Föredragningslista
BrysselOnsdagen den 3 april 2019 - Torsdagen den 4 april 2019 201k
Torsdagen den 4 april 2019172kUtgåva: Onsdagen den 3 april 2019, 18:23
 Punkter på föredragningslistan
08:30 - 10:50   Debatt
11:00 - 13:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 Talartid
 Tidsfrister

08:30 - 10:50   Debatt       Talartid
45Tidsfrist***IpointEn europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)
Betänkande:  Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)
[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
42Tidsfrist***IpointBalans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare
Betänkande:  David Casa (A8-0270/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU
[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
11:00 - 13:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
85 voteBegäran om upphävande av Georgios Epitideios immunitet
Betänkande:  Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)
Betänkande om begäran om upphävande av Georgios Epitideios immunitet
[2018/2268(IMM)]
Utskottet för rättsliga frågor
86 voteBegäran om upphävande av Lampros Fountoulis immunitet
Betänkande:  Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)
Betänkande om begäran om upphävande av Lampros Fountoulis immunitet
[2018/2269(IMM)]
Utskottet för rättsliga frågor
87 voteBegäran om upphävande av Eleftherios Synadinos immunitet
Betänkande:  Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)
Betänkande om begäran om upphävande av Eleftherios Synadinos immunitet
[2018/2270(IMM)]
Utskottet för rättsliga frågor
73Tidsfrist***IvoteFörteckning över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur EU
Betänkande:  Sergei Stanishev (A8-0047/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur unionen
[COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
58*voteRiktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik
Betänkande:  Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)
Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik
[COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
26 voteAvfallshantering
Resolutionsförslag
[2019/2557(RSP)]
B8-0231/2019
Artikel 216.2
76***IvoteTillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn
Betänkande:  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn
[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]
Utskottet för transport och turism
Debatt: Tisdagen den 3 juli 2018
77***IvoteDaglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare
Betänkande:  Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare
[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]
Utskottet för transport och turism
Debatt: Tisdagen den 3 juli 2018
78***IvoteAnpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn
Betänkande:  Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn
[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
Utskottet för transport och turism
Debatt: Tisdagen den 3 juli 2018
57Tidsfrist***IvoteGemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
Betänkande:  Jerzy Buzek (A8-0143/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
6Tidsfrist***IvoteEuropeiska havs- och fiskerifonden
Betänkande:  Gabriel Mato (A8-0176/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 508/2014

[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]
Fiskeriutskottet
41Tidsfrist***IvoteUpprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet
Betänkande:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet
[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Fiskeriutskottet
23Tidsfrist***IvoteSäkrare identitetskort och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare
Betänkande:  Gérard Deprez (A8-0436/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar när de utövar rätten till fri rörlighet
[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
55Tidsfrist***IvoteFörvaltning av vägars säkerhet
Betänkande:  Daniela Aiuto (A8-0008/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet
[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]
Utskottet för transport och turism
45Tidsfrist***IvoteEn europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)
Betänkande:  Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)
[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
42Tidsfrist***IvoteBalans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare
Betänkande:  David Casa (A8-0270/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU
[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
53***IvoteSkydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna
Betänkande:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna
[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]
Budgetutskottet
Budgetkontrollutskottet

Debatt: Onsdagen den 16 januari 2019
37***IvoteEuropeiska socialfonden+ (ESF+)
Betänkande:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentet och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+)
[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Debatt: Tisdagen den 15 januari 2019
54Tidsfrist***IvoteDatorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor
Betänkande:  Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattebelagda varor (omarbetning)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
14Tidsfrist***IvoteVidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn
Betänkande:  Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning)
[COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
24Tidsfrist***IvoteFlerårig återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet
Betänkande:  Marco Affronte (A8-0389/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet och om ändring av förordningarna (EG) nr 1967/2006 och (EU) 2017/2107
[COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)]
Fiskeriutskottet
56Tidsfrist***IvoteMinimikrav på utbildning för sjöfolk
Betänkande:  Dominique Riquet (A8-0007/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk och om upphävande av direktiv 2005/45/EG
[COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)]
Utskottet för transport och turism
51Tidsfrist***IvoteJustering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023
Betänkande:  Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller en justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023
[COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)]
Utskottet för regional utveckling
67***IvoteTillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna
Betänkande:  Tanja Fajon (A8-0356/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller bestämmelserna om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna
[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
82 voteFörslag till resolution i enlighet med artikel 108.6 med begäran om ett yttrande från domstolen avseende EU:s anslutning till konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet
[2019/2678(RSP)]
B8-0232/2019
75Tidsfrist voteSkattebehandlingen av pensionsprodukter, inklusive den europeiska privata pensionsprodukten
Betänkande:  Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)
Betänkande om skattebehandlingen av pensionsprodukter, inklusive den europeiska privata pensionsprodukten
[2018/2002(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
08:30 - 10:50   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Föredragande   (2x6') 12'
Föredragande av yttrande   (4x1') 4'
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
Ledamöter75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
45item on the agendapointEn europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)
Sophia in 't Veld (A8-0278/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 27 mars 2019, 13:00
42item on the agendapointBalans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare
David Casa (A8-0270/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 27 mars 2019, 13:00
73item on the agendapointFörteckning över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur EU
Sergei Stanishev (A8-0047/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 3 april 2019, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 3 april 2019, 19:00
57item on the agendapointGemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
Jerzy Buzek (A8-0143/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 27 mars 2019, 13:00
6item on the agendapointEuropeiska havs- och fiskerifonden
Gabriel Mato (A8-0176/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 27 mars 2019, 13:00
41item on the agendapointUpprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet
Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 27 mars 2019, 13:00
23item on the agendapointSäkrare identitetskort och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare
Gérard Deprez (A8-0436/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 27 mars 2019, 13:00
55item on the agendapointFörvaltning av vägars säkerhet
Daniela Aiuto (A8-0008/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 27 mars 2019, 13:00
54item on the agendapointDatorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor
Kay Swinburne (A8-0010/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 27 mars 2019, 13:00
14item on the agendapointVidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn
Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 27 mars 2019, 13:00
24item on the agendapointFlerårig återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet
Marco Affronte (A8-0389/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 27 mars 2019, 13:00
56item on the agendapointMinimikrav på utbildning för sjöfolk
Dominique Riquet (A8-0007/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 27 mars 2019, 13:00
51item on the agendapointJustering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023
Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 27 mars 2019, 13:00
75item on the agendapointSkattebehandlingen av pensionsprodukter, inklusive den europeiska privata pensionsprodukten
Sophia in 't Veld (A8-0481/2018
  -ÄndringsförslagMåndagen den 1 april 2019, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 2 april 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 3 april 2019Rättsligt meddelande