Дневен ред
БрюкселСряда, 3 април 2019 г. - Четвъртък, 4 април 2019 г. 221k
Cряда, 3 април 2019160kВерсия: Cряда, 3 април 2019, 18:10
 Точки от дневния ред
14:00 - 15:15   Разисквания
15:15 - 17:30   Разисквания
17:30 - 24:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

14:00 - 15:15   Разисквания       Време за изказвания
1  pointВъзобновяване на сесията и ред на работа
80 pointОттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз
Изявления на Съвета и на Комисията
[2019/2676(RSP)]
15:15 - 17:30   Разисквания       Време за изказвания
71 pointДебат с министър-председателя на Швеция Стефан Льовен относно бъдещето на Европа
[2019/2672(RSP)]
17:30 - 24:00   Разисквания       Време за изказвания
57Срок***IpointОбщи правила за вътрешния пазар на природен газ
Доклад:  Jerzy Buzek (A8-0143/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ
[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
6Срок***IpointЕвропейски фонд за морско дело и рибарство
Доклад:  Gabriel Mato (A8-0176/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета
[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]
Комисия по рибно стопанство
41Срок***IpointМногогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море
Доклад:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море
[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Комисия по рибно стопанство
23Срок***IpointПовишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза
Доклад:  Gérard Deprez (A8-0436/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно повишаване на сигурността на личните карти на гражданите на Съюза и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства, които упражняват правото си на свободно движение
[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
81 pointОтношения между ЕС и Китай
Изявления на Съвета и на Комисията
[2019/2677(RSP)]
  pointОбщо разискване - Митници
38Срок***I-Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците
Доклад:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Гласуването ще се проведе през следващата месечна сесия
39Срок***I-Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите
Доклад:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Гласуването ще се проведе през следващата месечна сесия
55Срок***IpointУправление на безопасността на пътните инфраструктури
Доклад:  Daniela Aiuto (A8-0008/2019)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури
[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
2  pointЕдноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)
14:00 - 15:15   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)10'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)5'
Членове на ЕП30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:15 - 17:30   Разисквания     item on the agenda
Г-н Льовен, министър-председател на Швеция 30'
Комисия (включително отговорите)10'
Членове на ЕП60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:30 - 24:00   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)40'
Докладчици   (7x6') 42'
Докладчици по становище   (10x1') 10'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (7x5') 35'
Членове на ЕП135'
PPE36'S&D31'ECR14'ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
57item on the agendapointОбщи правила за вътрешния пазар на природен газ
Jerzy Buzek (A8-0143/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 27 март 2019, 13:00
6item on the agendapointЕвропейски фонд за морско дело и рибарство
Gabriel Mato (A8-0176/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 27 март 2019, 13:00
41item on the agendapointМногогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море
Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 27 март 2019, 13:00
23item on the agendapointПовишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза
Gérard Deprez (A8-0436/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 27 март 2019, 13:00
38item on the agendapointСъздаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
39item on the agendapointСъздаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
55item on the agendapointУправление на безопасността на пътните инфраструктури
Daniela Aiuto (A8-0008/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 27 март 2019, 13:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 2 април 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 3 април 2019 г.Правна информация