Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 15 Απριλίου 2019 - Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 303k
Δευτέρα 15 Απριλίου 2019161kΈκδοση: Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, 18:37
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
17:00 - 24:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

17:00 - 24:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
1  pointΕπανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών
55Προθεσμία***IpointΠροστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης
Έκθεση:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης
[2018/0106(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
137 pointΚράτος δικαίου στη Ρουμανία
Δήλωση της Επιτροπής
[2019/2697(RSP)]
  pointΚοινή συζήτηση - Συλλογικά επενδυτικά κεφάλαια
24Προθεσμία***I-Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (οδηγία)
Έκθεση:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Έκθεση σχετικά την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων

[2018/0041(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
22Προθεσμία***I-Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (κανονισμός)
Έκθεση:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013

[2018/0045(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
  pointΚοινή συζήτηση - Μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα
12Προθεσμία***I-Κεφαλαιακές απαιτήσεις (κανονισμός)
Έκθεση:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης, τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο αγοράς, τα ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τα ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και δημοσιοποίησης, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

[2016/0360A(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
13Προθεσμία***I-Κεφαλαιακές απαιτήσεις (οδηγία)
Έκθεση:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία τροποποιεί την οδηγία 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου

[2016/0364(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
11Προθεσμία***I-Ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός)
Έκθεση:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 όσον αφορά την ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων

[2016/0361(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
10Προθεσμία***I-Ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία)
Έκθεση:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ, της οδηγίας 2002/47/ΕΚ, της οδηγίας 2012/30/ΕΕ, της οδηγίας 2011/35/ΕΕ, της οδηγίας 2005/56/ΕΚ, της οδηγίας 2004/25/ΕΚ και της οδηγίας 2007/36/ΕΚ

[2016/0362(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
114Προθεσμία***IpointΤίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα
Έκθεση:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τίτλους εξασφαλισμένους με κρατικά ομόλογα (SBBS)
[2018/0171(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
  pointΚοινή συζήτηση - Ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας
30Προθεσμία***I-Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και χρηματοοικονομικές αγορές
Έκθεση:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) 2015/760 σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοοικονομικά μέσα και χρηματοοικονομικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

[2017/0230(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
28Προθεσμία***I-Μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου
Έκθεση:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου

[2017/0232(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
29Προθεσμία***I-Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)
Έκθεση:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)

[2017/0231(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
  pointΚοινή συζήτηση - Απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας και εποπτεία
36Προθεσμία***I-Προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία)
Έκθεση:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2013/36/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ

[2017/0358(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
35Προθεσμία***I-Απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός)
Έκθεση:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010

[2017/0359(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
133 pointΜη θέσπιση ενωσιακού φόρου ψηφιακών υπηρεσιών
Δήλωση της Επιτροπής
[2019/2695(RSP)]
Ένας (1) γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες
2  pointΠαρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)
17:00 - 24:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)50'
Εισηγητές   (8x6') 48'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (11x1') 11'
"Catch the eye" (άρθρο 135 του Κανονισμού)   (7x5') 35'
Βουλευτές120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
55item on the agendapointΠροστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
24item on the agendapointΔιασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (οδηγία)
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
22item on the agendapointΔιασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (κανονισμός)
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
12item on the agendapointΚεφαλαιακές απαιτήσεις (κανονισμός)
Peter Simon (A8-0242/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
13item on the agendapointΚεφαλαιακές απαιτήσεις (οδηγία)
Peter Simon (A8-0243/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
11item on the agendapointΙκανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
10item on the agendapointΙκανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
114item on the agendapointΤίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
30item on the agendapointΕυρωπαϊκές εποπτικές αρχές και χρηματοοικονομικές αγορές
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
28item on the agendapointΜακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
29item on the agendapointΑγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
36item on the agendapointΠροληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
35item on the agendapointΑπαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 12 Απριλίου 2019, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 15 Απριλίου 2019, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 16 Απριλίου 2019, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 17 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου