Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 15. aprill 2019 - Neljapäev, 18. aprill 2019 266k
Esmaspäev, 15. aprill 2019159kVersioon: Neljapäev, 18. aprill 2019, 15:57
 Päevakorra punktid
17:00 - 24:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

17:00 - 24:00   Arutelud       Kõneaeg
1  pointIstungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
55Tähtaeg***IpointLiidu õiguse rikkumistest teatavate isikute kaitse
Raport:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta
[2018/0106(COD)]
Õiguskomisjon
137 pointÕigusriigi olukord Rumeenias
Komisjoni avaldus
[2019/2697(RSP)]
  pointÜhine arutelu - Ühisinvesteerimisfondid
24Tähtaeg***I-Investeerimisfondide piiriülene turustamine (direktiiv)
Raport:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL seoses ühisinvesteerimisfondide piiriülese turustamisega

[2018/0041(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
22Tähtaeg***I-Investeerimisfondide piiriülene turustamine (määrus)
Raport:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lihtsustatakse ühisinvesteerimisfondide piiriülest turustamist ning muudetakse määrusi (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013

[2018/0045(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
  pointÜhine arutelu - Pangandusreform
12Tähtaeg***I-Kapitalinõuded (määrus)
Raport:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses finantsvõimenduse määra, stabiilse netorahastamise kordaja, omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete, vastaspoole krediidiriski, tururiski, kesksetes vastaspooltes olevate positsioonide, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate riskipositsioonide, riskide kontsentreerumise, aruandluse ja avalikustamise nõuetega ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012

[2016/0360A(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
13Tähtaeg***I-Kapitalinõuded (direktiiv)
Raport:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2013/36/EL seoses vabastatud üksuste, finantsvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate, tasustamise, järelevalvemeetmete ja -volituste ning kapitali säilitamise meetmetega

[2016/0364(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
11Tähtaeg***I-Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõime (määrus)
Raport:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 806/2014 seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõimega

[2016/0361(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
10Tähtaeg***I-Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõime (direktiiv)
Raport:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/59/EL seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõimega ning direktiive 98/26/EÜ, 2002/47/EÜ, 2012/30/EL, 2011/35/EL, 2005/56/EÜ, 2004/25/EÜ ja 2007/36/EÜ

[2016/0362(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
114Tähtaeg***IpointRiigivõlakirjadega tagatud väärtpaberid
Raport:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberite kohta
[2018/0171(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
  pointÜhine arutelu - Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem
30Tähtaeg***I-Euroopa järelevalveasutused ja finantsturud
Raport:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), määrust (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta, määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta, määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 2015/760 Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta, määrust (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, määrust (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti, ning direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist

[2017/0230(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
28Tähtaeg***I-Finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamine
Raport:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1092/2010 finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta

[2017/0232(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
29Tähtaeg***I-Finantsinstrumentide turud ning kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamine ja jätkamine (Solventsus II)
Raport:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta ja direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)

[2017/0231(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
  pointÜhine arutelu - Usaldatavusnõuded ja järelevalve
36Tähtaeg***I-Investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalve (direktiiv)
Raport:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2013/36/EL ja 2014/65/EL

[2017/0358(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
35Tähtaeg***I-Investeerimisühingute usaldatavusnõuded (määrus)
Raport:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 1093/2010

[2017/0359(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
133 pointELi digiteenuste maksu kehtestamata jätmine
Komisjoni avaldus
[2019/2695(RSP)]
Fraktsioonide sõnavõtuvoor
2  pointÜheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
17:00 - 24:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)50'
Raportöörid   (8x6') 48'
Arvamuse koostajad   (11x1') 11'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud (kodukorra artikkel 135)   (7x5') 35'
Parlamendiliikmed120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
55item on the agendapointLiidu õiguse rikkumistest teatavate isikute kaitse
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
24item on the agendapointInvesteerimisfondide piiriülene turustamine (direktiiv)
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
22item on the agendapointInvesteerimisfondide piiriülene turustamine (määrus)
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
12item on the agendapointKapitalinõuded (määrus)
Peter Simon (A8-0242/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
13item on the agendapointKapitalinõuded (direktiiv)
Peter Simon (A8-0243/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
11item on the agendapointKrediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõime (määrus)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
10item on the agendapointKrediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõime (direktiiv)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
114item on the agendapointRiigivõlakirjadega tagatud väärtpaberid
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
30item on the agendapointEuroopa järelevalveasutused ja finantsturud
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
28item on the agendapointFinantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamine
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
29item on the agendapointFinantsinstrumentide turud ning kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamine ja jätkamine (Solventsus II)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
36item on the agendapointInvesteerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalve (direktiiv)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
35item on the agendapointInvesteerimisühingute usaldatavusnõuded (määrus)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 12. aprill 2019, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 15. aprill 2019, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 16. aprill 2019, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 17. aprill 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 18. aprill 2019Õigusalane teave