Darbotvarkė
BriuselisTrečiadienis, 2019 m. balandžio 3 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 4 d. 203k
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 4 d.174kVersija: Trečiadienis, 2019 m. balandžio 3 d., 15:16
 Darbotvarkės klausimai
08:30 - 10:50   Diskusijos
11:00 - 13:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

08:30 - 10:50   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
45Galutinis terminas***IpointVisos Europos asmeninės pensijos produktas
Pranešimas:  Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP)
[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
42Galutinis terminas***IpointTėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra
Pranešimas:  David Casa (A8-0270/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES
[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
11:00 - 13:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
85 votePrašymas atšaukti Georgioso Epitideioso (Georgios Epitideios) imunitetą
Pranešimas:  Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)
Pranešimas dėl prašymo atšaukti Georgioso Epitideioso (Georgios Epitideios) imunitetą
[2018/2268(IMM)]
Teisės reikalų komitetas
86 votePrašymas atšaukti Lamproso Fountouliso (Lampros Fountoulis) imunitetą
Pranešimas:  Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)
Pranešimas dėl prašymo atšaukti Lamproso Fountouliso (Lampros Fountoulis) imunitetą
[2018/2269(IMM)]
Teisės reikalų komitetas
87 votePrašymas atšaukti Eleftherioso Synadinoso (Eleftherios Synadinos) imunitetą
Pranešimas:  Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)
Pranešimas dėl prašymo atšaukti Eleftherioso Synadinoso (Eleftherios Synadinos) imunitetą
[2018/2270(IMM)]
Teisės reikalų komitetas
73Galutinis terminas***IvoteTrečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos
Pranešimas:  Sergei Stanishev (A8-0047/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus
[COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
58*voteValstybių narių užimtumo politikos gairės
Pranešimas:  Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių
[COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
26 voteAtliekų tvarkymas
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
[2019/2557(RSP)]
B8-0231/2019
Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 2 dalis
76***IvoteVykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės
Pranešimas:  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės
[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2018 m. liepos 3 d.
77***IvoteKasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais
Pranešimas:  Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatyti reikalavimai dėl vietos nustatymo tachografais
[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2018 m. liepos 3 d.
78***IvotePriderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
Pranešimas:  Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, derinant prie sektoriaus pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2018 m. liepos 3 d.
57Galutinis terminas***IvoteGamtinių dujų vidaus rinkos bendrosios taisyklės
Pranešimas:  Jerzy Buzek (A8-0143/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių
[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
6Galutinis terminas***IvoteEuropos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
Pranešimas:  Gabriel Mato (A8-0176/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014
[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]
Žuvininkystės komitetas
41Galutinis terminas***IvoteDaugiametis vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo planas
Pranešimas:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo planas
[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Žuvininkystės komitetas
23Galutinis terminas***Ivote Sąjungos piliečiams išduodamų tapatybės kortelių ir teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimas
Pranešimas:  Gérard Deprez (A8-0436/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos piliečių tapatybės kortelių ir Sąjungos piliečiams bei jų šeimos nariams, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise, išduodamų teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimo
[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
55Galutinis terminas***IvoteKelių infrastruktūros saugumo valdymas
Pranešimas:  Daniela Aiuto (A8-0008/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo
[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
45Galutinis terminas***IvoteVisos Europos asmeninės pensijos produktas
Pranešimas:  Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP)
[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
42Galutinis terminas***IvoteTėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra
Pranešimas:  David Casa (A8-0270/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES
[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
53***IvoteSąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų
Pranešimas:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų
[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]
Biudžeto komitetas
Biudžeto kontrolės komitetas

Diskusijos: Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.
37***Ivote„Europos socialinis fondas+“ (ESF+)
Pranešimas:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl „Europos socialinio fondo+“ (ESF+)
[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2019 m. sausio 15 d.
