Agenda
BrusselWoensdag 3 april 2019 - Donderdag 4 april 2019 206k
Donderdag 4 april 2019178kVersie: Woensdag 3 april 2019, 15:23
 Agendapunten
08:30 - 10:50   Debatten
11:00 - 13:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

08:30 - 10:50   Debatten       Spreektijd
45Deadline***IpointPan-Europees persoonlijk pensioenproduct
Verslag:  Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)
[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
42Deadline***IpointEvenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers
Verslag:  David Casa (A8-0270/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad
[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
11:00 - 13:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
85 voteVerzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Epitideios
Verslag:  Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)
Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Epitideios
[2018/2268(IMM)]
Commissie juridische zaken
86 voteVerzoek om opheffing van de immuniteit van Lampros Fountoulis
Verslag:  Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)
Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Lampros Fountoulis
[2018/2269(IMM)]
Commissie juridische zaken
87 voteVerzoek om opheffing van de immuniteit van Eleftherios Synadinos
Verslag:  Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)
Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Eleftherios Synadinos
[2018/2270(IMM)]
Commissie juridische zaken
73Deadline***IvoteVaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het VK uit de EU
Verslag:  Sergei Stanishev (A8-0047/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie
[COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
58*voteRichtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten
Verslag:  Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten
[COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
26 voteAfvalbeheer
Ontwerpresolutie
[2019/2557(RSP)]
B8-0231/2019
Artikel 216, lid 2, van het Reglement
76***IvoteHandhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer
Verslag:  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector
[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
Debat: Dinsdag 3 juli 2018
77***IvoteDagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen
Verslag:  Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen
[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
Debat: Dinsdag 3 juli 2018
78***IvoteAanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector
Verslag:  Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening (EG) nr. 1072/2009 teneinde ze aan te passen aan de ontwikkelingen in de sector
[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
Debat: Dinsdag 3 juli 2018
57Deadline***IvoteGemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas
Verslag:  Jerzy Buzek (A8-0143/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas
[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
6Deadline***IvoteEuropees Fonds voor maritieme zaken en visserij
Verslag:  Gabriel Mato (A8-0176/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad
[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]
Commissie visserij
41Deadline***IvoteMeerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee
Verslag:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee
[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Commissie visserij
23Deadline***IvoteVersterking van de beveiliging van identiteitskaarten en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie
Verslag:  Gérard Deprez (A8-0436/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen
[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
55Deadline***IvoteBeheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur
Verslag:  Daniela Aiuto (A8-0008/2019)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur
[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
45Deadline***IvotePan-Europees persoonlijk pensioenproduct
Verslag:  Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)
[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
42Deadline***IvoteEvenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers
Verslag:  David Casa (A8-0270/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad
[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
53***IvoteBescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten
Verslag:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten
[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]
Begrotingscommissie
Commissie begrotingscontrole

Debat: Woensdag 16 januari 2019
37***IvoteEuropees Sociaal Fonds+ (ESF+)
Verslag:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)
[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Debat: Dinsdag 15 januari 2019
54Deadline***IvoteGeautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen
Verslag:  Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen (herschikking)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
14Deadline***IvoteHergebruik van overheidsinformatie
Verslag:  Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking)
[COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
24Deadline***IvoteMeerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis
Verslag:  Marco Affronte (A8-0389/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor een meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006 en (EU) 2017/2107
[COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)]
Commissie visserij
56Deadline***IvoteMinimum opleidingsniveau van zeevarenden
Verslag:  Dominique Riquet (A8-0007/2019)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/106/EG inzake het minimum opleidingsniveau van zeevarenden en tot intrekking van Richtlijn 2005/45/EG
[COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
51Deadline***IvoteAanpassing van de jaarlijkse voorfinanciering voor de jaren 2021 tot en met 2023
Verslag:  Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de aanpassing van de jaarlijkse voorfinanciering voor de jaren 2021 tot en met 2023
[COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)]
Commissie regionale ontwikkeling
67***IvoteTijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen
Verslag:  Tanja Fajon (A8-0356/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 wat betreft de regels die van toepassing zijn op de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen
[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
82 voteOntwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 108. lid 6, van het Reglement met een verzoek aan het Hof van Justitie om een advies in verband met de toetreding van de EU tot het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld
[2019/2678(RSP)]
B8-0232/2019
75Deadline voteFiscale behandeling van pensioenproducten, inclusief het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct
Verslag:  Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)
Verslag over de fiscale behandeling van persoonlijke pensioenproducten, inclusief het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct
[2018/2002(INI)]
Commissie economische en monetaire zaken
08:30 - 10:50   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)10'
Rapporteurs   (2x6') 12'
Rapporteurs voor advies   (4x1') 4'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Leden75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
45item on the agendapointPan-Europees persoonlijk pensioenproduct
Sophia in 't Veld (A8-0278/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 27 maart 2019, 13:00
42item on the agendapointEvenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers
David Casa (A8-0270/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 27 maart 2019, 13:00
73item on the agendapointVaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het VK uit de EU
Sergei Stanishev (A8-0047/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 3 april 2019, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 3 april 2019, 19:00
57item on the agendapointGemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas
Jerzy Buzek (A8-0143/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 27 maart 2019, 13:00
6item on the agendapointEuropees Fonds voor maritieme zaken en visserij
Gabriel Mato (A8-0176/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 27 maart 2019, 13:00
41item on the agendapointMeerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee
Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 27 maart 2019, 13:00
23item on the agendapointVersterking van de beveiliging van identiteitskaarten en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie
Gérard Deprez (A8-0436/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 27 maart 2019, 13:00
55item on the agendapointBeheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur
Daniela Aiuto (A8-0008/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 27 maart 2019, 13:00
54item on the agendapointGeautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen
Kay Swinburne (A8-0010/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 27 maart 2019, 13:00
14item on the agendapointHergebruik van overheidsinformatie
Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 27 maart 2019, 13:00
24item on the agendapointMeerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis
Marco Affronte (A8-0389/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 27 maart 2019, 13:00
56item on the agendapointMinimum opleidingsniveau van zeevarenden
Dominique Riquet (A8-0007/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 27 maart 2019, 13:00
51item on the agendapointAanpassing van de jaarlijkse voorfinanciering voor de jaren 2021 tot en met 2023
Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 27 maart 2019, 13:00
75item on the agendapointFiscale behandeling van pensioenproducten, inclusief het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct
Sophia in 't Veld (A8-0481/2018
  -AmendementenMaandag 1 april 2019, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 2 april 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 3 april 2019Juridische mededeling