Дневен ред
БрюкселСряда, 3 април 2019 г. - Четвъртък, 4 април 2019 г. 221k
Четвъртък, 4 април 2019178kВерсия: Cряда, 3 април 2019, 18:10
 Точки от дневния ред
08:30 - 10:50   Разисквания
11:00 - 13:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
 Време за изказвания
 Срокове

08:30 - 10:50   Разисквания       Време за изказвания
45Срок***IpointОбщоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване
Доклад:  Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО)
[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
42Срок***IpointРавновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи
Доклад:  David Casa (A8-0270/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета
[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
11:00 - 13:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
85 voteИскане за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос
Доклад:  Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)
Доклад относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос
[2018/2268(IMM)]
Комисия по правни въпроси
86 voteИскане за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис
Доклад:  Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)
Доклад относно искането за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис
[2018/2269(IMM)]
Комисия по правни въпроси
87 voteИскане за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос
Доклад:  Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)
Доклад относно искането за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос
[2018/2270(IMM)]
Комисия по правни въпроси
73Срок***IvoteОпределяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС
Доклад:  Sergei Stanishev (A8-0047/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
[COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
58*voteНасоки за политиките на заетост на държавите членки
Доклад:  Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)
Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките на заетост на държавите членки
[COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)]
Комисия по заетост и социални въпроси
26 voteУправление на отпадъците
Предложение за резолюция
[2019/2557(RSP)]
B8-0231/2019
Член 216, параграф 2 от Правилника за дейността
76***IvoteИзисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт
Доклад:  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Доклад относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС
[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
Разискване: Втoрник, 3 юли 2018
77***IvoteДневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи
Доклад:  Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи
[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
Разискване: Втoрник, 3 юли 2018
78***IvoteАдаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт
Доклад:  Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора
[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
Разискване: Втoрник, 3 юли 2018
57Срок***IvoteОбщи правила за вътрешния пазар на природен газ
Доклад:  Jerzy Buzek (A8-0143/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ
[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
6Срок***IvoteЕвропейски фонд за морско дело и рибарство
Доклад:  Gabriel Mato (A8-0176/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета
[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]
Комисия по рибно стопанство
41Срок***IvoteМногогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море
Доклад:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море
[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Комисия по рибно стопанство
23Срок***IvoteПовишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза
Доклад:  Gérard Deprez (A8-0436/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно повишаване на сигурността на личните карти на гражданите на Съюза и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства, които упражняват правото си на свободно движение
[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
55Срок***IvoteУправление на безопасността на пътните инфраструктури
Доклад:  Daniela Aiuto (A8-0008/2019)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури
[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
45Срок***IvoteОбщоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване
Доклад:  Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО)
[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
42Срок***IvoteРавновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи
Доклад:  David Casa (A8-0270/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета
[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
53***IvoteЗащита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки
Доклад:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки
[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]
Комисия по бюджети
Комисия по бюджетен контрол

Разискване: Cряда, 16 януари 2019
37***IvoteЕвропейски социален фонд плюс (ЕСФ+)
Доклад:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)
[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
Разискване: Втoрник, 15 януари 2019
54Срок***IvoteКомпютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки
Доклад:  Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (преработен текст)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
14Срок***IvoteПовторна употреба на информацията в обществения сектор
Доклад:  Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (преработен текст)
[COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
24Срок***IvoteМногогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море
Доклад:  Marco Affronte (A8-0389/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море и за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕС) 2017/2107
[COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)]
Комисия по рибно стопанство
56Срок***IvoteМинимално ниво на обучение на морските лица
Доклад:  Dominique Riquet (A8-0007/2019)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/106/ЕО относно минималното ниво на обучение на морските лица и за отмяна на Директива 2005/45/ЕО
[COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
51Срок***IvoteАдаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021—2023 г.
Доклад:  Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 за адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021—2023 г.
[COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)]
Комисия по регионално развитие
67***IvoteВременно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници
Доклад:  Tanja Fajon (A8-0356/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 по отношение на правилата, които се прилагат за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници
[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
82 voteПредложението за резолюция съгласно член 108, параграф 6 с искане за становище на Съда на ЕС във връзка с присъединяването на ЕС към Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие
[2019/2678(RSP)]
B8-0232/2019
75Срок voteДанъчно третиране на пенсионни продукти, включително на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване
Доклад:  Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)
Доклад относно данъчното третиране на пенсионни продукти, включително на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване
[2018/2002(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси
08:30 - 10:50   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)10'
Докладчици   (2x6') 12'
Докладчици по становище   (4x1') 4'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (2x5') 10'
Членове на ЕП75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
45item on the agendapointОбщоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване
Sophia in 't Veld (A8-0278/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 27 март 2019, 13:00
42item on the agendapointРавновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи
David Casa (A8-0270/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 27 март 2019, 13:00
73item on the agendapointОпределяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС
Sergei Stanishev (A8-0047/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 3 април 2019, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 3 април 2019, 19:00
57item on the agendapointОбщи правила за вътрешния пазар на природен газ
Jerzy Buzek (A8-0143/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 27 март 2019, 13:00
6item on the agendapointЕвропейски фонд за морско дело и рибарство
Gabriel Mato (A8-0176/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 27 март 2019, 13:00
41item on the agendapointМногогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море
Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 27 март 2019, 13:00
23item on the agendapointПовишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза
Gérard Deprez (A8-0436/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 27 март 2019, 13:00
55item on the agendapointУправление на безопасността на пътните инфраструктури
Daniela Aiuto (A8-0008/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 27 март 2019, 13:00
54item on the agendapointКомпютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки
Kay Swinburne (A8-0010/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 27 март 2019, 13:00
14item on the agendapointПовторна употреба на информацията в обществения сектор
Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 27 март 2019, 13:00
24item on the agendapointМногогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море
Marco Affronte (A8-0389/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 27 март 2019, 13:00
56item on the agendapointМинимално ниво на обучение на морските лица
Dominique Riquet (A8-0007/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 27 март 2019, 13:00
51item on the agendapointАдаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021—2023 г.
Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 27 март 2019, 13:00
75item on the agendapointДанъчно третиране на пенсионни продукти, включително на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване
Sophia in 't Veld (A8-0481/2018
  -ИзмененияПонеделник, 1 април 2019, 13:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 2 април 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 3 април 2019 г.Правна информация