54Galutinis terminas***IvoteAkcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimas
Pranešimas:  Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimo (nauja redakcija)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
14Galutinis terminas***IvoteViešojo sektoriaus informacijos pakartotinis naudojimas
Pranešimas:  Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (nauja redakcija)
[COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
24Galutinis terminas***IvoteDaugiametis Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių išteklių atkūrimo planas
Pranešimas:  Marco Affronte (A8-0389/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl daugiamečio Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių išteklių atkūrimo plano, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1967/2006 ir (ES) 2017/2107
[COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)]
Žuvininkystės komitetas
56Galutinis terminas***IvoteMinimalus jūrininkų rengimas
Pranešimas:  Dominique Riquet (A8-0007/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/106/EB dėl minimalaus jūrininkų rengimo ir panaikinama Direktyva 2005/45/EB
[COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
51Galutinis terminas***Ivote2021–2023 m. metinio išankstinio finansavimo koregavimas
Pranešimas:  Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl 2021–2023 m. metinio išankstinio finansavimo koregavimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013
[COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)]
Regioninės plėtros komitetas
67***IvoteLaikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas
Pranešimas:  Tanja Fajon (A8-0356/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2016/399 nuostatos, susijusios su laikinam vidaus sienų kontrolės atnaujinimui taikomomis taisyklėmis
[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
82 votePasiūlymas dėl rezoliucijos, kuriuo pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį siekiama prašyti Teisingumo Teismo nuomonės dėl ES prisijungimo prie Konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo
[2019/2678(RSP)]
B8-0232/2019
75Galutinis terminas votePensijos produktų, įskaitant visos Europos asmeninės pensijos produktą, apmokestinimo tvarka
Pranešimas:  Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)
Pranešimas dėl asmeninės pensijos produktų, tarp jų ir visos Europos asmeninės pensijos produkto, apmokestinimo tvarkos
[2018/2002(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
08:30 - 10:50   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Pranešėjai   (2x6') 12'
Nuomonės referentai   (4x1') 4'
Procedūra „prašau žodžio“   (2x5') 10'
Parlamento nariai75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
45item on the agendapointVisos Europos asmeninės pensijos produktas
Sophia in 't Veld (A8-0278/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 13:00
42item on the agendapointTėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra
David Casa (A8-0270/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 13:00
73item on the agendapointTrečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos
Sergei Stanishev (A8-0047/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 3 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. balandžio 3 d., 19:00
57item on the agendapointGamtinių dujų vidaus rinkos bendrosios taisyklės
Jerzy Buzek (A8-0143/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 13:00
6item on the agendapointEuropos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
Gabriel Mato (A8-0176/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 13:00
41item on the agendapointDaugiametis vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo planas
Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 13:00
23item on the agendapoint Sąjungos piliečiams išduodamų tapatybės kortelių ir teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimas
Gérard Deprez (A8-0436/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 13:00
55item on the agendapointKelių infrastruktūros saugumo valdymas
Daniela Aiuto (A8-0008/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 13:00
54item on the agendapointAkcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimas
Kay Swinburne (A8-0010/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 13:00
14item on the agendapointViešojo sektoriaus informacijos pakartotinis naudojimas
Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 13:00
24item on the agendapointDaugiametis Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių išteklių atkūrimo planas
Marco Affronte (A8-0389/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 13:00
56item on the agendapointMinimalus jūrininkų rengimas
Dominique Riquet (A8-0007/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 13:00
51item on the agendapoint2021–2023 m. metinio išankstinio finansavimo koregavimas
Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 27 d., 13:00
75item on the agendapointPensijos produktų, įskaitant visos Europos asmeninės pensijos produktą, apmokestinimo tvarka
Sophia in 't Veld (A8-0481/2018
  -PakeitimaiPirmadienis, 2019 m. balandžio 1 d., 13:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2019 m. balandžio 2 d., 19:00
Atnaujinta: 2019 m. balandžio 3 d.Teisinis pranešimas