Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis - Ceturtdiena, 2019. gada 18. aprīlis 271k
Pirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis165kVersija: Trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis, 20:18
 Darba kārtības punkti
17:00 - 24:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

17:00 - 24:00   Debates       Uzstāšanās laiks
1  pointSesijas atsākšana un darba kārtība
55Termiņi***IpointTo personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem
Ziņojums:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem
[2018/0106(COD)]
Juridiskā komiteja
137 pointTiesiskums Rumānijā
Komisijas paziņojums
[2019/2697(RSP)]
  pointKopīgās debates - Kolektīvie ieguldījumu fondi
24Termiņi***I-Kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšana (direktīva)
Ziņojums:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanu

[2018/0041(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
22Termiņi***I-Kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšana (regula)
Ziņojums:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 un Regulu (ES) Nr. 346/2013

[2018/0045(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
  pointKopīgās debates - Banku reforma
12Termiņi***I-Kapitāla prasības (regula)
Ziņojums:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, ziņošanas un informācijas atklāšanas prasībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012

[2016/0360A(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
13Termiņi***I-Kapitāla prasības (direktīva)
Ziņojums:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz atbrīvotajām sabiedrībām, finanšu pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, atalgojumu, uzraudzības pasākumiem un pilnvarām, kā arī kapitāla saglabāšanas pasākumiem

[2016/0364(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
11Termiņi***I-Zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (regula)
Ziņojums:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 806/2014 groza attiecībā uz zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām

[2016/0361(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
10Termiņi***I-Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja (direktīva)
Ziņojums:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/59/ES par kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju un groza Direktīvu 98/26/EK, Direktīvu 2002/47/EK, Direktīvu 2012/30/ES, Direktīvu 2011/35/ES, Direktīvu 2005/56/EK, Direktīvu 2004/25/EK un Direktīvu 2007/36/EK

[2016/0362(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
114Termiņi***IpointAr valsts obligācijām nodrošinātie vērtspapīri
Ziņojums:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ar valsts obligācijām nodrošinātiem vērtspapīriem
[2018/0171(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
  pointKopīgās debates - Eiropas finanšu uzraudzības sistēma
30Termiņi***I-Eiropas uzraudzības iestādes un finanšu tirgi
Ziņojums:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem; Regulu (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem; Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 2015/760 par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem, Regulu (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, Regulu (ES) 2017/1129 par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai

[2017/0230(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
28Termiņi***I-Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošana
Ziņojums:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu

[2017/0232(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
29Termiņi***I-Finanšu instrumentu tirgi un uzņēmējdarbības uzsākšana un veikšana apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)
Ziņojums:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)

[2017/0231(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
  pointKopīgās debates - Prudenciālās prasības un uzraudzība
36Termiņi***I-Ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālā uzraudzība (direktīva)
Ziņojums:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un grozījumiem Direktīvās 2013/36/ES un 2014/65/ES

[2017/0358(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
35Termiņi***I-Ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasības (regula)
Ziņojums:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasībām un grozījumiem Regulās (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 1093/2010

[2017/0359(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
133 pointNeizdošanās pieņemt ES digitālo pakalpojumu nodokli
Komisijas paziņojums
[2019/2695(RSP)]
Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta
2  pointVienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)
17:00 - 24:00   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)50'
Referenti   (8x6') 48'
Atzinumu sagatavotāji   (11x1') 11'
Brīvā mikrofona procedūra (Reglamenta 135. pants)   (7x5') 35'
Deputāti 120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
55item on the agendapointTo personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
24item on the agendapointKolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšana (direktīva)
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
22item on the agendapointKolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšana (regula)
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
12item on the agendapointKapitāla prasības (regula)
Peter Simon (A8-0242/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
13item on the agendapointKapitāla prasības (direktīva)
Peter Simon (A8-0243/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
11item on the agendapointZaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (regula)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
10item on the agendapointKredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja (direktīva)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
114item on the agendapointAr valsts obligācijām nodrošinātie vērtspapīri
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
30item on the agendapointEiropas uzraudzības iestādes un finanšu tirgi
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
28item on the agendapointEiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošana
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
29item on the agendapointFinanšu instrumentu tirgi un uzņēmējdarbības uzsākšana un veikšana apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
36item on the agendapointIeguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālā uzraudzība (direktīva)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
35item on the agendapointIeguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasības (regula)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2019. gada 12. aprīlis, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2019. gada 16. aprīlis, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 17. aprīlisJuridisks paziņojums