Föredragningslista
BrysselOnsdagen den 3 april 2019 - Torsdagen den 4 april 2019 201k
Onsdagen den 3 april 2019158kUtgåva: Onsdagen den 3 april 2019, 18:23
 Punkter på föredragningslistan
14:00 - 15:15   Debatt
15:15 - 17:30   Debatt
17:30 - 24:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

14:00 - 15:15   Debatt       Talartid
1  pointÅterupptagande av sessionen samt arbetsplan
80 pointDet brittiska utträdet ur EU
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2019/2676(RSP)]
15:15 - 17:30   Debatt       Talartid
71 pointDebatt med Sveriges statsminister Stefan Löfven om Europas framtid
[2019/2672(RSP)]
17:30 - 24:00   Debatt       Talartid
57Tidsfrist***IpointGemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
Betänkande:  Jerzy Buzek (A8-0143/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
6Tidsfrist***IpointEuropeiska havs- och fiskerifonden
Betänkande:  Gabriel Mato (A8-0176/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 508/2014

[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]
Fiskeriutskottet
41Tidsfrist***IpointUpprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet
Betänkande:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet
[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Fiskeriutskottet
23Tidsfrist***IpointSäkrare identitetskort och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare
Betänkande:  Gérard Deprez (A8-0436/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar när de utövar rätten till fri rörlighet
[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
81 pointFörbindelserna mellan EU och Kina
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2019/2677(RSP)]
  pointGemensam debatt - Tull
38Tidsfrist***I-Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
Betänkande:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Omröstningen kommer att äga rum under nästa sammanträdesperiod.
39Tidsfrist***I-Inrättande av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning
Betänkande:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Omröstningen kommer att äga rum under nästa sammanträdesperiod.
55Tidsfrist***IpointFörvaltning av vägars säkerhet
Betänkande:  Daniela Aiuto (A8-0008/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet
[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]
Utskottet för transport och turism
2  pointAnföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
14:00 - 15:15   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:15 - 17:30   Debatt     item on the agenda
Löfven, Sveriges statsminister30'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ledamöter60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:30 - 24:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)40'
Föredragande   (7x6') 42'
Föredragande av yttrande   (10x1') 10'
Ögonkontaktsförfarandet   (7x5') 35'
Ledamöter135'
PPE36'S&D31'ECR14'ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
57item on the agendapointGemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
Jerzy Buzek (A8-0143/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 27 mars 2019, 13:00
6item on the agendapointEuropeiska havs- och fiskerifonden
Gabriel Mato (A8-0176/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 27 mars 2019, 13:00
41item on the agendapointUpprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet
Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 27 mars 2019, 13:00
23item on the agendapointSäkrare identitetskort och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare
Gérard Deprez (A8-0436/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 27 mars 2019, 13:00
38item on the agendapointInrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
39item on the agendapointInrättande av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
55item on the agendapointFörvaltning av vägars säkerhet
Daniela Aiuto (A8-0008/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 27 mars 2019, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 2 april 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 3 april 2019Rättsligt meddelande