Ημερήσια διάταξη
ΒρυξέλλεςΤετάρτη 3 Απριλίου 2019 - Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 223k
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019173kΈκδοση: Τετάρτη 3 Απριλίου 2019, 16:16
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
08:30 - 10:50   Συζητήσεις
11:00 - 13:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

08:30 - 10:50   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
45Προθεσμία***IpointΘέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος
Έκθεση:  Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP)
[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
42Προθεσμία***IpointΙσορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές
Έκθεση:  David Casa (A8-0270/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου
[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
11:00 - 13:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
85 voteΑίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Επιτήδειου
Έκθεση:  Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)
Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Επιτήδειου
[2018/2268(IMM)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
86 voteΑίτηση για την άρση της ασυλίας του Λάμπρου Φουντούλη
Έκθεση:  Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)
Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Λάμπρου Φουντούλη
[2018/2269(IMM)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
87 voteΑίτηση για την άρση της ασυλίας του Ελευθέριου Συναδινού
Έκθεση:  Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)
Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Ελευθέριου Συναδινού
[2018/2270(IMM)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
73Προθεσμία***IvoteΚατάλογος των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ
Έκθεση:  Sergei Stanishev (A8-0047/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
[COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
58*voteΚατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών
Έκθεση:  Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών
[COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
26 voteΔιαχείριση αποβλήτων
Πρόταση ψηφίσματος
[2019/2557(RSP)]
B8-0231/2019
Άρθρο 216 παράγραφος 2
76***IvoteΑπαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών
Έκθεση:  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών
[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Συζήτηση: Τρίτη 3 Ιουλίου 2018
77***IvoteΗμερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων
Έκθεση:  Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων
[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Συζήτηση: Τρίτη 3 Ιουλίου 2018
78***IvoteΠροσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών
Έκθεση:  Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον κλάδο
[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Συζήτηση: Τρίτη 3 Ιουλίου 2018
57Προθεσμία***IvoteΚοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου
Έκθεση:  Jerzy Buzek (A8-0143/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου
[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
6Προθεσμία***IvoteΕυρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
Έκθεση:  Gabriel Mato (A8-0176/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]
Επιτροπή Αλιείας
41Προθεσμία***IvoteΠολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα
Έκθεση:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα
[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Επιτροπή Αλιείας
23Προθεσμία***IvoteΕνίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης
Έκθεση:  Gérard Deprez (A8-0436/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της Ένωσης και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας
[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
55Προθεσμία***IvoteΔιαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών
Έκθεση:  Daniela Aiuto (A8-0008/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/96/EΚ για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών
[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
45Προθεσμία***IvoteΘέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος
Έκθεση:  Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP)
[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
42Προθεσμία***IvoteΙσορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές
Έκθεση:  David Casa (A8-0270/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου
[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
53***IvoteΠροστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη
Έκθεση:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη
[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Συζήτηση: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019
37***IvoteΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)
Έκθεση:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)
[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019
54Προθεσμία***IvoteΕισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης
Έκθεση:  Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (αναδιατύπωση)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
14Προθεσμία***IvoteΠεραιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα
Έκθεση:  Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση)
[COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
24Προθεσμία***IvoteΠολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου
Έκθεση:  Marco Affronte (A8-0389/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και (ΕΕ) 2017/2107
[COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)]
Επιτροπή Αλιείας
56Προθεσμία***IvoteΕλάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών
Έκθεση:  Dominique Riquet (A8-0007/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και την κατάργηση της οδηγίας 2005/45/ΕΚ
[COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
51Προθεσμία***IvoteΠροσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023
Έκθεση:  Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά την προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023
[COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
67***IvoteΠροσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα
Έκθεση:  Tanja Fajon (A8-0356/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 όσον αφορά τους κανόνες που εφαρμόζονται για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα
[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
82 voteΠρόταση ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού, με το οποίο ζητείται η γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας
[2019/2678(RSP)]
B8-0232/2019
75Προθεσμία voteΦορολογική μεταχείριση συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος
Έκθεση:  Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)
Έκθεση σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος
[2018/2002(INI)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
08:30 - 10:50   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Εισηγητές   (2x6') 12'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (4x1') 4'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Βουλευτές75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
45item on the agendapointΘέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος
Sophia in 't Veld (A8-0278/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 13:00
42item on the agendapointΙσορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές
David Casa (A8-0270/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 13:00
73item on the agendapointΚατάλογος των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ
Sergei Stanishev (A8-0047/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 3 Απριλίου 2019, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 3 Απριλίου 2019, 19:00
57item on the agendapointΚοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου
Jerzy Buzek (A8-0143/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 13:00
6item on the agendapointΕυρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
Gabriel Mato (A8-0176/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 13:00
41item on the agendapointΠολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα
Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 13:00
23item on the agendapointΕνίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης
Gérard Deprez (A8-0436/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 13:00
55item on the agendapointΔιαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών
Daniela Aiuto (A8-0008/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 13:00
54item on the agendapointΕισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης
Kay Swinburne (A8-0010/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 13:00
14item on the agendapointΠεραιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα
Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 13:00
24item on the agendapointΠολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου
Marco Affronte (A8-0389/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 13:00
56item on the agendapointΕλάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών
Dominique Riquet (A8-0007/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 13:00
51item on the agendapointΠροσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023
Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 13:00
75item on the agendapointΦορολογική μεταχείριση συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος
Sophia in 't Veld (A8-0481/2018
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 1 Απριλίου 2019, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 2 Απριλίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 3 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου