Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 15 април 2019 г. - Четвъртък, 18 април 2019 г. 296k
Втoрник, 16 април 2019192kВерсия: Cряда, 17 април 2019, 15:42
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:50   Разисквания
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 24:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:50   Разисквания       Време за изказвания
129 pointЗаключения от заседанието на Европейския съвет от 10 април 2019 г. относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз
Изявления на Европейския съвет и на Комисията
[2019/2694(RSP)]
49Срок***IpointПрозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз
Доклад:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз
[2017/0355(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
50Срок***IpointЕвропейски орган по труда
Доклад:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда
[2018/0064(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
64***IvoteСтатистика на Общността за миграцията и международната закрила
Доклад:  Cecilia Wikström (A8-0395/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила
[2018/0154(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
105***voteПрисъединяване на Европейския съюз към Женевския акт за наименованията за произход и географските указания
Препоръка:  Virginie Rozière (A8-0187/2019)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания
[2018/0214(NLE)]
Комисия по правни въпроси
99Срок***IvoteДействие на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания
Доклад:  Virginie Rozière (A8-0036/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно действието на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания
[2018/0189(COD)]
Комисия по правни въпроси
96***voteСпоразумение ЕС-Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги
Препоръка:  Jozo Radoš (A8-0191/2019)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги
[2016/0156(NLE)]
Комисия по транспорт и туризъм
38***voteМеждународно споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини
Препоръка:  Eleonora Forenza (A8-0186/2019)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 година
[2017/0107(NLE)]
Комисия по международна търговия
73*voteНазначаване на член на Сметната палата – Виорел Щефан
Доклад:  Indrek Tarand (A8-0194/2019)
Доклад относно предложението за назначаване на Виорел Щефан за член на Сметната палата
[2019/0802(NLE)]
Комисия по бюджетен контрол
83*voteНазначаване на член на Сметната палата – Ивана Малетич
Доклад:  Indrek Tarand (A8-0195/2019)
Доклад относно предложението за назначаване на Ивана Малетич за член на Сметната палата
[2019/0803(NLE)]
Комисия по бюджетен контрол
55Срок***IvoteЗащита на лицата, съобщаващи за нарушения на правото на Съюза
Доклад:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза
[2018/0106(COD)]
Комисия по правни въпроси
24Срок***IvoteТрансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове (Директива)
Доклад:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове
[2018/0041(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
22Срок***IvoteТрансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове (Регламент)
Доклад:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове, както и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013
[2018/0045(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
12Срок***IvoteКапиталови изисквания (регламент)
Доклад:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи пасиви, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за докладване и оповестяване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012
[2016/0360A(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
13Срок***IvoteКапиталови изисквания (директива)
Доклад:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, смесените финансови холдинги, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала
[2016/0364(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
11Срок***IvoteКапацитет за поглъщане на загуби и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (регламент)
Доклад:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници
[2016/0361(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
10Срок***IvoteКапацитет за поглъщане на загуби и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (директива)
Доклад:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за покриване на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Директива 98/26/ЕО, Директива 2002/47/ЕО, Директива 2012/30/ЕС, Директива 2011/35/ЕС, Директива 2005/56/ЕО, Директива 2004/25/ЕО и Директива 2007/36/ЕО
[2016/0362(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
114Срок***IvoteЦенни книжа, обезпечени с държавни облигации
Доклад:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ценните книжа, обезпечени с държавни облигации
[2018/0171(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
30Срок***IvoteЕвропейските надзорни органи и финансовите пазари
Доклад:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган); Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване); Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари); Регламент (ЕС) 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал; Регламент (ЕС) 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество; Регламент № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти; Регламент (ЕС) 2015/760 относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции; Регламент (ЕС) 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове; Регламент (EС) 2017/1129 относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар; и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма
[2017/0230(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
28Срок***IvoteПруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейски съвет за системен риск
Доклад:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск
[2017/0232(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
29Срок***IvoteПазари на финансови инструменти и започване и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ)
Доклад:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)
[2017/0231(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
36Срок***IvoteПруденциален надзор върху инвестиционните посредници (директива)
Доклад:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2013/36/ЕС и 2014/65/ЕС
[2017/0358(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
35Срок***IvoteПруденциални изисквания към инвестиционните посредници (регламент)
Доклад:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 1093/2010
[2017/0359(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
49Срок***IvoteПрозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз
Доклад:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз
[2017/0355(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
50Срок***IvoteЕвропейски орган по труда
Доклад:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда
[2018/0064(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
48Срок***IvoteОпазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки
Доклад:  Gabriel Mato (A8-0381/2017)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, регламенти (ЕС) № 1343/2011 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета
[2016/0074(COD)]
Комисия по рибно стопанство
Разискване: Понеделник, 15 януари 2018
78Срок***IvoteРегламент относно европейската бизнес статистика
Доклад:  Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката
[2017/0048(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
16Срок***IvoteРазследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и сътрудничество с Европейската прокуратура
Доклад:  Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF
[2018/0170(COD)]
Комисия по бюджетен контрол
117Срок***IvoteСъздаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите
Доклад:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите
[2018/0258(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Разискване: Cряда, 3 април 2019
116Срок***IvoteСъздаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците
Доклад:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците
[2018/0232(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Разискване: Cряда, 3 април 2019
56Срок***IvoteПредлагане на пазара и използване на прекурсори на взривни вещества
Доклад:  Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества, за изменение на приложение ХVІІ към Регламент (EО) № 1907/2006 и за отмяна на Регламент (EС) № 98/2013 относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества
[2018/0103(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
52Срок***IvoteОбща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата
Доклад:  Tamás Meszerics (A8-0247/2017)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки
[2016/0264(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
26Срок***IvoteОперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите
Доклад:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Доклад относно измененото предложение за регламент за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (граници и визи) и за изменение на Решение 2004/512/ЕО на Съвета, Регламент (ЕО) № 767/2008, Решение 2008/633/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ETIAS], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ШИС в областта на граничните проверки] и Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за eu-LISA]
[2017/0351(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Разискване: Cряда, 27 март 2019
25Срок***IvoteОперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията
Доклад:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Доклад относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (полицейско и съдебно сътрудничество, убежище и миграция) и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за Евродак], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ШИС в областта на правоприлагането], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ECRIS-TCN] и Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за eu-LISA]
[2017/0352(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Разискване: Cряда, 27 март 2019
47Срок***IvoteМрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията
Доклад:  Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (преработен текст)
[2018/0153(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
121Срок***IvoteИзисквания за одобрение на типа на моторни превозни средства по отношение на общата безопасност
Доклад:  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (ЕС) 2018/... и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009
[2018/0145(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
15:00 - 24:00   Разисквания       Време за изказвания
118 pointСитуацията в Мозамбик, Малави и Зимбабве след циклона Идай
Изявления на Съвета и на Комисията
[2019/2684(RSP)]
128 pointПоложението в Либия
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2019/2693(RSP)]
145 pointПризнаване от страна на САЩ на възвишенията Голан за израелска територия и възможното анексиране на селищата в Западния бряг
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2019/2702(RSP)]
146 pointПоложението в Судан
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2019/2703(RSP)]
134 pointЗащита на неприкосновеността на изборите за Европейски парламент, и по-специално във връзка с международните заплахи за киберсигурността
Изявления на Съвета и на Комисията
[2019/2696(RSP)]
  pointОбщо разискване - Хоризонт Европа
88Срок***I-Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите
Доклад:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
87Срок***I-Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“
Доклад:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
17Срок***IpointПазарен надзор и постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите
Доклад:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане, и за изменение на регламенти (ЕС) № 305/2011, (ЕС) № 528/2012, (ЕС) 2016/424, (ЕС) 2016/425, (ЕС) 2016/426 и (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета и на директиви 2004/42/ЕО, 2009/48/ЕО, 2010/35/ЕС, 2013/29/ЕС, 2013/53/ЕС, 2014/28/ЕС, 2014/29/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/31/ЕС, 2014/32/ЕС, 2014/33/ЕС, 2014/34/ЕС, 2014/35/ЕС, 2014/53/ЕС, 2014/68/ЕС и 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
59Срок***IpointНасърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги
Доклад:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
101Срок***IpointПо-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС
Доклад:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г., Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
71Срок***IpointПрозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига
