Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 15 kwietnia 2019 r. - Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. 279k
Poniedziałek, 15 kwietnia 2019170kWersja: Środa, 17 kwietnia 2019, 15:54
 Punkty porządku dziennego
17:00 - 24:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

17:00 - 24:00   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
55Termin***IpointOchrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii
Sprawozdanie:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii
[2018/0106(COD)]
Komisja Prawna
137 pointPraworządność w Rumunii
Oświadczenie Komisji
[2019/2697(RSP)]
  pointWspólna debata - Fundusze zbiorowego inwestowania
24Termin***I-Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (dyrektywa)
Sprawozdanie:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania

[2018/0041(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
22Termin***I-Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (rozporządzenie)
Sprawozdanie:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013 i (UE) nr 346/2013

[2018/0045(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
  pointWspólna debata - Reforma system bankowego
12Termin***I-Wymogi kapitałowe (rozporządzenie)
Sprawozdanie:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012

[2016/0360A(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
13Termin***I-Wymogi kapitałowe (dyrektywa)
Sprawozdanie:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów wyłączonych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału

[2016/0364(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
11Termin***I-Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (rozporządzenie)
Sprawozdanie:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w odniesieniu do zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych

[2016/0361(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
10Termin***I-Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (dyrektywa)
Sprawozdanie:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do zdolności instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania oraz zmieniającej dyrektywę 98/26/WE, dyrektywę 2002/47/WE, dyrektywę 2012/30/UE, dyrektywę 2011/35/UE, dyrektywę 2005/56/WE, dyrektywę 2004/25/WE oraz dyrektywę 2007/36/WE

[2016/0362(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
114Termin***IpointPapiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi
Sprawozdanie:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie papierów wartościowych zabezpieczonych obligacjami skarbowymi
[2018/0171(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
  pointWspólna debata - Europejski System Nadzoru Finansowego
30Termin***I-Europejskie urzędy nadzoru i rynki finansowe
Sprawozdanie:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego); rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych); rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych); rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital; rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej; rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych; rozporządzenie (UE) 2015/760 w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych; rozporządzenie (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych; rozporządzenie (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym; i dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

[2017/0230(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
28Termin***I-Unijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego
Sprawozdanie:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

[2017/0232(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
29Termin***I-Rynki instrumentów finansowych oraz podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)
Sprawozdanie:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)

[2017/0231(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
  pointWspólna debata - Wymogi ostrożnościowe i nadzór ostrożnościowy
36Termin***I-Nadzór ostrożnościowy nad firmami inwestycyjnymi (dyrektywa)
Sprawozdanie:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającej dyrektywy 2013/36/UE i 2014/65/UE

[2017/0358(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
35Termin***I-Wymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych (rozporządzenie)
Sprawozdanie:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 1093/2010

[2017/0359(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
133 pointNieprzyjęcie unijnego podatku od usług cyfrowych
Oświadczenie Komisji
[2019/2695(RSP)]
Jedna tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych
2  pointWystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
17:00 - 24:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)50'
Sprawozdawcy   (8x6') 48'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (11x1') 11'
Procedura pytań z sali (art. 135 Regulaminu PE)   (7x5') 35'
Posłowie120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
55item on the agendapointOchrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
24item on the agendapointTransgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (dyrektywa)
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
22item on the agendapointTransgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (rozporządzenie)
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
12item on the agendapointWymogi kapitałowe (rozporządzenie)
Peter Simon (A8-0242/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
13item on the agendapointWymogi kapitałowe (dyrektywa)
Peter Simon (A8-0243/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
11item on the agendapointZdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (rozporządzenie)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
10item on the agendapointZdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (dyrektywa)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
114item on the agendapointPapiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
30item on the agendapointEuropejskie urzędy nadzoru i rynki finansowe
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
28item on the agendapointUnijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
29item on the agendapointRynki instrumentów finansowych oraz podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
36item on the agendapointNadzór ostrożnościowy nad firmami inwestycyjnymi (dyrektywa)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
35item on the agendapointWymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych (rozporządzenie)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 12 kwietnia 2019, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 15 kwietnia 2019, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 16 kwietnia 2019, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 17 kwietnia 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 17 kwietnia 2019Informacja prawna