interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych )2'
Procedura pytań z sali5'
Posłowie30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
86item on the agendapointUstanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027)
Silvia Costa (A8-0156/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
85item on the agendapoint„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu
Milan Zver (A8-0111/2019
  -Poprawki; odrzuceniePoniedziałek, 25 marca 2019, 19:00
94item on the agendapointUstanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
132item on the agendapointWykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
96item on the agendapointRamy zapobiegawczej restrukturyzacji, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność restrukturyzacji, niewypłacalności i procedur zwolnienia
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
25item on the agendapointPrzepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 20 marca 2019, 13:00
105item on the agendapointPreliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -PoprawkiWtorek, 26 marca 2019, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 27 marca 2019, 16:00
151item on the agendapointSytuacja nadzwyczajna w Wenezueli
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 25 marca 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 27 marca 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 27 marca 2019, 14:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 27 marca 2019, 19:00
117item on the agendapointPraworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji
(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -Projekty rezolucjiWtorek, 26 marca 2019, 12:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 27 marca 2019, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 27 marca 2019, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 27 marca 2019, 19:00
169item on the agendapointOstatnie wydarzenia związane z aferą „Dieselgate”
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 25 marca 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 27 marca 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 27 marca 2019, 14:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 27 marca 2019, 19:00
20item on the agendapointDecyzja ustanawiająca Europejski Instrument na rzecz Pokoju
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -PoprawkiWtorek, 26 marca 2019, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 27 marca 2019, 16:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 22 marca 2019, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 25 marca 2019, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 26 marca 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2019Informacja prawna