Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 15. dubna 2019 - Čtvrtek, 18. dubna 2019 275k
Pondělí, 15. dubna 2019169kVerze: Středa, 17. dubna 2019, 15:43
 Body k pořadu jednání
17:00 - 24:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

17:00 - 24:00   Rozpravy       Řečnická doba
1  pointPokračování zasedání a plán práce
55Lhůta***IpointOchrana osob oznamujících porušení práva Unie
Zpráva:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie
[2018/0106(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
137 pointPrávní stát v Rumunsku
Prohlášení Komise
[2019/2697(RSP)]
  pointSpolečná rozprava - Fondy kolektivního investování
24Lhůta***I-Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (směrnice)
Zpráva:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci fondů kolektivního investování

[2018/0041(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
22Lhůta***I-Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (nařízení)
Zpráva:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013

[2018/0045(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
  pointSpolečná rozprava - Bankovní reforma
12Lhůta***I-Kapitálové požadavky (nařízení)

Zpráva:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zveřejňování informací, a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012

[2016/0360A(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
13Lhůta***I-Kapitálové požadavky (směrnice)

Zpráva:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu

[2016/0364(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
11Lhůta***I-Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (nařízení)
Zpráva:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jde o schopnost absorbovat ztráty a rekapitalizace úvěrových institucí a investičních podniků

[2016/0361(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
10Lhůta***I-Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (směrnice)
Zpráva:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace, a kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/47/ES, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/ES, 2004/25/ES a 2007/36/ES

[2016/0362(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
114Lhůta***IpointCenné papíry zajištěné státními dluhopisy
Zpráva:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o cenných papírech zajištěných státními dluhopisy
[2018/0171(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
  pointSpolečná rozprava - Evropský systém dohledu nad finančním trhem
30Lhůta***I-Evropské orgány dohledu a finanční trhy
Zpráva:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví); nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu, nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání, nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2015/760 o evropském fondu dlouhodobých investic; nařízení (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, nařízení (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu

[2017/0230(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
28Lhůta***I-Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské rady pro systémová rizika
Zpráva:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika

[2017/0232(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
29Lhůta***I-Trhy finančních nástrojů a přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon (Solventnost II)
Zpráva:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)

[2017/0231(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
  pointSpolečná rozprava - Obezřetnostní požadavky a dohled
36Lhůta***I-Obezřetnostní dohled nad investičními podniky (směrnice)
Zpráva:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2013/36/EU a 2014/65/EU

[2017/0358(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
35Lhůta***I-Obezřetnostní požadavky na investiční podniky (nařízení)
Zpráva:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 575/2013, nařízení (EU) č. 600/2014 a nařízení (EU) č. 1093/2010

[2017/0359(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
133 pointNeúspěch v souvislosti s přijetím unijní daně z digitálních služeb
Prohlášení Komise
[2019/2695(RSP)]
Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník.
2  pointJednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)
17:00 - 24:00   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)50'
Zpravodajové   (8x6') 48'
Navrhovatelé   (11x1') 11'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (článek 135)   (7x5') 35'
Poslanci120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
55item on the agendapointOchrana osob oznamujících porušení práva Unie
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
24item on the agendapointPřeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (směrnice)
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
22item on the agendapointPřeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (nařízení)
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
12item on the agendapointKapitálové požadavky (nařízení)

Peter Simon (A8-0242/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
13item on the agendapointKapitálové požadavky (směrnice)

Peter Simon (A8-0243/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
11item on the agendapointSchopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (nařízení)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
10item on the agendapointSchopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (směrnice)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
114item on the agendapointCenné papíry zajištěné státními dluhopisy
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
30item on the agendapointEvropské orgány dohledu a finanční trhy
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
28item on the agendapointMakroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské rady pro systémová rizika
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
29item on the agendapointTrhy finančních nástrojů a přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon (Solventnost II)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
36item on the agendapointObezřetnostní dohled nad investičními podniky (směrnice)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
35item on the agendapointObezřetnostní požadavky na investiční podniky (nařízení)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 12. dubna 2019, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 15. dubna 2019, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 16. dubna 2019, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 17. dubna 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 17. dubna 2019Právní upozornění