Ημερήσια διάταξη
ΒρυξέλλεςΤετάρτη 3 Απριλίου 2019 - Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 223k
Τετάρτη 3 Απριλίου 2019159kΈκδοση: Τετάρτη 3 Απριλίου 2019, 16:16
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
14:00 - 15:15   Συζητήσεις
15:15 - 17:30   Συζητήσεις
17:30 - 24:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

14:00 - 15:15   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
1  pointΕπανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών
80 pointΗ αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2019/2676(RSP)]
15:15 - 17:30   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
71 pointΣυζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Stefan Löfven, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης
[2019/2672(RSP)]
17:30 - 24:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
57Προθεσμία***IpointΚοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου
Έκθεση:  Jerzy Buzek (A8-0143/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου
[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
6Προθεσμία***IpointΕυρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
Έκθεση:  Gabriel Mato (A8-0176/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]
Επιτροπή Αλιείας
41Προθεσμία***IpointΠολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα
Έκθεση:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα
[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Επιτροπή Αλιείας
23Προθεσμία***IpointΕνίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης
Έκθεση:  Gérard Deprez (A8-0436/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της Ένωσης και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας
[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
81 pointΣχέσεις ΕΕ-Κίνας
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2019/2677(RSP)]
  pointΚοινή συζήτηση - Τελωνεία
38Προθεσμία***I-Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων
Έκθεση:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην επόμενη περίοδο συνόδου
39Προθεσμία***I-Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων
Έκθεση:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην επόμενη περίοδο συνόδου
55Προθεσμία***IpointΔιαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών
Έκθεση:  Daniela Aiuto (A8-0008/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/96/EΚ για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών
[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
2  pointΠαρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)
14:00 - 15:15   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
"Catch the eye"5'
Βουλευτές30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:15 - 17:30   Συζητήσεις     item on the agenda
Κύριος Löfven, Πρωθυπουργός της Σουηδίας30'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Βουλευτές60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:30 - 24:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)40'
Εισηγητές   (7x6') 42'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (10x1') 10'
"Catch the eye"   (7x5') 35'
Βουλευτές135'
PPE36'S&D31'ECR14'ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
57item on the agendapointΚοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου
Jerzy Buzek (A8-0143/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 13:00
6item on the agendapointΕυρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
Gabriel Mato (A8-0176/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 13:00
41item on the agendapointΠολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα
Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 13:00
23item on the agendapointΕνίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης
Gérard Deprez (A8-0436/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 13:00
38item on the agendapointΘέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
39item on the agendapointΘέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
55item on the agendapointΔιαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών
Daniela Aiuto (A8-0008/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 2 Απριλίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 3 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου