Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2019 m. balandžio 15 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 18 d. 274k
Pirmadienis, 2019 m. balandžio 15 d.165kVersija: Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d., 18:36
 Darbotvarkės klausimai
17:00 - 24:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

17:00 - 24:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
1  pointSesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
55Galutinis terminas***IpointAsmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga
Pranešimas:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos
[2018/0106(COD)]
Teisės reikalų komitetas
137 pointTeisinė valstybė Rumunijoje
Komisijos pareiškimas
[2019/2697(RSP)]
  pointBendros diskusijos - Kolektyvinio investavimo fondai
24Galutinis terminas***I-Kolektyvinis investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Direktyva)
Pranešimas:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu

[2018/0041(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
22Galutinis terminas***I-Kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Reglamentas)
Pranešimas:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo fondų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013

[2018/0045(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
  pointBendros diskusijos - Bankų reforma
12Galutinis terminas***I-Kapitalo reikalavimai (Reglamentas)
Pranešimas:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos dėl sverto koeficiento, grynojo pastovaus finansavimo rodiklio, nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimų, sandorio šalies kredito rizikos, rinkos rizikos, pagrindinių sandorio šalių pozicijų, kolektyvinio investavimo subjektų pozicijų, didelių pozicijų, ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimų ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012

[2016/0360A(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
13Galutinis terminas***I-Kapitalo reikalavimai (Direktyva)

Pranešimas:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl subjektų, kuriems reikalavimai netaikomi, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, atlygio, priežiūros priemonių bei įgaliojimų ir kapitalo apsaugos priemonių

[2016/0364(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
11Galutinis terminas***I-Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Reglamentas)
Pranešimas:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 806/2014 nuostatos dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo

[2016/0361(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
10Galutinis terminas***I-Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Direktyva)
Pranešimas:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo ir iš dalies keičiamos Direktyva 98/26/EB, Direktyva 2002/47/EB, Direktyva 2012/30/ES, Direktyva 2011/35/ES, Direktyva 2005/56/EB, Direktyva 2004/25/EB ir Direktyva 2007/36/EB

[2016/0362(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
114Galutinis terminas***IpointValstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai
Pranešimas:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl valstybės obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių
[2018/0171(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
  pointBendros diskusijos - Europos finansų priežiūros institucijų sistema
30Galutinis terminas***I-Europos priežiūros institucijos ir finansų rinkos
Pranešimas:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų, Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų, Reglamento (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) 2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų, Reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, Reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos

[2017/0230(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
28Galutinis terminas***I-Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimas
Pranešimas:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo

[2017/0232(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
29Galutinis terminas***I-Finansinių priemonių rinkos ir draudimo bei perdraudimo veiklos pradėjimas ir jos vykdymas (Mokumas II)
Pranešimas:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II)

[2017/0231(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
  pointBendros diskusijos - Prudenciniai reikalavimai ir priežiūra
36Galutinis terminas***I-Investicinių įmonių prudencinė priežiūra (Direktyva)
Pranešimas:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl investicinių įmonių prudencinės priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2013/36/ES ir 2014/65/ES

[2017/0358(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
35Galutinis terminas***I-Prudenciniai reikalavimai investicinėms įmonėms (Reglamentas)
Pranešimas:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prudencinių reikalavimų investicinėms įmonėms, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 1093/2010

[2017/0359(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
133 pointNepavyko priimti ES skaitmeninių paslaugų mokesčio
Komisijos pareiškimas
[2019/2695(RSP)]
Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams
2  pointVienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
17:00 - 24:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)50'
Pranešėjai   (8x6') 48'
Nuomonės referentai   (11x1') 11'
Procedūra „prašau žodžio“ (135 straipsnis)   (7x5') 35'
Parlamento nariai120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
55item on the agendapointAsmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
24item on the agendapointKolektyvinis investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Direktyva)
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
22item on the agendapointKolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Reglamentas)
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
12item on the agendapointKapitalo reikalavimai (Reglamentas)
Peter Simon (A8-0242/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
13item on the agendapointKapitalo reikalavimai (Direktyva)

Peter Simon (A8-0243/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
11item on the agendapointKredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Reglamentas)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
10item on the agendapointKredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Direktyva)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
114item on the agendapointValstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
30item on the agendapointEuropos priežiūros institucijos ir finansų rinkos
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
28item on the agendapointEuropos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimas
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
29item on the agendapointFinansinių priemonių rinkos ir draudimo bei perdraudimo veiklos pradėjimas ir jos vykdymas (Mokumas II)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
36item on the agendapointInvesticinių įmonių prudencinė priežiūra (Direktyva)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
35item on the agendapointPrudenciniai reikalavimai investicinėms įmonėms (Reglamentas)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2019 m. balandžio 12 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2019 m. balandžio 15 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2019 m. balandžio 16 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d., 19:00
Atnaujinta: 2019 m. balandžio 17 d.Teisinis pranešimas