Program
ŠtrasburgPondelok, 15. apríla 2019 - Štvrtok, 18. apríla 2019 276k
Pondelok, 15. apríla 2019170kVerzia: Streda, 17. apríla 2019, 15:57
 Body programu
17:00 - 24:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

17:00 - 24:00   Rozpravy       Rečnícky čas
1  pointPokračovanie schôdze a program práce
55Termín***IpointOchrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie
Správa:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie
[2018/0106(COD)]
Výbor pre právne veci
137 pointPrávny štát v Rumunsku
Vyhlásenie Komisie
[2019/2697(RSP)]
  pointSpoločná rozprava - Fondy kolektívneho investovania
24Termín***I-Cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania
Správa:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o cezhraničnú distribúciu fondov kolektívneho investovania

[2018/0041(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
22Termín***I-Cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania
Správa:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013 a (EÚ) č. 346/2013

[2018/0045(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
  pointSpoločná rozprava - Banková reforma
12Termín***I-Kapitálové požiadavky (nariadenie)
Správa:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania, požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko, expozície voči centrálnym protistranám, expozície voči podnikom kolektívneho investovania, veľkú majetkovú angažovanosť, požiadavky na predkladanie správ a zverejňovanie informácií, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012

[2016/0360A(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
13Termín***I-Kapitálové požiadavky (smernica)
Správa:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o oslobodené subjekty, finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti, odmeňovanie, opatrenia dohľadu a právomoci v oblasti dohľadu a opatrenia na zachovanie kapitálu

[2016/0364(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
11Termín***I-Kapacita na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností (nariadenie)
Správa:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide o kapacitu na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností

[2016/0361(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
10Termín***I-Kapacita úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu (smernica)
Správa:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu, a ktorou sa mení smernica 98/26/ES, smernica 2002/47/ES, smernica 2012/30/EÚ, smernica 2011/35/EÚ, smernica 2005/56/ES, smernica 2004/25/ES a smernica 2007/36/ES

[2016/0362(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
114Termín***IpointCenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi
Správa:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi
[2018/0171(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
  pointSpoločná rozprava - Európsky systém finančného dohľadu
30Termín***I-Európske orgány dohľadu a finančné trhy
Správa:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo); nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov); nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy); nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu, nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania; nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi; nariadenie (EÚ) 2015/760 o európskych dlhodobých investičných fondoch; nariadenie (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov; nariadenie (EÚ) 2017/1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu

[2017/0230(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
28Termín***I-Makroprudenciálny dohľad Európskej únie nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká
Správa:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká

[2017/0232(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
29Termín***I-Trhy s finančnými nástrojmi a začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (Solventnosť II)
Správa:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)

[2017/0231(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
  pointSpoločná rozprava - Prudenciálne požiadavky a dohľad
36Termín***I-Prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami (smernica)
Správa:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2013/36/EÚ a 2014/65/EÚ

[2017/0358(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
35Termín***I-Prudenciálne požiadavky na investičné spoločnosti (nariadenie)
Správa:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010

[2017/0359(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
133 pointNeprijatie dane EÚ z digitálnych služieb
Vyhlásenie Komisie
[2019/2695(RSP)]
Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín
2  pointJednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
17:00 - 24:00   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)50'
Spravodajcovia   (8x6') 48'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (11x1') 11'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (článok 135 rokovacieho poriadku)   (7x5') 35'
Poslanci120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
55item on the agendapointOchrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
24item on the agendapointCezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
22item on the agendapointCezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
12item on the agendapointKapitálové požiadavky (nariadenie)
Peter Simon (A8-0242/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
13item on the agendapointKapitálové požiadavky (smernica)
Peter Simon (A8-0243/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
11item on the agendapointKapacita na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností (nariadenie)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
10item on the agendapointKapacita úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu (smernica)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
114item on the agendapointCenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
30item on the agendapointEurópske orgány dohľadu a finančné trhy
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
28item on the agendapointMakroprudenciálny dohľad Európskej únie nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
29item on the agendapointTrhy s finančnými nástrojmi a začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (Solventnosť II)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
36item on the agendapointPrudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami (smernica)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
35item on the agendapointPrudenciálne požiadavky na investičné spoločnosti (nariadenie)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 12. apríla 2019, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 15. apríla 2019, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 16. apríla 2019, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 17. apríla 2019, 19:00
Posledná úprava: 17. apríla 2019Právne oznámenie