Esityslista
StrasbourgMaanantai 15. huhtikuuta 2019 - Torstai 18. huhtikuuta 2019 268k
Maanantai 15. huhtikuuta 2019159kVersio: Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019, 15:47
 Esityslistan kohdat
17:00 - 24:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

17:00 - 24:00   Keskustelut       Puheajat
1  pointIstuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys
55Määräaika***IpointUnionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu
Mietintö:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta
[2018/0106(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
137 pointOikeusvaltioperiaate Romaniassa
Komission julkilausuma
[2019/2697(RSP)]
  pointYhteiskeskustelu - Kollektiiviset sijoitusrahastot
24Määräaika***I-Kollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävä markkinointi (direktiivi)
Mietintö:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta kollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävän markkinoinnin osalta

[2018/0041(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
22Määräaika***I-Kollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävä markkinointi (asetus)
Mietintö:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajat ylittävän kollektiivisten sijoitusrahastojen markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013 ja (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta

[2018/0045(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  pointYhteiskeskustelu - Pankkijärjestelmän uudistus
12Määräaika***I-Vakavaraisuusvaatimukset (asetus)
Mietintö:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta vähimmäisomavaraisuusasteen, pysyvän varainhankinnan vaatimuksen, omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vaatimusten, vastapuoliriskin, markkinariskin, keskusvastapuoliin liittyvien vastuiden, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvien vastuiden, suurten asiakasriskien ja raportointi- ja julkistamisvaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta

[2016/0360A(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
13Määräaika***I-Vakavaraisuusvaatimukset (direktiivi)
Mietintö:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/36/EU muuttamisesta säännösten soveltamisesta vapautettujen yhteisöjen, rahoitusalan holdingyhtiöiden, rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden, palkitsemisen, valvontatoimenpiteiden ja -valtuuksien sekä pääoman ylläpitämistoimenpiteiden osalta

[2016/0364(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
11Määräaika***I-Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (asetus)
Mietintö:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 806/2014 muuttamisesta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyvyn ja pääomapohjan vahvistamiskyvyn osalta

[2016/0361(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
10Määräaika***I-Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (direktiivi)
Mietintö:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyvyn ja pääomapohjan vahvistamiskyvyn osalta sekä direktiivin 98/26/EY, direktiivin 2002/47/EY, direktiivin 2012/30/EU, direktiivin 2011/35/EU, direktiivin 2005/56/EY, direktiivin 2004/25/EY ja direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta

[2016/0362(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
114Määräaika***IpointValtionvelkakirjavakuudelliset arvopaperit
Mietintö:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi valtionvelkakirjavakuudellisista arvopapereista
[2018/0171(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  pointYhteiskeskustelu - Euroopan finanssivalvontajärjestelmä
30Määräaika***I-Euroopan valvontaviranomaiset ja finanssimarkkinat
Mietintö:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Mietintö Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1094/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010, eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 345/2013, eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista annetun asetuksen (EU) 2015/760, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä annetun asetuksen (EU) 2016/1011, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä annetun asetuksen (EU) 2017/1129 ja rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 muuttamisesta

[2017/0230(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
28Määräaika***I-Finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen
Mietintö:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1092/2010 muuttamisesta

[2017/0232(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
29Määräaika***I-Rahoitusvälineiden markkinat ja vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen (Solvenssi II)
Mietintö:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU sekä vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun direktiivin 2009/138/EY muuttamisesta

[2017/0231(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  pointYhteiskeskustelu - Vakavaraisuusvaatimukset ja valvonta
36Määräaika***I-Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta (direktiivi)
Mietintö:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja direktiivien 2013/36/EU ja 2014/65/EU muuttamisesta

[2017/0358(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
35Määräaika***I-Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset (asetus)
Mietintö:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista sekä asetusten (EU) N:o 575/2013, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta

[2017/0359(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
133 pointDigitaalisten palvelujen EU-veron hylkääminen
Komission julkilausuma
[2019/2695(RSP)]
Poliittisten ryhmien puheenvuorot
2  pointMinuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)
17:00 - 24:00   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)50'
Esittelijät   (8x6') 48'
Valmistelijat   (11x1') 11'
"Catch the eye" (työjärjestyksen 135 artikla)   (7x5') 35'
Jäsenet120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
55item on the agendapointUnionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
24item on the agendapointKollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävä markkinointi (direktiivi)
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
22item on the agendapointKollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävä markkinointi (asetus)
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
12item on the agendapointVakavaraisuusvaatimukset (asetus)
Peter Simon (A8-0242/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
13item on the agendapointVakavaraisuusvaatimukset (direktiivi)
Peter Simon (A8-0243/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
11item on the agendapointLuottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (asetus)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
10item on the agendapointLuottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (direktiivi)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
114item on the agendapointValtionvelkakirjavakuudelliset arvopaperit
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
30item on the agendapointEuroopan valvontaviranomaiset ja finanssimarkkinat
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
28item on the agendapointFinanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
29item on the agendapointRahoitusvälineiden markkinat ja vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen (Solvenssi II)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
36item on the agendapointSijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta (direktiivi)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
35item on the agendapointSijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset (asetus)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 12. huhtikuuta 2019, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 15. huhtikuuta 2019, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 16. huhtikuuta 2019, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019, 19:00
Päivitetty viimeksi: 17. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus