Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 15 april 2019 - Torsdagen den 18 april 2019 271k
Måndagen den 15 april 2019163kUtgåva: Onsdagen den 17 april 2019, 15:58
 Punkter på föredragningslistan
17:00 - 24:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

17:00 - 24:00   Debatt       Talartid
1  pointÅterupptagande av sessionen samt arbetsplan
55Tidsfrist***IpointSkydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten
Betänkande:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten
[2018/0106(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
137 pointRättsstatsprincipen i Rumänien
Uttalande av kommissionen
[2019/2697(RSP)]
  pointGemensam debatt - Kollektiva investeringsfonder
24Tidsfrist***I-Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (direktiv)
Betänkande:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG och av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU avseende gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder

[2018/0041(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
22Tidsfrist***I-Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (förordning)
Betänkande:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om underlättande av gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013 och (EU) nr 346/2013

[2018/0045(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  pointGemensam debatt - Reform av bankväsendet
12Tidsfrist***I-Kapitalkrav (förordning)
Betänkande:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporteringskrav och krav på offentliggörande av information samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012

[2016/0360A(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
13Tidsfrist***I-Kapitalkrav (direktiv)
Betänkande:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/36/EU när det gäller undantagna enheter, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, ersättning, tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter och kapitalbevarande åtgärder

[2016/0364(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
11Tidsfrist***I-Kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (förordning)
Betänkande:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 806/2014 vad gäller kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet

[2016/0361(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
10Tidsfrist***I-Kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (direktiv)
Betänkande:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet och om ändring av direktiv 98/26/EG, direktiv 2002/47/EG, direktiv 2012/30/EU, direktiv 2011/35/EU, direktiv 2005/56/EG, direktiv 2004/25/EG och direktiv 2007/36/EG

[2016/0362(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
114Tidsfrist***IpointVärdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar
Betänkande:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar
[2018/0171(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  pointGemensam debatt - Europeiskt system för finansiell tillsyn
30Tidsfrist***I-Europeiska tillsynsmyndigheter och finansmarknader
Betänkande:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder, förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande, förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och (EU) direktiv 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism

[2017/0230(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
28Tidsfrist***I-Makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och inrättande av en europeisk systemrisknämnd
Betänkande:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd

[2017/0232(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
29Tidsfrist***I-Marknader för finansiella instrument samt upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II)
Betänkande:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II)

[2017/0231(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  pointGemensam debatt - Tillsyn och tillsynskrav
36Tidsfrist***I-Tillsyn av värdepappersföretag (direktiv)
Betänkande:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2013/36/EU och 2014/65/EU

[2017/0358(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
35Tidsfrist***I-Tillsynskrav för värdepappersföretag (förordning)
Betänkande:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 1093/2010

[2017/0359(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
133 pointUnderlåtenhet att anta en EU-skatt på digitala tjänster
Uttalande av kommissionen
[2019/2695(RSP)]
En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna
2  pointAnföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
17:00 - 24:00   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)50'
Föredragande   (8x6') 48'
Föredragande av yttrande   (11x1') 11'
Ögonkontaktsförfarandet (artikel 135 i arbetsordningen)   (7x5') 35'
Ledamöter120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
55item on the agendapointSkydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
24item on the agendapointGränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (direktiv)
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
22item on the agendapointGränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (förordning)
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
12item on the agendapointKapitalkrav (förordning)
Peter Simon (A8-0242/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
13item on the agendapointKapitalkrav (direktiv)
Peter Simon (A8-0243/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
11item on the agendapointKreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (förordning)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
10item on the agendapointKreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (direktiv)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
114item on the agendapointVärdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
30item on the agendapointEuropeiska tillsynsmyndigheter och finansmarknader
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
28item on the agendapointMakrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och inrättande av en europeisk systemrisknämnd
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
29item on the agendapointMarknader för finansiella instrument samt upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
36item on the agendapointTillsyn av värdepappersföretag (direktiv)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
35item on the agendapointTillsynskrav för värdepappersföretag (förordning)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 12 april 2019, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 15 april 2019, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 16 april 2019, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 17 april 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 17 april 2019Rättsligt meddelande