Agenda
StraatsburgMaandag 15 april 2019 - Donderdag 18 april 2019 274k
Maandag 15 april 2019167kVersie: Woensdag 17 april 2019, 15:54
 Agendapunten
17:00 - 24:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

17:00 - 24:00   Debatten       Spreektijd
1  pointHervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
55Deadline***IpointBescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden
Verslag:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden
[2018/0106(COD)]
Commissie juridische zaken
137 pointDe rechtsstaat in Roemenië
Verklaring van de Commissie
[2019/2697(RSP)]
  pointGecombineerde behandeling - Collectieve beleggingsfondsen
24Deadline***I-Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (richtlijn)
Verslag:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen

[2018/0041(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
22Deadline***I-Faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen
Verslag:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013

[2018/0045(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
  pointGecombineerde behandeling - Hervorming van de banksector
12Deadline***I-Kapitaalvereisten (verordening)
Verslag:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komend vreemd vermogen, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012

[2016/0360A(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
13Deadline***I-Kapitaalvereisten (richtlijn)
Verslag:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning, toezichtmaatregelen en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen

[2016/0364(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
11Deadline***I-Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (verordening)
Verslag:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met betrekking tot de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen

[2016/0361(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
10Deadline***I-Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (richtlijn)
Verslag:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU betreffende de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG, Richtlijn 2002/47/EG, Richtlijn 2012/30/EU, Richtlijn 2011/35/EU, Richtlijn 2005/56/EG, Richtlijn 2004/25/EG en Richtlijn 2007/36/EG

[2016/0362(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
114Deadline***IpointDoor overheidsobligaties gedekte effecten
Verslag:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende door overheidsobligaties gedekte effecten
[2018/0171(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
  pointGecombineerde behandeling - Europees systeem voor financieel toezicht
30Deadline***I-Europese toezichthoudende autoriteiten en financiële markten
Verslag:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit); Verordening (EU) nr. 1094/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen); Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten); Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen; Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen; Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten; Verordening (EU) 2015/760 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen; Verordening (EU) 2016/1011 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten; Verordening (EU) 2017/1129 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten; en Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering

[2017/0230(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
28Deadline***I-Macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's
Verslag:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's

[2017/0232(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
29Deadline***I-Markten voor financiële instrumenten en de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)
Verslag:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten en van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

[2017/0231(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
  pointGecombineerde behandeling - Prudentiële vereisten en prudentieel toezicht
36Deadline***I-Prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen (richtlijn)
Verslag:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2013/36/EU en 2014/65/EU

[2017/0358(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
35Deadline***I-Prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (verordening)
Verslag:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 1093/2010

[2017/0359(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
133 pointNiet-goedkeuring van een EU-digitaledienstenbelasting
Verklaring van de Commissie
[2019/2695(RSP)]
Eén sprekersronde fracties
2  pointSpreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)
17:00 - 24:00   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)50'
Rapporteurs   (8x6') 48'
Rapporteurs voor advies   (11x1') 11'
"Catch the eye" (artikel 135 van het Reglement)   (7x5') 35'
Leden120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
55item on the agendapointBescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
24item on the agendapointGrensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (richtlijn)
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
22item on the agendapointFaciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
12item on the agendapointKapitaalvereisten (verordening)
Peter Simon (A8-0242/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
13item on the agendapointKapitaalvereisten (richtlijn)
Peter Simon (A8-0243/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
11item on the agendapointVerliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (verordening)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
10item on the agendapointVerliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (richtlijn)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
114item on the agendapointDoor overheidsobligaties gedekte effecten
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
30item on the agendapointEuropese toezichthoudende autoriteiten en financiële markten
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
28item on the agendapointMacroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
29item on the agendapointMarkten voor financiële instrumenten en de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
36item on the agendapointPrudentieel toezicht op beleggingsondernemingen (richtlijn)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
35item on the agendapointPrudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (verordening)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 12 april 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 15 april 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 16 april 2019, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 17 april 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 17 april 2019Juridische mededeling