Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 25 mars 2019 - Torsdagen den 28 mars 2019 287k
Torsdagen den 28 mars 2019165kUtgåva: Torsdagen den 28 mars 2019, 09:37
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   Debatt
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 16:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   Debatt       Talartid
86Tidsfrist***IpointInrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027)
Betänkande:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) och om upphävande av förordning (EU) nr 1295/2013
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Utskottet för kultur och utbildning
85Tidsfrist***IpointErasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott
Betänkande:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”Erasmus”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Utskottet för kultur och utbildning
94Tidsfrist***IpointInrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar
Betänkande:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
132Tidsfrist***IvoteFastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo)
Betänkande:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
144***IvoteKvaliteten på dricksvatten
Betänkande:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Debatt: Måndagen den 22 oktober 2018
96Tidsfrist***IvoteÅtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare
Betänkande:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
25Tidsfrist***IvoteBetstämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram
Betänkande:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
86Tidsfrist***IvoteInrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027)
Betänkande:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) och om upphävande av förordning (EU) nr 1295/2013
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Utskottet för kultur och utbildning
85Tidsfrist***IvoteErasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott
Betänkande:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”Erasmus”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Utskottet för kultur och utbildning
94Tidsfrist***IvoteInrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar
Betänkande:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
105Tidsfrist voteBeräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2020 - Avsnitt I - Europaparlamentet
Betänkande:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Betänkande om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2020
[2019/2003(BUD)]
Budgetutskottet
151Tidsfrist voteNödsituationen i Venezuela
Resolutionsförslag
[2019/2628(RSP)]
RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019
Debatt: Tisdagen den 12 mars 2019
117Tidsfrist voteResolutionsförslag - Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, särskilt i Malta och Slovakien
[2018/2965(RSP)]
B8-0230/2019
169Tidsfrist voteDen senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen
Resolutionsförslag
[2019/2670(RSP)]
B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019
20Tidsfrist voteBeslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet
Betänkande:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende förslag framlagt för rådet av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, med stöd av Europeiska kommissionen, till rådets beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet
[2018/2237(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
15:00 - 16:00   Debatt       Talartid
  pointStörre interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen)
171 -G-000001/2019
(G-000001/2019 - B8-0018/2019)
09:00 - 11:50   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)15'
Föredragande   (4x6') 24'
Föredragande av yttrande   (4x1') 4'
Ögonkontaktsförfarandet   (3x5') 15'
Ledamöter74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 16:00   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)5'
Frågeställare (större interpellation)2'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
86item on the agendapointInrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027)
Silvia Costa (A8-0156/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
85item on the agendapointErasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott
Milan Zver (A8-0111/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeMåndagen den 25 mars 2019, 19:00
94item on the agendapointInrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
132item on the agendapointFastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
96item on the agendapointÅtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
25item on the agendapointBetstämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
105item on the agendapointBeräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2020 - Avsnitt I - Europaparlamentet
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -ÄndringsförslagTisdagen den 26 mars 2019, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 27 mars 2019, 16:00
151item on the agendapointNödsituationen i Venezuela
  -ResolutionsförslagMåndagen den 25 mars 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 27 mars 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 27 mars 2019, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 27 mars 2019, 19:00
117item on the agendapointSituationen för rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, särskilt i Malta och Slovakien
(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -ResolutionsförslagTisdagen den 26 mars 2019, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 27 mars 2019, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 27 mars 2019, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 27 mars 2019, 19:00
169item on the agendapointDen senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen
  -ResolutionsförslagMåndagen den 25 mars 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 27 mars 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 27 mars 2019, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 27 mars 2019, 19:00
20item on the agendapointBeslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -ÄndringsförslagTisdagen den 26 mars 2019, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 27 mars 2019, 16:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 22 mars 2019, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 25 mars 2019, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 26 mars 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 28 mars 2019Rättsligt meddelande