Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 15. april 2019 - Četrtek, 18. april 2019 266k
Ponedeljek, 15. april 2019163kRazličica: Sreda, 17. april 2019, 21:33
 Točke na dnevnem redu
17:00 - 24:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

17:00 - 24:00   Razprave       Čas za govor
1  pointNadaljevanje zasedanja in razpored dela
55Rok***IpointZaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije
Poročilo:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije
[2018/0106(COD)]
Odbor za pravne zadeve
137 pointPravna država v Romuniji
Izjava Komisije
[2019/2697(RSP)]
  pointSkupna razprava - Kolektivni investicijski sklad
24Rok***I-Čezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (direktiva)
Poročilo:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih investicijskih skladov

[2018/0041(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
22Rok***I-Čezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (uredba)
Poročilo:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih investicijskih skladov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013 ter (EU) št. 346/2013

[2018/0045(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
  pointSkupna razprava - Bančna reforma
12Rok***I-Kapitalske zahteve (uredba)
Poročilo:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s količnikom finančnega vzvoda, količnikom neto stabilnega financiranja, zahtevami glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, kreditnim tveganjem nasprotne stranke, tržnim tveganjem, izpostavljenostmi do centralnih nasprotnih strank, izpostavljenostmi do kolektivnih naložbenih podjemov, velikimi izpostavljenostmi, zahtevami glede poročanja in zahtevami po razkritju ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012

[2016/0360A(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
13Rok***I-Kapitalske zahteve (direktiva)
Poročilo:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/36/EU v zvezi z izvzetimi subjekti, finančnimi holdingi, mešanimi finančnimi holdingi, prejemki, nadzorniškimi ukrepi in pooblastili ter ukrepi za ohranitev kapitala

[2016/0364(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
11Rok***I-Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (uredba)
Poročilo:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 glede sposobnosti kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo

[2016/0361(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
10Rok***I-Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (direktiva)
Poročilo:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/59/EU v zvezi s sposobnostjo kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo ter o spremembi Direktive 98/26/ES, Direktive 2002/47/ES, Direktive 2012/30/EU, Direktive 2011/35/EU, Direktive 2005/56/ES, Direktive 2004/25/ES in Direktive 2007/36/ES

[2016/0362(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
114Rok***IpointVrednostni papirji, kriti z državnimi obveznicami
Poročilo:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vrednostnih papirjih, kritih z državnimi obveznicami
[2018/0171(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
  pointSkupna razprava - Evropski sistem finančnega nadzora
30Rok***I-Evropski nadzorni organi in finančni trgi
Poročilo:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala, Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo, Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2015/760 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma

[2017/0230(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
28Rok***I-Makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja
Poročilo:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja

[2017/0232(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
29Rok***I-Trgi finančnih instrumentov in začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)
Poročilo:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)

[2017/0231(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
  pointSkupna razprava - Bonitetne zahteve in nadzor
36Rok***I-Bonitetni nadzor investicijskih podjetij (direktiva)
Poročilo:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2013/36/EU in 2014/65/EU

[2017/0358(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
35Rok***I-Bonitetne zahteve za investicijska podjetja (uredba)
Poročilo:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 1093/2010

[2017/0359(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
133 pointNesprejetje davka EU na digitalne storitve
Izjava Komisije
[2019/2695(RSP)]
En krog govornikov iz političnih skupin
2  pointEnominutni govori (člen 163 Poslovnika)
17:00 - 24:00   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)50'
Poročevalci   (8x6') 48'
Pripravljavci mnenja   (11x1') 11'
Razprava brez seznama govornikov (člen 135 Poslovnika)   (7x5') 35'
Poslanci120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
55item on the agendapointZaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
24item on the agendapointČezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (direktiva)
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
22item on the agendapointČezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (uredba)
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
12item on the agendapointKapitalske zahteve (uredba)
Peter Simon (A8-0242/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
13item on the agendapointKapitalske zahteve (direktiva)
Peter Simon (A8-0243/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
11item on the agendapointSposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (uredba)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
10item on the agendapointSposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (direktiva)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
114item on the agendapointVrednostni papirji, kriti z državnimi obveznicami
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
30item on the agendapointEvropski nadzorni organi in finančni trgi
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
28item on the agendapointMakrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
29item on the agendapointTrgi finančnih instrumentov in začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
36item on the agendapointBonitetni nadzor investicijskih podjetij (direktiva)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
35item on the agendapointBonitetne zahteve za investicijska podjetja (uredba)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 12. april 2019, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 15. april 2019, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 16. april 2019, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 17. april 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 17. april 2019Pravno obvestilo