Доклад:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига, за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 [относно общото законодателство в областта на храните], Директива 2001/18/ЕО [относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда], Регламент (ЕО) № 1829/2003 [относно генетично модифицираните храни и фуражи], Регламент (ЕО) № 1831/2003 [относно фуражните добавки], Регламент (ЕО) № 2065/2003 [относно пушилните ароматизанти], Регламент (ЕО) № 1935/2004 [относно материалите, предназначени за контакт с храни], Регламент (ЕО) № 1331/2008 [относно общата разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните], Регламент (ЕО) № 1107/2009 [относно продуктите за растителна защита] и Регламент (ЕС) 2015/2283 [относно новите храни]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
70Срок***IpointСертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти
Доклад:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Комисия по правни въпроси
147 pointВероятното екстрадиране на Джулиан Асанж
Изявления на Съвета и на Комисията
[2019/2704(RSP)]
09:00 - 11:50   Разисквания     item on the agenda
Председател на Европейския съвет (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)20'
Докладчици   (2x6') 12'
Докладчици по становище   (7x1') 7'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (3x5') 15'
Членове на ЕП75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 24:00   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)30'
Заместник-председател на Комисията/върховен представител (включително отговорите)30'
Комисия (включително отговорите)60'
Докладчици   (7x6') 42'
Докладчици по становище   (16x1') 16'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (12x5') 60'
Членове на ЕП164'
PPE44'30S&D38'30ECR17'ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF9'NI6'
49item on the agendapointПрозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз
Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
50item on the agendapointЕвропейски орган по труда
Jeroen Lenaers (A8-0391/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
99item on the agendapointДействие на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания
Virginie Rozière (A8-0036/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
55item on the agendapointЗащита на лицата, съобщаващи за нарушения на правото на Съюза
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
24item on the agendapointТрансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове (Директива)
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
22item on the agendapointТрансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове (Регламент)
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
12item on the agendapointКапиталови изисквания (регламент)
Peter Simon (A8-0242/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
13item on the agendapointКапиталови изисквания (директива)
Peter Simon (A8-0243/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
11item on the agendapointКапацитет за поглъщане на загуби и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (регламент)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
10item on the agendapointКапацитет за поглъщане на загуби и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (директива)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
114item on the agendapointЦенни книжа, обезпечени с държавни облигации
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
30item on the agendapointЕвропейските надзорни органи и финансовите пазари
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
28item on the agendapointПруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейски съвет за системен риск
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
29item on the agendapointПазари на финансови инструменти и започване и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
36item on the agendapointПруденциален надзор върху инвестиционните посредници (директива)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
35item on the agendapointПруденциални изисквания към инвестиционните посредници (регламент)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
48item on the agendapointОпазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки
Gabriel Mato (A8-0381/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
78item on the agendapointРегламент относно европейската бизнес статистика
Janusz Lewandowski (A8-0094/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
16item on the agendapointРазследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и сътрудничество с Европейската прокуратура
Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
117item on the agendapointСъздаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
116item on the agendapointСъздаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
56item on the agendapointПредлагане на пазара и използване на прекурсори на взривни вещества
Andrejs Mamikins (A8-0473/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
52item on the agendapointОбща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата
Tamás Meszerics (A8-0247/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
26item on the agendapointОперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
25item on the agendapointОперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
47item on the agendapointМрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията
Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
121item on the agendapointИзисквания за одобрение на типа на моторни превозни средства по отношение на общата безопасност
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019
  -Изменения; отхвърлянеПетък, 12 април 2019, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеПонеделник, 15 април 2019, 19:00
88item on the agendapointСъздаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
87item on the agendapointПрограма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
17item on the agendapointПазарен надзор и постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
59item on the agendapointНасърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
101item on the agendapointПо-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
71item on the agendapointПрозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
70item on the agendapointСертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 12 април 2019, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 15 април 2019, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 16 април 2019, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 17 април 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 17 април 2019 г.Правна информация