Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 15 април 2019 г. - Четвъртък, 18 април 2019 г. 296k
Понеделник, 15 април 2019164kВерсия: Cряда, 17 април 2019, 15:42
 Точки от дневния ред
17:00 - 24:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

17:00 - 24:00   Разисквания       Време за изказвания
1  pointВъзобновяване на сесията и ред на работа
55Срок***IpointЗащита на лицата, съобщаващи за нарушения на правото на Съюза
Доклад:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза
[2018/0106(COD)]
Комисия по правни въпроси
137 pointПравовата държава в Румъния
Изявление на Комисията
[2019/2697(RSP)]
  pointОбщо разискване - Колективни инвестиционни фондове
24Срок***I-Трансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове (Директива)
Доклад:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове

[2018/0041(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
22Срок***I-Трансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове (Регламент)
Доклад:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове, както и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013

[2018/0045(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
  pointОбщо разискване - Банкова реформа
12Срок***I-Капиталови изисквания (регламент)
Доклад:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи пасиви, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за докладване и оповестяване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012

[2016/0360A(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
13Срок***I-Капиталови изисквания (директива)
Доклад:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, смесените финансови холдинги, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала

[2016/0364(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
11Срок***I-Капацитет за поглъщане на загуби и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (регламент)
Доклад:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници

[2016/0361(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
10Срок***I-Капацитет за поглъщане на загуби и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (директива)
Доклад:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за покриване на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Директива 98/26/ЕО, Директива 2002/47/ЕО, Директива 2012/30/ЕС, Директива 2011/35/ЕС, Директива 2005/56/ЕО, Директива 2004/25/ЕО и Директива 2007/36/ЕО

[2016/0362(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
114Срок***IpointЦенни книжа, обезпечени с държавни облигации
Доклад:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ценните книжа, обезпечени с държавни облигации
[2018/0171(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
  pointОбщо разискване - Европейска система за финансов надзор
30Срок***I-Европейските надзорни органи и финансовите пазари
Доклад:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган); Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване); Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари); Регламент (ЕС) 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал; Регламент (ЕС) 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество; Регламент № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти; Регламент (ЕС) 2015/760 относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции; Регламент (ЕС) 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове; Регламент (EС) 2017/1129 относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар; и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма

[2017/0230(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
28Срок***I-Пруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейски съвет за системен риск
Доклад:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск

[2017/0232(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
29Срок***I-Пазари на финансови инструменти и започване и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ)
Доклад:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)

[2017/0231(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
  pointОбщо разискване - Пруденциални изисквания и надзор
36Срок***I-Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (директива)
Доклад:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2013/36/ЕС и 2014/65/ЕС

[2017/0358(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
35Срок***I-Пруденциални изисквания към инвестиционните посредници (регламент)
Доклад:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 1093/2010

[2017/0359(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
133 pointНеуспех за приемане на данък на ЕС върху цифровите услуги
Изявление на Комисията
[2019/2695(RSP)]
Серия от изказвания - по 1 изказване на политическа група
2  pointЕдноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)
17:00 - 24:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)50'
Докладчици   (8x6') 48'
Докладчици по становище   (11x1') 11'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (член 135 от Правилника за дейността)   (7x5') 35'
Членове на ЕП120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
55item on the agendapointЗащита на лицата, съобщаващи за нарушения на правото на Съюза
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
24item on the agendapointТрансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове (Директива)
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
22item on the agendapointТрансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове (Регламент)
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
12item on the agendapointКапиталови изисквания (регламент)
Peter Simon (A8-0242/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
13item on the agendapointКапиталови изисквания (директива)
Peter Simon (A8-0243/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
11item on the agendapointКапацитет за поглъщане на загуби и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (регламент)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
10item on the agendapointКапацитет за поглъщане на загуби и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (директива)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
114item on the agendapointЦенни книжа, обезпечени с държавни облигации
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
30item on the agendapointЕвропейските надзорни органи и финансовите пазари
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
28item on the agendapointПруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейски съвет за системен риск
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
29item on the agendapointПазари на финансови инструменти и започване и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
36item on the agendapointПруденциален надзор върху инвестиционните посредници (директива)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
35item on the agendapointПруденциални изисквания към инвестиционните посредници (регламент)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 12 април 2019, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 15 април 2019, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 16 април 2019, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 17 април 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 17 април 2019 г.Правна информация